ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodajka: Veronika Vrecionová


Postup : 2020/0053(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0164/2020
Předložené texty :
A9-0164/2020
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0137),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0100/2020),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

 s ohledem na články 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9‑0164/2020),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vzhledem k technické povaze tohoto spisu navrhuje zpravodajka přijmout tento návrh beze změn. Cílem návrhu je aktualizovat rozhodnutí Rady 2003/17/ES, podle něhož se na určité třetí země vztahuje rovnocennost, pokud jde o inspekce v terénu a produkci osiva určitých druhů, které jsou prováděny v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES a 2002/57/ES. Právním základem je čl. 43 odst. 2 SFEU.

 

Ukrajina dosud nefiguruje na seznamu zemí, na něž se tato rovnocennost vztahuje; dovoz osiva obilovin sklizeného v této zemi do Evropské unie proto není v současné době možný. Ukrajina předložila Komisi žádost, aby se na její osivo obilovin vztahovalo rozhodnutí Rady 2003/17/ES jakožto na rovnocenné osivo.

 

Na základě této žádosti provedla Komise přezkum platných právních předpisů Ukrajiny a audit systému inspekcí v terénu a certifikace osiva pro osivo obilovin zavedeného na Ukrajině. Celkové výsledky tohoto přezkumu byly pozitivní. Stávající systém a jeho požadavky jsou rovnocenné se systémem a požadavky Unie a poskytují stejnou záruku jako systém Unie.

 

Tento návrh je v souladu s cíli dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, neboť podpoří obchod s osivem, které splňuje pravidla Unie.

 

Jak je vysvětleno v návrhu Komise, všechny podmínky pro to, aby se na Ukrajinu vztahovala tato rovnocennost, jsou splněny.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

Referenční údaje

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Datum předložení Parlamentu

7.4.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

INTA

16.4.2020

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

INTA

15.4.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Norbert Lins

Projednání ve výboru

20.5.2020

 

 

 

Datum přijetí

22.9.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

12

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

Datum předložení

25.9.2020

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 1. října 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí