Pranešimas - A9-0164/2020Pranešimas
A9-0164/2020

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėja: Veronika Vrecionová 


Procedūra : 2020/0053(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0164/2020
Pateikti tekstai :
A9-0164/2020
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB

(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0137),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0100/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A9-0164/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja siūlo priimti šį pasiūlymą be pakeitimų, nes šis dokumentas yra techninio pobūdžio. Šio pasiūlymo tikslas – atnaujinti Tarybos sprendimą 2003/17/EB, kuriuo pripažįstamas tam tikrų ES nepriklausančių šalių tam tikrų rūšių sėklos aprobavimo ir gamybos pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB lygiavertiškumas. Teisinis pagrindas yra SESV 43 straipsnio 2 dalis.

 

Iki šiol Ukraina nebuvo įtraukta į šalių, kurios naudojasi tokiu lygiavertiškumo pripažinimu, sąrašą, todėl joje surinktos javų sėklos importuoti į Europos Sąjungą šiuo metu negalima. Ukraina pateikė Komisijai prašymą, kad jos javų sėkla būtų įtraukta į Tarybos sprendimą 2003/17/EB kaip lygiavertė ES ir kitų šalių sėkloms.

 

Gavusi šį prašymą, Komisija išnagrinėjo taikomus Ukrainos teisės aktus ir atliko Ukrainos javų sėklų aprobavimo ir sėklų sertifikavimo sistemos auditą. Bendri šio tyrimo rezultatai buvo teigiami. Ukrainos taikomi reikalavimai ir sistema yra lygiaverčiai Sąjungos reikalavimams ir jais užtikrinamos tokios pačios garantijos, kaip ir taikant Sąjungos sistemą.

 

Šis pasiūlymas atitinka ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo tikslus, nes juo bus skatinama Sąjungos taisykles atitinkanti prekyba sėkla.

 

Kaip paaiškinta Komisijos pasiūlyme, įvykdytos visos sąlygos, kad Ukrainos sėklos gamyba būtų pripažinta lygiaverte.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ukrainoje atliekamas javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintų javų sėklos lygiavertiškumas

Nuorodos

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Pateikimo EP data

7.4.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.4.2020

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

INTA

15.4.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Norbert Lins

Svarstymas komitete

20.5.2020

 

 

 

Priėmimo data

22.9.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

12

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2020 m. spalio 2 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika