RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic

2.10.2020 - (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)) - ***I

Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportori: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 58 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2020/0103(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0173/2020
Texte depuse :
A9-0173/2020
Voturi :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic

(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0409),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 alineatul (3) și articolul 197 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0148/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 iulie 2020[1],

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul de procedură,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0173/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[*]

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2020/0103 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf și articolul 197 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[2],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[3],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolele 120 și 121 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), statele membre trebuie să își conducă politicile economice în așa fel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii și în contextul orientărilor generale formulate de Consiliu. Articolul 148 din tratat prevede că statele membre trebuie să pună în aplicare politici de ocupare a forței de muncă care țin seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă. Prin urmare, coordonarea politicilor economice ale statelor membre constituie o chestiune de interes comun.

(2) Articolul 175 din tratat prevede, printre altele, că statele membre ar trebui să își coordoneze politicile economice în vederea realizării obiectivelor privind coeziunea economică, socială și teritorială menționate la articolul 174.

(3) Apariția COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat perspectivele economice și sociale pentru anii următori în Uniune și în lume. În Uniune, au apărut noi priorități, legate de criză, care pun accentul în principal pe redresare și reziliență. Pentru a face față consecințelor economice, sociale și din domeniul sănătății cu care se confruntă statele membre, precum și pentru a atenua efectele sociale, ▌ economice și teritoriale negative, este necesar un răspuns urgent și coordonat al Uniunii la aceste priorități. Criza provocată de COVID-19, precum și criza economică și financiară anterioară au demonstrat că dezvoltarea unor economii solide și reziliente și a unor sisteme financiare bazate pe structuri economice și sociale puternice și sustenabile ajută statele membre să reacționeze mai eficient la șocuri și să se redreseze mai rapid în urma acestora. În același timp, aceste crize au indicat cu claritate nevoia unor răspunsuri rapide și coerente la șocurile externe majore care necesită pregătirea sistemelor sanitare, a serviciilor și sectoarelor publice esențiale, precum și existența unor mecanisme de protecție socială eficace. Raportul celor cinci președinți din 22 iunie 2015 a subliniat necesitatea de a consolida și completa arhitectura economică și instituțională a uniunii economice și monetare. În special, acesta a subliniat importanța de a depăși divergențele economice, sociale și teritoriale constatate în timpul crizei economice și financiare din 2008 și de a lansa un nou proces de convergență. În plus, criza provocată de COVID-19 a demonstrat din nou necesitatea de a aprofunda de urgență uniunea economică și monetară și de a îmbunătăți reziliența economiilor statelor membre. În acest context, este esențial să se continue eforturile pentru, în primul rând, stimularea investițiilor, în al doilea rând, continuarea reformelor eficiente care promovează creșterea durabilă, inteligentă, responsabilă din punct de vedere social și favorabilă incluziunii și, în al treilea rând, adoptarea unor politici fiscale solide. Reformele de îmbunătățire a creșterii, a sustenabilității și a rezilienței și investițiile menite să răspundă noilor provocări, să remedieze deficiențele structurale ale economiilor și să le consolideze reziliența vor fi, prin urmare, esențiale pentru a readuce economiile și societățile pe o traiectorie de redresare durabilă și pentru a stimula potențialul de creștere sustenabilă și favorabilă incluziunii, a întări capacitatea de adaptare, a crea locuri de muncă de înaltă calitate, a promova investițiile și a sprijini procesul de convergență economică, socială și teritorială ascendentă. În acest context, este esențial să se pună în continuare accentul pe bunăstarea cetățenilor Uniunii și pe obiectivele comune și să se depășească divergențele economice, sociale și teritoriale care există în Uniune.

(4) La nivelul Uniunii, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice constituie cadrul pentru identificarea provocărilor și a priorităților naționale de reformă și pentru monitorizarea punerii în aplicare a acestor priorități. În cadrul semestrului european, Parlamentul a afirmat că reformele responsabile din punct de vedere social trebuie să se bazeze pe solidaritate, integrare, justiție socială și o împărțire echitabilă a bogăției și a veniturilor, creând astfel un model care să asigure competitivitatea, egalitatea și protecția socială, să protejeze grupurile vulnerabile și să îmbunătățească nivelul de trai al tuturor cetățenilor, principii esențiale ale Pilonului european al drepturilor sociale. Statele membre își elaborează propriile strategii de investiții multianuale naționale în sprijinul priorităților de reformă în contextul semestrului european. Respectivele strategii sunt prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, pentru a defini și a coordona prioritățile care urmează să beneficieze de sprijin prin intermediul finanțării naționale și/sau din partea Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la utilizarea finanțării din partea Uniunii într-un mod coerent, la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din programele sprijinite de Uniune în cadrul fondurilor structurale și de coeziune, precum și al altor programe. Reformele puse în aplicare în cadrul semestrului european ar trebui să țină seama de consecințele sociale, climatice și de mediu pe termen lung, în conformitate cu comunicările Comisiei Europene: Strategia anuală privind creșterea durabilă pentru 2020 și Strategia anuală privind creșterea durabilă pentru 2021. În plus, ar trebui pus un accent deosebit pe egalitatea de gen, întrucât în special femeile au fost afectate dur de consecințele economice ale pandemiei de COVID-19, astfel cum au evidențiat agențiile Uniunii, precum Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și Centrul Comun de Cercetare (JRC).

(4a)  Recomandările specifice fiecărei țări emise în cadrul semestrului european nu au fost încă puse în aplicare în mod suficient de către statele membre. În timp ce statele membre au pus în aplicare în medie doar 53 % din recomandările specifice fiecărei țări în perioada 2012-2018, potențialele efecte de propagare pozitive ale unei mai bune coordonări a politicii fiscale reprezintă aproximativ 0,2 %-0,3 % din PIB sau între 30 și 45 miliarde EUR pe an, conform estimărilor Băncii Centrale Europene din 2017 și ale Comisiei din 2018. În acest context, Instrumentul de sprijin tehnic, precum și capacitatea și dimensiunea acestuia pot fi înțelese și ca o investiție în viitor cu o valoare adăugată ridicată a Uniunii.

(5) Regulamentul (UE) 2017/825 al Parlamentului European și al Consiliului[4] a instituit Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) pentru perioada 2017-2020, cu un buget de 142 800 000 EUR. PSRS a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a pregăti și a pune în aplicare reforme administrative și structurale menite să promoveze creșterea, inclusiv prin recurgerea la asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul tehnic acordat în cadrul PSRS este furnizat de către Comisie, la cererea unui stat membru, și poate acoperi o gamă largă de domenii de politică. Prezentul regulament este conceput ca o continuare a programului menționat anterior care a fost primit în mod pozitiv de către statele membre și încorporează totodată îmbunătățirile și ajustările necesare.

(6) În temeiul regulamentului privind PSRS, statele membre au beneficiat tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul PSRS. Pentru a sprijini în continuare și într-o măsură semnificativ mai mare statele membre în punerea în aplicare a reformelor, prezentul regulament ar trebui, așadar, să instituie un instrument de sprijin tehnic. Acest instrument ar trebui să constituie, de asemenea, un element important al redresării durabile și echitabile a Uniunii în urma crizei provocate de COVID-19 și ar trebui să dispună de resurse financiare suficiente pentru a îndeplini obiectivele care i-au fost atribuite.

(7) Reflectând Pactul verde european ca strategie de creștere a Europei și transpunerea în practică a angajamentelor Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Instrumentul de sprijin tehnic va contribui la integrarea aspectelor legate de schimbările climatice și la atingerea țintei globale de alocare a 30 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii pentru sprijinirea obiectivelor în domeniul climei și a 10 % pentru sprijinirea obiectivelor în materie de biodiversitate. Măsurile și obiectivele de politică finanțate prin acest instrument ar trebui să fie în concordanță cu principiul de „a nu face rău” al Pactului verde european în temeiul actelor de reglementare relevante. Având în vedere importanța digitalizării în toate domeniile economiei și societății Uniunii, Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să sprijine și reforme și investiții pentru a asigura o redresare digitală, inclusiv în ceea ce privește infrastructura și competențele digitale și soluțiile de guvernare electronică, inclusiv sistemele de comunicare digitală securizate, cum ar fi cele de videoconferințe, care vor contribui la obiectivul de a crea o piață unică digitală. Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să contribuie, de asemenea, la îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniune și de statele membre în contextul Pilonului european al drepturilor sociale. Acțiunile relevante ar trebui să fie identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a Instrumentului de sprijin tehnic și să fie reevaluate în contextul proceselor de evaluare și de revizuire relevante. Aceste acțiuni ar trebui să ▌abordeze, de asemenea, provocările de mediu, digitale și sociale ▌cu care se confruntă Uniunea, printre care protecția biodiversității și a capitalului natural și sprijinirea economiei circulare și a tranziției energetice, și ar trebui să fie în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, inclusiv cu cel de-al 5-lea obiectiv al acesteia privind egalitatea de gen.

(8) Obiectivele generale ale Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să fie promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii și a transformării verzi și digitale prin sprijinirea eforturilor statelor membre de a pune în aplicare reforme, încurajarea investițiilor publice și private pentru a sprijini o redresare economică, socială și bazată pe egalitatea de gen sustenabilă și echitabilă după criza provocată de COVID-19, care vor fi necesare pentru realizarea ▌ rezilienței și a convergenței economice și sociale ascendente, a reduce sărăcia și inegalitățile, a crește competitivitatea și a aborda în mod eficace recomandările specifice fiecărei țări adoptate în contextul semestrului european, sprijinirea eforturilor statelor membre de a-și consolida capacitatea instituțională și administrativă, precum și cadrul juridic pentru a pune în aplicare dreptul Uniunii, în ceea ce privește provocările cu care se confruntă instituțiile, guvernanța și administrația publică, inclusiv la nivel local și regional, și sectoarele economic și social, precum și punerea în aplicare a obiectivelor de politică în conformitate cu angajamentele Uniunii și ale statelor membre asumate în contextul Acordului de la Paris, al obiectivelor în domeniul climei și energetice ale Uniunii pentru 2030, precum și a neutralității climatice până în 2050, al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și al Pilonului european al drepturilor sociale.

(9) Pentru atingerea obiectivului general al Instrumentului de sprijin tehnic, ar trebui definite obiective specifice. Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să aibă obiectivele specifice de a sprijini autoritățile naționale la îmbunătățirea capacității lor de a elabora, dezvolta și pune în aplicare reforme, cum ar fi pregătirea, implementarea, revizuirea și îmbunătățirea planurilor naționale de redresare și reziliență în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. YYY/XX, inclusiv prin schimb de bune practici, prin procese și metodologii adecvate, printr-o implicare a largă a părților interesate și printr-un management al resurselor umane mai eficace și mai eficient. Aceste obiective specifice ar trebui urmărite în strânsă cooperare cu statele membre în cauză.

(10) Pentru a ajuta statele membre să răspundă nevoilor de reformă și să elaboreze, dezvolte și implementeze reforme și investiții în toate domeniile-cheie economice și societale, ar trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie furnizat de Comisie la cererea unui stat membru, într-o gamă largă de domenii de politici, care includ domenii legate de gestionarea finanțelor și a bunurilor publice, reforma instituțională și administrativă, mediul de afaceri, sectorul financiar, piața produselor, a serviciilor și piața forței de muncă, educație și formare, dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și bunăstarea și asistența socială, politicile de promovare și îmbunătățire a competențelor financiare, inclusiv sensibilizarea la riscuri, și politicile și reglementările din sectorul financiar, inclusiv supravegherea, politicile privind capacitățile de detectare timpurie și de răspuns coordonat, precum și dezvoltarea infrastructurii în aceste domenii. Ar trebui să se acorde o atenție specială acțiunilor care promovează tranziția verde și digitală. Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să încurajeze și convergența către aderarea la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.

(11) Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru Instrumentul de sprijin tehnic, care va constitui principala valoare de referință, în sensul Acordului interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[5], pentru Parlamentul European și pentru Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale.

(12) Pentru a răspunde nevoilor suplimentare în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera la bugetul instrumentului resurse programate prin gestiune partajată în cadrul fondurilor Uniunii, în conformitate cu procedura aferentă și în limita maximă de 3% din pachetul bugetar al statului membru în cauză în cadrul gestiunii partajate pentru perioada 2021-2027. Resursele transferate ar trebui să fie implementate în conformitate cu normele acestui instrument și ar trebui să fie utilizate exclusiv în beneficiul statului membru în cauză. Comisia ar trebui să ofere feedback statului membru în cauză cu privire la utilizarea contribuțiilor suplimentare voluntare. Aceste resurse suplimentare ar trebui utilizate în conformitate cu normele și în scopul Instrumentului de sprijin tehnic. În plus, statele membre ar trebui și să poată transfera, la cerere, resurse suplimentare la bugetul Instrumentului de sprijin tehnic.

(12a) Pentru a răspunde nevoilor suplimentare în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera la bugetul instrumentului resurse programate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în conformitate cu procedura aferentă. Resursele transferate ar trebui să fie implementate în conformitate cu normele acestui instrument și ar trebui să fie utilizate exclusiv în beneficiul statului membru în cauză. Comisia ar trebui să ofere feedback statului membru în cauză cu privire la utilizarea contribuțiilor suplimentare voluntare. Aceste resurse suplimentare ar trebui utilizate în conformitate cu normele și în scopul Instrumentului de sprijin tehnic, în conformitate cu prezentul regulament.

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, scopul instrumentului fiind de a sprijini punerea în aplicare a reformelor și investițiilor întreprinse la inițiativa statelor membre și care respectă obiectivele instrumentului, a reformelor în contextul proceselor ▌de guvernanță economică care abordează în mod efectiv recomandările specifice fiecărei țări emise în cadrul semestrului european sau al acțiunilor legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii, precum și a reformelor în legătură cu punerea în aplicare a programelor de ajustare economică. De asemenea, Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să acorde sprijin tehnic pentru conceperea, ▌punerea în aplicare și revizuirea planurilor de redresare care trebuie elaborate în temeiul Regulamentului (UE) YYY/XX.

(14) În conformitate cu normele și practicile existente ▌în cadrul ▌PSRS, ar trebui să se stabilească un proces prin care depunerea cererilor de sprijin tehnic să fie simplă. Din acest motiv, cererile statelor membre dintr-un anumit an ar trebui transmise până la data de 31 octombrie a anului calendaristic respectiv, cu excepția cererilor formulate cu scopul de a modifica sau înlocui planurile de redresare și reziliență, în conformitate cu Regulamentul nr. YYY/XX, care ar trebui să poată fi prezentate în orice moment. Respectând principiul general al egalității de tratament, al bunei gestiuni financiare și al transparenței, ar trebui să se stabilească criterii adecvate pentru analizarea cererilor depuse de statele membre. Aceste criterii ar trebui să se bazeze pe urgența, gravitatea și amploarea problemelor, precum și pe nevoile de sprijin identificate în domeniile de politică în care este preconizată acordarea de sprijin tehnic.

(14a) Comisia ar trebui să încurajeze statele membre cu nevoi ridicate de sprijin să utilizeze Instrumentul de sprijin tehnic. Pentru ca reformele întreprinse să se bucure de o asumare și un sprijin larg, statele membre care doresc să beneficieze de Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui, atunci când este cazul, să consulte, în cadrul cererii de sprijin tehnic, părțile interesate relevante, precum autoritățile locale și regionale, întreprinderile, partenerii economici și sociali și societatea civilă, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Codului de conduită privind parteneriatul în politica de coeziune, precum și parlamentele lor naționale. Aceste consultări ar trebui să aibă loc conform legilor și practicilor naționale.

(15) De asemenea, ar trebui să fie specificat conținutul planurilor de cooperare și de sprijin, care să detalieze măsurile pentru acordarea de sprijin tehnic statelor membre. În acest scop, măsurile de sprijin tehnic preconizate și contribuția financiară globală estimată aferentă ar trebui să ia în considerare acțiunile și activitățile finanțate din fonduri sau programe ale Uniunii.

15(a) Pentru a consolida dialogul dintre instituțiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, precum și pentru a asigura o mai mare transparență și asumare a răspunderii, comisia competentă a Parlamentului European poate invita reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei să discute despre punerea în aplicare a instrumentului.

(16) În scopul asigurării răspunderii și a transparenței, precum și a vizibilității acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor condiții care să protejeze informațiile sensibile, planurile de cooperare și de sprijin ar trebui să fie prezentate simultan Parlamentului European și Consiliului și fără întârzieri nejustificate, iar activitățile de comunicare ar trebui să fie efectuate de Comisie, după cum consideră necesar, inclusiv prin intermediul unor activități de comunicare organizate împreună cu autoritățile naționale și reprezentanțele Parlamentului European și ale Comisiei din statul membru în cauză. Comisia ar trebui să publice pe site-ul său web o listă completă a proiectelor sprijinite și suma alocată pentru fiecare dintre acestea. Această listă ar trebui să fie actualizată periodic.

(16a) Transparența este o condiție prealabilă esențială a unui sistem democratic, motiv pentru care ea este prevăzută în tratate. Aceasta promovează buna guvernanță și consolidează încrederea în procesul decizional, sporind astfel legitimitatea și credibilitatea instituțiilor publice. Ea este un instrument extrem de important pentru prevenirea corupției și a practicilor de rea guvernanță. Transparența presupune divulgarea de informații cu privire la luarea deciziilor și la cheltuielile publice, asigurând în același timp accesul cetățenilor la astfel de informații. Pentru a asigura o transparență maximă în ceea ce privește acțiunile și fluxurile financiare din cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, toate informațiile relevante privind proiectele ar trebui să fie publicate într-un format deschis, standardizat și comparabil, care poate fi citit de calculator, într-un registru disponibil în mod public. Atunci când datele nu pot fi puse la dispoziția publicului larg, autoritatea responsabilă ar trebui să explice natura confidențialității datelor respective. În plus, după caz, software-ul și hardware-ul, precum și studiile rezultate ar trebui puse la dispoziția publicului larg.

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții privind punerea în aplicare a Instrumentului de sprijin tehnic, în special modurile de gestiune, formele de finanțare pentru măsurile de sprijin tehnic și conținutul programelor de lucru, care ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Având în vedere importanța susținerii eforturilor autorităților naționale în ceea ce privește continuarea reformelor și punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor, este necesar să se permită o rată de cofinanțare pentru granturi de până la 100 % din costurile eligibile. Pentru a permite o mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz de urgență, ar trebui să se prevadă adoptarea unor măsuri speciale pentru o perioadă limitată. În acest scop, o sumă limitată din bugetul din cadrul programului de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic, care nu trebuie să depășească 10% din alocarea anuală, ar trebui să fie rezervată pentru măsuri speciale.

(18) Pentru a se asigura o alocare eficientă și coerentă a fondurilor din bugetul Uniunii și pentru a respecta principiul bunei gestiuni financiare, acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie în concordanță cu programele Uniunii aflate în curs și complementare acestora, evitându-se totodată dubla finanțare a acelorași cheltuieli. În special, Comisia și autoritățile naționale ar trebui să asigure, în toate etapele procesului, o coordonare eficace în vederea asigurării consecvenței, coerenței, complementarității și sinergiei între sursele de finanțare ale Instrumentului de sprijin tehnic și cele ale altor programe și instrumente ale Uniunii, în special cu măsurile finanțate din fondurile Uniunii, inclusiv în ceea ce privește asistența tehnică, pentru a evita orice duplicări sau suprapuneri.

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, este necesar ca instrumentul instituit prin prezentul regulament să fie evaluat pe baza informațiilor colectate cu ajutorul cerințelor de monitorizare specifice, evitând, totodată, reglementarea excesivă și sarcinile administrative, simplificând procedurile administrative și promovând cooperarea administrativă, în special pentru statele membre. După caz, aceste cerințe ar trebui să includă indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor instrumentelor la fața locului.

(20) ▌Comisia ar trebui să prezinte simultan Parlamentului European și Consiliului un raport bianual cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament. În plus, ar trebui să se efectueze o evaluare independentă la jumătatea perioadei, care să analizeze îndeplinirea obiectivelor instrumentului instituit de prezentul regulament, eficiența utilizării resurselor sale și valoarea sa adăugată. Dacă este necesar, acest raport de evaluare la jumătatea perioadei ar trebui să fie însoțit de propuneri legislative de modificare a prezentului regulament. O evaluare independentă ex-post ar trebui să analizeze impactul instrumentului pe termen lung.

(21) Ar trebui stabilite programe de lucru pentru punerea în aplicare a sprijinului tehnic. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competența de a adopta acte delegate. Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din tratat. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul financiar)[6] și instituie în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin intermediul granturilor, al achizițiilor, al premiilor și al execuției indirecte și prevăd verificări privind responsabilitatea actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, normele necesare pentru protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) YYY/XX al Parlamentului European și al Consiliului [Mecanismul privind statul de drept în CFM][7] , întrucât respectarea deplină a statului de drept este o premisă esențială pentru legitimitatea întregului proiect european, o condiție de bază pentru consolidarea încrederii cetățenilor în Uniune și asigurarea punerii în aplicare efective a politicilor acesteia, precum și o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(22) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului[8], cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului[9], cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului[10] și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului[11], interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără măsuri referitoare la prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, la recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, dacă este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este abilitat să efectueze investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. ▌ Parchetul European (EPPO) este împuternicit, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului[12]. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, Curții de Conturi ▌și, în cazul statelor membre care participă la cooperarea consolidată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, EPPO, precum și să se asigure că orice parte terță implicată în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente ▌.

(23) Deoarece obiectivul prezentului regulament nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

(24) Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze continuarea sau modificarea măsurilor de sprijin aprobate de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) 2017/825 sau al oricăror alte acte ale Uniunii aplicabile asistenței respective până la 31 decembrie 2020. Prin urmare, măsurile aprobate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2017/825 ar trebui să rămână valabile. În plus, acțiunile întreprinse începând de la 1 februarie 2020 pentru a atinge obiectivele Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să fie eligibile. În acest sens, ar trebui să se prevadă o dispoziție tranzitorie care să autorizeze și acest lucru.

(25) Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1
Obiect

Prezentul regulament instituie Instrumentul de sprijin tehnic (denumit în continuare „instrumentul”).

Prezentul regulament stabilește obiectivele generale și specifice ale instrumentului, bugetul acestuia pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „sprijin tehnic” înseamnă măsurile menite să ajute statele membre, inclusiv autoritățile lor naționale, să realizeze și să pună în aplicare reforme instituționale, administrative, structurale și reforme care promovează creșterea, sustenabile, favorabile incluziunii sociale, echitabile  și care consolidează reziliența, și investiții care consolidează coeziunea economică, socială și teritorială și dialogul social, inclusiv cele din contextul redresării Uniunii după criza de COVID-19;

2. „autoritate națională” înseamnă una sau mai multe autorități publice de la nivel guvernamental, inclusiv autoritățile de la nivel regional și local, precum și organizațiile dintr-un stat membru în sensul articolului 2 punctul 42 din Regulamentul financiar, care cooperează într-un spirit de parteneriat, în conformitate cu cadrul juridic și instituțional al statelor membre;

3. „fonduri ale Uniunii” înseamnă fondurile care fac obiectul Regulamentului (UE) YYY/XX al Parlamentului European și al Consiliului [succesorul RDC][13];

4. „organizație internațională” înseamnă o organizație în sensul articolului 156 din Regulamentul financiar și organizațiile asimilate unei astfel de organizații internaționale în temeiul articolului respectiv.

4a. „semestrul european pentru coordonarea politicilor economice” sau „semestrul european” înseamnă procesul prevăzut la articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997[14];

4b. „recomandări specifice fiecărei țări” înseamnă recomandările Consiliului adresate fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) și articolul 148 alineatul (4) din TFUE în contextul semestrului european.

Articolul 3
Obiectiv general

Obiectivul general al instrumentului este de a promova coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii și transformarea verde și digitală prin sprijinirea eforturilor statelor membre de punere în aplicare a reformelor și de încurajare a investițiilor publice și private ce vor sprijini o redresare economică, socială și bazată pe egalitatea de gen sustenabilă și echitabilă după criza provocată de COVID-19, care sunt necesare pentru realizarea ▌ rezilienței și a convergenței economice și sociale ascendente, pentru reducerea sărăciei și a inegalităților, pentru creșterea competitivității și abordarea eficientă a recomandărilor specifice fiecărei țări adoptate în contextul semestrului european, ▌ de a sprijini eforturile statelor membre de consolidare a capacității instituționale și administrative și a cadrului juridic de punere în aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce privește provocările cu care se confruntă instituțiile, guvernanța și administrația publică, inclusiv la nivel regional și local, precum și sectoarele economic și social, și de a pune în aplicare obiectivele de politică în conformitate cu angajamentele Uniunii și ale statelor membre asumate în contextul Acordului de la Paris, cu obiectivul de realizare a obiectivelor în domeniul climei și energetice ale Uniunii pentru 2030, precum și a neutralității climatice până în 2050, cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și Pilonul european al drepturilor sociale.

Articolul 4
Obiective specifice

Pentru realizarea obiectivului general prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice ale instrumentului constau în asistarea autorităților naționale în demersul lor de îmbunătățire a capacității lor de a elabora, dezvolta și pune în aplicare reforme și investiții, precum întocmirea, implementarea, revizuirea și ajustarea planurilor naționale de redresare și reziliență în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. YYY/XX, inclusiv prin schimb de bune practici, prin procese și metodologii adecvate, printr-o amplă implicare a părților interesate și printr-un management al resurselor umane mai eficace și mai eficient. Aceste obiective specifice trebuie urmărite în strânsă cooperare cu statele membre în cauză.

Articolul 5
Domeniul de aplicare

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 4 se referă la domenii de politică legate de coeziune, competitivitate, educație, productivitate, cercetare și inovare, creștere inteligentă, echitabilă, durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă și investiții, cu un accent special pe acțiunile care promovează tranziția verde și digitală justă, și, mai ales, se concentrează pe unul sau mai multe dintre următoarele reforme și investiții:

(a) structuri administrative moderne și eficiente și sisteme de management informațional pentru gestionarea finanțelor și a bunurilor publice, procedura bugetară, inclusiv integrarea dimensiunii de gen în buget, cadrul macrobugetar și economic, gestiunea datoriilor și a fluxurilor de numerar, politica privind cheltuielile și politica fiscală, conformarea fiscală, combaterea planificării fiscale agresive, a fraudei, ▌ evaziunii și eludării fiscale și administrarea veniturilor, precum și uniunea vamală;

(b) reforma instituțională și funcționarea eficientă și orientată spre servicii a administrației publice și a guvernării electronice, inclusiv digitalizarea administrației publice și, atunci când este cazul, prin clarificarea sau simplificarea normelor și procedurilor și promovarea cooperării administrative, respectarea statului de drept, reforma sistemului de justiție, prin consolidarea capacităților autorităților din domeniul concurenței și antitrust, și consolidarea luptei împotriva fraudei, a corupției și a spălării banilor, inclusiv audit, sprijin pentru anchete administrative sau penale și activități de control bugetar, precum  și consolidarea supervizării financiare;

(c) mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, lucrătorii independenți, antreprenorii și întreprinderile sociale, reindustrializarea și relocarea producției în Uniune, dezvoltarea sectorului privat, piața produselor și a serviciilor, investițiile publice și private, sprijinul tehnic pentru promotorii și pepinierele de proiecte, participarea publică în întreprinderi, ▌comerțul și investițiile străine directe, concurența și achizițiile publice eficiente și transparente, dezvoltarea sectorială durabilă și sprijinul pentru cercetare și inovare și pentru digitalizare;

(d) educația, învățarea pe tot parcursul vieții și formarea, inclusiv învățământul și formarea profesionale, politicile de tineret, politicile privind piața forței de muncă, inclusiv dialogul social, vizând crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, participarea intensificată pe piața muncii a grupurilor slab reprezentate, promovarea îmbătrânirii active, perfecționarea și reconversia profesională, în special competențele digitale, educația în domeniul massmediei, cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și a inegalității ▌ veniturilor, rasismul și toate formele de discriminare, egalitatea de gen, situația locativă, promovarea incluziunii sociale, protecția civilă și politicile din domeniul azilului, migrației, integrării și frontierelor;

(da) sistemele de sănătate publică accesibile și la prețuri abordabile și sisteme de securitate socială și de protecție socială accesibile și favorabile incluziunii, sisteme de îngrijiri reziliente și un acces mai echitabil la servicii de îngrijire, asistență medicală, servicii de îngrijire a copiilor și sisteme de îngrijiri; ▌

(e) politicile referitoare la atenuarea schimbărilor climatice și la punerea în aplicare a tranziției verzi și digitale juste, soluțiile în materie de guvernare electronică, achizițiile publice electronice, conectivitatea, accesul la date și guvernanța datelor, soluții privind protecția datelor, învățarea online, utilizarea soluțiilor sustenabile bazate pe inteligența artificială cu algoritmi transparenți, soluții hardware și software cu sursă deschisă, pilonul de mediu al dezvoltării durabile și al protecției mediului, acțiuni climatice, transport și mobilitate, inclusiv transportul public, promovarea economiei circulare, eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, sursele regenerabile de energie, realizarea diversificării energetice și asigurarea securității energetice, precum și politicile privind sectorul agriculturii, protecția solului și a biodiversității, combaterea sărăciei energetice, pescuitul și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, îndepărtate și insulare; ▌

(f) politicile de promovare și îmbunătățire a educației financiare și politicile și reglementările privind sectorul financiar, inclusiv: ▌, stabilitatea financiară, accesul la finanțare și la împrumuturi acordate economiei reale, în special pentru IMM-uri, lucrători independenți și antreprenori și producerea, furnizarea și monitorizarea calității datelor și a statisticilor;

(fa) politicile din sectorul infrastructurii, inclusiv proiectarea, pregătirea și implementarea infrastructurii fizice și virtuale în domeniile de politică menționate la literele (a) - (f);

(fb) politici relevante pentru a pregăti aderarea la zona euro, precum și politicile care încurajează convergența nominală și reală către aderarea la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro; și

(fc) politici privind capacitatea de detectare timpurie și de răspuns coordonat în cazul unor riscuri semnificative pentru sănătatea sau securitatea publică, precum și privind promovarea soluțiilor de continuitate a activității și serviciilor în instituții și sectoare publice și private esențiale.

Articolul 6
Buget

(1) Pachetul financiar general pentru punerea în aplicare a Instrumentului de sprijin tehnic pentru perioada 2021-2027 se stabilește la 1 450 000 000 EUR (la prețurile actuale). Pachetul financiar pentru perioada 2021-2024 se stabilește la 1 000 000 000 EUR (la prețurile actuale). Pachetul financiar pentru perioada 2025-2027 se stabilește la 450 000 000 EUR (la prețurile actuale).

(2) Pachetul financiar pentru instrument poate acoperi, de asemenea, cheltuielile legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea instrumentului și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament, cheltuielile legate de rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot acoperi, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, cum ar fi controlul calității și monitorizarea proiectelor de sprijin tehnic la fața locului, în special prin trimiterea de experți, și costurile consilierii inter pares și ale experților pentru evaluarea și punerea în aplicare a reformelor structurale.

(3) Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către instrument, cu o limită maximă de 3 % din pachetul bugetar al statului membru în cauză în cadrul gestiunii partajate pentru perioada 2021-2027. Comisia implementează aceste resurse fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu același articol litera (c). Aceste resurse se utilizează în conformitate cu normele instrumentului și în scopul acestuia, în temeiul prezentului regulament, în beneficiul statului membru în cauză, inclusiv la nivel regional și local.

Articolul 6a

Contribuția resurselor suplimentare la buget

(1) În plus față de bugetul prevăzut la articolul 6, statele membre pot, la cerere, să transfere resurse suplimentare la bugetul instrumentului.

(2) Resursele suplimentare constituie venituri alocate externe, în plus față de cazurile enumerate la articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar. Resurselor suplimentare li se aplică articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar.

(3) Resursele suplimentare se utilizează pentru a finanța acțiunile prevăzute la articolul 7 și exclusiv în beneficiul statului membru în cauză.

 

CAPITOLUL II

Sprijin tehnic

Articolul 7
Acțiunile eligibile pentru sprijin tehnic

În temeiul obiectivelor prevăzute la articolele 3 și 4, instrumentul finanțează ▌ următoarele tipuri de acțiuni, cu scopul de a facilita capacitatea de absorbție:

(a) expertiza legată de consilierea în materie de politici, de schimbări în materie de politici, de formularea de strategii și elaborarea de foi de parcurs pentru reforme și investiții, ▌expertiza legată de reformele legislative, instituționale, structurale și administrative, precum și de auditarea sprijinului pentru anchete administrative sau penale și activități de control bugetar;

(b) punerea la dispoziție a unor experți, inclusiv a unor experți rezidenți, pentru o perioadă scurtă sau lungă, care să îndeplinească sarcini în anumite domenii sau care să desfășoare activități operaționale, beneficiind, atunci când este necesar, de sprijin în materie de interpretare, traducere și cooperare și de asistență administrativă, de infrastructură și echipamente;

(c) acțiuni de consolidare a capacității instituționale, administrative sau sectoriale și acțiuni de sprijin conexe, la toate nivelurile de guvernanță, contribuind, de asemenea, la capacitarea societății civile, inclusiv a partenerilor sociali, după caz, în special:

(i) seminare, conferințe și ateliere, dacă sunt justificate în mod corespunzător și necesare pentru atingerea obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolele 3 și 4, cu o gamă largă de părți interesate din diverse foruri, inclusiv organizații de femei și reprezentanți ai grupurilor vulnerabile;

(ii) schimb de bune practici, inclusiv, dacă există motive întemeiate, vizite de lucru în statele membre relevante sau în țări terțe pentru a le permite funcționarilor să dobândească expertiză sau cunoștințe privind chestiunile relevante sau să și le îmbunătățească;

(iii) acțiuni de formare și crearea de module de formare online sau de alt tip care să sprijine dobândirea competențelor și a cunoștințelor profesionale necesare în domeniul reformelor relevante;

(d)  colectarea de date și statistici, inclusiv date defalcate în funcție de gen, monitorizarea reformelor eligibile, elaborarea de metodologii comune, inclusiv integrarea și monitorizarea dimensiunii climatice și de gen, și, în legătură cu obiectivele semestrului european, cu Pilonul european al drepturilor sociale și evaluarea diferitelor programe în cursul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM, dacă este cazul, de indicatori sau de obiective de referință;

(e) organizarea de sprijin operațional local în domenii precum protecția civilă, azilul, migrația, integrarea și controlul la frontiere;

(f) consolidarea capacităților informatice, cu accent pe soluțiile interoperabile și comune între statele membre, inclusiv expertiză legată de dezvoltarea, întreținerea, utilizarea și controlul calității infrastructurii informatice și a aplicațiilor necesare pentru punerea în aplicare a reformelor relevante, securitate cibernetică, soluții hardware și software cu sursă deschisă, soluții privind protecția datelor, precum și expertiză legată de programele orientate către digitalizarea serviciilor publice, în special în servicii precum cele din domeniul asistenței medicale, al îngrijirilor, al educației sau din domeniul juridic, în care orientarea către client este o componentă majoră;

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, studii de fezabilitate, evaluări și studii de impact, inclusiv evaluări ale impactului de gen și documentația tehnică cu rezultatele și impacturile, cantitative și calitative, conform obiectivelor stabilite, precum și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de rapoarte și de materiale educaționale care să fie disponibile online;

(h) proiecte de comunicare pentru învățare, inclusiv învățarea online, cooperare, creșterea gradului de sensibilizare, activități de diseminare și schimb de bune practici; organizarea de campanii de sensibilizare și de informare, de campanii media și evenimente, inclusiv comunicare instituțională și, după caz, comunicare prin rețelele sociale și/sau platforme, ținând seama de necesitatea unei strategii de comunicare;

(i) compilarea și publicarea de materiale pentru diseminarea de informații și diseminarea rezultatelor sprijinului tehnic acordat în temeiul instrumentului, inclusiv prin dezvoltarea, utilizarea și întreținerea de sisteme și instrumente bazate pe tehnologiile informației și comunicațiilor; și

(j) orice altă activitate relevantă ce sprijină obiectivul general și obiectivele specifice prevăzute la articolele 3 și 4.

Articolul 8
Cererea de sprijin tehnic

(1) Un stat membru care dorește să primească sprijin tehnic în cadrul instrumentului trebuie să prezinte Comisiei o cerere de sprijin tehnic în care identifică domeniile de politică și prioritățile privind sprijinul care intră în domeniul de aplicare al instrumentului, astfel cum se prevede la articolul 5. Astfel de cereri trebuie depuse până la data de 31 octombrie a unui an calendaristic. Comisia poate oferi orientări privind principalele elemente care trebuie să figureze în cererea de sprijin și poate promova și încuraja în continuare utilizarea instrumentului de către statele membre cu nevoi mari de sprijin.

(1a) Pentru ca reformele întreprinse să se bucure de un sprijin larg și de participare responsabilă, statele membre care doresc să beneficieze de instrument consultă părțile interesate relevante în procesul de elaborare a cererii de sprijin tehnic, în conformitate cu legislația și cu practicile naționale și dacă este cazul.

(2) Statele membre pot transmite o cerere de sprijin tehnic în situații legate de:

(a) punerea în aplicare a unor reforme de către statele membre, întreprinse din proprie inițiativă, și în conformitate cu obiectivele generale și specifice prevăzute la articolele 3 și 4 ▌;

(aa) punerea în aplicare a unor reforme durabile din punct de vedere ecologic și social, de promovare a creșterii și consolidare a rezilienței în contextul proceselor de guvernanță economică, ce implementează eficient recomandările specifice fiecărei țări formulate în cadrul semestrului european sau acțiunile legate de anticiclicitate și/sau punerea în aplicare a dreptului Uniunii;

(b) punerea în aplicare a programelor de ajustare economică în cazul statelor membre care primesc asistență financiară din partea Uniunii în temeiul instrumentelor existente, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului[15] în ceea ce privește statele membre a căror monedă este euro și cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului[16] în ceea ce privește statele membre a căror monedă nu este euro;

(d) pregătirea planurilor de redresare și reziliență în temeiul Regulamentului (UE) nr. YYY/XX și punerea în aplicare a acestora de către statele membre;

(e) revizuirea și ajustarea planurilor de redresare și de reziliență în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. YYYY/XX.

(2a) Statele membre pot prezenta în orice moment cereri care se încadrează la alineatul (2) litera (e) din prezentul articol pentru a modifica sau înlocui propriile propuneri în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. YYY/XX.

(3) Ținând seama de principiile transparenței, egalității de tratament și bunei gestiuni financiare, în urma unui dialog cu statul membru, inclusiv în contextul semestrului european, Comisia analizează cererea de sprijin menționată la alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a amplorii și a profunzimii provocărilor identificate, a nevoilor de sprijin în domeniile de politică respective, a analizei indicatorilor socioeconomici și a capacității instituționale și administrative generale a statului membru.

Pe baza acestei analize și ținând cont de acțiunile și măsurile existente finanțate din fonduri ale Uniunii sau în cadrul altor programe ale Uniunii, Comisia ajunge la un acord cu statul membru în cauză cu privire la domeniile prioritare ale sprijinului, obiective, angajamente în materie de reformă clare, dacă este cazul, un calendar orientativ, obiective de etapă, dacă este cazul, sfera de aplicare a măsurilor de sprijin care urmează să fie acordate și contribuția financiară globală estimată a sprijinului tehnic respectiv, care urmează să fie prevăzute în cadrul unui plan de cooperare și de sprijin.

(4) Planul de cooperare și de sprijin menționat la alineatul (3) identifică, în mod separat de alt sprijin tehnic, măsurile legate de planurile de redresare și reziliență prevăzute pentru statele membre în temeiul Regulamentului (UE) YYY/XX.

Articolul 9
Informarea Parlamentului European și a Consiliului și comunicarea cu privire la planurile de cooperare și de sprijin

(1)  ▌Comisia transmite planul de cooperare și de sprijin simultan Parlamentului European și Consiliului fără întârzieri nejustificate, pentru a asigura răspunderea democratică și vizibilitatea acțiunilor Uniunii. ▌

(3) Comisia desfășoară activități de comunicare pentru a asigura vizibilitatea finanțării din partea Uniunii pentru pachetele de măsuri de sprijin preconizate în planurile de cooperare și de sprijin, inclusiv prin intermediul unor activități de comunicare comune cu autoritățile naționale și cu reprezentanțele Parlamentului European și ale Comisiei în statul membru în cauză. Comisia publică pe site-ul său web o listă completă a proiectelor sprijinite și suma alocată fiecăruia din ele. Lista respectivă se actualizează periodic. Comisia informează cu regularitate reprezentanțele Parlamentului European și ale Comisiei și centrele Europa Experience din statele membre în cauză despre aceste proiecte.

Articolul 10
Transferurile de resurse către instrument

(1) Pe lângă pachetul financiar prevăzut la articolul 6 alineatul (1), bugetul pentru sprijin tehnic poate fi finanțat prin transferuri voluntare efectuate de statele membre în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul [succesorul RDC] și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul respectiv, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament.

(1a) Pe lângă pachetul financiar prevăzut la articolul 6 alineatul (1), statele membre pot propune să aloce o parte din resursele pentru planul lor de redresare și reziliență către Instrumentul de sprijin tehnic. Suma alocată contribuie la majorarea sprijinului tehnic pentru pregătirea, modificarea și îmbunătățirea planurilor lor de redresare și reziliență. Suma alocată se execută în conformitate cu normele Instrumentului de sprijin tehnic. Comisia execută aceste resurse în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar.

(2) Un transfer efectuat de un stat membru în conformitate cu alineatul (1) se utilizează exclusiv în statul membru respectiv.

Articolul 11
Finanțare complementară

Acțiunile finanțate în cadrul instrumentului pot beneficia de sprijin din alte programe, instrumente sau fonduri ale Uniunii în cadrul bugetului Uniunii, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri, pentru a obține o bună capacitate de absorbție a fondurilor.

Articolul 12
Punerea în aplicare a sprijinului tehnic

(1) Comisia pune în aplicare instrumentul în conformitate cu Regulamentul financiar, inclusiv respectând pe deplin normele de protejare a bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) YYY/XX al Parlamentului European și al Consiliului [Mecanismul privind statul de drept în CFM][17].

(2) Măsurile din cadrul instrumentului pot fi puse în aplicare fie direct de către Comisie, fie indirect, de către alte entități și persoane decât statele membre, în conformitate cu articolul XX din Regulamentul financiar. În special, sprijinul oferit de Uniune pentru acțiunile prevăzute la articolul 7 se acordă sub formă de:

(a) granturi;

(b) contracte de achiziții publice;

(c) rambursarea cheltuielilor suportate de experții externi, inclusiv experții autorităților naționale, regionale sau locale din statele membre care furnizează sau primesc sprijin;

(d) contribuții la fondurile fiduciare constituite de organizații internaționale și

(e) acțiuni desfășurate prin gestiune indirectă.

(3) Se pot acorda granturi autorităților naționale ale statelor membre, Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), organizațiilor internaționale, organismelor publice sau private și entităților stabilite legal în:

(a) statele membre;

(b) țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb care fac parte din Acordul privind Spațiul Economic European, în conformitate cu condițiile stabilite în acesta.

Rata de cofinanțare pentru granturi este de până la 100 % din costurile eligibile.

(3a) Granturile se plătesc după îndeplinirea obiectivelor și după atestarea progresului realizat în termenele orientative, stabilite în planurile de cooperare și de sprijin.

(4) Măsurile de sprijin tehnic pot fi furnizate în cooperare cu entitățile și organizațiile internaționale din alte state membre.

(5) Sprijinul tehnic poate fi acordat, de asemenea, de experți individuali, care pot fi invitați să contribuie la anumite activități organizate ori de câte ori acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 4.

(6) În vederea punerii în aplicare a sprijinului tehnic, Comisia adoptă programe de lucru prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 16a.

Programele de lucru stabilesc alocarea pentru instrument. Programele de lucru stabilesc, de asemenea, măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare, în conformitate cu obiectivul general și obiectivele specifice menționate la articolele 3 și 4, criteriile de selecție și de atribuire de granturi, precum și toate elementele prevăzute în Regulamentul financiar.

(7) Pentru a asigura disponibilitatea rapidă a resurselor, o parte limitată din programul de lucru, nu mai mare de 10 % din bugetul anual alocat, este rezervată pentru măsuri speciale luate din motive neprevăzute și justificate în mod corespunzător care au un caracter urgent și necesită un răspuns imediat, cum ar fi o perturbare gravă a economiei sau circumstanțe importante care afectează grav condițiile economice sau sociale sau situația sanitară dintr-un stat membru și care depășesc posibilitatea statului membru de a controla situația.

Comisia poate adopta, la cererea unui stat membru care dorește să beneficieze de sprijin tehnic, măsuri speciale în conformitate cu obiectivele și acțiunile definite de instrument pentru a acorda sprijin tehnic autorităților naționale în vederea soluționării problemelor urgente. Aceste măsuri speciale au un caracter provizoriu și trebuie să fie legate de condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2). Măsurile speciale trebuie să se încheie în termen de șase luni și pot fi înlocuite cu măsuri de sprijin tehnic în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 8.

CAPITOLUL III

Complementaritate, monitorizare și evaluare

Articolul 13
Coordonare și complementaritate

(1) Într-o măsură direct proporțională cu responsabilitățile lor, Comisia și statele membre în cauză încurajează sinergiile și asigură coordonarea eficace, complementaritatea și coerența între instrument și alte programe și instrumente ale Uniunii și, în special, cu măsurile finanțate din fondurile Uniunii, pentru a evita eventualele dublări ale eforturilor sau suprapuneri. În acest scop, Comisia și statele membre în cauză:

(a) asigură complementaritatea, sinergia, coerența și consecvența dintre diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, de la nivel național și, dacă este cazul, de la nivel regional și local, în special în ceea ce privește măsurile finanțate din fondurile Uniunii, atât în faza de planificare, cât și în timpul punerii în aplicare;

(b) optimizează mecanismele de coordonare pentru a se evita dublarea eforturilor; și

(c) asigură o cooperare strânsă între autoritățile responsabile cu punerea în aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național și, dacă este cazul, la nivel regional și local pentru a întreprinde acțiuni de sprijin coerente și raționalizate în cadrul instrumentului.

(2) Comisia depune eforturi pentru a asigura complementaritatea și sinergiile cu sprijinul furnizat de alte organizații internaționale relevante.

Articolul 14
Monitorizarea punerii în aplicare

(1) Comisia monitorizează punerea în aplicare a instrumentului și măsoară gradul de îndeplinire a obiectivului general și a obiectivelor specifice stabilite la articolele 3 și 4, cu ajutorul planurilor de cooperare și de sprijin. Indicatorii care trebuie utilizați pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate și în vederea monitorizării și a evaluării prezentului regulament din perspectiva realizării obiectivului general și a obiectivelor specifice sunt stabiliți în anexă. Monitorizarea punerii în aplicare este orientată către activitățile desfășurate în cadrul instrumentului și este proporțională cu aceste activități.

(2) Sistemul de raportare a performanței asigură faptul că datele pentru monitorizarea punerii în aplicare a instrumentului și a rezultatelor sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate, la timp și, pe cât posibil, defalcate pe gen. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale.

Articolul 15
Raportul bianual

(1) Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului un raport bianual cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2) Raportul bianual trebuie să cuprindă informații privind:

(a)  cererile de sprijin prezentate de statele membre în temeiul articolului 8 alineatul (1);

(b) analiza aplicării criteriilor, menționate la articolul 8 alineatul (2), utilizate pentru analizarea cererilor de sprijin prezentate de statele membre;

(c) planurile de cooperare și de sprijin astfel cum sunt menționate la articolul 8 alineatul (3);

(d) măsurile speciale adoptate în temeiul articolului 12 alineatul (7) și

(e) punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru fiecare stat membru și, dacă este cazul, pentru fiecare regiune.

Articolul 15a
Dialogul privind sprijinirea reformei

Pentru a intensifica dialogul între instituțiile Uniunii, în special între Parlamentul European, Consiliu și Comisie, dar și pentru a asigura o mai mare transparență și răspundere, comisia competentă a Parlamentului European poate invita reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei la sediul său pentru a discuta deciziile adoptate în temeiul prezentului regulament, inclusiv raportul bianual, în conformitate cu articolul 15.

Articolul 16
Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea ex post

(1) În termen de cel mult patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport de evaluare independentă la jumătatea perioadei cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament. De asemenea, Comisia transmite instituțiilor respective un raport de evaluare independentă ex post, în termen de cel mult trei ani de la încheierea perioadei menționate la articolul 1.

(2) Raportul de evaluare la jumătatea perioadei analizează, în special, în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele instrumentului prevăzute la articolele 3 și 4, dacă resursele corespund scopului urmărit și sunt utilizate eficient  , valoarea adăugată europeană și activitățile de comunicare planificate pentru a asigura vizibilitatea finanțării Uniunii. De asemenea, raportul de evaluare la jumătatea perioadei examinează dacă toate obiectivele și acțiunile sunt în continuare relevante.

(3) Raportul de evaluare ex post trebuie să cuprindă o evaluare globală a punerii în aplicare a prezentului regulament și să includă informații privind impactul acestuia pe termen lung. Raportul se transmite simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3a) Dacă este cazul, rapoartele de evaluare la jumătatea perioadei sau ex-post sunt însoțite de propuneri legislative de modificare a prezentului regulament.

Articolul 16a

Transparență

Beneficiarii asigură, în interesul publicului larg, transparență maximă față de acțiunile și fluxurile financiare derulate în cadrul prezentului instrument. O astfel de transparență poate fi limitată numai prin acte juridice cu privire la confidențialitatea comercială, de norme aplicabile în domeniul protecției datelor sau de anchete administrative sau penale ale organismelor Uniunii, aflate în desfășurare. Beneficiarii publică toate informațiile relevante în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/1024 al Parlamentului European și al Consiliului[18]. Toate achizițiile publice se publică pe Portalul de date deschise al UE.

 

CAPITOLUL IIIA

Exercitarea delegării de competențe

Articolul 16b

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 alineatul (6) se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 12 alineatul (6) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 alineatul (6) intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 17
Informare, comunicare și publicitate

(1) Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea acestor fonduri, în special atunci când fac publicitate acțiunilor și rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

(2) Comisia desfășoară acțiuni de informare și comunicare privind instrumentul, acțiunile și rezultatele sale, inclusiv prin activități de comunicare comune cu autoritățile naționale, precum și cu reprezentanțele Parlamentului European și ale Comisiei în statul membru în cauză. Resursele financiare alocate instrumentului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolele 3 și 4.

Articolul 18
Dispoziții tranzitorii

(1) Acțiunile și activitățile de sprijin tehnic inițiate la 31 decembrie 2020 sau înainte de această dată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/825 sunt guvernate în continuare de regulamentul respectiv până la finalizarea lor.

(1a) Acțiunile derulate în temeiul prezentului regulament sunt eligibile pentru finanțare dacă sunt începute de la 1 februarie 2020 încolo, cu condiția să vizeze obiectivele stabilite la articolele 3 și 4 din prezentul regulament.

(2) Pachetul financiar prevăzut la articolul 6 alineatul (1) poate acoperi, de asemenea, cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă, inclusiv cele legate de activitățile de monitorizare, comunicare și evaluare impuse în temeiul Regulamentului (UE) 2017/825 care nu sunt finalizate până la 31 decembrie 2020.

(3) Dacă este necesar, pot fi introduse în bugetul pentru perioada de după 2020 credite care să acopere cheltuielile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) legate de gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

Articolul 19
Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele


ANEXĂ

Indicatori

Gradul de realizare a obiectivelor menționate la articolele 3 și 4 se măsoară pe baza următorilor indicatori, defalcați pe state membre și pe domenii de intervenție.

Indicatorii se utilizează în conformitate cu datele și informațiile disponibile, inclusiv date cantitative și/sau calitative.

  Indicatori de realizare:

(a) numărul planurilor de cooperare și sprijin încheiate;

(a) numărul activităților de asistență tehnică desfășurate;

(b) rezultatele activităților de asistență tehnică, cum ar fi planuri de acțiune, foi de parcurs, orientări, manuale și recomandări;

  Indicatori de rezultat:

(c) rezultatele activităților de asistență tehnică desfășurate, cum ar fi adoptarea unei strategii, adoptarea unei noi legi/unui nou act sau modificarea uneia/unuia existent, adoptarea de proceduri și acțiuni (noi) pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a reformelor;

Indicatori de impact:

(d) obiectivele stabilite în planurile de cooperare și sprijin, care s-au realizat, printre altele, datorită asistenței tehnice primite.

Evaluarea ex post menționată la articolul 16 este efectuată de Comisie și în scopul stabilirii legăturilor dintre sprijinul tehnic oferit și punerea în aplicare a măsurilor relevante în statul membru în cauză în vederea consolidării rezilienței, a creșterii durabile, a creării de locuri de muncă și a coeziunii.


 

 


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE (30.9.2020)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic

(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

Raportor pentru aviz: Dragoș Pîslaru

 

 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

După ce și-a retras propunerea privind Programul de sprijin pentru reforme (RSP), care cuprindea un instrument de sprijin tehnic, Comisia a prezentat, la 28 mai 2020, o propunere de instituire a unui instrument de sprijin tehnic de sine stătător, la dispoziția tuturor statelor membre, pe bază voluntară, ca succesor al Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS). Acest instrument face parte din inițiativele luate de Comisie ca răspuns la izbucnirea pandemiei de COVID-19 cu scopul de a ajuta statele membre să atenueze consecințele economice și sociale negative. Este foarte important ca economiile europene să devină mai rezistente la șocuri și trebuie planificată strategic redresarea și asigurată o creștere durabilă.

Succesor al PSRS, Instrumentul de sprijin tehnic își propune să le ofere statelor membre sprijin pentru a consolida capacitatea administrativă și reformele structurale pe termen lung care, la rândul lor, pot avea un impact semnificativ asupra pieței muncii și sistemelor de protecție socială. El mai oferă și sprijin pentru a încuraja aplicarea recomandărilor specifice fiecărui stat membru în contextul semestrului european. Obiectivul instrumentului este de a promova coeziunea, sprijinind eforturile statelor membre de implementare a reformelor necesare pentru redresarea economică și socială, creșterea rezilienței și convergenței, precum și de a sprijini eforturile statelor membre de consolidare a capacității administrative de punere în aplicare a dreptului Uniunii în lupta cu provocările cu care se confruntă instituțiile, guvernanța, administrația publică și sectoarele economic și social.

Concomitent cu Instrumentul de sprijin tehnic, pentru a răspunde noilor provocări apărute în contextul actual, Comisia a propus, de asemenea, un regulament privind un mecanism de redresare și reziliență, care va oferi sprijin financiar masiv pentru investiții și reforme publice care fac economiile statelor membre să fie mai rezistente și mai bine pregătite pentru viitor. Astfel, instrumentul poate sprijini statele membre în demersurile de pregătire, implementare, revizuire și optimizare a planurilor de redresare și reziliență în temeiul Mecanismului de redresare și reziliență.

Raportorul se bucură că propunerea actuală a Comisiei ține seama de poziția exprimată atât în proiectul de raport comun al Comisiilor BUDG și ECON privind instrumentele de sprijin tehnic conținute în propunerea privind RSP, publicat la 20 aprilie 2020, cât și în avizul EMPL privind Programul de sprijin pentru reforme, adoptat la 26 mai 2020. Raportorul dorește să propună unele modificări legate de contextul actual, care evidențiază importanța unor reforme și investiții responsabile din punct de vedere social, inteligente, durabile și deschise unei participări largi, care să susțină o redresare durabilă și echitabilă, depășind cu mult măsurile legate de criza COVID-19.

Propunerea Comisiei pune un accent important pe acțiunile care promovează tranzițiile verde și digitală. În acest context, raportorul subliniază importanța digitalizării în toate domeniile economiei și societății UE și rolul posibil al instrumentului de susținere a statelor membre în redresarea digitală prin reforme și investiții în infrastructura și competențele digitale, care vor contribui la obiectivul final de a crea o piață unică digitală.

Raportorul propune să se extindă domeniul de aplicare a instrumentului (articolul 5) incluzând, de exemplu, politici pentru tineret; politici de protecție socială, cu accent pe grupurile vulnerabile; politici de reducere a discriminării de gen și de promovare a egalității de gen; politici pentru a facilita accesul copiilor și studenților la educație; educația și formarea profesională, accesul la învățarea pe tot parcursul vieții și integrarea pe piața muncii; politici pentru a îmbunătăți capacitatea instituțiilor publice de a garanta drepturile lucrătorilor mobili și transfrontalieri etc.

În opinia raportorului, instrumentul ar trebui să încurajeze, de asemenea, convergența către aderarea la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.

Într-o perspectivă mai largă, Instrumentul de sprijin tehnic va contribui și la îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniune și de statele membre în contextul Pilonului european al drepturilor sociale și al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat perspectivele economice pentru anii următori în UE și în lume. În Uniune, au apărut noi priorități, legate de criză, care pun accentul în principal pe redresare și reziliență. Pentru a face față consecințelor economice cu care se confruntă statele membre, precum și pentru a atenua efectele sociale și economice negative este necesar un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. Actuala pandemie de COVID-19, precum și criza economică și financiară anterioară au demonstrat că dezvoltarea unor economii solide și reziliente și a unor sisteme financiare bazate pe structuri economice și sociale puternice ajută statele membre să reacționeze mai eficient la șocuri și să se redreseze mai rapid în urma acestora. Reformele de îmbunătățire a creșterii și investițiile menite să remedieze deficiențele structurale ale economiilor și să le consolideze reziliența vor fi, prin urmare, esențiale pentru a readuce economiile și societățile pe o traiectorie de redresare durabilă și pentru a depăși divergențele economice, sociale și teritoriale care există în Uniune.

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat perspectivele economice pentru anii următori în UE și în lume. În Uniune, au apărut noi priorități, legate de criză, care pun accentul în principal pe redresare și reziliență și pe acordarea de sprijin grupurilor celor mai vulnerabile afectate de criză. Pentru a face față consecințelor economice cu care se confruntă statele membre, precum și pentru a atenua efectele teritoriale, sociale și economice negative este necesar un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. Actuala pandemie de COVID-19, precum și criza economică și financiară anterioară au demonstrat că dezvoltarea unor economii solide și reziliente și a unor sisteme financiare și de protecție socială bazate pe structuri economice și sociale puternice ajută statele membre să reacționeze mai eficient la șocuri și să se redreseze mai rapid în urma acestora. Reformele responsabile din punct de vedere social, inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii, care sporesc potențialul de consolidare a capacității de ajustare și a sistemelor de protecție socială, dau avânt creșterii economice, creează locuri de muncă, promovează investițiile și sprijină procesul de coeziune și convergență economică, socială și teritorială spre standarde mai ridicate vor fi, prin urmare, esențiale pentru a readuce economiile și societățile pe o traiectorie de redresare durabilă și pentru a depăși divergențele economice, sociale și teritoriale care există în Uniune.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice constituie cadrul pentru identificarea priorităților naționale de reformă și pentru monitorizarea punerii în aplicare a acestora. Statele membre își elaborează propriile strategii de investiții multianuale naționale în sprijinul acestor priorități de reformă. Respectivele strategii sunt prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, pentru a defini și a coordona prioritățile care urmează să beneficieze de sprijin prin intermediul finanțării naționale și/sau din partea Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la utilizarea finanțării din partea Uniunii într-un mod coerent și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din programele sprijinite de Uniune în cadrul fondurilor structurale și de coeziune, precum și al altor programe.

(4) La nivelul Uniunii, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice constituie principalul cadru pentru identificarea provocărilor și priorităților naționale de reformă în domeniile politicii economice și sociale și pentru monitorizarea punerii în aplicare a acestora. Astfel de reforme ar trebui să se bazeze pe solidaritate, integrare, justiție socială și o împărțire echitabilă a veniturilor și a bogăției, pentru a asigura egalitatea și accesul la șanse și la protecție socială, a proteja grupurile vulnerabile și a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor cetățenilor, principii esențiale ale Pilonului european al drepturilor sociale. Statele membre își elaborează propriile strategii de investiții multianuale naționale în sprijinul acestor priorități de reformă. Respectivele strategii ar trebui să fie elaborate pe baza unui proces de consultare publică amplu și documentat, în cooperare cu partenerii sociali, și apoi prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, pentru a defini și a coordona prioritățile care urmează să beneficieze de sprijin prin intermediul finanțării naționale și/sau din partea Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la utilizarea finanțării din partea Uniunii într-un mod coerent și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din programele sprijinite de Uniune în cadrul fondurilor structurale și de coeziune, precum și al altor programe.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În trecut, în temeiul regulamentului privind PSRS, statele membre au beneficiat tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul PSRS, iar pentru a sprijini în continuare statele membre în punerea în aplicare a reformelor ar trebui, așadar, instituit un instrument de sprijin tehnic.

(6) În trecut, în temeiul regulamentului privind PSRS, statele membre au beneficiat tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul PSRS, iar, pentru a sprijini în continuare statele membre în punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor care vor stimula o redresare durabilă și echitabilă care să depășească ceea ce este necesar pentru a combate efectele pandemiei de COVID-19 și care să asigure o mai mare reziliență a sistemelor naționale, ar trebui, așadar, instituit un instrument de sprijin tehnic.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european ca strategie de creștere a Europei și transpunerea în practică a angajamentelor Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Instrumentul de sprijin tehnic va contribui la integrarea aspectelor legate de schimbările climatice și la atingerea țintei globale de alocare a 25 % din cheltuielile de la bugetul UE pentru sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile relevante ar trebui identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a instrumentului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și procedurilor de reexaminare relevante. Astfel, ar trebui să se abordeze, de asemenea, provocările de mediu și sociale mai ample cu care se confruntă Uniunea, printre care protecția capitalului natural și sprijinirea economiei circulare, și aceasta în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

(7) Reflectând Pactul verde european ca strategie de creștere a Europei și transpunerea în practică a angajamentelor Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Instrumentul de sprijin tehnic va contribui la integrarea aspectelor legate de schimbările climatice și la atingerea țintei globale de alocare a 25 % din cheltuielile de la bugetul UE pentru sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile relevante ar trebui identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a instrumentului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și procedurilor de reexaminare relevante. Instrumentul va contribui, de asemenea, la reforme care asigură punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale și care abordează provocările de mediu și sociale mai ample cu care se confruntă Uniunea, printre care reducerea inegalităților, asigurarea unor servicii publice de înaltă calitate, protecția capitalului natural și sprijinirea economiei circulare, și aceasta în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Instrumentul de sprijin tehnic va contribui, de asemenea, la îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniune și de statele membre în contextul Pilonului european al drepturilor sociale și la reforme și investiții bazate pe principiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să contribuie la consolidarea capacității autorităților naționale, a organizațiilor publice și private și a populațiilor care beneficiază de proiectele pe care acesta le sprijină, deschizând calea către o utilizare mai eficientă și efectivă a fondurilor de redresare și reziliență, asigurând o mai bună punere în aplicare și un impact real asupra realizării politicilor care sunt în conformitate cu nevoile statelor membre și cu strategiile lor de dezvoltare, care promovează munca decentă, remunerată într-o manieră echitabilă și bazată pe negocieri colective, care promovează investițiile publice în infrastructură și în sectoarele de producție, cu sprijinirea dezvoltării ecologice și inovatoare ce garantează coeziunea socială și teritorială, și care dezvoltă serviciile publice și asigură investițiile în acestea, oferind răspunsuri sociale universale și de înaltă calitate;

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 7 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c) Recunoscând importanța digitalizării în toate domeniile economiei și societății Uniunii, Instrumentul de sprijin tehnic va ajuta statele membre să realizeze transformarea digitală prin reforme și investiții în infrastructura și competențele digitale, care vor contribui la obiectivul final de a crea o piață unică digitală.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Obiectivul general al Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să fie promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii prin sprijinirea eforturilor statelor membre de a pune în aplicare reformele necesare pentru realizarea redresării economice și sociale, a rezilienței și a convergenței. În acest sens, instrumentul ar trebui să sprijine consolidarea capacității administrative a statelor membre de a pune în aplicare dreptul Uniunii, în ceea ce privește provocările cu care se confruntă instituțiile, guvernanța, administrația publică și sectoarele economic și social.

(8) Obiectivul general al Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să fie consolidarea capacității administrative a statelor membre și a autorităților lor regionale și locale, în măsura în care instituțiile, administrația publică și sectoarele economice și sociale ale acestora sunt vizate, și sprijinirea autorităților naționale, regionale și locale în eforturile lor de a elabora, a dezvolta și a pune în aplicare reforme. În plus, acesta ar trebui să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin sprijinirea eforturilor statelor membre de a pune în aplicare reforme și investiții responsabile din punct de vedere social, care vor promova o redresare economică, socială și bazată pe egalitatea de gen sustenabilă și echitabilă după pandemia de COVID-19. În acest sens, instrumentul ar trebui să sprijine consolidarea capacității administrative a statelor membre de a pune în aplicare dreptul Uniunii, în ceea ce privește provocările cu care se confruntă instituțiile, guvernanța, administrația publică și sectoarele economic și social.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să fie asistarea autorităților naționale în eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de bune practici, prin procese și metodologii adecvate și printr-un management al resurselor umane mai eficace și mai eficient.

(9) Obiectivele specifice ale Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să fie asistarea autorităților naționale și locale și a partenerilor sociali în eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune în aplicare reforme responsabile din punct de vedere social și sustenabile și de a consolida dialogul social, inclusiv prin schimb de date și bune practici, prin procese și metodologii adecvate și printr-un management al resurselor umane mai eficace și mai eficient.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să răspundă nevoilor de reformă din toate domeniile-cheie economice și societale, ar trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie furnizat de Comisie la cererea unui stat membru, într-o gamă largă de domenii de politici, care includ domenii legate de gestionarea finanțelor și a bunurilor publice, reforma instituțională și administrativă, mediul de afaceri, sectorul financiar, piața produselor, a serviciilor și piața forței de muncă, educație și formare, dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o atenție specială acțiunilor care promovează tranziția verde și digitală.

(10) Pentru a ajuta statele membre să răspundă nevoilor de reformă din toate domeniile-cheie economice și societale, ar trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie furnizat de Comisie la cererea unui stat membru, într-o gamă largă de domenii de politici, care includ domenii legate de gestionarea finanțelor și a bunurilor publice, reforma instituțională și administrativă, mediul de afaceri, sectorul financiar, piața produselor, a serviciilor și a locurilor de muncă de calitate, educație și formare, dezvoltarea durabilă, schimbările demografice, sănătatea publică și bunăstarea socială, promovarea îmbătrânirii active, politicile în materie de coeziune economică, socială și teritorială, politicile în materie de protecție civilă, politicile din domeniul azilului, migrației și frontierelor, precum și dezvoltarea infrastructurii în toate aceste domenii. Ar trebui să se acorde o atenție specială acțiunilor care promovează tranziția verde și digitală și progresul social. Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să sprijine și acțiunile de stimulare a convergenței către aderarea la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Pentru ca reformele să se bucure de un sprijin larg, ar trebui ca statele membre care doresc să beneficieze de Instrumentul de sprijin tehnic să fie obligate să consulte, în cadrul procesului de elaborare a propunerilor de pachete, actorii relevanți, cum ar fi autoritățile locale și regionale, partenerii economici și sociali și societatea civilă, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul delegat nr. 240/20141a al Comisiei, precum și parlamentele naționale.

 

 

__________

 

1a Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a răspunde nevoilor suplimentare în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera la bugetul instrumentului resurse programate prin gestiune partajată în cadrul fondurilor Uniunii, în conformitate cu procedura aferentă. Resursele transferate ar trebui să fie implementate în conformitate cu normele acestui instrument și ar trebui să fie utilizate exclusiv în beneficiul statului membru în cauză. Comisia ar trebui să ofere feedback statului membru în cauză cu privire la utilizarea contribuțiilor suplimentare voluntare.

(12) Pentru a răspunde nevoilor suplimentare cu ajutorul Instrumentului de sprijin tehnic, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera la bugetul instrumentului resurse programate prin gestiune partajată în cadrul fondurilor Uniunii, în conformitate cu procedura aferentă și până la o limită maximă de 10% din pachetul bugetar al fiecărui stat membru. Resursele transferate ar trebui să fie implementate în conformitate cu normele acestui instrument și ar trebui să fie utilizate exclusiv în beneficiul statului membru în cauză. Comisia ar trebui să ofere feedback statului membru în cauză cu privire la utilizarea contribuțiilor suplimentare voluntare.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Din cauza circumstanțelor excepționale generate de efectele pandemiei de COVID-19, acțiunile relevante inițiate începând cu 1 februarie 2020 ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, cu condiția ca acestea să urmărească obiectivele stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, scopul instrumentului fiind de a sprijini punerea în aplicare a reformelor întreprinse la inițiativa statelor membre, a reformelor în contextul proceselor sau al acțiunilor de guvernanță economică legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii, precum și a reformelor în legătură cu punerea în aplicare a programelor de ajustare economică. De asemenea, instrumentul ar trebui să acorde sprijin tehnic pentru conceperea și punerea în aplicare a planurilor de redresare care trebuie elaborate în temeiul Regulamentului (UE) YYY/XX.

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, scopul instrumentului fiind de a sprijini punerea în aplicare a reformelor întreprinse în statele membre, a reformelor în contextul proceselor sau al acțiunilor de guvernanță economică legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii, precum și a reformelor în legătură cu punerea în aplicare a programelor de ajustare economică. Instrumentul de sprijin tehnic este foarte recomandat și ar trebui să acorde sprijin tehnic pentru conceperea, revizuirea, îmbunătățirea și punerea în aplicare a planurilor de redresare care trebuie elaborate în temeiul Regulamentului (UE) YYY/XX1a.

 

___________

 

1a Regulamentul (UE) YYY/XX de instituire a unui mecanism de redresare și reziliență

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să sprijine, de asemenea, reformele puse în aplicare prin intermediul autorităților locale și al altor părți interesate. În cazul în care semestrul european, în special recomandările specifice fiecărei țări, identifică provocări care fac necesară inițierea unor reforme urgente, dar statul membru în cauză utilizează inadecvat finanțarea alocată, sau o astfel de finanțare a fost suspendată de către Comisie, acțiunile de la nivel regional și local care contribuie la abordarea acestor provocări ar trebui să beneficieze în continuare de instrument.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În conformitate cu normele și practicile existente deja în cadrul programului anterior, respectiv PSRS, ar trebui să se stabilească un proces prin care depunerea cererilor de sprijin tehnic să fie ușoară. Din acest motiv, cererile statelor membre dintr-un anumit an ar trebui transmise până la data de 31 octombrie a anului calendaristic respectiv. Respectând principiul general al egalității de tratament, al bunei gestiuni financiare și al transparenței, ar trebui să se stabilească criterii adecvate pentru analizarea cererilor depuse de statele membre. Aceste criterii ar trebui să se bazeze pe urgența, gravitatea și amploarea problemelor, precum și pe nevoile de sprijin identificate în domeniile de politică în care este preconizată acordarea de sprijin tehnic.

(14) În conformitate cu normele și practicile existente deja în cadrul programului anterior, respectiv PSRS, ar trebui să se stabilească un proces prin care depunerea cererilor de sprijin tehnic să fie ușoară. Din acest motiv, cererile statelor membre ar trebui transmise, după consultări adecvate cu partenerii sociali relevanți, până la data de 31 octombrie a unui an calendaristic, cu excepția cererilor legate de revizuirea și îmbunătățirea planurilor de redresare și de reziliență ale statelor membre, în special cererile formulate cu scopul de a modifica sau a înlocui planurile de redresare și de reziliență, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. YYY/XX, care ar trebui să poată fi prezentate în orice moment pe tot parcursul anului. Respectând principiul general al egalității de tratament, al bunei gestiuni financiare și al transparenței, ar trebui să se stabilească criterii adecvate pentru analizarea cererilor depuse de statele membre. Aceste criterii ar trebui să se bazeze pe urgența, gravitatea și amploarea problemelor, precum și pe nevoile de sprijin identificate în domeniile de politică în care este preconizată acordarea de sprijin tehnic.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În scopul asigurării răspunderii și a transparenței, precum și a vizibilității acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor condiții care să protejeze informațiile sensibile, planurile de cooperare și de sprijin ar trebui să fie prezentate Parlamentului European și Consiliului, iar activitățile de comunicare ar trebui să fie efectuate de Comisie, după cum consideră necesar.

(16) În scopul asigurării răspunderii și a transparenței, precum și a vizibilității acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor condiții care să protejeze informațiile sensibile, planurile de cooperare și de sprijin ar trebui să fie prezentate Parlamentului European și Consiliului și supuse unui control din partea acestora în mod simultan, iar activitățile de comunicare ar trebui să fie efectuate de Comisie, după cum consideră necesar.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții privind punerea în aplicare a Instrumentului de sprijin tehnic, în special modurile de gestiune, formele de finanțare pentru măsurile de sprijin tehnic și conținutul programelor de lucru, care ar trebui să fie adoptate prin acte de punere în aplicare. Având în vedere importanța susținerii eforturilor statelor membre în ceea ce privește continuarea reformelor și punerea în aplicare a reformelor, este necesar să se permită o rată de cofinanțare pentru granturi de până la 100 % din costurile eligibile. Pentru a permite o mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz de urgență, ar trebui să se prevadă adoptarea unor măsuri speciale pentru o perioadă limitată. În acest scop, o sumă limitată din bugetul din cadrul programului de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să fie rezervată pentru măsuri speciale.

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții privind punerea în aplicare a Instrumentului de sprijin tehnic, în special modurile de gestiune, formele de finanțare pentru măsurile de sprijin tehnic și conținutul programelor de lucru, care ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Având în vedere importanța susținerii eforturilor statelor membre în ceea ce privește continuarea reformelor și punerea în aplicare a reformelor, este necesar să se permită o rată de cofinanțare pentru granturi de până la 100 % din costurile eligibile. Pentru a permite o mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz de urgență, ar trebui să se prevadă adoptarea unor măsuri speciale pentru perioada necesară pentru a depăși problemele urgente. În acest scop, o sumă limitată din bugetul din cadrul programului de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic, care nu trebuie să depășească 5%1a din acesta, ar trebui să fie rezervată pentru măsuri speciale.

 

__________________

 

1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_work_programme_of_the_structural_reform_support_programme.pdf

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, este necesar ca instrumentul instituit prin prezentul regulament să fie evaluat pe baza informațiilor colectate cu ajutorul cerințelor de monitorizare specifice, evitând, totodată, reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special pentru statele membre. După caz, aceste cerințe ar trebui să includă indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor instrumentului la fața locului.

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, este necesar ca instrumentul instituit prin prezentul regulament să fie evaluat pe baza informațiilor colectate cu ajutorul cerințelor de monitorizare specifice, evitând, totodată, reglementarea excesivă și sarcinile administrative, simplificând procedurile administrative și promovând cooperarea administrativă, în special pentru statele membre. După caz, aceste cerințe ar trebui să includă indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor instrumentului la fața locului.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Ar trebui stabilite programe de lucru pentru punerea în aplicare a sprijinului tehnic. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din tratat. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul financiar)17 și instituie în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin intermediul granturilor, al achizițiilor, al premiilor și al execuției indirecte și prevăd verificări privind responsabilitatea actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(21) Ar trebui stabilite programe de lucru pentru punerea în aplicare a sprijinului tehnic. În vederea punerii în aplicare a sprijinului tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea programelor de lucru. Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din tratat. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul financiar)17 și instituie în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin intermediul granturilor, al achizițiilor, al premiilor și al execuției indirecte și prevăd verificări privind responsabilitatea actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) YYY/XX al Parlamentului European și al Consiliului17a, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

 

17a Regulamentul (UE) YYY/XX al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile menite să ajute statele membre să realizeze reforme instituționale, administrative și reforme care promovează creșterea și consolidează reziliența;

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile menite să ajute statele membre la nivel național, regional sau local elaboreze, revizuiască și realizeze reforme instituționale sau administrative care îmbunătățesc sustenabilitatea și reziliența;

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de a promova coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin sprijinirea eforturilor statelor membre de punere în aplicare a reformelor necesare pentru realizarea redresării economice și sociale, a rezilienței și a convergenței economice și sociale ascendente, precum și de a sprijini eforturile statelor membre de consolidare a capacității administrative de punere în aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce privește provocările cu care se confruntă instituțiile, guvernanța, administrația publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de a promova coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin sprijinirea eforturilor statelor membre de punere în aplicare a reformelor și investițiilor care sprijină o redresare economică și socială durabilă, reziliența și convergența economică și socială ascendentă, precum și de a sprijini eforturile statelor membre de consolidare a capacității administrative de punere în aplicare a dreptului Uniunii, inclusiv punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale, în ceea ce privește provocările cu care se confruntă instituțiile, guvernanța și administrația publică, inclusiv la nivel local și regional, și sectoarele economic și social.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice ale instrumentului constau în asistarea autorităților naționale în demersul lor de îmbunătățire a capacității lor de a elabora, dezvolta și pune în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de bune practici, prin procese și metodologii adecvate și printr-un management al resurselor umane mai eficace și mai eficient. Aceste obiective specifice trebuie urmărite în strânsă cooperare cu statele membre în cauză.

Pentru realizarea obiectivului general prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice ale instrumentului constau în sprijinirea autorităților naționale și, atunci când este cazul, locale și regionale și a partenerilor sociali în demersul lor de îmbunătățire a capacității lor de a elabora, dezvolta și pune în aplicare reforme și de a consolida dialogul social, îndeosebi întocmirea, implementarea, revizuirea și îmbunătățirea planurilor naționale de redresare și reziliență în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. YYY/XX, inclusiv, inter alia, prin schimb de date și de bune practici, prin procese și metodologii adecvate, printr-o implicare largă a părților interesate și printr-un management al resurselor umane mai eficace și mai eficient. Aceste obiective specifice trebuie urmărite în strânsă cooperare cu statele membre în cauză și, după caz, în special pentru domeniile de politică menționate la articolul 5 alineatul (1) literele (d) și (e), în conformitate cu legislația și practicile statului membru în cauză, în colaborare cu partenerii sociali ai statului membru în cauză.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 4 se referă la domenii de politică legate de coeziune, competitivitate, educație, productivitate, cercetare și inovare, creștere inteligentă, echitabilă, durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă și investiții, cu un accent special pe acțiunile care promovează tranziția verde și digitală, și, mai ales, la unul sau mai multe dintre următoarele domenii de politică:

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 4 se referă la domenii de politică legate de coeziune, competitivitate, educație și formare profesională, sănătate, protecție socială, inserție în câmpul muncii, productivitate, mobilizarea dezvoltării digitale, cercetare și inovare, creștere inteligentă, echitabilă, durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă, investiții și infrastructură, cu un accent special pe acțiunile care promovează tranziția verde și digitală și acțiunile care promovează punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale, și se axează pe unul sau mai multe dintre următoarele domenii de politică:

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) reforma instituțională și funcționarea eficientă și orientată spre servicii a administrației publice și a guvernării electronice, inclusiv, atunci când este cazul, prin simplificarea normelor, respectarea statului de drept, reforma sistemului de justiție și consolidarea luptei împotriva fraudei, a corupției și a spălării banilor;

(b) reforma instituțională și funcționarea eficientă, nediscriminatorie și orientată spre servicii a administrației publice și a guvernării electronice, digitalizarea și îmbunătățirea funcționării serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, inclusiv, atunci când este cazul, prin îmbunătățirea accesibilității și a caracterului abordabil al serviciilor publice, simplificarea procedurilor și promovarea cooperării administrative, respectarea statului de drept și un mecanism de control și echilibru, reforma sistemului de justiție și consolidarea luptei împotriva fraudei, a corupției, a spălării banilor și a evaziunii fiscale;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile sociale, reindustrializarea, dezvoltarea sectorului privat, piața produselor și a serviciilor, investițiile, participarea publică în întreprinderi, procesele de privatizare, comerțul și investițiile străine directe, concurența și achizițiile publice, dezvoltarea sectorială durabilă și sprijinul pentru cercetare și inovare și pentru digitalizare;

(c) un mediu de afaceri sustenabil, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile sociale, reindustrializarea, dezvoltarea sectorului privat, piața produselor și a serviciilor, promovând investițiile sustenabile și sociale, participarea publică în întreprinderi, procesele de privatizare, comerțul și investițiile străine directe, concurența și achizițiile publice, dezvoltarea sectorială durabilă și sprijinul pentru cercetare, inovare, digitalizare și automatizare;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile privind piața forței de muncă, inclusiv dialogul social, vizând crearea de locuri de muncă, perfecționarea și reconversia profesională, în special competențele digitale, educația în domeniul massmediei, cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și a inegalității excesive a veniturilor, egalitatea de gen, promovarea incluziunii sociale, sisteme de securitate socială și de protecție socială adecvate și favorabile incluziunii, sisteme de sănătate publică și de asistență medicală accesibile și la prețuri abordabile, precum și politicile în materie de coeziune și politicile din domeniul azilului, migrației și frontierelor;

(d) educația și formarea, învățarea pe tot parcursul vieții, politicile pentru tineret, politicile favorabile incluziunii privind piața forței de muncă vizând crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, perfecționarea și reconversia profesională individualizată, în special competențele digitale, inclusiv îmbunătățirea competențelor oamenilor de știință și punerea în aplicare a unor planuri de carieră individuale mai bune pentru toți membrii personalului academic, și măsuri de îmbunătățire a sectorului de cercetare și dezvoltare (C&D), inclusiv o mai bună utilizare a rezultatelor C&D pe piață și accesul la finanțarea pentru C&D, precum și educația în domeniul mass-mediei, cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și a inegalității excesive a veniturilor și a bogățiilor, promovarea incluziunii sociale, sisteme de securitate socială și de protecție socială adecvate, de înaltă calitate, abordabile și favorabile incluziunii, sisteme de sănătate publică și de asistență medicală accesibile și la prețuri abordabile, promovarea unei îmbătrâniri active, precum și politicile în materie de coeziune economică, socială și teritorială, protecția civilă și politicile din domeniul azilului, migrației și frontierelor;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) măsurile de protecție socială, cu accent pe grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele cu handicap, minoritățile, copiii săraci, persoanele în vârstă, migranții, participarea și reprezentarea lucrătorilor, consolidarea dialogului social și consolidarea capacităților partenerilor sociali, reducerea inegalităților și a tuturor formelor de discriminare, inclusiv prin sisteme de asistență socială, alocații de sprijin și burse, precum și măsuri de reformă a pensiilor, cu accent pe sustenabilitatea sistemelor de pensii pentru lucrători și persoanele care desfășoară o activitate independentă și pe egalitatea de șanse între femei și bărbați de a dobândi drepturi de pensie, în conformitate cu punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, contribuind în același timp la asigurarea faptului că nimeni nu este lăsat în urmă;

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) măsurile de reducere a discriminării de gen și de promovare a egalității de gen, combătând diferența de remunerare dintre femei și bărbați, sprijinind concedii adecvate din motive familiale și formulele de lucru flexibile și încurajând participarea mai intensă a femeilor pe piața muncii, inclusiv prin asigurarea egalității de șanse și a evoluției în carieră, a unor infrastructuri de îngrijire accesibile și la un preț rezonabil, inclusiv a unor servicii de înaltă calitate și la prețuri accesibile de îngrijire a copiilor, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc) învățământul profesional și tehnic, accesul la învățarea pe tot parcursul vieții și integrarea pe piața muncii, inclusiv a tinerilor, cu accent pe competențele necesare pentru tranziția digitală și verde, competențele antreprenoriale și transversale, precum și crearea unor condiții de muncă mai bune pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru lucrătorii mobili și transfrontalieri;

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera dd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dd) măsurile de înlesnire a accesului la educație pentru copii și studenți, precum și integrarea tinerilor pe piața muncii, inclusiv prin reducerea sărăciei, îmbunătățirea infrastructurii educaționale, accesul la educația formală și non-formală și oferirea unor oportunități pe piața muncii, inclusiv stagii plătite;

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera de (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(de) măsurile de îmbunătățire a capacității instituțiilor publice de a garanta drepturile lucrătorilor mobili și transfrontalieri, inclusiv condiții de muncă sigure și egale, salarii în conformitate cu legea;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) politicile referitoare la punerea în aplicare a tranziției verzi și digitale, soluțiile în materie de guvernare electronică, achizițiile publice electronice, conectivitatea, accesul la date și guvernanța datelor, învățarea online, utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența artificială, pilonul de mediu al dezvoltării durabile și al protecției mediului, acțiuni climatice, mobilitate, promovarea economiei circulare, eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, sursele regenerabile de energie, realizarea diversificării energetice și asigurarea securității energetice, precum și politicile privind sectorul agriculturii, protecția solului și a biodiversității, pescuitul și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și

(e) politicile de atenuare a schimbărilor climatice pentru punerea în aplicare a tranziției verzi și digitale, soluțiile în materie de guvernare electronică, achizițiile publice electronice, conectivitatea, accesul la date și guvernanța datelor, învățarea online și educația digitală, utilizarea soluțiilor sustenabile bazate pe inteligența artificială, garantând „principiul controlului uman”, pilonul de mediu al dezvoltării durabile și al protecției mediului, acțiuni climatice, mobilitatea durabilă, promovarea economiei circulare, eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, sursele regenerabile de energie, realizarea diversificării energetice și asigurarea securității energetice, precum și politicile privind sectorul agriculturii, protecția solului și a biodiversității, pescuitul și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, îndepărtate și depopulate; și

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) politicile privind sectorul financiar, inclusiv: promovarea educației financiare, a stabilității financiare, a accesului la finanțare și la împrumuturi acordate economiei reale și producerea, furnizarea și monitorizarea calității datelor și a statisticilor.

(f) politicile privind sectorul financiar, inclusiv: promovarea educației financiare și a combaterii îndatorării excesive, a stabilității financiare, a accesului la finanțare și la împrumuturi acordate economiei reale și producerea, furnizarea și monitorizarea calității datelor și a statisticilor.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) politicile pentru a dezvolta și mai mult infrastructura națională în domeniul funcțiilor politice, economice, administrative, digitale, de securitate, locative, legate de sănătate, transport, mediu, achiziții publice și educație;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) măsurile relevante pentru a pregăti aderarea statelor membre la zona euro, precum și politicile care încurajează convergența nominală și reală către aderarea la zona euro a statelor membre a căror monedă nu este euro;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pachetul financiar pentru instrument poate acoperi, de asemenea, cheltuielile legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea instrumentului și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament, cheltuielile legate de rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot acoperi, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, cum ar fi controlul calității și monitorizarea proiectelor de sprijin tehnic la fața locului și costurile consilierii inter pares și ale experților pentru evaluarea și punerea în aplicare a reformelor structurale.

2. Pachetul financiar pentru instrument poate acoperi, de asemenea, cheltuielile legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea instrumentului și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile părților interesate și ale experților, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament, cheltuielile legate de rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot acoperi, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, cum ar fi controlul calității și monitorizarea proiectelor de sprijin tehnic la fața locului și costurile consilierii inter pares și ale experților pentru evaluarea și punerea în aplicare a reformelor structurale.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către instrument. Comisia implementează aceste resurse fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu același articol litera (c). Aceste resurse se utilizează în beneficiul statului membru în cauză.

3. Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi transferate, la cererea acestora, către instrument, până la o limită maximă de 10 % din pachetul bugetar pentru fiecare stat membru. Comisia implementează aceste resurse fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu același articol litera (c). Aceste resurse se utilizează în beneficiul statului membru în cauză, inclusiv la nivel regional și local.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul ia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) consultări cu un grup larg de părți interesate, prin intermediul diferitelor foruri, inclusiv organizații de femei, reprezentanți ai grupurilor vulnerabile și parteneri sociali;

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) vizite de lucru în statele membre relevante sau în țări terțe pentru a le permite funcționarilor să dobândească expertiză sau cunoștințe privind chestiunile relevante sau să și le îmbunătățească;

(ii) schimb de bune practici cu statele membre relevante sau cu țări terțe pentru a le permite funcționarilor să dobândească expertiză sau cunoștințe privind chestiunile relevante sau să și le îmbunătățească;

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, evaluări și studii de impact, precum și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de rapoarte și de materiale educaționale;

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, studii de fezabilitate, proiecte tehnice și documentație, evaluări și studii de impact, evaluări ale impactului de gen, rezultatele acestora trebuind să facă automat obiectul unui schimb între statele membre și cu Comisia pentru a asigura cel mai înalt nivel de transparență și coerența politicilor la nivelul Uniunii în domeniul egalității de gen, precum și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de rapoarte și de materiale educaționale;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) proiecte de comunicare pentru învățare, inclusiv învățarea online, cooperare, creșterea gradului de sensibilizare, activități de diseminare și schimb de bune practici; organizarea de campanii de sensibilizare și de informare, de campanii media și evenimente, inclusiv comunicare instituțională și, după caz, comunicare prin rețelele sociale;

(h) proiecte de comunicare pentru învățare, inclusiv învățarea online, cooperare, creșterea gradului de sensibilizare, activități de diseminare și schimb de bune practici, inclusiv prin vizite de studiu tehnice în statele membre care au aplicat reforme similare; organizarea de campanii de sensibilizare și de informare, de campanii media și evenimente, inclusiv comunicare instituțională și, după caz, comunicare prin rețelele sociale;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Tipurile de acțiuni prevăzute la primul paragraf ar trebui să fie eligibile pentru finanțare dacă sunt puse în aplicare începând de la 1 februarie 2020, cu condiția ca acestea să vizeze obiectivele stabilite la articolele 3 și 4 din prezentul regulament.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Un stat membru care dorește să primească sprijin tehnic în cadrul instrumentului trebuie să prezinte Comisiei o cerere de sprijin tehnic în care identifică domeniile de politică și prioritățile privind sprijinul care intră în domeniul de aplicare al instrumentului, astfel cum se prevede la articolul 5. Aceste cereri trebuie depuse până la data de 31 octombrie a unui an calendaristic. Comisia poate oferi orientări privind principalele elemente care trebuie să figureze în cererea de sprijin.

1. Un stat membru care dorește să primească sprijin tehnic în cadrul instrumentului trebuie să prezinte Comisiei, după consultări adecvate cu partenerii sociali relevanți, o cerere de sprijin tehnic în care identifică domeniile de politică și prioritățile privind sprijinul care intră în domeniul de aplicare al instrumentului, astfel cum se prevede la articolul 5. Aceste cereri trebuie depuse până la data de 31 octombrie a unui an calendaristic. Comisia poate oferi orientări privind principalele elemente care trebuie să figureze în cererea de sprijin, poate promova sprijinul tehnic și poate încuraja statele membre cu nevoi mari să-l folosească mai mult.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre pot prezenta oricând cereri care intră sub incidența alineatului (2) literele (d) și (e) de la prezentul articol, în special cereri de revizuire și îmbunătățire a planurilor de redresare și de reziliență, în scopul de a-și modifica sau înlocui propunerile în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. YYY/XX (Mecanismul de redresare și reziliență);

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) punerea în aplicare a unor reforme de către statele membre, întreprinse din proprie inițiativă, în special pentru a sprijini redresarea [în conformitate cu Regulamentul (UE) YYY/XX], a obține creștere economică durabilă și crearea de locuri de muncă și pentru a consolida reziliența;

(a) punerea în aplicare a unor reforme de către statele membre, întreprinse din proprie inițiativă, în special pentru a sprijini o redresare sustenabilă [în conformitate cu Regulamentul (UE) YYY/XX], pentru a obține creștere economică durabilă, pentru a promova crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, incluziunea socială, o protecție socială adecvată, o mai mare competitivitate economică, protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice, egalitatea de gen, precum și pentru a consolida reziliența socială și economică;

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) punerea în aplicare a unor reforme pentru promovarea creșterii și consolidarea rezilienței în contextul proceselor de guvernanță economică, în special al recomandărilor specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european sau al acțiunilor legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii;

(c) punerea în aplicare a unor reforme de promovare a creșterii, echilibrate din punct de vedere social și de consolidare a rezilienței, care să sprijine dezvoltarea durabilă și locurile de muncă durabile în contextul proceselor de guvernanță economică, în special al recomandărilor specifice fiecărei țări emise în contextul semestrului european sau al acțiunilor legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii, a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale sau a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului propuse de ONU;

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) revizuirea și îmbunătățirea planurilor de redresare și de reziliență;

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) în domeniile de politică menționate la articolul 5 alineatul (1) literele (d) și (e), statul membru care depune o cerere de sprijin tehnic va specifica modul în care cererea sa afectează instituțiile pieței forței de muncă, inclusiv partenerii sociali, și, dacă este posibil, va specifica modul în care partenerii sociali urmează să fie implicați în conformitate cu normele și practicile naționale;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc) în cazul în care sprijinul tehnic este solicitat pentru a pune în aplicare o recomandare specifică fiecărei țări care necesită implicarea partenerilor sociali, aceștia din urmă sunt informați de îndată în legătură cu existența cererii și cu modalitățile de implicare a lor;

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza acestei analize și ținând cont de acțiunile și măsurile existente finanțate din fonduri ale Uniunii sau în cadrul altor programe ale Uniunii, Comisia ajunge la un acord cu statul membru în cauză cu privire la domeniile prioritare ale sprijinului, obiective, un calendar orientativ, sfera de aplicare a măsurilor de sprijin care urmează să fie acordate și contribuția financiară globală estimată a sprijinului tehnic respectiv, care urmează să fie prevăzute în cadrul unui plan de cooperare și de sprijin.

Pe baza acestei analize și ținând cont de acțiunile și măsurile existente finanțate din fonduri ale Uniunii sau în cadrul altor programe ale Uniunii, Comisia ajunge la un acord cu statul membru în cauză cu privire la domeniile prioritare ale sprijinului, obiective, un calendar orientativ, sfera de aplicare a măsurilor de sprijin care urmează să fie acordate și contribuția financiară globală estimată a sprijinului tehnic respectiv, implicarea, după caz, a partenerilor sociali, care urmează să fie prevăzute în cadrul unui plan de cooperare și de sprijin.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Cu acordul statului membru în cauză, Comisia transmite planul de cooperare și de sprijin Parlamentului European și Consiliului fără întârzieri nejustificate. Statul membru în cauză poate refuza să-și dea acordul în cazul unor informații sensibile sau confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în pericol interesele publice ale statului membru.

1. Comisia transmite planul de cooperare și de sprijin simultan Parlamentului European și Consiliului fără întârzieri nejustificate, și anume în scopul asumării responsabilității democratice și al asigurării vizibilității acțiunilor Uniunii.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), Comisia transmite planul de cooperare și de sprijin Parlamentului European și Consiliului în situațiile următoare:

eliminat

(a) de îndată ce statul membru în cauză a eliminat toate informațiile sensibile sau confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în pericol interesele publice ale statului membru;

 

(b) după o perioadă de timp rezonabilă, când dezvăluirea informațiilor respective nu ar afecta punerea în aplicare a măsurilor de sprijin și, în orice caz, cel târziu în termen de două luni de la aplicarea acestor măsuri în cadrul planului de cooperare și de sprijin.

 

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. În cazul în care semestrul european, în special recomandările specifice fiecărei țări, identifică provocări care fac necesară inițierea unor reforme urgente, dar statul membru în cauză utilizează inadecvat finanțarea alocată sau o astfel de finanțare a fost suspendată de către Comisie, acțiunile de la nivel regional și local care contribuie la abordarea acestor provocări beneficiază în continuare de Instrumentul de sprijin tehnic.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. În vederea punerii în aplicare a sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, programe de lucru și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la acestea.

6. În vederea punerii în aplicare a sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 16b, programe de lucru.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a asigura disponibilitatea rapidă a resurselor, o parte limitată din programul de lucru este rezervată pentru măsuri speciale luate din motive neprevăzute și justificate în mod corespunzător care au un caracter urgent și necesită un răspuns imediat, cum ar fi o perturbare gravă a economiei sau circumstanțe importante care afectează grav condițiile economice sau sociale dintr-un stat membru și care depășesc posibilitatea statului membru de a controla situația.

Pentru a asigura disponibilitatea rapidă a resurselor, o parte limitată din programul de lucru, care nu depășește 5 % din acesta1a, este rezervată pentru măsuri speciale luate din motive neprevăzute și justificate în mod corespunzător care au un caracter urgent și necesită un răspuns imediat, cum ar fi o perturbare gravă a economiei sau circumstanțe importante care afectează grav condițiile economice sau sociale dintr-un stat membru și care depășesc posibilitatea statului membru de a controla situația.

 

_______________________

 

1a. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_work_programme_of_the_structural_reform_support_programme.pdf

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigură complementaritatea, sinergia, coerența și consecvența între diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, de la nivel național și, dacă este cazul, de la nivel regional, în special în ceea ce privește măsurile finanțate din fondurile Uniunii, atât în faza de planificare, cât și în timpul punerii în aplicare;

(a) asigură complementaritatea, sinergia, coerența și consecvența între diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, de la nivel național, regional și local, în special în ceea ce privește măsurile finanțate din fondurile Uniunii, atât în faza de planificare, cât și în timpul punerii în aplicare;

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) asigură o cooperare strânsă între autoritățile responsabile cu punerea în aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național și, dacă este cazul, la nivel regional pentru a întreprinde acțiuni de sprijin coerente și raționalizate în cadrul instrumentului.

(c) asigură o cooperare strânsă între autoritățile responsabile cu punerea în aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național, regional și local pentru a întreprinde acțiuni de sprijin coerente și raționalizate în cadrul instrumentului.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 15 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul anual

Raportul bianual

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

1. Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului un raport bianual cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Raportul anual trebuie să cuprindă informații privind:

2. Raportul bianual trebuie să cuprindă informații privind:

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei analizează, în special, în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele instrumentului prevăzute la articolele 3 și 4, eficiența utilizării resurselor și valoarea adăugată europeană. De asemenea, raportul de evaluare la jumătatea perioadei examinează dacă toate obiectivele și acțiunile sunt în continuare relevante.

2. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei analizează, în special, în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele instrumentului prevăzute la articolele 3 și 4, suficiența și eficiența utilizării resurselor și valoarea adăugată europeană. De asemenea, raportul de evaluare la jumătatea perioadei examinează dacă toate obiectivele și acțiunile sunt în continuare relevante.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Transparență

 

1. Beneficiarii asigură, în interesul publicului larg, o transparență maximă în ceea ce privește acțiunile și fluxurile de capital din cadrul prezentului Instrument de sprijin tehnic. Această transparență este limitată numai prin acte juridice legate de confidențialitatea comercială, norme aplicabile privind protecția datelor sau anchete administrative sau penale în curs realizate de către organisme ale Uniunii.

 

2. În conformitate cu Directiva (UE) 2019/10241a, beneficiarii publică, într-un registru oficial disponibil publicului și într-un format standardizat, comparabil, deschis și care poate fi citit automat, toate informațiile relevante cu privire la proiectele lor, inclusiv, dar nelimitându-se la: propunerile de proiecte, declarația privind lipsa conflictelor de interese, procesele-verbale ale reuniunilor, evaluările impactului, contracte, rapoarte de evaluare și de audit, precum și toate achizițiile publice, care trebuie publicate pe Portalul de date deschise al UE.

 

3. Statele membre pun la dispoziția publicului larg toate rezultatele cooperării (inclusiv date, studii, instrumente software etc.) sau explică natura confidențialității dosarului.

 

4. Toate datele publicate menționate la alineatele (1)-(3) sunt disponibile pe termen nelimitat. Instituțiile Uniunii și statele membre își propun cooperarea în ceea ce privește măsurile logistice cu scopul de a păstra toate aceste date la dispoziția publicului larg chiar și după ce beneficiarul își încetează existența.

 

 

_____________

 

1a Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 16 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16b

 

Exercitarea competenței de a adopta acte delegate

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 alineatul (6) se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

 

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 12 alineatul (6) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 alineatul (6) intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special atunci când fac publicitate acțiunilor și rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1. Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special atunci când fac publicitate acțiunilor și rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate, fără discriminare, publicului larg, inclusiv prin intermediul mass-mediei.


 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Crearea unui instrument de sprijin tehnic

Referințe

COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)

Comisii competente în fond

 Data anunțului în plen

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

EMPL

17.6.2020

Raportor pentru aviz:

 Data numirii

Dragoș Pîslaru

25.6.2020

Articolul 58 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

 Data anunțului în plen

 

23.7.2020

Examinare în comisie

31.8.2020

 

 

 

Data adoptării

21.9.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

11

4

Membri titulari prezenți la votul final

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Anne Sander

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Margarita de la Pisa Carrión

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

11

-

ECR

Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL

Leila Chaibi, Özlem Demirel

ID

Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

 

4

0

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

NI

Daniela Rondinelli

Renew

Radka Maxová

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Crearea unui instrument de sprijin tehnic

Referințe

COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)

Data prezentării la PE

28.5.2020

 

 

 

Comisii competente în fond

 Data anunțului în plen

BUDG

17.6.2020

ECON

17.6.2020

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

EMPL

17.6.2020

ENVI

17.6.2020

ITRE

17.6.2020

REGI

17.6.2020

 

AGRI

17.6.2020

PECH

17.6.2020

CULT

17.6.2020

JURI

17.6.2020

 

LIBE

17.6.2020

FEMM

17.6.2020

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

ENVI

10.6.2020

ITRE

25.6.2020

REGI

5.6.2020

AGRI

22.9.2020

 

PECH

12.6.2020

CULT

22.6.2020

JURI

15.6.2020

LIBE

29.6.2020

 

FEMM

7.7.2020

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Alexandra Geese

22.7.2020

Othmar Karas

22.7.2020

Dragoș Pîslaru

22.7.2020

 

Articolul 58 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

 Data anunțului în plen

 

23.7.2020

Data adoptării

1.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

74

10

13

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, José Gusmão, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Ioannis Lagos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Fabienne Keller, Peter Liese, Eva Maydell, Mick Wallace

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Robert Roos

Data depunerii

2.10.2020

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

74

+

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Ioannis Lagos

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo Y Marfil, Enikő Győri, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Angelika Winzig

Renew

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Luis Garicano, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Moritz Körner, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Erik Bergkvist, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

10

-

GUE/NGL

José Gusmão, Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

NI

Mislav Kolakušić, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

 

13

0

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk, Robert Roos, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

GUE/NGL

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 


 

Ultima actualizare: 22 octombrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate