Διαδικασία : 2020/1999(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0163/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0163/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0248

<Date>{24/09/2020}24.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0163/2020</NoDocSe>
PDF 166kWORD 49k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)</Titre>

<DocRef>(10430/2020 – C9-0283/2020 – 2020/1999(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Επιτροπή Προϋπολογισμών</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)

(10430/2020 – C9-0283/2020 – 2020/1999(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[1], και ιδίως το άρθρο 44,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 2019[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕE, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

 έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 6 Ιουλίου 2020 (COM(2020)0424),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (10430/2020 – C9-0283/2020),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0163/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 είναι η επικαιροποίηση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει ριζικά τις προοπτικές για την οικονομία της Ένωσης και ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2020, η οικονομία της Ένωσης αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 7,5 % φέτος, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ, ενώ θα ακολουθήσει ανάκαμψη της τάξης του 6,1 % το 2021, που δεν θα επαρκέσει για να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες του τρέχοντος έτους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης αποτυπώνεται στην πρόβλεψη ιδίων πόρων για το 2020·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται δύο είδη προσαρμογών στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, συγκεκριμένα, η επικαιροποίηση των εκτιμήσεων για τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ), καθώς και για τους ίδιους πόρους που βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), ώστε να ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες οικονομικές προβλέψεις, και η επικαιροποίηση της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λοιπά έσοδα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που εισπράχθηκαν οριστικά έως τον Ιούνιο του 2020, καθώς και οι αρνητικές διαφορές συναλλαγματικών ισοτιμιών·

1. λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, που αφορά την επικαιροποίηση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού·

2. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ιωάννης Λαγός, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann, Πέτρος Κόκκαλης

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE(NGL

Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Ιωάννης Λαγός

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[2] ΕΕ L 57 της 27.2.2020.

[3] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

[4] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[5] ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου