Διαδικασία : 2020/2080(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0165/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0165/2020

Συζήτηση :

PV 19/10/2020 - 21
CRE 19/10/2020 - 21

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0278

<Date>{29/09/2020}29.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0165/2020</NoDocSe>
PDF 240kWORD 81k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)</Titre>

<DocRef>(2020/2080(INI))</DocRef>


<Commission>{AFET}Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Radosław Sikorski</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

(2020/2080(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 36, το άρθρο 42 παράγραφος 6, το άρθρο 46 και το Πρωτόκολλο (αριθ. 10) για τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία,

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για τη θεσμοθέτηση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών μελών[1],

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2018, για την κατάρτιση του καταλόγου των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)[2],

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/909 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση κοινού συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για έργα μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)[3],

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1797 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση και ενημέρωση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 που καταρτίζει τον κατάλογο των έργων PESCO[4],

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1909 του Συμβουλίου, της 12ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση και την επικαιροποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 για την κατάρτιση του καταλόγου των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)[5],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2018, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2019, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την αλληλουχία της εκπλήρωσης των δεσμευτικότερων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και τον καθορισμό πλέον συγκεκριμένων στόχων (2018/C374/01)[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας[7],

 έχοντας υπόψη τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο 2014,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0165/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) περιλαμβάνει τον προοδευτικό προσδιορισμό μιας κοινής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ, ο οποίος θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση κοινής άμυνας, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει σχετική ομόφωνη απόφαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου αυτού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη της υποχρέωσης για αμοιβαία βοήθεια και συνδρομή δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, όπως υπενθυμίζεται στην κοινή κοινοποίηση των κρατών μελών προς το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την PESCO, η οποία υπεγράφη από 23 κράτη μέλη στις 13 Νοεμβρίου 2017, προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα των κρατών μελών για αλληλεγγύη σε ένα άλλο κράτος μέλος, αν δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου (αριθ. 10) για τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που θεσπίζεται με το άρθρο 42 της ΣΕΕ, ένας από τους στόχους της PESCO είναι να αναπτύξουν τα κράτη μέλη τις αμυντικές τους δυνατότητες εντατικότερα, διευρύνοντας την εθνική συνεισφορά και συμμετοχή τους, κατά περίπτωση, σε πολυεθνικές δυνάμεις, στα κύρια ευρωπαϊκά προγράμματα εξοπλισμού και στη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 στοιχείο β) του πρωτοκόλλου αριθ. 10 ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει «να έχει τη δυνατότητα να παράσχει, το αργότερο το 2010, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε ως συνιστώσες πολυεθνικών σωμάτων δυνάμεων, μάχιμες μονάδες ειδικευμένες για τις προβλεπόμενες αποστολές, οι οποίες από τακτική άποψη θεωρούνται μάχιμες μονάδες, με στοιχεία υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και του εφοδιασμού, ικανές να αναλάβουν, εντός προθεσμίας 5 έως 30 ημερών, αποστολές οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 43 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε ανταπόκριση σε αιτήματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ικανές να παραμείνουν σε δράση επί αρχική περίοδο 30 ημερών που μπορεί να παραταθεί έως τουλάχιστον 120 ημέρες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 στοιχείο β) πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να ανταποκρίνεται επαρκώς στο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη απέχουν ακόμη πολύ από την επίτευξη αυτού του στόχου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση κοινής αμυντικής στρατηγικής της ΕΕ είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, δεδομένων των πολλαπλών και αυξανόμενων απειλών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο φιλοδοξίας στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας καλύπτει τη διαχείριση κρίσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων σε χώρες εταίρους με σκοπό την προστασία της Ευρώπης και των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αυτοπροστατεύεται μόνο του, δεδομένου ότι οι απειλές για την ασφάλεια και την άμυνα που αντιμετωπίζει η ΕΕ και οι οποίες στρέφονται κατά των πολιτών, των εδαφών και των υποδομών της αποτελούν κοινές πολύπλευρες απειλές και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα κράτος μέλος μεμονωμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα της ΕΕ για αποδοτική, συνεκτική, στρατηγική και κοινή χρήση των πόρων θα αναβάθμιζε συνολικά την ασφάλεια και άμυνα της ΕΕ και είναι πιο απαραίτητο από ποτέ σε ένα ταχέως επιδεινούμενο περιβάλλον ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, η κατάρτιση και η επιχειρησιακή υποστήριξη, προκειμένου να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι υβριδικές απειλές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι παράγοντες της PESCO είναι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν τις δυνατότητες για την υλοποίηση της ΚΠΑΑ (άρθρο 42 παράγραφος 1 και άρθρο 42 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), τις χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ, όπου το Συμβούλιο τούς αναθέτει την εκτέλεση καθήκοντος, στο πλαίσιο της Ένωσης (άρθρο 42 παράγραφοι 1, 4 και 5, άρθρο 43 και άρθρο 44 της ΣΕΕ), και αναπτύσσουν τις αμυντικές τους ικανότητες, μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 3 και άρθρο 45 της ΣΕΕ)·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μακροπρόθεσμο όραμα της PESCO είναι να αποκτήσει η Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα αξιοποιώντας στρατιωτικά μέσα που συμπληρώνονται από μη στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να επιτευχθεί μια συνεκτική δέσμη δυνάμεων πλήρους φάσματος στη διάθεση των κρατών μελών για στρατιωτική ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί ως διεθνής πάροχος ασφάλειας με σκοπό τη συμβολή, με αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο, στη διεθνή, περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, μεταξύ άλλων με την πρόληψη της εισαγωγής ανασφάλειας και, επομένως, με σκοπό να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα για να προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ και να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών, μειώνοντας τις επικαλύψεις, το πλεονάζον δυναμικό και τις ασυντόνιστες συνάψεις συμβάσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την απόφαση 2017/2315 του Συμβουλίου, που θεσπίζει την PESCO, οι ενισχυμένες αμυντικές ικανότητες των κρατών μελών θα ωφελήσουν και το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την αρχή του ενιαίου συνόλου δυνάμεων, εφόσον αποφευχθούν οι επικαλύψεις και δοθεί προτεραιότητα στη διαλειτουργικότητα, καθώς κάτι τέτοιο ενδυναμώνει τον ευρωπαϊκό πυλώνα εντός της συμμαχίας και ανταποκρίνεται στις επανειλημμένες εκκλήσεις για πιο ισορροπημένο διατλαντικό επιμερισμό των βαρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ παραμένει ο θεμέλιος λίθος της αρχιτεκτονικής ασφάλειας πολλών κρατών μελών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO δημιουργεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, τα οποία αναλαμβάνουν από κοινού επενδύσεις, σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία ικανοτήτων άμυνας εντός του πλαισίου της Ένωσης κατά τρόπο μόνιμο και διαρθρωμένο, με την ανάληψη 20 δεσμευτικών υποχρεώσεων σε πέντε τομείς που καθορίζονται από τη ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα πρέπει να ισοδυναμούν με τη μετάβαση από την απλή συνεργασία στον τομέα της άμυνας προς την πλήρη διαλειτουργικότητα καθώς και την ενίσχυση των αμυντικών δυνάμεων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δεσμευτικές υποχρεώσεις αξιολογούνται ετησίως στα εθνικά σχέδια εφαρμογής από τη γραμματεία της PESCO, την οποία μπορούν να συμβουλευθούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εν λόγω δεσμευτικές υποχρεώσεις, η PESCO δεν διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό συμμόρφωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα της PESCO πρέπει να υλοποιηθούν κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις βιομηχανικές ικανότητες, ζητήματα επικαλύψεων ή τους δημοσιονομικούς περιορισμούς των συμμετεχόντων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός συμμόρφωσης για την PESCO θα πρέπει να βελτιωθεί·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδείξουν πλήρη πολιτική δέσμευση να υλοποιήσουν τις 20 δεσμευτικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύκλοι σχεδιασμού της στρατιωτικής ικανότητας συνήθως διαρκούν περισσότερο από τρία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχοντες κύκλοι εθνικού σχεδιασμού των στρατιωτικών δυνατοτήτων βασίζονται κυρίως στη διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ που έχει θεσπιστεί στο παρελθόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τη σημαντική ενσωμάτωση της PESCO στις διαδικασίες εθνικού αμυντικού σχεδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητα των συμμετεχόντων κρατών μελών να ολοκληρώσουν έργα PESCO·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO είχε αρχικά σχεδιαστεί ως πρωτοποριακός παράγοντας, ο οποίος θα περιελάμβανε τα κράτη μέλη που επιθυμούν και είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τη φιλοδοξία της αμυντικής συνεργασίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή συμμετέχουν 25 κράτη μέλη, η PESCO δεν θα πρέπει να περιοριστεί τελικά στην προσέγγιση του «ελάχιστου κοινού παρονομαστή»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων κρατών μελών υποδεικνύει προθυμία για στενότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτέλεσμα των εργασιών κατά τις τρεις πρώτες φάσεις των έργων της PESCO ήταν να συγκροτηθούν και να εγκριθούν 47 έργα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς το παρόν, κανένα δεν έχει δημοσιευθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα του πρώτου κύματος είναι κατά κύριο λόγο έργα ανάπτυξης δυνατοτήτων όπου περιλαμβάνεται ο μέγιστος αριθμός κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα έργα της PESCO η επιθυμητή πρόβλεψη περί συμμετοχής δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις υψηλές φιλοδοξίες των κρατών μελών που συμμετέχουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η PESCO να επικεντρώνεται σε έργα που προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια κυρίαρχη κοινή λογική μεταξύ των 47 έργων της PESCO· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπάρχων κατάλογος έργων στερείται συνοχής, πεδίου εφαρμογής και στρατηγικής φιλοδοξίας, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται τα εμφανέστερα κενά δυνατοτήτων, και δεν καλύπτει επαρκώς τις κρίσιμες ελλείψεις που έχουν προσδιοριστεί από τη διαδικασία του πρωταρχικού στόχου μέσω του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP) και της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από αυτά τα έργα διακόπηκε, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές επικαλύψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα έργα δεν σημείωσαν επαρκή πρόοδο ή κινδυνεύουν να σταματήσουν και ότι περίπου 30 έργα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της σύλληψης και προετοιμασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να απαιτηθούν έως και 10 έτη για την ανάπτυξη φιλόδοξων έργων στρατιωτικών ικανοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των έργων της PESCO συμπίπτουν με ελλείψεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) και του ΝΑΤΟ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη φάση της PESCO πρόκειται να ξεκινήσει το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δεύτερη φάση πρόκειται να δώσει συγκεκριμένα και σημαντικά αποτελέσματα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια ιεράρχηση όσον αφορά την προτεραιότητα των έργων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα της PESCO εστιάζουν στην επιχειρησιακή ανάπτυξη, όπως ο επιχειρησιακός πυρήνας αντιμετώπισης κρίσεων EUFOR (EUFOR CROC), η στρατιωτική κινητικότητα και το δίκτυο κέντρων υλικοτεχνικής υποστήριξης, ενώ άλλοι εστιάζονται περισσότερο στην ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων, όπως οι ομάδες ταχείας αντίδρασης για τον κυβερνοχώρο και η αμοιβαία συνδρομή στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (CRRT)· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο κατηγορίες έργων είναι απαραίτητες για να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη μιας κοινής ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικά από τα πιο στρατηγικά έργα της PESCO έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν αποφασιστικά στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και στη δημιουργία μιας συνεκτικής δέσμης δυνάμεων πλήρους φάσματος·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα, όπως το σύστημα «Future Air Combat System» (FCAS) και το «Main Ground Combat System» (MGCS), παραμένουν προς το παρόν εκτός του πεδίου της PESCO·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τεθούν προτεραιότητες και να καλυφθούν τα κενά δυνατοτήτων που προσδιορίζονται στο CDP και να αξιοποιηθεί η CARD με στόχο να αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ορισμένα από τα τρέχοντα έργα της PESCO αντιμετωπίζουν επαρκώς τις ελλείψεις δυνατοτήτων που προσδιορίστηκαν στο CDP και στην CARD ή λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους στόχους για την ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού αντικτύπου που απορρέουν από το CDP και θα πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητα·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η συνοχή, η συνεκτικότητα και η αλληλοενίσχυση μεταξύ της PESCO, της CARD, των εθνικών σχεδίων εφαρμογής (NIP) και του CDP·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ (NDPP) συμβάλλει στις διαδικασίες εθνικού αμυντικού σχεδιασμού στα 21 συμμετέχοντα κράτη μέλη που είναι μέλη του ΝΑΤΟ·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνικών προτεραιοτήτων των κρατών μελών, των προτεραιοτήτων της ΕΕ και των προτεραιοτήτων του ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατόν, όπου αρμόζει και ενδείκνυται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρέπει να εναρμονιστούν καλύτερα για την επίτευξη των στοχευόμενων δυνατοτήτων της ΕΕ·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένο τον διαφορετικό χαρακτήρα των δύο οργανισμών και τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, η PESCO θα πρέπει να αποτελεί αποτελεσματικό και συμπληρωματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και την παροχή των στρατιωτικών δυνατοτήτων που προσδιορίζονται στην ΕΕ, μπορεί δε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ΝΑΤΟ·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνδυασμό με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ, μια ειδική στρατηγική άμυνας και ασφάλειας, όπως η Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ, που προτείνεται σε πολυάριθμες εκθέσεις του Κοινοβουλίου, θα μπορούσε να διευκολύνει την κοινή κατανόηση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων και να παράσχει σημαντική καθοδήγηση στην PESCO και στο CDP, που θα απορρέει από την κατανόηση των στρατηγικών φιλοδοξιών και δράσεων που πρέπει να αναληφθούν μακροπρόθεσμα·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, τα έργα της PESCO εξαρτώνται από τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των 25 συμμετεχόντων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται ότι, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, οι εθνικοί αμυντικοί προϋπολογισμοί θα υποστούν μειώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παραδόξως, αρκετά από τα τρέχοντα 47 έργα της PESCO, αν χρηματοδοτηθούν ανάλογα, μπορούν να ενισχύσουν την ετοιμότητα των κρατών μελών έναντι νέας σοβαρής κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας: η στρατιωτική κινητικότητα, η ευρωπαϊκή ιατρική διοίκηση και πολλά άλλα έργα σε τομείς που σχετίζονται με τη διοικητική μέριμνα και τις μεταφορές, την υγειονομική περίθαλψη, την αντιμετώπιση καταστροφών,  την ετοιμότητα έναντι χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (ΧΒΡΠ) όπλων, την καταπολέμηση των κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο και τις εχθρικές εκστρατείες παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περικοπή της χρηματοδότησης για τις στρατηγικές δυνατότητες που στερούνται σήμερα η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα αποδυναμώσει και την ικανότητά τους να δρουν από κοινού κατά των μελλοντικών πανδημιών, των ΧΒΡΠ απειλών και άλλων απρόβλεπτων κινδύνων με μείζονα διεθνή αντίκτυπο·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών διπλής χρήσης θα ωφελήσει τη στρατιωτική και μη στρατιωτική κινητικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή εναρμονισμένων διοικητικών διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει στην κυκλοφορία πόρων μέσω κατάλληλων οδών εφοδιασμού σε όλη την ΕΕ και την αξιοποίησή τους για την οικοδόμηση ενός κοινού περιβάλλοντος ασφάλειας και άμυνας·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO και το μελλοντικό ΕΤΑ πρέπει να αλληλοενισχύονται και ότι οι διασυνδέσεις μεταξύ τους πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω για την επίτευξη καίριων δυνατοτήτων που έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο του CDP·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει της προοπτικής να ληφθεί συγχρηματοδότηση για την ανάπτυξη δυνατοτήτων που προέρχονται από ορισμένα έργα της PESCO μέσω του μελλοντικού ΕΤΑ τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πολλαπλασίασαν τις προτάσεις τους και ενθαρρύνθηκαν οι ανταλλαγές και η συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι προτάσεις πρέπει να έχουν υπόψη το βέλτιστο στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή τρίτων χωρών, εφόσον πληρούν ένα συμφωνημένο σύνολο πολιτικών, ουσιαστικών και νομικών προϋποθέσεων, σε μεμονωμένα έργα της PESCO θα μπορούσε να εξυπηρετεί το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης ή επιπρόσθετων δυνατοτήτων, καθώς και στην περίπτωση στρατηγικών εταίρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε έργα της PESCO δεν θα πρέπει να υπονομεύει τον στόχο στήριξης της ΚΠΑΑ της ΕΕ·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών μπορεί να γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση και να αποφασίζεται κατά περίπτωση και κατόπιν προσκλήσεως εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή θα πρέπει να παρέχει προστιθέμενη αξία σε ορισμένα έργα και να συμβάλλει στην ενίσχυση της PESCO και της ΚΠΑΑ και στην εκπλήρωση απαιτητικότερων δεσμεύσεων, υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και με βάση την καθιερωμένη και αποτελεσματική αμοιβαιότητα·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ μια συμφωνία για τη συμμετοχή τρίτων κρατών σε έργα της PESCO·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τον τρέχοντα ρόλο της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) στο πλαίσιο της PESCO και της ανάπτυξης δυνατοτήτων, το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει η εντολή της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) που αναφέρεται στο άρθρο 38 ΣΕΕ να τύχει συσταλτικής ερμηνείας·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση της PESCO ασκείται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, γεγονός που ενδεχομένως έχει αποτέλεσμα την ανεπάρκεια στον συντονισμό και στη συνολική συνοχή των έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της εντολής της γραμματείας της PESCO θα μπορούσε να βελτιώσει τον συντονισμό·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση των εξουσιών ελέγχου των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που αφορούν τη στρατιωτική κινητικότητα και διαλειτουργικότητα, τα οποία είναι καίριας σημασίας στην περίπτωση μιας απροσδόκητης μελλοντικής σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού χώρου Σένγκεν για τη στρατιωτική κινητικότητα, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο των διαδικασιών στα σύνορα και των επιβαρύνσεων που αφορούν τις υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, είναι ευπρόσδεκτο το έργο Rail Baltica, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ενσωμάτωση των χωρών της Βαλτικής στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, και να διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητά του·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η PESCO μπορεί, εν προκειμένω, να συνεισφέρει στην αύξηση της συνοχής, του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας στην ασφάλεια και την άμυνα, καθώς και στην εδραίωση της αλληλεγγύης, της συνοχής και της ανθεκτικότητας της Ένωσης·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί, από κοινού με το Συμβούλιο, νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και διαβούλευσης, όπως ορίζεται στις Συνθήκες·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ζητεί ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να του διαβιβάζει την ετήσια έκθεσή του για την εφαρμογή της PESCO·

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδυασμένες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης των συμμετεχόντων κρατών μελών στο πλαίσιο της PESCO θα ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, γεγονός που με τη σειρά του θα προσδώσει στην Ένωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τομείς των σύγχρονων αμυντικών δυνατοτήτων·

1. απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας:

α) να ενημερώσουν και να ζητήσουν τη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της PESCO και να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 36 της ΣΕΕ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής αναθεώρησης της πρώτης φάσης της PESCO, η οποία λήγει το 2020, προκειμένου να διασφαλιστούν ενισχυμένη λογοδοσία, διαφάνεια και έλεγχος·

β) να υλοποιήσουν το στρατηγικό όραμα της Ένωσης και να ορίσουν τις κοινές απειλές, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας τον βαθμό φιλοδοξίας που έχει καθοριστεί από τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για το 2016, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών των στρατηγικών προσανατολισμών, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και θεσμικά όργανα, καθώς και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή διάσταση της PESCO·

γ) να καταρτίσουν, όσο το δυνατόν συντομότερα, βάσει των αποτελεσμάτων της συζήτησης για τους στρατηγικούς προσανατολισμούς, μια ολοκληρωμένη Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ· να λάβουν υπό σημείωση ότι τα πρώτα αποτελέσματα των στρατηγικών προσανατολισμών αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2022·

δ) να εξασφαλίσουν συνεργιστικές επιδράσεις και συνοχή μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα της άμυνας·

ε) να ενθαρρύνουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, μέσω στοχοθετημένων προτάσεων και επαρκούς επικοινωνίας, να μεταστραφούν από μια αυστηρά εθνική εστίαση ως προς την άμυνα σε μια εντονότερα ευρωπαϊκή και να αναλάβουν διαρθρωμένες προσπάθειες για να αυξηθεί η χρήση της ευρωπαϊκής συνεργατικής προσέγγισης ως προτεραιότητα, καθώς κανένα μεμονωμένο συμμετέχον κράτος μέλος δεν έχει το δυναμικό να αντιμετωπίσει μόνο του τις εντοπιζόμενες ελλείψεις σε ικανότητες· να ενθαρρύνουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τα κράτη μέλη γενικότερα να μη μειώσουν τις αμυντικές δαπάνες τους τα επόμενα έτη και ιδιαίτερα την οικονομική συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά έργα συνεργασίας·

στ) να αυξήσουν τη δημοσιονομική φιλοδοξία της ΕΕ να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, ιδίως με την επαρκή χρηματοδότηση του μελλοντικού ΕΤΑ και της στρατιωτικής κινητικότητας στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

ζ) να διασφαλίσουν ότι η PESCO χρησιμοποιείται αποτελεσματικά ως μέσο για τη βιώσιμη και αποτελεσματική αμυντική συνεργασία της ΕΕ, βελτιώνοντας τις αμυντικές δυνατότητες των συμμετεχόντων κρατών μελών και τη διαλειτουργικότητα ως κοινό στόχο, ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, τη διαλειτουργικότητα, την ευελιξία και την ικανότητα ανάπτυξης δυνάμεων σύμφωνα με τη φιλοδοξία για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα στενή συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών που το επιθυμούν, αυξάνοντας τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ όσον αφορά τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και διατηρώντας στενή συνεργασία με άλλους διεθνείς εταίρους·

η) να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση του δυναμικού που προέρχεται από έργα της PESCO από το ΕΤΑ επικεντρώνεται σε ένα σύνολο στρατηγικών βασικών έργων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του CDP, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της· να διασφαλίσουν ότι η επιλογή των έργων της PESCO συνάδει με τους στόχους για την ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού αντικτύπου του CDP·

θ) να αναγνωρίσουν ότι το Κοινοβούλιο ασκεί, από κοινού με το Συμβούλιο, νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και διαβούλευσης, όπως ορίζεται στις Συνθήκες·

ι) να ενσωματώσουν απευθείας στον κύκλο έργων της PESCO τη σύνδεση μεταξύ της PESCO και του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) και του ΕΤΑ, με στόχο να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των φιλοδοξιών της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· να επιβάλουν την τεκμηρίωση κάθε έργου, πριν από την επιλογή του από πλευράς προϋπολογισμού·

ια) να εστιάσουν τις προσπάθειες της PESCO σε έργα που αποσκοπούν στη συστηματική ενίσχυση της στρατιωτικής ΚΠΑΑ και

i) συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών ελλείψεων δυνατοτήτων με πιο επιχειρησιακή εστίαση, ανταποκρινόμενες άμεσα στις ανάγκες των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις,

ii) έχουν διάσταση στρατηγικής και ολοκλήρωσης, όπως η EUFOR CROC, η στρατιωτική κινητικότητα, το δίκτυο κέντρων υλικοτεχνικής υποστήριξης ή οι CRRT, ή

iii) δημιουργούν πρόσθετες συνέργειες και αποτελέσματα κλίμακας, ανάλογα με την περίπτωση·

ιβ) να προσανατολίσουν την PESCO προς διαρθρωτικά έργα που διαθέτουν γνήσια ευρωπαϊκή στρατηγική διάσταση, ώστε να ενισχυθεί η βιομηχανική και τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας·

ιγ) να υπογραμμίσουν τη σημασία ενός μικρού αριθμού στρατηγικών έργων, ιδίως στρατηγικών καταλυτών (διοίκηση και έλεγχος, μεταφορές, πληροφορίες), στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, καθώς θέτουν τα θεμέλια μιας περισσότερο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής άμυνας·

ιδ) να συνεκτιμήσουν ότι η θέσπιση της PESCO με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θεωρήθηκε δημιουργία μιας «εμπροσθοφυλακής» κρατών μελών που ήταν πρόθυμα να συγκεντρώσουν πόρους και δυνατότητες για την επίτευξη φιλόδοξων κοινών στόχων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· να εξετάσουν την ανάγκη να αναπτύξει σταδιακά η Ένωση ένα κοινό πλαίσιο, υπό την ευθύνη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, εντός του οποίου τα κράτη μέλη θα διενεργούν τις δικές τους αξιολογήσεις της εθνικής τους αμυντικής πολιτικής, θα ανταλλάσσουν αποτελέσματα και θα συγκεντρώνουν πληροφορίες, ως μέσο θεμελίωσης μιας γνήσιας ευρωπαϊκής άμυνας·

ιε) να αναγνωρίσουν, στο πλαίσιο αυτό, τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την αμυντική πολιτική, και ειδικότερα όσον αφορά την ανάγκη για λήψη τολμηρών μέτρων για μια πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, καθώς και για μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση της ασφάλειας της ΕΕ· να υιοθετήσουν την άποψη ότι η δημιουργία μιας νέας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την αμυντική βιομηχανία και το διάστημα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της συνοχής, τη δίκαιη συνεργασία και τον ολοκληρωμένο συντονισμό όσον αφορά τη δημιουργία αμυντικών δυνατοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και για την ενίσχυση των στρατιωτικών υποδομών της ΕΕ και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς·

ιστ) να αναγνωρίσουν ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής και της αξιολόγησης της ΚΠΑΑ· να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο και να ζητούν τη γνώμη του στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής επανεξέτασης της πρώτης φάσης της PESCO, που λήγει το 2020· να υιοθετήσουν την άποψη ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της εξουσίας ελέγχου του Κοινοβουλίου·

ιζ) να διασφαλίσουν ότι κρίσιμες δυνατότητες, όπως στο μέλλον οι βασικές χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές πλατφόρμες, οι κυβερνοπλατφόρμες και άλλες πλατφόρμες για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών θα ενταχθούν στην PESCO ή θα συνδέονται τουλάχιστον στενά με αυτήν, κατά περίπτωση, προκειμένου

i) να αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της στρατιωτικής ΚΠΑΑ, και

ii) να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες της PESCO είναι συμπληρωματικές προς τις υπάρχουσες δυνατότητες και χρησιμοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι υπάρχουσες ελλείψεις και να αντισταθμίζονται τα έμμεσα έξοδα·

ιη) να αναπτύξουν καινοτόμα κίνητρα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ανάπτυξης των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

ιθ) να αυξήσουν τις επενδύσεις στη διασύνδεση μη στρατιωτικών υποδομών μεταφορών που είναι συμβατές με τον σχεδιασμό της στρατιωτικής κινητικότητας·

κ) να εξετάσουν, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος των μάχιμων ομάδων της ΕΕ, αν πρέπει να υπαχθεί στην PESCO προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή της ικανότητα, η δομοστοιχείωση και η ευελιξία της, με τη σύσταση μόνιμων πολυεθνικών μονάδων αφιερωμένων στην εκτέλεση στρατιωτικών αποστολών, όπως ορίζεται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ και στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διεξάγει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλέον απαιτητικών, όπως η εδραίωση της ειρήνης, και να τη χρησιμοποιεί ως στρατηγική δύναμη «πέρα από τον ορίζοντα»·

κα) να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, την ομαδοποίηση των έργων της PESCO σε σύνολα δυνατοτήτων και να κρίνουν τη στρατηγική τους σημασία, έχοντας υπόψη τον στόχο να επιτευχθεί μια δέσμη δυνάμεων πλήρους φάσματος, και να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε όσα έχουν το υψηλότερο δυναμικό να επιτύχουν την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία· να επανεξετάσουν τον υφιστάμενο κατάλογο των 47 έργων και, κατά την κρίση των συμμετεχόντων κρατών μελών, είτε να ομαδοποιήσουν είτε να ακυρώσουν έργα τα οποία σημειώνουν ανεπαρκή πρόοδο ή παρουσιάζουν ανεπαρκή αμοιβαία οφέλη για την ΕΕ·

κβ) να προωθήσουν τη συμμόρφωση προς τις 20 δεσμεύσεις της PESCO, ορίζοντας με σαφήνεια και απλότητα τα κριτήρια συμμόρφωσης και διασφαλίζοντας ότι οι μελλοντικές προτάσεις έργων πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προτεραιότητες ανάπτυξης δυνατοτήτων της ΕΕ· να διασφαλίσουν ότι κάθε αξιολόγηση της προόδου του έργου θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή και διαφανή κριτήρια, μεταξύ άλλων όταν το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του EDIDP/μελλοντικού ΕΤΑ· να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω κριτήρια αποτελούν δείκτες για όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε έργα της PESCO· να διασφαλίσουν ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα αυξήσουν περαιτέρω την ποιότητα και τον βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών που παρέχονται στα εθνικά σχέδια εφαρμογής, στα οποία περιγράφουν συνοπτικά το πώς σκοπεύουν να υλοποιήσουν τις 20 δεσμεύσεις της PESCO·

κγ) να βελτιώσουν τη συνοχή των εργαλείων και των πρωτοβουλιών αμυντικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της ΕΕ· να χρησιμοποιούν τις συνέργειες μεταξύ του κύκλου έργων της PESCO και άλλων διαδικασιών αμυντικών ικανοτήτων, όπως η διαδικασία του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ, το CDP και η CARD, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή καλύτερα εστιασμένων, πιο ώριμων και καλύτερα ανεπτυγμένων και διαρθρωμένων έργων· να διασφαλίσουν ότι ο κύκλος υποβολής καθιστά δυνατή τη συγχρονισμένη υλοποίηση διαφόρων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΑ·

κδ) να ενθαρρύνουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το CDP στις οικείες διαδικασίες εθνικού αμυντικού σχεδιασμού έτσι ώστε αυτό να συμβάλει στην κάλυψη των ελλείψεων στις δυνατότητες·

κε) να επαναβεβαιώσουν τον κεντρικό ρόλο της γραμματείας της PESCO ως ενιαίου σημείου επαφής για όλα τα έργα και να ζητήσουν από τη γραμματεία να προβαίνει σε τακτική παρουσίαση της προόδου των έργων στο Κοινοβούλιο, καθώς και προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών, με τη βοήθεια πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα (ή το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο) για τον συντονισμό των έργων· να ενθαρρύνουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε έναν πιο αποτελεσματικό διάλογο με τη γραμματεία της PESCO όσον αφορά την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των οικείων εθνικών σχεδίων εφαρμογής·

κστ) να καλέσουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν απτή πρόοδο στην υλοποίηση των τρεχόντων έργων της PESCO·

κζ) να αποσαφηνίσουν τον ρόλο της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας στη διαδικασία PESCO, ο οποίος δεν προβλέπεται από τη ΣΕΕ, και να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίζει η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC) στην παροχή ad hoc στρατιωτικών συμβουλών προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας·

κη) να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της EUMC στις εργασίες για τον καθορισμό της δέσμης δυνάμεων πλήρους φάσματος·

κθ) να εξετάσουν τη θέσπιση ενός Συμβουλίου Άμυνας της ΕΕ με βάση το υφιστάμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υπό μορφότυπο υπουργών Άμυνας, που είναι επίσης το διοικητικό συμβούλιο υπουργών του ΕΟΑ και ο μορφότυπος PESCO των υπουργών Άμυνας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιεράρχηση των πόρων και η αποτελεσματική συνεργασία και συσσωμάτωση των κρατών μελών·

λ) να διασαφηνίσουν ή να προσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ της διακυβέρνησης της PESCO και της διακυβέρνησης του ΕΤΑ και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο στη διαδικασία εκ των υστέρων ελέγχων, προκειμένου για τη χρηματοδότηση έργων της PESCO από το ΕΤΑ·

λα) να εξετάσουν, όπως ζητούν ορισμένα συμμετέχοντα κράτη μέλη, να αλλάξει ο κύκλος υποβολής έργων της PESCO, με σκοπό να βελτιωθούν η εστίαση, η ωριμότητα και η δομή των εν λόγω έργων·

λβ) να διασαφηνίσουν τους κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή τρίτων στην PESCO, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και της πλήρους αμοιβαιότητας, αλλά και κατανοώντας ότι μια κατά περίπτωση προσέγγιση είναι η επωφελέστερη δυνατή για την ΕΕ, συνεκτιμώντας

i) την ανάγκη να καταρτιστεί και να εγκριθεί ένα ολοκληρωμένο και θεμελιώδες έγγραφο, το οποίο να  ρυθμίζει τη μελλοντική συνεργασία για τη συμμετοχή τρίτων μερών σε έργα της PESCO·

ii) το γεγονός η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη συμμετοχή ενός τρίτου μέρους θα πρέπει να διεξάγεται στο επίπεδο κάθε έργου της PESCO από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος·

λγ) να προτρέπουν ώστε κάθε μελλοντική πρόταση για έργο της PESCO να βασίζεται σε «μελλοντικές απειλές»· να ενισχύσουν τις εταιρικές σχέσεις με το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ, την Αφρικανική Ένωση και άλλους οργανισμούς· να διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή και ένταξη ΜΜΕ σε κάθε σχετική πτυχή των έργων της PESCO·

λδ) να διασφαλίζουν ότι τα έργα της PESCO αναπτύσσουν και αυξάνουν περαιτέρω τις βιομηχανικές ικανότητες των συμμετεχόντων κρατών μελών στους τομείς των νανοτεχνολογιών, των υπερυπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, της ρομποτικής και άλλων, γεγονός που με τη σειρά του θα διασφαλίσει την ευρωπαϊκή αυτονομία και ανεξαρτησία από ξένους εισαγωγείς σε αυτούς τους τομείς, καθώς και να διευκολύνουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

λε) να λαμβάνουν υπό σημείωση ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε ότι η Ένωση δεν έχει επαρκείς αρμοδιότητες όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη· να αναγνωρίσουν ότι, παράλληλα, πρέπει να καθοριστεί μια κοινή αμυντική στρατηγική της ΕΕ, ώστε η ΕΕ να ανταποκριθεί σε περίπτωση επίθεσης στα σύνορα και τα εδάφη της, και θεωρεί ότι η PESCO αποτελεί θετικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου·

λστ) να αναγνωρίσουν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πανδημία COVID-19 όσον αφορά τόσο τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας όσο και τη στήριξη των μη στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων, καθώς και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης μια διασυνοριακή διάσταση και μια διάσταση αλληλεγγύης· να διακρίνουν τα δυνητικά οφέλη νέων φιλόδοξων έργων της PESCO για την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον τομέα αυτόν, μέσω της αξιοποίησης των επιτευγμάτων προηγούμενων έργων, και ιδίως του αναπτύξιμου στρατιωτικού μηχανισμού δυνατοτήτων παροχής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής και της ευρωπαϊκής ιατρικής διοίκησης·

λζ) να καλέσουν το Συμβούλιο και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να εστιάσουν στην ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και να καταρτίσουν συλλογική στρατηγική και διαδικασίες για την αντιμετώπιση συμβάντων στον κυβερνοχώρο μέσω έργων της PESCO, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ανθεκτικό περιβάλλον εντός των κρατών μελών·

λη) να λάβουν υπό σημείωση τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, όπως εκφράστηκε στο ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020[8], σύμφωνα με την οποία η ασφάλεια και ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προκαθορισμένες μεν, ενδεικτικές δε, πολιτικές προτεραιότητες, και να αναγνωρίσουν ότι αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία για τη συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για την ενίσχυση της PESCO ως τρόπου επίτευξης προόδου προς μια αυτόνομη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας για την Ένωσή μας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.


 

21.9.2020

 

 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του Κανονισμού

Özlem Demirel

 

Η έκθεση προωθεί μέσω της PESCO τη δημιουργία μιας στρατιωτικής ένωσης και ζητεί την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της στρατιωτικής ΚΠΑΑ.  Προωθεί περαιτέρω την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Η έκθεση απορρίπτει κάθε μείωση των αμυντικών δαπανών, αλλά απαιτεί την αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού της ΕΕ για αμυντικές ικανότητες, ιδίως μέσω της μαζικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) και της στρατιωτικής κινητικότητας .

Είμαστε αντίθετοι στην έκθεση, διότι:

 υποστηρίζει την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της στρατιωτικής και επιχειρησιακής διάστασης της ΚΠΑΑ·

 παραβιάζει το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το οποίο απαγορεύει να χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για δαπάνες που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα·

 υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος με την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω στρατιωτικών προϋπολογισμών·

 εγκωμιάζει τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ.

 

Απαιτούμε:

 τον τερματισμό της PESCO και όλων των στρατιωτικών και αμυντικών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς  με την ενεργοποίηση/καθιέρωσή τους και με τη νέα γεωστρατηγική και επιθετικότερη προσέγγιση της ΕΕ αυξάνεται ο κίνδυνος πολέμου·

 τον αμιγώς μη στρατιωτικό χαρακτήρα της ΕΕ για βιώσιμη ασφάλεια·

 αυστηρή εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, που απαγορεύει τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για στρατιωτικές ή αμυντικές ενέργειες·

 ριζικό αφοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού) σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.


 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (2.9.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τη σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)</Titre>

<DocRef>(2020/2080(INI))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Esteban González Pons</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) συμβάλλει σημαντικά στη σύγκλιση των δράσεων των κρατών μελών στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της Συνθήκης για κοινή άμυνα·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με το ενδιαφέρον των κρατών μελών για την PESCO μετά τη θέσπισή της με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, όπως προκύπτει από τον σημαντικό αριθμό έργων που έχει εκπονήσει έως σήμερα το Συμβούλιο στο πλαίσιο της PESCO· ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να προωθήσουν αυτές τις εργασίες και να εστιάσουν στην ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των εν λόγω έργων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η PESCO περιλαμβάνει επίσης 20 δεσμευτικές υποχρεώσεις που έχουν τύχει πολύ μικρότερης προσοχής·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τη συμμετοχικότητα της PESCO, όπως αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό κρατών μελών που συμμετέχουν στα έργα της· είναι της άποψης ότι η PESCO θα πρέπει να ευνοεί τα χαμηλά κριτήρια συμμετοχής και να είναι προσβάσιμη σε κράτη μέλη που είναι μικρά και/ή έχουν χαμηλούς αμυντικούς προϋπολογισμούς·

4. τονίζει ότι η θέσπιση της PESCO με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θεωρήθηκε ως η δημιουργία μιας «εμπροσθοφυλακής» κρατών μελών που ήταν πρόθυμα να συγκεντρώσουν πόρους και δυνατότητες για την επίτευξη φιλόδοξων κοινών στόχων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· θεωρεί αναγκαίο να αναπτύξει σταδιακά η Ένωση ένα κοινό πλαίσιο, υπό την ευθύνη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), εντός του οποίου τα κράτη μέλη θα διενεργούν τις δικές τους αξιολογήσεις της εθνικής τους αμυντικής πολιτικής, θα ανταλλάσσουν αποτελέσματα και θα συγκεντρώνουν πληροφορίες, ως μέσο θεμελίωσης μιας γνήσιας ευρωπαϊκής άμυνας·

5. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ όλων των μέσων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας, και ο απαιτούμενος βαθμός φιλοδοξίας όσον αφορά τον προοδευτικό προσδιορισμό κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· θεωρεί ότι η PESCO χρειάζεται φιλόδοξα έργα, σε συνέργεια με τη συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας (CARD), τα εθνικά σχέδια εφαρμογής (NIP) και το σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημερινές απειλές, και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί σε επαρκή επίπεδα η χρηματοδότηση του ΕΤΑ και της στρατιωτικής κινητικότητας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός συστήματος γνήσιων ιδίων πόρων της Ένωσης ως μέσου για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών στόχων της Ένωσης στον τομέα της άμυνας, με χρηματοδότηση προγραμμάτων και επιχειρήσεων επιτόπου, και ιδίως έργων στο πλαίσιο της PESCO·

6. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια λευκή βίβλο για την άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ, με σκοπό να ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι συγκεκριμένοι στόχοι των έργων της PESCO με μια επικαιροποιημένη, συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της στρατηγικής επανεξέτασης της PESCO 2020 και υποστηρίζει επίσης τον καθορισμό ευρωπαϊκών στρατηγικών προσανατολισμών, προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα συντονισμού των αμυντικών πρωτοβουλιών των κρατών μελών που συμβάλλουν στην επίτευξη των κοινών στόχων της Ένωσης με πιο έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο·

7. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε ότι η Ένωση δεν έχει επαρκείς αρμοδιότητες όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη· πιστεύει ότι, παράλληλα, πρέπει να καθοριστεί μια κοινή αμυντική στρατηγική της ΕΕ, ώστε η ΕΕ να ανταποκριθεί σε περίπτωση επίθεσης στα σύνορα και τα εδάφη της, και θεωρεί ότι η PESCO αποτελεί θετικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου·

8. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την αμυντική πολιτική, και ειδικότερα όσον αφορά την ανάγκη για λήψη τολμηρών μέτρων για μια πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, καθώς και για μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση της ασφάλειας της ΕΕ· ελπίζει ότι η δημιουργία μιας νέας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την αμυντική βιομηχανία και το διάστημα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της συνοχής, τη δίκαιη συνεργασία και τον ολοκληρωμένο συντονισμό όσον αφορά τη δημιουργία αμυντικών δυνατοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και για την ενίσχυση των στρατιωτικών υποδομών της ΕΕ και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς·

9. θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί η πραγματική συμβολή των έργων της PESCO στην επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με την αποτελεσματική εξασφάλιση της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού των συμμετεχόντων κρατών μελών όσον αφορά τη σημαντική και φιλόδοξη ανάπτυξη δυνατοτήτων, και με την εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις προτεραιότητες, την ενισχυμένη διαλειτουργικότητα και τις συνέργειες·

10. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πανδημία COVID-19 όσον αφορά τόσο τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας όσο και τη στήριξη των μη στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων, καθώς και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης μια διασυνοριακή διάσταση και μια διάσταση αλληλεγγύης· επισημαίνει τα δυνητικά οφέλη νέων φιλόδοξων έργων της PESCO για την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον τομέα αυτόν, μέσω της αξιοποίησης των επιτευγμάτων προηγούμενων έργων, και ιδίως του αναπτύξιμου στρατιωτικού μηχανισμού δυνατοτήτων παροχής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής και της ευρωπαϊκής ιατρικής διοίκησης·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων αμυντικών εργαλείων της ΕΕ και υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή· τονίζει ότι μια ειδική πριμοδότηση μέσω του ΕΤΑ για έργα της PESCO θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο, καθώς θα παρείχε κίνητρα για συνεργασία στην ανάπτυξη δυνατοτήτων·

12. καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να συνεχίσουν να διαθέτουν πόρους για τα έργα της PESCO, διασφαλίζοντας παράλληλα την ίδια ευθύνη τους για τις διαδικασίες συντονισμού και συνένωσης πόρων της PESCO, καθώς και την προσήλωσή τους σε αυτές, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός συμμόρφωσης για την PESCO· υπογραμμίζει ότι η PESCO θα πρέπει να παρέχει ένα πλαίσιο που θα εκτείνεται πέρα από τη διμερή συνεργασία και θα προωθεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσπάθεια μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής πολλών κρατών μελών σε κοινά έργα·

13. υπογραμμίζει τη σημασία ενός μικρού αριθμού στρατηγικών έργων, ειδικότερα δε στρατηγικών παραγόντων διευκόλυνσης (διοίκηση και έλεγχος, μεταφορές, πληροφορίες)· καλεί το Συμβούλιο και τη γραμματεία της PESCO να εξετάσουν μια δομή βασισμένη σε ομάδες για τα έργα της PESCO, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο συνέργειας μεταξύ των διαφόρων έργων·

14. καλεί το Συμβούλιο να θέσει αυστηρούς όρους για τη συμμετοχή τρίτων κρατών στα έργα της PESCO, σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου· θεωρεί ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή δεν θα πρέπει να απομακρύνει την PESCO από τους θεμελιώδεις στόχους της ως μέσου της ΚΠΑΑ της ΕΕ, και θα πρέπει παράλληλα να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο·

15. προειδοποιεί, ωστόσο, για τον κίνδυνο ξένης παρέμβασης στην ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης, η οποία συχνά λαμβάνει τη μορφή κυβερνοαπειλών ή άλλων μορφών υβριδικού πολέμου· προτείνει η νεοσυσταθείσα ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα έργα της PESCO θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Ένωσης έναντι αυτών των μορφών απειλών·

16. πιστεύει ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε έργα της PESCO, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο προσκαλείται να συμμετάσχει και εφόσον εξασφαλίζεται πραγματική αμοιβαιότητα, θα ήταν προς το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης· εκφράζει την ελπίδα ότι ο τομέας της άμυνας θα καλυφθεί στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη μελλοντική τους σχέση, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

17. επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής και της αξιολόγησης της ΚΠΑΑ· αναμένει, εν προκειμένω, ότι ο ΑΕ/ΥΕ θα ενημερώσει πλήρως το Κοινοβούλιο και θα ζητήσει τη γνώμη του στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής επανεξέτασης της πρώτης φάσης της PESCO, που λήγει το 2020· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της εξουσίας ελέγχου του Κοινοβουλίου·

18. καλεί το Συμβούλιο και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να εστιάσουν στην ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και να καταρτίσουν συλλογική στρατηγική και διαδικασίες για την αντιμετώπιση συμβάντων στον κυβερνοχώρο μέσω έργων της PESCO, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ανθεκτικό περιβάλλον εντός των κρατών μελών·

19. υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, όπως εκφράστηκε στο ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020[9], σύμφωνα με την οποία η ασφάλεια και ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προκαθορισμένες μεν, ενδεικτικές δε, πολιτικές προτεραιότητες, και επαναλαμβάνει ότι αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία για τη συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για την ενίσχυση της PESCO ως τρόπου επίτευξης προόδου προς μια αυτόνομη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας για την Ένωσή μας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

7

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gilles Boyer, Jorge Buxadé Villalba, Cristian Ghinea, Maite Pagazaurtundúa, Nikolaj Villumsen

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

18

+

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Gilles Boyer, Cristian Ghinea, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Mihai Tudose

 

 

 

7

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz Wolski

GUE/NGL

Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

 

 

 

3

0

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

21.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

11

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Substitutes present for the final vote

Özlem Demirel, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Arba Kokalari, Dragoş Tudorache, Mick Wallace, Elena Yoncheva, Marco Zanni

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

EPP

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev. Elena Yoncheva

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Ioan-DragosTudorache

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Assita Kanko

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

 

11

-

S&D

Dietmar Köster

ID

Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

GUE

Özlem Demirel, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Marco Zanni

VERTS

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 331 της 14.12.2017, σ. 57.

[2] ΕΕ L 65 της 8.3.2018, σ. 24.

[3] ΕΕ L 161 της 26.6.2018, σ. 37.

[4] ΕΕ L 294 της 21.11.2018, σ. 18.

[5] ΕΕ L 293 της 14.11.2019, σ. 113.

[6] ΕΕ C 374 της 16.10.2018, σ. 1.

[7] ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 125.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0010.

[9] Κείεμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0010.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου