Procedură : 2020/0140(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0171/2020

Texte depuse :

A9-0171/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 165kWORD 51k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne</Commission>

Raportor: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare

(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0309),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2), articolul 79 alineatele (2) și (4), articolul 82 alineatul (1), articolul 84 și articolul 87 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0202/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 septembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolele 59 și 52 alineatul (1) din regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0171/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 se referă la implementarea programelor naționale din cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și al Fondului pentru securitate internă (FSI) în perioada 2014-2020. Obiectivul său este să asigure că, având în vedere efectele pandemiei de COVID-19, toate statele membre utilizează pe deplin regula N+2 și au timp suficient pentru implementarea fondurilor alocate și pentru declararea cheltuielilor către Comisie.

 

Mai precis, scopul său este să garanteze că regula privind dezangajarea (N+2) ia în considerare o cerere de plată transmisă de statele membre care acoperă întregul an N+2. În acest sens, este necesară alinierea termenului pentru dezangajare la termenul pentru prezentarea conturilor.

 

În plus, pentru a asigura consecvența abordării privind dezangajarea și pentru a le acorda statelor membre o perioadă de executare a fondurilor conformă cu regula N+2, se propune alinierea dezangajării alocărilor suplimentare acordate în 2018 și 2019 pentru programele naționale la normele aplicabile alocării de bază pentru programele naționale.

 

Prin urmare, se propune modificarea Regulamentului (UE) nr. 514/2014 pentru a se asigura faptul că la calcularea dezangajării sunt luate în considerare toate cererile de plată care acoperă anul N+2 transmise de statele membre în termenele regulamentare prevăzute la articolul 44 din Regulamentul nr. 514/2014. În plus, se propune modificarea Regulamentului (UE) nr. 514/2014 pentru a se asigura faptul că perioada de executare a sumelor corespunzătoare alocărilor suplimentare acordate în 2018 și 2019 pentru programele naționale este aliniată la perioada de executare a alocării inițiale.

 

În conformitate cu regulamentul în vigoare, dezangajarea are loc până la data de 31 decembrie a celui de al doilea an de după anul în care s-a luat angajamentul bugetar în cauză. În conformitate cu noua prevedere, dezangajarea va avea loc până la data de 15 februarie a anului de după cel de al doilea an în care s-a luat angajamentul bugetar în cauză. Pe scurt, propunerea va întârzia termenul limită în care Comisia determină suma care urmează să fie dezangajată.

 

În multe cazuri, situația fără precedent provocată de pandemia de COVID-19 i-a împiedicat pe beneficiarii fondurilor FAMI și FSI să implementeze pe deplin proiectul planificat.

 

Prin urmare, raportorul consideră că noua propunere a Comisiei va permite beneficiarilor fondurilor pentru afaceri interne să finalizeze activitățile întrerupte și să elimine întârzierile în implementarea proiectelor care s-au produs din cauza pandemiei.

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare

Referințe

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Data prezentării la PE

13.7.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Raportori substituiți

Joachim Stanisław Brudziński

Procedură simplificată - data deciziei

16.7.2020

Examinare în comisie

2.9.2020

 

 

 

Data adoptării

21.9.2020

 

 

 

Data depunerii

30.9.2020

 

 

Ultima actualizare: 2 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate