ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και την ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγήτρια: Veronika Vrecionová 


Διαδικασία : 2020/0053(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0164/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0164/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και την ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία

(COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0137),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0100/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας διαβουλευτεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A9-0164/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια προτείνει την έγκριση της παρούσας πρότασης χωρίς τροποποιήσεις, λόγω του τεχνικού χαρακτήρα του εν λόγω φακέλου. Η πρόταση έχει ως στόχο την επικαιροποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου που παρέχει ισοδυναμία προς ορισμένες τρίτες χώρες όσον αφορά τους καλλιεργητικούς ελέγχους και την παραγωγή σπόρων προς σπορά ορισμένων ειδών, που διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ. Η νομική βάση είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών που ωφελούνται από αυτήν την ισοδυναμία. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος δεν είναι εφικτή η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σπόρων δημητριακών προς σπορά που συγκομίζονται στη συγκεκριμένη χώρα. Η Ουκρανία έχει υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή προκειμένου η απόφαση 2003/17/EK του Συμβουλίου να καλύπτει τους σπόρους δημητριακών προς σπορά της Ουκρανίας ως ισοδύναμους.

 

Σε συνέχεια του αιτήματος αυτού, η Επιτροπή εξέτασε την ισχύουσα ουκρανική νομοθεσία και προέβη σε έλεγχο των καλλιεργητικών ελέγχων και του συστήματος πιστοποίησης σπόρων που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τους σπόρους δημητριακών προς σπορά στην Ουκρανία. Τα συνολικά αποτελέσματα αυτής της εξέτασης ήταν θετικά. Οι απαιτήσεις και το σύστημα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή είναι ισοδύναμα με αυτά που εφαρμόζονται στην Ένωση και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με το σύστημα της Ένωσης.

 

Η παρούσα πρόταση συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, καθώς θα προωθήσει το εμπόριο σπόρων που συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης.

 

Όπως εξηγείται στην πρόταση της Επιτροπής, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ισοδυναμίας στην Ουκρανία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Iσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.4.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

16.4.2020

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

INTA

15.4.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Norbert Lins

Εξέταση στην επιτροπή

20.5.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

12

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

Ημερομηνία κατάθεσης

25.9.2020

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Οκτωβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου