Postup : 2020/0140(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0171/2020

Predkladané texty :

A9-0171/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 175kWORD 51k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci</Commission>

Spravodajca: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti

(COM(2020)0309 – C9‑0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0309),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 78 ods. 2, článok 79 ods. 2 a 4, článok 82 ods. 1, článok 84 a článok 87 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0202/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 22. septembra 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 a článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0171/2020),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 514/2014, sa týka vykonávania národných programov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) na obdobie rokov 2014 – 2020. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby aj v kontexte účinkov pandémie COVID-19 všetky členské štáty v plnej miere využívali pravidlo N + 2 a mali dostatok času na použitie pridelených finančných prostriedkov a vykázanie výdavkov Komisii.

 

Konkrétnejšie je cieľom zabezpečiť, aby sa v pravidle zrušenia viazanosti (N + 2) zohľadňovala žiadosť o platbu vzťahujúcu sa na celý rok N+ 2, ktorú predložili členské štáty. V tejto súvislosti je potrebné zosúladiť termín zrušenia viazanosti s lehotou na predloženie účtov.

 

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť v prístupe k zrušeniu viazanosti a poskytnúť členským štátom vykonávacie obdobie v súlade s pravidlom N + 2 sa navyše navrhuje zosúladiť zrušenie viazanosti dodatočných rozpočtových prostriedkov poskytnutých na národné programy v rokoch 2018 a 2019 s pravidlami uplatniteľnými na základné prideľovanie prostriedkov na národné programy.

 

Navrhuje sa ním preto zmeniť nariadenie (EÚ) č. 514/2014 s cieľom zabezpečiť, aby sa pri výpočte zrušenia viazanosti zohľadnili všetky žiadosti o platby zahrnuté v roku N + 2 a predložené členskými štátmi v rámci stanovených lehôt určených v článku 44 nariadenia č. 514/2014. Okrem toho sa navrhuje zmeniť nariadenie (EÚ) č. 514/2014 s cieľom zabezpečiť, aby sa vykonávacie obdobie súm zodpovedajúcich dodatočným rozpočtovým prostriedkom na národné programy poskytnutým v rokoch 2018 a 2019 zosúladilo s vykonávacím obdobím počiatočného prideľovania.

 

Podľa platného nariadenia dôjde k zrušeniu viazanosti 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa prijal rozpočtový záväzok. Podľa novej úpravy dôjde k zrušeniu viazanosti 15. februára roka nasledujúceho po druhom roku, v ktorom bol prijatý rozpočtový záväzok. Stručne povedané, návrh odďaľuje lehotu, v ktorej Komisia určí sumu, ktorej viazanosť sa má zrušiť.

 

Bezprecedentná situácia spôsobená pandémiou COVID-19 v mnohých prípadoch zabránila prijímateľom finančných prostriedkov z fondov AMIF a ISF plne realizovať plánované projekty.

 

Spravodajca sa preto domnieva, že tento nový návrh Komisie umožní prijímateľom finančných prostriedkov v oblasti vnútorných záležitostí dokončiť prerušené činnosti a odstrániť oneskorenia pri realizácii projektov, ku ktorým došlo v dôsledku pandémie.

 

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti

Referenčné čísla

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Dátum predloženia EP

13.7.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Joachim Stanisław Brudziński

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

16.7.2020

Prerokovanie vo výbore

2.9.2020

 

 

 

Dátum prijatia

21.9.2020

 

 

 

Dátum predloženia

30.9.2020

 

 

Posledná úprava: 2. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia