Ziņojums - A9-0164/2020Ziņojums
A9-0164/2020

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referente: Veronika Vrecionová


Procedūra : 2020/0053(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0164/2020
Iesniegtie teksti :
A9-0164/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK

(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0137),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0100/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A9‑0164/2020),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Referente ierosina priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem lietas tehniskā rakstura dēļ. Šā priekšlikuma mērķis ir atjaunināt Padomes Lēmumu 2003/17/EK, ar kuru noteikta atsevišķu trešo valstu noteikumu līdzvērtība attiecībā uz lauka apskatēm un konkrētu sugu sēklu audzēšanu, ko veic atbilstīgi Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK un 2002/57/EK. Tā juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts.

 

Ukraina līdz šim nav iekļauta to valstu sarakstā, kuras izmanto šo līdzvērtību, tāpēc tajā novākto graudaugu sēklas patlaban nav iespējams importēt Eiropas Savienībā. Ukraina ir iesniegusi Komisijai lūgumu uz Ukrainas graudaugu sēklām attiecināt Padomes Lēmumā 2003/17/EK izklāstītos līdzvērtīguma noteikumus.

 

Pēc minētā lūguma saņemšanas Komisija pārbaudīja Ukrainā piemērojamos tiesību aktus un veica revīziju par lauka apskatēm un Ukrainā pastāvošo graudaugu sēklu sertifikācijas sistēmu. Šīs pārbaudes rezultāti kopumā bija pozitīvi. Prasības un pastāvošā sistēma ir līdzvērtīgas Savienības prasībām un sertifikācijas sistēmai un sniedz tādas pašas garantijas kā Savienības sistēma.

 

Šis priekšlikums atbilst ES un Ukrainas Asociācijas nolīguma mērķiem, jo tas ievērojami veicinās Savienības noteikumiem atbilstošu sēklu tirdzniecību.

 

Kā paskaidrots Komisijas priekšlikumā, ir izpildīti visi nosacījumi Ukrainas noteikumu līdzvērtības atzīšanai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Tādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums

Atsauces

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.4.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

16.4.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

INTA

15.4.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Aizstātie referenti

Norbert Lins

Izskatīšana komitejā

20.5.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.9.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

12

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

Iesniegšanas datums

25.9.2020


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika