ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Вероника Вреционова 


Процедура : 2020/0053(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0164/2020
Внесени текстове :
A9-0164/2020
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

(COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2020)0137),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9‑0100/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

 като взе предвид член 59 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A9-0164/2020),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът предлага предложението да се приеме без изменения поради техническото естество на това досие. Предложението цели актуализиране на Решение № 2003/17/ЕО на Съвета, което предоставя еквивалентност на някои държави извън ЕС по отношение на полските инспекции и производството на семена от определени култури, извършвани в съответствие с директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО и 2002/57/ЕО. Правното основание е член 43, параграф 2 от ДФЕС.

 

До момента Украйна не е включена в списъка на държавите, които се ползват от тази еквивалентност, поради което понастоящем не е възможен внос в Европейския съюз на семена от зърнени култури, добити в тази държава. Украйна представи на Комисията искане Решение № 2003/17/ЕО на Съвета да обхваща семената за зърнени култури от тази държава като еквивалентни.

 

Вследствие на това искане Комисията провери приложимото законодателство на Украйна и извърши одит на полските инспекции и системата за сертифициране на семена, прилагани в Украйна към семената от зърнени култури. Резултатите от проверката като цяло бяха положителни. Действащите изисквания и система на Украйна са еквивалентни на тези на Съюза и предлагат същите гаранции като системата на Съюза.

 

Настоящото предложение съответства на целите на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, тъй като ще стимулира търговията със семена, които отговарят на правилата на Съюза.

 

Както се обяснява в предложението на Комисията, всички условия за предоставяне на еквивалентност на Украйна са изпълнени.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Еквивалентност на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

Позовавания

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.4.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

INTA

16.4.2020

 

 

 

Неизказано становище

 Дата на решението

INTA

15.4.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Заместени докладчици

Norbert Lins

Разглеждане в комисия

20.5.2020

 

 

 

Дата на приемане

22.9.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

12

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

Дата на внасяне

25.9.2020

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Легенда на използваните знаци

+ :  „за“

- :  „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 30 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност