Процедура : 2020/0140(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0171/2020

Внесени текстове :

A9-0171/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 49k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

Докладчик:: <Depute>Йоахим Станислав Бруджински</Depute>

(Опростена процедура – член 52, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити

(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0309),

 като взе предвид член 294, параграф 2, член 78, параграф 2, член 79, параграфи 2 и 4, член 82, параграф 1, член 84 и член 87, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0202/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 22 септември 2020 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 59 и член 52, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0171/2020),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 се отнася до изпълнението на националните програми в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за периода 2014 – 2020 г. Целта му е да се гарантира, че в условията на въздействието на пандемията от COVID-19 всички държави членки използват в пълна степен правилото „N+2“ и разполагат с достатъчно време за изпълнение на разпределените средства и деклариране на разходите пред Комисията.

 

По-конкретно целта е да се гарантира, че правилото за отмяна на бюджетни кредити („N+2“) взема предвид исканията за плащане, обхващащи цялата година N+2, представени от държавите членки. Във връзка с това е необходимо крайният срок за отмяна на бюджетните кредити да бъде приведен в съответствие с крайния срок за подаване на отчетите.

 

Освен това, за да се гарантира последователност в подхода към отмяната на бюджетни кредити и за да се предостави на държавите членки период на изпълнение в съответствие с правилото „N+2“, се предлага да се хармонизира отмяната на бюджетни кредити за допълнителните средства, разпределени за националните програми през 2018 и 2019 г., с правилата, приложими за основните суми за националните програми.

 

Поради това се предлага да се измени Регламент (ЕС) № 514/2014, за да се гарантира, че при изчисляване на отмяната на бюджетните кредити се вземат предвид всички искания за плащане за година N+2, подадени от държавите членки в рамките на регулаторните срокове, посочени в член 44 от Регламент (ЕС) № 514/2014. Освен това се предлага да се измени Регламент (ЕС) № 514/2014, за да се гарантира, че периодът на изпълнение на сумите, съответстващи на допълнителни средства, разпределени за националните програми през 2018 г. и 2019 г., е съобразен с периода на изпълнение на първоначално разпределените средства.

 

Съгласно действащия регламент отмяната на бюджетни кредити се извършва до 31 декември на втората година след годината, в която е поето бюджетното задължение. Съгласно новата разпоредба отмяната на бюджетни кредити ще се извършва до 15 февруари на годината след втората година, в която е поето бюджетното задължение. Накратко, предложението ще отложи крайния срок, когато Комисията определя сумата, която трябва да бъде отменена.

 

Безпрецедентната ситуация, дължаща се на пандемията от COVID-19, в много случаи попречи на бенефициентите на средствата по ФУМИ и ФВС да изпълнят напълно планирания проект.

 

Поради това докладчикът счита, че новото предложение на Комисията ще даде възможност на бенефициентите на средства за вътрешни работи да извършват прекъснати дейности и да премахнат забавянията в изпълнението на проектите, възникнали вследствие на пандемията.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити

Източници

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.7.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Заместени докладчици

Joachim Stanisław Brudziński

Опростена процедура – дата на решението

16.7.2020

Разглеждане в комисия

2.9.2020

 

 

 

Дата на приемане

21.9.2020

 

 

 

Дата на внасяне

30.9.2020

 

 

Последно осъвременяване: 1 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност