Postup : 2020/0140(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0171/2020

Předložené texty :

A9-0171/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0171/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 49k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku

(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0309),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2, čl. 79 odst. 2 a 4, čl. 82 odst. 1, článek 84 a čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0202/2020),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. září 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 a čl. 52 odst. 1 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0171/2020),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014, se týká provádění národních programů v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) na období 2014–2020.  Jeho cílem je zajistit, aby všechny členské státy   s ohledem na dopady pandemie COVID-19 plně využívaly pravidla N+2 a měly dostatek času na to, aby uplatnily přidělené finanční prostředky a vykázaly výdaje Komisi.

 

Konkrétně jde o to, aby pravidlo o zrušení závazku (N+2) zohledňovalo žádost o platbu, která se vztahuje na celý rok N+2, jak byla předložena členskými státy. V této souvislosti je třeba uvést lhůtu pro zrušení závazku do souladu s lhůtou pro předložení účetní závěrky.

 

Aby se rovněž zajistila soudržnost přístupu k rušení závazků a aby se členským státům poskytlo prováděcí období v souladu s pravidlem N+2, navrhuje se sladit zrušení závazků, pokud jde o dodatečné příděly poskytnuté na vnitrostátní programy v letech 2018 a 2019,   s pravidly platnými pro základní příděl na národní programy.

 

Navrhuje se tudíž změnit nařízení (EU) č. 514/2014, aby se zajistilo, že při výpočtu zrušení závazku budou zohledněny všechny žádosti o platbu, které se vztahují na rok N+2 a byly předloženy členskými státy v rámci regulačních lhůt stanovených v článku 44 nařízení (EU) č. 514/2014. Dále se navrhuje změnit nařízení (EU) č. 514/2014 tak, aby se zajistilo, že období provádění u částek odpovídajících dodatečným přídělům na národní programy poskytnutým v letech 2018 a 2019 bude sladěno s obdobím provádění původního přídělu.

 

Podle platných ustanovení dojde ke zrušení závazku do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, v němž byl přijat daný rozpočtový závazek. Podle nové úpravy dojde ke zrušení závazku do 15. února roku následujícího po druhém roce, v němž byl přijat rozpočtový závazek. Stručně, návrh zpozdí lhůtu, v níž Komise stanoví částku, která má být zrušena.

 

Bezprecedentní situace způsobená pandemií COVID-19 v mnoha případech zabránila příjemcům prostředků z fondů AMIF a ISF, aby  plně uskutečnili plánovaný projekt.

 

Zpravodaj se proto domnívá, že nový návrh Evropské komise umožní příjemcům finančních prostředků na vnitřní záležitosti dokončit přerušené činnosti a minimalizovat zpoždění při provádění projektů, k němuž došlo v důsledku pandemie.

 

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku

Referenční údaje

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Datum předložení Parlamentu

13.7.2020

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Joachim Stanisław Brudziński

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

16.7.2020

Projednání ve výboru

2.9.2020

 

 

 

Datum přijetí

21.9.2020

 

 

 

Datum předložení

30.9.2020

 

 

Poslední aktualizace: 2. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí