Procedura : 2020/0140(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0171/2020

Teksty złożone :

A9-0171/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 53k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia

(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0309),

 uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 2 i 4, art. 82 ust. 1, art. 84 i art. 87 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0202/2020),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 22 września 2020 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 59 oraz art. 52 ust. 1 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0171/2020),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 514/2014 odnosi się do wdrażania programów krajowych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) w latach 2014–2020. Jego celem jest zapewnienie, aby w obliczu skutków pandemii COVID-19 wszystkie państwa członkowskie w pełni wykorzystały zasadę N+2 i miały wystarczająco dużo czasu na wdrożenie przydzielonych środków i deklarowanie wydatków Komisji.

 

W szczególności celem jest zagwarantowanie, by zasada umorzenia (N+2) uwzględniała wniosek o płatność pokrywający w całości rok N+2, przedłożony przez państwa członkowskie, W tym kontekście należy dostosować termin umorzenia do terminu przedłożenia sprawozdania finansowego.

 

Ponadto, aby zapewnić spójność podejścia do umorzenia zobowiązań i zapewnić państwom członkowskim okres wdrażania zgodnie z zasadą N+2, proponuje się dostosowanie umorzenia dodatkowych środków przydzielonych na programy krajowe w 2018 i 2019 r. do zasad mających zastosowanie do podstawowego przydziału programów krajowych.

 

Proponuje się zatem zmianę rozporządzenia (UE) nr 514/2014 w celu zapewnienia uwzględnienia przy obliczaniu umorzenia wszystkich wniosków o płatność obejmujących rok N+2, złożonych przez państwo członkowskie w przepisowych terminach określonych w art. 44 rozporządzenia 514/2014. Ponadto zmianę rozporządzenia (UE) nr 514/2014 proponuje się w celu zapewnienia dostosowania okresu realizacji kwot odpowiadających dodatkowym alokacjom w ramach programów krajowych przewidzianych w 2018 i 2019 r. do okresu realizacji początkowego przydziału środków.

 

Na mocy obowiązującego rozporządzenia umorzenie ma miejsce do dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto dane zobowiązanie budżetowe. Zgodnie z nowymi przepisami umorzenie dokonywane będzie do dnia 15 lutego roku następującego po drugim roku, w którym podjęto dane zobowiązanie budżetowe. Podsumowując, we wniosku zaproponowano opóźnienie terminu, w którym Komisja określi kwotę mającą zostać poddaną umorzeniu.

 

Bezprecedensowa sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 w wielu przypadkach uniemożliwiła beneficjentom funduszy FAMI i FBW pełne wdrożenie planowanego projektu.

 

Sprawozdawca uważa zatem, że nowy wniosek Komisji umożliwi beneficjentom funduszy przeznaczonych na sprawy wewnętrzne zakończenie przerwanych działań i wyeliminowanie opóźnień, do których doszło w związku z pandemią w ramach realizacji projektów.

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia

Odsyłacze

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Data przedstawienia w PE

13.7.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Joachim Stanisław Brudziński

Procedura uproszczona - data decyzji

16.7.2020

Rozpatrzenie w komisji

2.9.2020

 

 

 

Data przyjęcia

21.9.2020

 

 

 

Data złożenia

30.9.2020

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności