Menetlus : 2020/0140(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0171/2020

Esitatud tekstid :

A9-0171/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 157kWORD 48k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega

(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0309),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 78 lõiget 2, artikli 79 lõikeid 2 ja 4, artikli 82 lõiget 1, artiklit 84 ja artikli 87 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0202/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 22. septembri 2020. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artiklit 59 ja artikli 52 lõiget 1,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-0171/2020),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


 

SELETUSKIRI

Ettepanekus võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 514/2014, osutatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi riiklike programmide rakendamisele ajavahemikul 2014–2020. Selle eesmärk on tagada, et kõik liikmesriigid kasutaksid COVID-19 pandeemia mõju silmas pidades täiel määral N+2 reeglit ning et neil oleks piisavalt aega eraldatud rahaliste vahendite kasutamiseks ja komisjonile kulude deklareerimiseks.

 

Täpsemalt on eesmärk tagada, et kulukohustustest vabastamise reeglis (N+2) võetakse arvesse liikmesriikide esitatud maksetaotlust, mis hõlmab N+2 aastat tervikuna. Sellega seoses on vaja viia kulukohustustest vabastamise tähtaeg kooskõlla raamatupidamisaruande esitamise tähtajaga.

 

Lisaks tehakse selleks, et tagada kulukohustustest vabastamise puhul järgitava lähenemisviisi järjepidevus ja võimaldada liikmesriikidele reegliga N+2 kooskõlas olevat rakendamisperioodi, ettepanek viia riiklikele programmidele 2018. ja 2019. aastal ette nähtud täiendavate eraldiste kulukohustustest vabastamine kooskõlla riiklike programmide põhieraldiste suhtes kohaldatavate reeglitega.

 

Seetõttu tehakse ettepanek muuta määrust (EL) nr 514/2014, et tagada, et kõiki aastat N+2 hõlmavaid maksetaotlusi, mille liikmesriik on esitanud määruse (EL) nr 514/2014 artiklis 44 sätestatud tähtaegade jooksul, võetakse kulukohustustest vabastamise arvutamisel arvesse. Lisaks tehakse ettepanek muuta määrust (EL) nr 514/2014, et tagada 2018. ja 2019. aastal riiklikele programmidele ette nähtud täiendavatele eraldistele vastavate summade rakendusperioodi kooskõla esialgse eraldise rakendusperioodiga.

 

Kehtiva määruse kohaselt toimub kulukohustustest vabastamine kõnealuse eelarvelise kulukohustuse võtmise aastale järgneva teise aasta 31. detsembriks. Uue sätte kohaselt toimub kulukohustustest vabastamine eelarvelise kulukohustuse võtmise teisele aastale järgneva aasta 15. veebruariks. Lühidalt öeldes lükatakse ettepanekuga edasi tähtaeg, mil komisjon määrab kindlaks vabastatava summa.

 

COVID-19 pandeemiast tingitud enneolematu olukord on paljudel juhtudel takistanud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vahenditest toetuse saajatel kavandatud projekti täielikult ellu viia.

 

Raportöör on seetõttu veendunud, et komisjoni uus ettepanek võimaldab siseasjade valdkonnas rahaliste vahendite saajatel viia lõpule katkestatud tegevused ja kõrvaldada pandeemiast tingitud viivitused projektide elluviimisel.

 

 

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 514/2014 muutmine seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega

Viited

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.7.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Endised raportöörid

Joachim Stanisław Brudziński

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

16.7.2020

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.9.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.9.2020

 

 

 

Esitamise kuupäev

30.9.2020

 

 

Viimane päevakajastamine: 2. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika