Procedure : 2020/0140(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0171/2020

Ingediende teksten :

A9-0171/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 162kWORD 50k

<TitreType>ONTWERPVERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft

(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0309),

 gezien artikel 294, lid 2 en artikel 78, lid 2, artikel 79, leden 2 en 4, artikel 82, lid 1, artikel 84 en artikel 87, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0202/2020),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 22 september 2020 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 59 en artikel 52, lid 1 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0171/2020),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


 

TOELICHTING

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 verwijst naar de uitvoering van de nationale programma’s in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ASF), in de periode 2014-2020. Het voorstel beoogt ervoor te zorgen dat, gezien de gevolgen van de COVID-19-pandemie, alle lidstaten volledig gebruik maken van de n+2-regel en over voldoende tijd beschikken voor de uitvoering van hun toewijzingen en de uitgavendeclaratie aan de Commissie.

 

Meer in het bijzonder wordt beoogd te waarborgen dat de vrijmakingsregel (n+2) rekening houdt met door de lidstaten ingediende verzoeken om betaling voor het volledige jaar n+2. In dit verband is het noodzakelijk om de termijn voor de vrijmaking aan te passen aan de termijn voor de indiening van de rekeningen.

 

Om voor consistentie in de aanpak van vrijmaking te zorgen en de lidstaten een uitvoeringstermijn te geven die overeenkomt met de n+2-regel, wordt ook voorgesteld de vrijmaking van de extra toewijzingen voor de nationale programma’s in 2018 en 2019 af te stemmen op de regels die van toepassing zijn op de basistoewijzing voor de nationale programma’s.

 

Voorgesteld wordt derhalve om Verordening (EU) nr. 514/2014 te wijzigen om ervoor te zorgen dat bij de berekening van de vrijmaking rekening wordt gehouden met alle betalingsverzoeken voor het jaar n+2 die de lidstaten binnen de in artikel 44 van die verordening vermelde wettelijke termijnen hebben ingediend. Daarnaast wordt voorgesteld Verordening (EU) nr. 514/2014 te wijzigen om ervoor te zorgen dat de uitvoeringstermijn van de bedragen die overeenstemmen met de extra toewijzingen voor de nationale programma’s in 2018 en 2019 wordt afgestemd op de uitvoeringstermijn van de oorspronkelijke toewijzing.

 

Volgens de geldende verordening vindt de vrijmaking plaats uiterlijk op 31 december van het tweede jaar na het jaar waarin de vastlegging in de begroting is gedaan. Volgens de nieuwe bepaling zal de vrijmaking plaatsvinden uiterlijk op 15 februari van het jaar volgend op het tweede jaar waarin de vastlegging in de begroting is gedaan. Kortom, het voorstel zal de termijn verlengen wanneer de Commissie het bedrag vaststelt dat moet worden vrijgemaakt.

 

De ongekende situatie als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft in veel gevallen de begunstigden van de AMIF- en ISF-middelen belet het geplande project volledig uit te voeren.

 

De rapporteur is daarom van mening dat het nieuwe voorstel van de Europese Commissie begunstigden van fondsen voor interne zaken in staat zal stellen om onderbroken activiteiten te voltooien en vertragingen bij de uitvoering van projecten als gevolg van de pandemie weg te werken.

 

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft

Document- en procedurenummers

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Datum indiening bij EP

13.7.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Geen advies

 Datum besluit

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Joachim Stanisław Brudziński

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

16.7.2020

Behandeling in de commissie

2.9.2020

 

 

 

Datum goedkeuring

21.9.2020

 

 

 

Datum indiening

30.9.2020

 

 

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid