MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta

  25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä: Veronika Vrecionová


  Menettely : 2020/0053(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0164/2020
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0164/2020
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0137),

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0100/2020),

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

   on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A9-0164/2020),

  1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

  2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


   

  PERUSTELUT

  Esittelijä ehdottaa, että aiheen teknisen luonteen vuoksi ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia. Ehdotuksen tavoitteena on saattaa ajan tasalle neuvoston päätös 2003/17/EY, jossa säädetään tietyissä kolmansissa maissa tehtyjen viljelystarkastusten ja tiettyjen lajien siementen tuotannon vastaavuudesta, kun nämä ovat direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY ja 2002/57/EY mukaisia. Oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta.

   

  Ukraina ei ole toistaiseksi ollut niiden maiden luettelossa, jotka hyötyvät vastaavuuden tunnustamisesta, minkä vuoksi Ukrainassa korjattujen viljakasvien siementen tuonti Euroopan unioniin ei ole tällä hetkellä mahdollista. Ukraina on toimittanut komissiolle pyynnön tunnustaa ukrainalaisten viljakasvien siementen vastaavuus neuvoston päätöksen 2003/17/EY mukaisesti.

   

  Pyynnön saatuaan komissio tutki Ukrainassa sovellettavaa lainsäädäntöä ja tarkasti Ukrainassa käytössä olevan viljelystarkastusjärjestelmän ja viljakasvien siementen varmennusjärjestelmän. Tarkastuksen tulokset olivat kaiken kaikkiaan myönteisiä. Ukrainan vaatimukset ja käytössä oleva järjestelmä vastaavat unionin vaatimuksia ja järjestelmää ja tarjoavat samat takeet kuin unionin järjestelmä.

   

  Ehdotus on EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen tavoitteiden mukainen, koska se edistää unionin sääntöjen mukaista siementen kauppaa.

   

  Kuten komission ehdotuksessa todetaan, kaikki edellytykset Ukrainan järjestelmän vastaavuuden tunnustamiselle täyttyvät.


  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuus

  Viiteasiakirjat

  COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  7.4.2020

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  16.4.2020

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  16.4.2020

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

   Päätös tehty (pvä)

  INTA

  15.4.2020

   

   

   

  Esittelijä(t)

   Nimitetty (pvä)

  Veronika Vrecionová

  4.5.2020

   

   

   

  Alkuperäinen esittelijä

  Norbert Lins

  Valiokuntakäsittely

  20.5.2020

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  22.9.2020

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  31

  12

  5

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  25.9.2020

   


  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  31

  +

  ECR

  Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

  PPE

  Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  S&D

  Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

  Verts/ALE

  Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

   

  12

  -

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

  ID

  Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

  NI

  Dino Giarrusso

  PPE

  Anne Sander

  RENEW

  Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

   

  5

  0

  RENEW

  Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

   

  Symbolien selitys:

  + : puolesta

  - : vastaan

  0 : tyhjää

   

   

  Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2020
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö