Izvješće - A9-0164/2020Izvješće
A9-0164/2020

  IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

  25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

  Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
  Izvjestiteljica Veronika Vrecionová


  Postupak : 2020/0053(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0164/2020
  Podneseni tekstovi :
  A9-0164/2020
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

  (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0137),

   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0100/2020),

   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

   nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

   uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A9-0164/2020),

  1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

  2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


   

  OBRAZLOŽENJE

  Izvjestiteljica predlaže usvajanje ovoga prijedloga bez izmjena zbog tehničke prirode ovoga predmeta. Ovim se prijedlogom ažurira Odluka Vijeća 2003/17/EZ kojom se priznaje jednakovrijednost određenim zemljama izvan EU-a u pogledu pregleda usjeva na terenu i proizvodnje sjemena određenih vrsta koji se provode u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ i 2002/57/EZ. Njezin je pravni temelj članak 43. stavak 2. UFEU-a.

   

  Dosad Ukrajina nije bila na listi zemalja koje imaju koristi od te jednakovrijednosti; zato trenutačno nije moguće u Europsku uniju uvesti sjeme žitarica koje se pobire u toj zemlji. Ukrajina je zatražila od Komisije da se njezino sjeme žitarica obuhvati Odlukom Vijeća 2003/17/EZ kao jednakovrijedno.

   

  Na temelju tog zahtjeva Komisija je ispitala primjenjivo zakonodavstvo Ukrajine i provela reviziju pregleda usjeva na terenu i sustava certificiranja sjemena za sjeme žitarica u Ukrajini. Ukupni rezultati ispitivanja bili su pozitivni. Postojeći zahtjevi i sustav u Ukrajini jednakovrijedni su onima u Uniji i pružaju ista jamstva kao i sustav Unije.

   

  Ovaj je prijedlog u skladu s ciljevima Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine jer će se njime potaknuti trgovina sjemenom koja je u skladu s pravilima Unije.

   

  Kao što je objašnjeno u prijedlogu Komisije, svi su uvjeti zadovoljeni kako bi se Ukrajini odobrila jednakovrijednost.


  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Jednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

  Referentni dokumenti

  COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  7.4.2020

   

   

   

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  AGRI

  16.4.2020

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  INTA

  16.4.2020

   

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

   Datum odluke

  INTA

  15.4.2020

   

   

   

  Izvjestitelji

   Datum imenovanja

  Veronika Vrecionová

  4.5.2020

   

   

   

  Prethodni izvjestitelji

  Norbert Lins

  Razmatranje u odboru

  20.5.2020

   

   

   

  Datum usvajanja

  22.9.2020

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  31

  12

  5

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

  Datum podnošenja

  25.9.2020

   


   

  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

  31

  +

  ECR

  Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

  PPE

  Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  S&D

  Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

  Verts/ALE

  Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

   

  12

  -

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

  ID

  Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

  NI

  Dino Giarrusso

  PPE

  Anne Sander

  RENEW

  Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

   

  5

  0

  RENEW

  Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

   

  Korišteni znakovi:

  + : za

  - : protiv

  0 : suzdržani

   

   

  Posljednje ažuriranje: 2. listopada 2020.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti