Betänkande - A9-0164/2020Betänkande
A9-0164/2020

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina

25.9.2020 - (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Veronika Vrecionová 


Förfarande : 2020/0053(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0164/2020
Ingivna texter :
A9-0164/2020
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina

(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0137),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0100/2020),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A9-0164/2020).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Föredraganden föreslår att detta förslag antas utan ändringar på grund av ärendets tekniska karaktär. Syftet med detta förslag är att uppdatera rådets beslut 2003/17/EG genom vilket vissa länder utanför EU beviljas likvärdighet för fältbesiktningar och produktion av utsäde av vissa arter, vilka utförs enligt direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG och 2002/57/EG. Den rättsliga grunden är artikel 43.2 i EUF-fördraget.

 

Än så länge finns Ukraina inte med på förteckningen över länder som omfattas av denna likvärdighet. Därför är det för närvarande inte möjligt att importera stråsäd som skördats i Ukraina till Europeiska unionen. Ukraina har lämnat in en begäran till kommissionen om att stråsäd från landet ska omfattas av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet.

 

Till följd av begäran har kommissionen granskat den tillämpliga lagstiftningen i Ukraina samt landets system för fältbesiktning och certifiering av utsäde av stråsäd. De övergripande resultaten av denna granskning var positiva. Landets krav och system är likvärdiga med unionens och ger samma garantier som unionens system.

 

Detta förslag är i linje med målen i associeringsavtalet EU-Ukraina, eftersom det kommer att främja handel med utsäde som uppfyller unionens regler.

 

Såsom konstateras i kommissionens förslag är alla villkor uppfyllda för att Ukraina ska beviljas likvärdighet.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina

Referensnummer

COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)

Framläggande för parlamentet

7.4.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AGRI

16.4.2020

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.4.2020

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

INTA

15.4.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Veronika Vrecionová

4.5.2020

 

 

 

Tidigare föredragande

Norbert Lins

Behandling i utskott

20.5.2020

 

 

 

Antagande

22.9.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

12

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

Ingivande

25.9.2020

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

12

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anne Sander

RENEW

Jérémy Decerle, Cristian Ghinea

 

5

0

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 2 oktober 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy