Procedūra : 2020/0140(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0171/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0171/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 172kWORD 50k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 52. panta 1. punkts)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014

(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0309),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 78. panta 2. punktu, 79. panta 2. un 4. punktu, 82. panta 1. punktu, 84. pantu un 87. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0202/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Padomes pārstāvja 2020. gada 22. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 52. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0171/2020),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


 

PASKAIDROJUMS

Priekšlikums regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 514/2014, attiecas uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Iekšējās drošības fonda (ISF) ietvaros paredzēto valstu programmu īstenošanu 2014.-2020. gada laikposmā. Tā mērķis ir nodrošināt, lai, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas sekas, visas dalībvalstis pilnībā izmantotu N + 2 noteikumu un tām būtu pietiekami daudz laika piešķirto līdzekļu īstenošanai un izdevumu deklarēšanai Komisijai.

 

Konkrētāk, mērķis ir garantēt, ka ar saistību atcelšanas noteikumu (N+2) tiek ņemts vērā dalībvalstu iesniegtais maksājuma pieprasījums, kas pilnībā aptver N+2 gadu, Šajā sakarā saistību atcelšanas termiņš ir jāsaskaņo ar pārskatu iesniegšanas termiņu.

 

Turklāt, lai nodrošinātu konsekvenci saistību atcelšanas pieejā un paredzētu dalībvalstīm īstenošanas periodu, kas atbilst N+2 noteikumam, tiek ierosināts saskaņot saistību atcelšanu attiecībā uz papildu piešķīrumiem, kuri 2018. un 2019. gadā bija paredzēti valstu programmās, ar noteikumiem, kas piemērojami valstu programmu pamata piešķīrumam.

 

Tāpēc tiek ierosināts grozīt Regulu (ES) Nr. 514/2014, lai nodrošinātu, ka, aprēķinot saistību atcelšanu, tiek ņemti vērā visi maksājuma pieprasījumi par N+2 gadu, kurus dalībvalsts ir iesniegusi Regulas (ES) Nr. 514/2014 44. pantā noteiktajos regulatīvajos termiņos. Turklāt tiek ierosināts grozīt Regulu (ES) Nr. 514/2014, lai nodrošinātu, ka to summu īstenošanas periods, kuras atbilst 2018. un 2019. gadā iesniegtajās valstu programmās paredzētajiem papildu piešķīrumiem, tiek saskaņots ar sākotnējā piešķīruma īstenošanas periodu.

 

Saskaņā ar spēkā esošo regulu saistību atcelšana tiek veikta līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc tā gada, kurā tika uzņemtas attiecīgās budžeta saistības. Saskaņā ar jauno normu saistību atcelšana tiks veikta līdz 15. februārim tajā gadā, kas seko otrajam gadam, kurā tika uzņemtas attiecīgās budžeta saistības. Īsumā, ar šo priekšlikumu tiks kavēts termiņš, kad Komisija jānosaka atceļamo saistību summa.

 

Covid-19 pandēmijas izraisītā nepieredzētā situācija daudzos gadījumos ir liegusi AMIF un ISF līdzekļu saņēmējiem pilnībā īstenot plānoto projektu.

 

Tādēļ referents uzskata, ka jaunais Komisijas priekšlikums ļaus iekšējo lietu līdzekļu saņēmējiem pabeigt pārtrauktās darbības un novērst pandēmijas dēļ. iekavēto projektu īstenošanu.

 

 

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014

Atsauces

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.7.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Aizstātie referenti

Joachim Stanisław Brudziński

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

16.7.2020

Izskatīšana komitejā

2.9.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.9.2020

 

 

 

Iesniegšanas datums

30.9.2020

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 1. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika