Procedure : 2020/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0171/2020

Indgivne tekster :

A9-0171/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 50k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren</Titre>

<DocRef>(COM(2020/0309) – C9–0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

Ordfører: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren

(COM(2020/0309) – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0309),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 78, stk. 2, artikel 79, stk. 2 og 4, artikel 82, stk. 1, artikel 84 og artikel 87, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0202/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 22. september 2020 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 52, stk. 1,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0171/2020),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 514/2014 vedrører gennemførelsen af de nationale programmer under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020. Formålet er at sikre, at alle medlemsstaterne på baggrund af virkningerne af covid-19-pandemien anvender N+2-reglen fuldt ud og har tilstrækkelig tid til at gennemføre de tildelte midler og udgiftsanmeldelserne til Kommissionen.

 

Nærmere bestemt er formålet at sikre, at der i frigørelsesreglen (N+2) tages hensyn til betalingsanmodninger for hele året N+2, som er indgivet af medlemsstaterne. Det er i denne forbindelse nødvendigt at ensrette frigørelsesfristen og fristen for indgivelse af regnskaberne.

 

For at sikre konsekvens i tilgangen til frigørelse og give medlemsstaterne en gennemførelsesperiode, der er i overensstemmelse med N+2-reglen, foreslås det desuden at bringe frigørelsen af de yderligere tildelinger til de nationale programmer i 2018 og 2019 i overensstemmelse med reglerne for basistildelingen til de nationale programmer.

 

Det foreslås derfor at ændre forordning (EU) nr. 514/2014 for at sikre, at der ved beregningen af frigørelsen tages hensyn til alle betalingsanmodninger for år N + 2, der indgives af medlemsstaterne inden for de lovbestemte frister, der er fastsat i artikel 44 i forordning (EF) nr. 514/2014. Det foreslås også at ændre forordning (EU) nr. 514/2014 for at sikre, at gennemførelsesperioden for de beløb, der svarer til de yderligere tildelinger til de nationale programmer i 2018 og 2019, bringes i overensstemmelse med gennemførelsesperioden for den oprindelige tildeling.

 

Ifølge den gældende forordning finder frigørelsen sted senest den 31. december i det andet år efter det år, hvor den givne budgetforpligtelse blev indgået. Ifølge den nye bestemmelse vil frigørelsen finde sted senest den 15. februar i året efter det andet år, hvor budgetforpligtelsen blev indgået. Kort sagt vil forslaget udskyde fristen, når Kommissionen fastsætter det beløb, der skal frigøres.

 

Den hidtil usete situation som følge af covid-19-pandemien har i mange tilfælde forhindret modtagerne af midler fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed i at gennemføre det planlagte projekt fuldt ud.

 

Ordføreren mener derfor, at det nye forslag fra Kommissionen vil gøre det muligt for modtagere af midler vedrørende indre anliggender at gennemføre afbrudte aktiviteter og eliminere forsinkelser i projektgennemførelsen, der er opstået på grund af pandemien.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren

Referencer

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Dato for høring af EP

13.7.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Oprindelige ordførere

Joachim Stanisław Brudziński

Forenklet procedure - dato for afgørelse

16.7.2020

Behandling i udvalg

2.9.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.9.2020

 

 

 

Dato for indgivelse

30.9.2020

 

 

Seneste opdatering: 2. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik