Tuarascáil - A9-0164/2020Tuarascáil
A9-0164/2020

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle a mhéid a bhaineann le coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh san Úcráin ar bharra táirgthe síolta agus ar choibhéis síolta gránach arna dtáirgeadh san Úcráin

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
Rapóirtéir: Veronika Vrecionová 


Nós Imeachta : 2020/0053(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0164/2020
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0164/2020
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle a mhéid a bhaineann le coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh san Úcráin ar bharra táirgthe síolta agus ar choibhéis síolta gránach arna dtáirgeadh san Úcráin

(COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2020)0137),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9‑0100/2020),

 ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A9-0164/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar an togra ón gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Molann an Rapóirtéir go nglacfaí an togra seo gan leasuithe mar gheall ar nádúr teicniúil an chomhaid seo. Tá sé mar aidhm leis an togra seo nuashonrú a dhéanamh ar Chinneadh 2003/17/CE ón gComhairle lena ndeonaítear coibhéis do thíortha áirithe nach Ballstáit den Aontas iad a mhéid a bhaineann le cigireachtaí allamuigh agus táirgeadh síl speiceas áirithe a dhéantar le Treoracha 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE agus 2002/57/CE. Is é Airteagal 43(2) CFAE an bunús dlí.

 

Go dtí seo, níl an Úcráin ar liosta na dtíortha a bhaineann tairbhe as an gcoibhéis sin; dá bhrí sin, ní féidir síolta gránach arna saothrú sa tír sin a allmhairiú chuig an Aontas Eorpach faoi láthair. Thíolaic an Úcráin iarraidh don Choimisiún go gcumhdófaí a síol gránach le Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle mar shíol gránach coibhéiseach.

 

Mar thoradh ar an iarraidh sin, scrúdaigh an Coimisiún reachtaíocht is infheidhme na hÚcráine agus rinne sé iniúchadh ar na cigireachtaí allamuigh agus ar an gcóras deimhniúcháin síolta atá i bhfeidhm le haghaidh síol gránach san Úcráin. Torthaí dearfacha ba ea torthaí foriomlána an scrúdaithe sin. Tá na ceanglais agus an córas atá i bhfeidhm coibhéiseach le ceanglais agus córas an Aontais agus is mar a chéile leis an gcinnteacht a ghabhann le córas an Aontais an chinnteacht a ghabhann leis na ceanglais agus an córas atá i bhfeidhm.

 

Tá an togra seo i gcomhréir le haidhmeanna an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin toisc go gcuirfidh sé borradh faoin trádáil sa síol a chomhlíonann rialacha an Aontais.

 

Mar a mhínítear sa togra ón gCoimisiún, comhlíontar na coinníollacha uile chun coibhéis a thabhairt don Úcráin.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh san Úcráin ar bharra táirgthe síolta agus ar choibhéis síolta gránach arna dtáirgeadh san Úcráin

Tagairtí

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Dáta tíolactha don Pharlaimint

7.4.2020

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógartha sa suí iomlánach

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

 Dáta a fógartha sa suí iomlánach

INTA

16.4.2020

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

INTA

15.4.2020

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

Norbert Lins

Pléite sa choiste

20.5.2020

 

 

 

Dáta a ghlactha

22.9.2020

 

 

 

Dáta na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

31

12

5

Comhaltaí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

 

 


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 1 Deireadh Fómhair 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais