Postupak : 2020/0053(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0164/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0164/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0254

<Date>{25/09/2020}25.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0164/2020</NoDocSe>
PDF 171kWORD 49k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))</DocRef>


<Commission>{AGRI}Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj</Commission>

Izvjestiteljica <Depute>Veronika Vrecionová</Depute>

POGREŠKE/DODACI
AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0137),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0100/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A9-0164/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica predlaže usvajanje ovoga prijedloga bez izmjena zbog tehničke prirode ovoga predmeta. Ovim se prijedlogom ažurira Odluka Vijeća 2003/17/EZ kojom se priznaje jednakovrijednost određenim zemljama izvan EU-a u pogledu pregleda usjeva na terenu i proizvodnje sjemena određenih vrsta koji se provode u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ i 2002/57/EZ. Njezin je pravni temelj članak 43. stavak 2. UFEU-a.

 

Dosad Ukrajina nije bila na listi zemalja koje imaju koristi od te jednakovrijednosti; zato trenutačno nije moguće u Europsku uniju uvesti sjeme žitarica koje se pobire u toj zemlji. Ukrajina je zatražila od Komisije da se njezino sjeme žitarica obuhvati Odlukom Vijeća 2003/17/EZ kao jednakovrijedno.

 

Na temelju tog zahtjeva Komisija je ispitala primjenjivo zakonodavstvo Ukrajine i provela reviziju pregleda usjeva na terenu i sustava certificiranja sjemena za sjeme žitarica u Ukrajini. Ukupni rezultati ispitivanja bili su pozitivni. Postojeći zahtjevi i sustav u Ukrajini jednakovrijedni su onima u Uniji i pružaju ista jamstva kao i sustav Unije.

 

Ovaj je prijedlog u skladu s ciljevima Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine jer će se njime potaknuti trgovina sjemenom koja je u skladu s pravilima Unije.

 

Kao što je objašnjeno u prijedlogu Komisije, svi su uvjeti zadovoljeni kako bi se Ukrajini odobrila jednakovrijednost.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Jednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

Referentni dokumenti

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.4.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

16.4.2020

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

INTA

15.4.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Norbert Lins

Razmatranje u odboru

20.5.2020

 

 

 

Datum usvajanja

22.9.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

12

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

Datum podnošenja

25.9.2020

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 2. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti