SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajkyňa: Veronika Vrecionová 


Postup : 2020/0053(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0164/2020
Predkladané texty :
A9-0164/2020
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

(COM(2020)0137 – C9‑0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2020)0137),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0100/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A9-0164/2020),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vzhľadom na technickú povahu tohto spisu spravodajkyňa navrhuje prijať tento návrh bez zmien. Cieľom návrhu je aktualizovať rozhodnutie Rady 2003/17/ES, ktoré určitým tretím krajinám udeľuje rovnocennosť, pokiaľ ide o terénne inšpekcie a produkciu osiva určitých druhov, ktoré sa vykonávajú smernicami 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES a 2002/57/ES. Právnym základom je článok 43 ods. 2 ZFEÚ.

 

Ukrajina zatiaľ nie je na zozname krajín, na ktoré sa táto rovnocennosť vzťahuje. Do Európskej únie preto nie je v súčasnosti možné dovážať osivo obilnín zozbierané v uvedenej krajine. Ukrajina predložila Komisii žiadosť, aby sa na jej osivo obilnín vzťahovalo rozhodnutie Rady 2003/17/ES ako na rovnocenné.

 

V nadväznosti na uvedenú žiadosť Komisia preskúmala príslušné právne predpisy Ukrajiny a uskutočnila audit systému inšpekcií v teréne a zavedeného systému certifikácie osiva obilnín na Ukrajine. Celkové výsledky tohto preskúmania boli pozitívne. Uplatňované požiadavky a zavedený systém na Ukrajine sú rovnocenné s Úniou a poskytujú rovnaké záruky ako systém Únie.

 

Tento návrh je v súlade s cieľmi dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, pretože posilní obchod s osivom, ktoré je v súlade s pravidlami Únie.

 

Ako je vysvetlené v návrhu Komisie, všetky podmienky sú splnené, aby sa v prípade Ukrajiny uznala rovnocennosť.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

Referenčné čísla

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Dátum predloženia v EP

7.4.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

16.4.2020

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

INTA

15.4.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Norbert Lins

Prerokovanie vo výbore

20.5.2020

 

 

 

Dátum prijatia

22.9.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

12

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer‑Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 2. októbra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia