Menettely : 2020/0140(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0171/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0171/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 158kWORD 51k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta

(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0309),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 78 artiklan 2 kohdan, 79 artiklan 2 ja 4 kohdan, 82 artiklan 1 kohdan, 84 artiklan ja 87 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0202/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon neuvoston edustajan 22. syyskuuta 2020 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0171/2020),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

PERUSTELUT

Ehdotus asetukseksi asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta koskee turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) mukaisten kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa kaudella 2014–2020. Sen tavoitteena on varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot hyödyntävät covid-19-pandemian vaikutusten vuoksi täysimääräisesti N+2-sääntöä ja että niillä on riittävästi aikaa hoitaa myönnettyjen varojen toteuttaminen ja ilmoittaa menot komissiolle.

 

Tavoitteena on erityisesti varmistaa, että maksusitoumusten vapauttamista koskevassa säännössä (N+2) otetaan huomioon jäsenvaltioiden esittämä maksupyyntö, joka kattaa koko vuoden N+2. Tältä osin on tarpeen yhdenmukaistaa vapauttamista koskeva määräaika tilinpäätöksen määräajan kanssa.

 

Jotta voidaan varmistaa vapauttamista koskevan lähestymistavan johdonmukaisuus ja tarjota jäsenvaltioille N+2-säännön mukainen täytäntöönpanokausi, ehdotetaan lisäksi, että kansallisiin ohjelmiin vuosina 2018 ja 2019 osoitettujen lisämäärärahojen vapauttaminen yhdenmukaistetaan kansallisten ohjelmien perusmäärärahaan sovellettavien sääntöjen kanssa.

 

Asetusta (EU) N:o 514/2014 ehdotetaankin muutettavaksi sen varmistamiseksi, että kaikki vuotta N+2 koskevat maksupyynnöt, jotka jäsenvaltio on toimittanut asetuksen (EY) N:o 514/2014 44 artiklassa säädetyissä määräajoissa, otettaisiin huomioon vapauttamista laskettaessa. Lisäksi asetusta (EU) N:o 514/2014 ehdotetaan muutettavaksi sen varmistamiseksi, että vuosina 2018 ja 2019 kansallisiin ohjelmiin osoitettuja lisämäärärahoja vastaavien määrien toteutuskausi olisi yhdenmukainen alkuperäisten määrärahojen toteutuskauden kanssa.

 

Voimassa olevan asetuksen mukaan maksusitoumusten vapauttaminen tapahtuu sitä vuotta seuraavan toisen vuoden 31. päivään joulukuuta mennessä, jona kyseinen talousarviositoumus tehtiin. Uuden säännöksen mukaan maksusitoumus vapautetaan sitä toista vuotta seuraavan vuoden 15. päivään helmikuuta mennessä, jona talousarviositoumus tehtiin. Lyhyesti sanottuna ehdotuksessa lykätään määräaikaa, jonka kuluessa komissio määrittää vapautettavan määrän.

 

Covid-19-pandemian aiheuttama ennennäkemätön tilanne on monissa tapauksissa estänyt AMIF- ja ISF-rahastojen edunsaajia panemasta suunniteltua hanketta täysimääräisesti täytäntöön.

 

Esittelijä katsoo näin ollen, että komission uusi ehdotus antaa sisäasioiden rahastojen edunsaajille mahdollisuuden saattaa päätökseen keskeytyneet toimet ja poistaa pandemiasta johtuvat viiveet hankkeiden täytäntöönpanossa.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttaminen vapauttamismenettelyn osalta

Viiteasiakirjat

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Annettu EP: lle (pvä)

13.7.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Joachim Stanisław Brudziński

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

16.7.2020

Valiokuntakäsittely

2.9.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.9.2020

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.9.2020

 

 

Päivitetty viimeksi: 2. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö