SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

  25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Sprawozdawczyni: Veronika Vrecionová 


  Procedura : 2020/0053(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0164/2020
  Teksty złożone :
  A9-0164/2020
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

  (COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0137),

   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9–0100/2020),

   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

   uwzględniając art. 59 Regulaminu,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A9-0164/2020),

  1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

  2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


   

  UZASADNIENIE

  Sprawozdawczyni proponuje przyjęcie tego wniosku bez poprawek ze względu na techniczny charakter tego dossier. Wniosek ma na celu aktualizację decyzji Rady 2003/17/WE, w której uznano równoważność niektórych państw trzecich w odniesieniu do inspekcji polowych i produkcji materiału siewnego niektórych gatunków, prowadzonych zgodnie z dyrektywami 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE i 2002/57/WE. Podstawą prawną jest zatem art. 43 ust. 2 TFUE.

   

  Ukraina nie znajduje się dotychczas w wykazie państw korzystających z tej równoważności, zatem przywóz do Unii Europejskiej materiału siewnego roślin zbożowych zebranego w tym państwie nie jest obecnie możliwy. Ukraina przedłożyła Komisji wniosek o objęcie jej materiału siewnego roślin zbożowych decyzją Rady 2003/17/WE jako równoważnego.

   

  W odpowiedzi na ten wniosek Komisja przeprowadziła analizę obowiązującego prawodawstwa Ukrainy oraz audyt inspekcji polowych i systemu certyfikacji materiału siewnego roślin zbożowych na Ukrainie. Ogólne wyniki tej analizy były pozytywne. System i jego wymogi są równoważne z systemem i wymogami unijnymi oraz dają taką samą pewność jak system unijny.

   

  Niniejszy wniosek jest zgodny z celami układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, ponieważ pobudzi handel materiałem siewnym zgodnym z przepisami UE.

   

  Jak wyjaśniono we wniosku Komisji, wszystkie warunki zostały spełnione w celu uznania równoważności w przypadku Ukrainy.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

  Odsyłacze

  COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

  Data przedstawienia Parlamentowi

  7.4.2020

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AGRI

  16.4.2020

   

   

   

  Komisje opiniodawcze

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  INTA

  16.4.2020

   

   

   

  Opinia niewydana

   Data decyzji

  INTA

  15.4.2020

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Veronika Vrecionová

  4.5.2020

   

   

   

  Poprzedni sprawozdawcy

  Norbert Lins

  Rozpatrzenie w komisji

  20.5.2020

   

   

   

  Data przyjęcia

  22.9.2020

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  31

  12

  5

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

   

   


  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  31

  +

  ECR

  Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

  PPE

  Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  S&D

  Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

  Verts/ALE

  Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

   

  12

  -

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

  ID

  Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

  NI

  Dino Giarrusso

  PPE

  Anne Sander

  RENEW

  Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

   

  5

  0

  RENEW

  Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 2 października 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności