Pranešimas - A9-0168/2020Pranešimas
A9-0168/2020

  REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937

  29.9.2020 - (06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)) - ***II

  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  Pranešėjas: Eugen Jurzyca

  Procedūra : 2018/0048(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0168/2020
  Pateikti tekstai :
  A9-0168/2020
  Debatai :
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937

  (06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06800/1/2020 – C9-0292/2020),

   atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[2] dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0113),

   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

   atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0168/2020),

  1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

  2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

  3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

  4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atspindi Parlamento ir Tarybos susitarimą, pasiektą tarpinstitucinėse derybose ankstyvuoju antrojo svarstymo etapu, po to, kai tekstą patikrino teisininkai lingvistai. Kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komitetas per 2020 m. gegužės 7 d. balsavimą jau patvirtino šių tarpinstitucinių derybų rezultatus, aš, kaip pranešėja, siūlau, kad ECON komitetas rekomenduotų plenariniame posėdyje patvirtinti per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją be pakeitimų.


  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai

  Nuorodos

  06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)

  Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

  27.3.2019 T8-0301/2019

  Komisijos pasiūlymas

  COM(2018)0113 - C8-0103/2018

  Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

  17.9.2020

  Atsakingas komitetas

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ECON

  17.9.2020

   

   

   

  Pranešėjai

   Paskyrimo data

  Eugen Jurzyca

  18.7.2019

   

   

   

  Pakeisti pranešėjai

  Eugen Jurzyca

  Priėmimo data

  28.9.2020

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  43

  10

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Olivier Chastel, Eugen Jurzyca, Eva Kaili, Eva Maydell

  Pateikimo data

  29.9.2020

   


  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  43

  +

  ECR

  Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

  NI

  Piernicola Pedicini

  PPE

  Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

  RENEW

  Olivier Chastel, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

  S&D

  Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

  VERTS/ALE

  Philippe Lamberts

   

  10

  -

  GUE

  José Gusmão

  ID

  Gunnar Beck, Herve Juvin, Jörg Meuthen

  NI

  Lefteris Nikolaou-Alavanos

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

   

  4

  0

  ID

  Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

   

  Sutartiniai ženklai:

  + : 

  - : prieš

  0 : susilaikė

   

  Atnaujinta: 2020 m. spalio 2 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika