BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Veronika Vrecionová


Procedure : 2020/0053(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0164/2020
Indgivne tekster :
A9-0164/2020
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0137),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0100/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A9‑0164/2020),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Ordføreren foreslår, at dette forslag vedtages uden ændringer på grund af dets tekniske karakter. Forslaget har til formål at ajourføre Rådets beslutning 2003/17/EF, der indrømmer visse tredjelande ligestilling for så vidt angår markinspektioner og produktion af frø af visse arter, der gennemføres i overensstemmelse med direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF. Retsgrundlaget er artikel 43, stk. 2, i TEUF.

 

Indtil videre er Ukraine ikke opført på listen over lande, der er omfattet af denne ligestilling, og derfor er det ikke i øjeblikket muligt at importere sædekorn, der er høstet i dette land, til Den Europæiske Union. Ukraine har forelagt Kommissionen en anmodning om at lade landets sædekorn omfatte af denne ligestilling i Rådets beslutning 2003/17/EF.

 

Som følge af denne anmodning har Kommissionen gennemgået Ukraines gældende lovgivning og gennemført en audit af Ukraines gældende system for markinspektioner og certificering af frø for så vidt angår sædekorn. Det samlede resultat af denne undersøgelse var positivt. Landets gældende krav og system er ligestillet med Unionens og giver de samme garantier som Unionens system.

 

Dette forslag er i overensstemmelse med målene i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, eftersom det vil fremme handelen med de frø, der er i overensstemmelse med EU-reglerne.

 

Som forklaret i Kommissionens forslag er alle betingelser opfyldt for at kunne indrømme Ukraine ligestilling.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

Referencer

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Dato for høring af EP

7.4.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

16.4.2020

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

INTA

15.4.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Oprindelige ordførere

Norbert Lins

Behandling i udvalg

20.5.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.9.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

12

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

Dato for indgivelse

25.9.2020


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 1. oktober 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik