Nós Imeachta : 2020/0140(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0171/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0171/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 159kWORD 51k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann leis an nós imeachta saortha</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Nós imeachta simplithe – Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

EARRÁIDÍ/AGUISÍNÍ
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann leis an nós imeachta saortha

(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0309),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 78(2), d’Airteagal 79(2) agus (4), d’Airteagal 82(1), d’Airteagal 84 agus d’Airteagal 87(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9‑0202/2020),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle ina litir an 22 Meán Fómhair 2020 go ndéanfaí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Rialacha 59 agus 52(1) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A9-0171/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar thogra an Choimisiúin;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Déantar tagairt sa togra le haghaidh rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 do chur chun feidhme na gClár Náisiúnta faoin gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht (AMIF) agus faoin gCiste Slándála Inmheánaí (ISF) don tréimhse 2014-2020. Is é cuspóir an togra a áirithiú, i bhfianaise éifeachtaí phaindéim COVID-19, go mbaineann gach Ballstát lánúsáid as riail N + 2 agus go mbíonn dóthain ama ann chun na cistí leithdháilte a chur chun feidhme agus chun an caiteachas a dhearbhú don Choimisiún.

 

Go sonrach, is é is aidhm dó ná a ráthú go gcuirfear san áireamh i riail an tsaortha (N+2) iarratas ar íocaíocht lena gcumhdófar ina hiomláine bliain N+2 arna thíolacadh ag na Ballstáit. I ndáil leis sin, is gá sprioc-am an tsaortha a ailíniú le sprioc-am thíolacadh na gcuntas.

 

Chomh maith leis sin, chun comhsheasmhacht a áirithiú sa chur chuige maidir le saoradh agus chun tréimhse cur chun feidhme i gcomhréir le riail N+2 a sholáthar do na Ballstáit, tá sé beartaithe saoradh na leithdháiltí breise a soláthraíodh do na cláir náisiúnta in 2018 agus 2019 a ailíniú leis na rialacha is infheidhme maidir le leithdháileadh bunúsach na gclár náisiúnta.

 

Moltar, dá bhrí sin, leasú a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 chun a áirithiú go gcuirfear san áireamh, agus an saoradh á ríomh, gach iarratas ar íocaíocht lena gcumhdaítear bliain N+2 arna dtíolacadh ag na Ballstáit laistigh de na sprioc-amanna rialála a leagtar amach in Airteagal 44 de Rialachán 514/2014. Chomh maith leis sin, moltar leasú a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 chun a áirithiú go ndéanfar tréimhse cur chun feidhme na méideanna a chomhfhreagraíonn do leithdháiltí breise ar na cláir náisiúnta a soláthraíodh in 2018 agus 2019 a ailíniú le tréimhse cur chun feidhme an leithdháilte tosaigh.

 

Dé réir an Rialacháin atá i bhfeidhm, déanfar an saoradh faoin 31 Nollaig den dara bliain i ndiaidh na bliana inar tugadh an gealltanas buiséadach atá i gceist. De réir na forála nua, déanfar an saoradh faoin 15 Feabhra den bhliain i ndiaidh an dara bliain inar tugadh an gealltanas buiséadach. Go hachomair, cuirfear siar leis an togra an sprioc-am nuair a chinnfidh an Coimisiún an méid a bheidh le saoradh.

 

In go leor cásanna, chuir an staid gan fasach atá ann i ngeall ar phaindéim COVID-19, bac ar thairbhithe chistí AMIF agus ISF an tionscadal beartaithe a chur chun feidhme ina iomláine.

 

Creideann an Rapóirtéir, dá bhrí sin, go dtabharfaidh an togra nua ón gCoimisiún Eorpach, deis do thairbhithe cistí gnóthaí inmheánacha chun gníomhaíochtaí ar cuireadh isteach orthu a thabhairt chun críche agus deireadh a chur le moilleanna i gcur chun feidhme tionscadal a tharla mar thoradh ar an bpaindéim.

 

 

 


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann leis an nós imeachta saortha

Tagairtí

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Dáta tíolactha do Pharlaimint na hEorpa

13.7.2020

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógartha sa suí iomlánach

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

 Dáta a fógartha sa suí iomlánach

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

Joachim Stanisław Brudziński

Nós Imeachta simplithe - dáta an chinnidh

16.7.2020

Pléite sa choiste

2.9.2020

 

 

 

Dáta a ghlactha

21.9.2020

 

 

 

Dáta don chur síos

30.9.2020

 

 

An nuashonrú is déanaí: 1 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais