Procedūra : 2020/0140(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0171/2020

Pateikti tekstai :

A9-0171/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 170kWORD 49k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos, susijusios su įsipareigojimų panaikinimo procedūra</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos, susijusios su įsipareigojimų panaikinimo procedūra

(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0309),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 78 straipsnio 2 dalį, 79 straipsnio 2 ir 4 dalis, 82 straipsnio 1 dalį, 84 straipsnį ir 87 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0202/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 22 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 52 straipsnio 1 dalį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-0171/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kalbama apie nacionalinių programų, finansuojamų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir Vidaus saugumo fondo (VSF) lėšomis, įgyvendinimą 2014–2020 m. laikotarpiu. Pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad visos valstybės narės, patiriančios COVID-19 pandemijos padarinius, visapusiškai pasinaudotų N+2 taisykle ir turėtų pakankamai laiko panaudoti paskirtas lėšas ir deklaruoti išlaidas Komisijai.

 

Konkrečiau, siekiama užtikrinti, kad taikant įsipareigojimų panaikinimo taisyklę (N+2) būtų atsižvelgta į valstybių narių pateiktą mokėjimo prašymą, apimantį visus N+2 metus. Šiuo atžvilgiu įsipareigojimų panaikinimo terminą būtina suderinti su sąskaitų pateikimo terminu.

 

Be to, siekiant užtikrinti įsipareigojimų panaikinimo metodo nuoseklumą ir suteikti valstybėms narėms N+2 taisyklę atitinkantį įgyvendinimo laikotarpį, siūloma 2018 ir 2019 m. nacionalinėms programoms skirtų papildomų asignavimų panaikinimą suderinti su taisyklėmis, taikomomis pagrindiniam nacionalinėms programoms skiriamam asignavimui.

 

Todėl siūloma iš dalies keisti Reglamentą (ES) Nr. 514/2014 siekiant užtikrinti, kad apskaičiuojant įsipareigojimų panaikinimą būtų atsižvelgta į visus N+2 metų mokėjimo prašymus, kuriuos valstybė narė pateikė laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 514/2014 44 straipsnyje nustatytų terminų. Be to, siūloma iš dalies keisti Reglamentą (ES) Nr. 514/2014 siekiant užtikrinti, kad sumų, atitinkančių 2018 ir 2019 m. nacionalinėms programoms skirtus papildomus asignavimus, įgyvendinimo laikotarpis būtų suderintas su pradinio asignavimo įgyvendinimo laikotarpiu.

 

Pagal galiojantį reglamentą įsipareigojimai panaikinami iki antrųjų metų, einančių po tų metų, kuriais prisiimtas biudžetinis įsipareigojimas, gruodžio 31 d. Pagal naująją nuostatą įsipareigojimai bus panaikinami iki metų, einančių po antrųjų metų, kuriais prisiimtas biudžetinio įsipareigojimas, vasario 15 d. Trumpai tariant, pasiūlymu atidedamas galutinis terminas, iki kurio Komisija nustatys panaikintinų įsipareigojimų sumą.

 

Dėl COVID-19 pandemijos susidariusi precedento neturinti padėtis PMIF ir VSF lėšų gavėjams daugeliu atveju sutrukdė visiškai įgyvendinti numatytus projektus.

 

Todėl pranešėjas mano, kad naujuoju Komisijos pasiūlymu vidaus reikalų srities lėšų gavėjams bus sudarytos sąlygos užbaigti veiklą, kurį dėl pandemijos buvo pertraukta, ir panaikinti įgyvendinant projektus pandemijos lemtą vėlavimą.

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų, susijusių su įsipareigojimų panaikinimo procedūra, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Pateikimo EP data

13.7.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Joachim Stanisław Brudziński

Supaprastinta procedūra - sprendimo data

16.7.2020

Svarstymas komitete

2.9.2020

 

 

 

Priėmimo data

21.9.2020

 

 

 

Pateikimo data

30.9.2020

 

 

Atnaujinta: 2020 m. spalio 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika