Διαδικασία : 2020/0140(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0171/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0171/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 175kWORD 52k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης

(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0309),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 78 παράγραφος 2, 79 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 84 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0202/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 22ας Σεπτεμβρίου 2020 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0171/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 αναφέρεται στην εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την περίοδο 2014-2020. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη, αντιμέτωπα με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αξιοποιούν πλήρως τον κανόνα n+2 και διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των διατεθέντων κονδυλίων και τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή.

 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ο κανόνας αποδέσμευσης (n+2) λαμβάνει υπόψη αίτηση πληρωμής που καλύπτει ολόκληρο το έτος n+2 και υποβάλλεται από τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να ευθυγραμμιστεί η προθεσμία αποδέσμευσης με την προθεσμία υποβολής των λογαριασμών.

 

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια στην προσέγγιση της αποδέσμευσης και να παρασχεθεί στα κράτη μέλη προθεσμία εκτέλεσης σε συμφωνία με τον κανόνα n+2, προτείνεται να ευθυγραμμιστεί η αποδέσμευση των πρόσθετων κονδυλίων που παρασχέθηκαν στα εθνικά προγράμματα το 2018 και το 2019 με τους κανόνες που ισχύουν για το βασικό κονδύλι των εθνικών προγραμμάτων.

 

Προτείνεται, επομένως, η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι αιτήσεις πληρωμής που καλύπτουν το έτος n+2 και υποβάλλονται από το κράτος μέλος εντός των κανονιστικών προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού που αποδεσμεύεται. Επιπλέον, προτείνεται η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ώστε να διασφαλιστεί ότι η περίοδος εκτέλεσης των ποσών που αντιστοιχούν στα πρόσθετα κονδύλια που παρασχέθηκαν στα εθνικά προγράμματα το 2018 και το 2019 ευθυγραμμίζεται με την περίοδο εκτέλεσης του αρχικού κονδυλίου.

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, η αποδέσμευση πραγματοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη δημοσιονομική δέσμευση. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η αποδέσμευση θα πραγματοποιηθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του δεύτερου έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η δημοσιονομική δέσμευση. Εν ολίγοις, η πρόταση θα καθυστερήσει την προθεσμία όταν η Επιτροπή καθορίσει το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί.

 

Η άνευ προηγουμένου κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας COVID-19 εμπόδισε σε πολλές περιπτώσεις τους δικαιούχους των κονδυλίων του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ να υλοποιήσουν πλήρως το προγραμματισμένο έργο.

 

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής πιστεύει ότι η νέα πρόταση της Επιτροπής θα επιτρέψει στους δικαιούχους κονδυλίων εσωτερικών υποθέσεων να ολοκληρώσουν τις διακοπείσες δραστηριότητες και να εξαλείψουν τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, τις οποίες προκάλεσε η πανδημία.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.7.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία απόφασης

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Joachim Stanisław Brudziński

Απλοποιημένη διαδικασία — ημερομηνία απόφασης

16.7.2020

Εξέταση στην επιτροπή

2.9.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.9.2020

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

30.9.2020

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου