SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawczyni: Veronika Vrecionová 


Procedura : 2020/0053(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0164/2020
Teksty złożone :
A9-0164/2020
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

(COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0137),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9–0100/2020),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A9-0164/2020),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni proponuje przyjęcie tego wniosku bez poprawek ze względu na techniczny charakter tego dossier. Wniosek ma na celu aktualizację decyzji Rady 2003/17/WE, w której uznano równoważność niektórych państw trzecich w odniesieniu do inspekcji polowych i produkcji materiału siewnego niektórych gatunków, prowadzonych zgodnie z dyrektywami 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE i 2002/57/WE. Podstawą prawną jest zatem art. 43 ust. 2 TFUE.

 

Ukraina nie znajduje się dotychczas w wykazie państw korzystających z tej równoważności, zatem przywóz do Unii Europejskiej materiału siewnego roślin zbożowych zebranego w tym państwie nie jest obecnie możliwy. Ukraina przedłożyła Komisji wniosek o objęcie jej materiału siewnego roślin zbożowych decyzją Rady 2003/17/WE jako równoważnego.

 

W odpowiedzi na ten wniosek Komisja przeprowadziła analizę obowiązującego prawodawstwa Ukrainy oraz audyt inspekcji polowych i systemu certyfikacji materiału siewnego roślin zbożowych na Ukrainie. Ogólne wyniki tej analizy były pozytywne. System i jego wymogi są równoważne z systemem i wymogami unijnymi oraz dają taką samą pewność jak system unijny.

 

Niniejszy wniosek jest zgodny z celami układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, ponieważ pobudzi handel materiałem siewnym zgodnym z przepisami UE.

 

Jak wyjaśniono we wniosku Komisji, wszystkie warunki zostały spełnione w celu uznania równoważności w przypadku Ukrainy.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

Odsyłacze

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

7.4.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Komisje opiniodawcze

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

16.4.2020

 

 

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

INTA

15.4.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Norbert Lins

Rozpatrzenie w komisji

20.5.2020

 

 

 

Data przyjęcia

22.9.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

12

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

 

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności