RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Veronika Vrecionová


Menetlus : 2020/0053(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0164/2020
Esitatud tekstid :
A9-0164/2020
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas

(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0137),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0100/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0164/2020),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


 

SELETUSKIRI

Raportöör teeb ettepaneku võtta käesolev ettepanek selle tehnilise laadi tõttu vastu ilma muudatusteta. Ettepaneku eesmärk on ajakohastada nõukogu otsus 2003/17/EÜ, milles on sätestatud teatavates ELi mittekuuluvates riikides vastavalt direktiividele 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ tehtavate põldtunnustamiste samaväärsus ja kasvatatavate teatavate liikide seemne samaväärsus. Ettepaneku õiguslik alus on ELTLi artikli 43 lõige 2.

 

Seni ei ole Ukraina kantud nende riikide loetellu, kes saavad sellest samaväärsusest kasu; seepärast ei ole praegu võimalik Ukrainas koristatud teraviljaseemet liitu importida. Ukraina on esitanud komisjonile taotluse, et nõukogu otsus 2003/17/EÜ hõlmaks tema teraviljaseemet samaväärsena.

 

Pärast kõnealuse taotluse saamist hindas komisjon Ukrainas kohaldatavaid õigusakte ning auditeeris Ukrainas teraviljaseemne põldtunnustamiste ja seemne sertifitseerimise süsteeme. Selle uuringu üldised tulemused olid positiivsed. Kehtivad nõuded ja kasutusel olev süsteem on liidu omadega samaväärsed ning nende alusel tagatakse samasugune usaldustase nagu liidu süsteemiga.

 

Käesolev ettepanek on kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepingu eesmärkidega, sest see hoogustab liidu eeskirjadele vastava seemnega kauplemist.

 

Nagu on selgitatud komisjoni ettepanekus, on kõik Ukraina teraviljaseemne samaväärsuse tunnustamiseks vajalikud tingimused täidetud.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus

Viited

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.4.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

16.4.2020

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

INTA

15.4.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Endised raportöörid

Norbert Lins

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.5.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.9.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

12

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

Esitamise kuupäev

25.9.2020

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika