RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

2.10.2020 - (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová


Procedură : 2020/0105(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0174/2020
Texte depuse :
A9-0174/2020
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0223),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C9-0151/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iunie 2020[1],

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0174/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La 17 noiembrie 2017, Pilonul european al drepturilor sociale a fost proclamat în comun de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie, ca răspuns la provocările sociale din Europa. Cele 20 de principii esențiale ale pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și de acces pe piața muncii, condiții de lucru echitabile, protecție și incluziune socială. Cele 20 de principii ale Pilonului european al drepturilor sociale ar trebui să orienteze măsurile luate ca răspuns la pandemia de COVID-19 pentru a asigura o redresare echitabilă din punct de vedere social.

(2) La 17 noiembrie 2017, Pilonul european al drepturilor sociale a fost proclamat în comun de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie, ca răspuns la provocările sociale din Europa. Cele 20 de principii esențiale ale pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și de acces pe piața muncii, condiții de lucru echitabile, protecție și incluziune socială. Cele 20 de principii ale Pilonului european al drepturilor sociale ar trebui să orienteze măsurile luate ca răspuns la pandemia de COVID-19 pentru a asigura o redresare echitabilă din punct de vedere social și rezilientă.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre au fost afectate într-un mod fără precedent de consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19. Această criză a avut consecințe economice și sociale grave, ceea ce a creat o situație excepțională ce trebuie abordată prin măsuri specifice în conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale,

(3) Statele membre au fost afectate într-un mod fără precedent de consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19. Această criză a avut consecințe economice și sociale grave și a înrăutățit situația celor peste 109 milioane de persoane care suferă de sau se confruntă deja cu riscul sărăciei, a adâncit clivajele sociale și a crescut numărul locurilor de muncă pierdute, ratele șomajului și inegalitățile, în special în rândul grupurilor dezavantajate, ceea ce a creat o situație excepțională ce trebuie abordată urgent prin măsuri specifice în conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale, cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu alte măsuri de combatere a sărăciei.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) fapt care are un impact deosebit asupra FEAD. Având în vedere că numărul persoanelor care suferă de privațiuni alimentare și materiale este din ce în ce mai mare din cauza pandemiei de COVID-19 și că cele mai defavorizate persoane sunt expuse la riscuri deosebite și la greutăți suplimentare în timpul acestei crize, statele membre se confruntă cu necesități suplimentare de finanțare în ceea ce privește acordarea de sprijin din fond.

(4) fapt care are un impact deosebit asupra FEAD. Având în vedere că, în întreaga Uniune, un număr considerabil de persoane sufereau deja de privațiuni alimentare și materiale (anterior crizei COVID-19, 13 milioane de persoane primeau anual sprijin din partea FEAD, inclusiv aproximativ 4 milioane de copii), cifre care sunt în creștere din cauza pandemiei de COVID-19, cele mai defavorizate persoane fiind mai expuse la riscuri deosebite și la greutăți suplimentare în timpul acestei crize, statele membre se confruntă cu necesități suplimentare de finanțare în ceea ce privește acordarea de sprijin din FEAD.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a redresa situația economică în urma șocurilor puternice suferite, precum și pentru a contracara efectele grave asupra funcționării pieței unice datorate restricțiilor excepționale instituite de statele membre în vederea limitării răspândirii COVID-19, la 23 aprilie 2020 Consiliul European a aprobat „Foaia de parcurs pentru redresare”, cuprinzând o componentă investițională puternică, a solicitat instituirea [Instrumentului european de redresare] și a mandatat Comisia să analizeze necesitățile, astfel încât resursele să fie orientate către sectoarele și zonele geografice cele mai afectate din Europa, clarificând totodată legătura cu CFM.

(5) Pentru a redresa situația economică și societatea în urma șocurilor puternice suferite, precum și pentru a contracara efectele grave asupra funcționării modelului social european și a pieței unice datorate restricțiilor excepționale instituite de statele membre în vederea limitării răspândirii COVID-19, la 23 aprilie 2020 Consiliul European a aprobat „Foaia de parcurs pentru redresare”, cuprinzând o componentă investițională puternică, a solicitat instituirea [Instrumentului european de redresare] și a mandatat Comisia să analizeze necesitățile, astfel încât resursele să fie orientate către sectoarele și zonele geografice cele mai afectate din Europa, clarificând totodată legătura cu CFM.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) La 27 mai 2020, Comisia a prezentat o propunere de regulament11 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului12 și a deblocat resurse suplimentare pentru a sprijini statele membre în procesul de remediere a consecințelor crizei în contextul pandemiei de COVID-19 și de pregătire a redresării economiei. În acest scop, în cadrul pachetului menționat se pune la dispoziție un cuantum suplimentar excepțional de 58 272 800 000 EUR pentru angajamentul bugetar din fondurile structurale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, pentru anii 2020, 2021 și 2022, în vederea implementării lor rapide pentru economia reală prin intermediul structurilor existente pentru programele politicii de coeziune din perioada 2014-2020. Comisia ar trebui să stabilească defalcarea resurselor suplimentare pentru fiecare stat membru pe baza unei metode de alocare fundamentate pe cele mai recente date statistice obiective disponibile referitoare la prosperitatea relativă a statelor membre și la amploarea efectelor actualei crize asupra economiilor acestora. Pentru a reflecta natura evolutivă a efectelor crizei, defalcarea ar trebui să fie revizuită în 2021 pe baza aceleiași metode de alocare, utilizând cele mai recente date statistice disponibile până la 19 octombrie 2021. Pentru a se asigura un răspuns eficace la impactul social al pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor celor mai defavorizate, este necesar ca resursele suplimentare să poată fi alocate de statele membre către FEAD, în conformitate cu nevoile lor. Atunci când efectuează această alocare, statele membre ar trebui să acorde atenția cuvenită creșterii numărului celor mai defavorizate persoane de când a început pandemia de COVID-19. În plus, este necesar să se stabilească plafoane pentru alocarea resurselor majorate către asistența tehnică a statului membru. Ținând seama de cheltuirea rapidă preconizată a resurselor suplimentare, angajamentele legate de aceste resurse suplimentare ar trebui de asemenea dezangajate la încheierea programelor. De asemenea, se introduc posibilități de transfer financiar, în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, între FEDR, FSE și FEAD, pentru resursele suplimentare.

(6) La 27 mai 2020, Comisia a prezentat o propunere de regulament11 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului12 și a deblocat resurse suplimentare pentru a sprijini statele membre în acțiunile lor de remediere a consecințelor crizei în contextul pandemiei de COVID-19 și de pregătire a unei redresări sociale, reziliente și sustenabile a economiei. În acel scop, în cadrul pachetului menționat se pune la dispoziție un cuantum suplimentar excepțional de 58 272 800 000 EUR pentru angajamentul bugetar din fondurile structurale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, pentru anii 2020, 2021 și 2022, în vederea implementării lor rapide pentru economia reală prin intermediul structurilor existente pentru programele politicii de coeziune din perioada 2014-2020. Comisia ar trebui să stabilească defalcarea resurselor suplimentare pentru fiecare stat membru pe baza unei metode de alocare fundamentate pe cele mai recente date statistice obiective disponibile, inclusiv cele privind egalitatea, referitoare la prosperitatea relativă a statelor membre, sărăcia și ratele excluziunii sociale, precum și natura și amploarea efectelor actualei crize asupra economiilor și societăților acestora, acordând o atenție deosebită categoriilor celor mai defavorizate, cum ar fi persoanele fără adăpost și persoanele găzduite în instituții specializate, care de obicei nu sunt luate în considerare de birourile de statistică ale statelor membre. În acest scop, ar trebui colectate date pertinente și comparabile cu implicarea organizațiilor neguvernamentale și a autorităților locale a căror activitate este legată de sărăcie și excludere socială și de furnizarea de servicii către persoanele cele mai defavorizate. Pentru a reflecta natura evolutivă a efectelor crizei COVID-19, defalcarea ar trebui să fie revizuită în 2021 pe baza aceleiași metode de alocare, utilizând cele mai recente date statistice și privind egalitatea disponibile până la 19 octombrie 2021. Pentru a se asigura un răspuns eficace la impactul social al pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor celor mai defavorizate și prin derogare de la articolul 92 alineatul (7) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1303/201312a, o parte a resurselor suplimentare ar putea fi, de asemenea, alocată de către statele membre către FEAD. Atunci când efectuează această alocare, statele membre ar trebui să acorde atenția cuvenită creșterii numărului celor mai defavorizate persoane de când a început pandemia de COVID-19. În plus, este necesar să se stabilească plafoane pentru alocarea resurselor majorate către asistența tehnică a statului membru. Ținând seama de cheltuirea rapidă preconizată a resurselor suplimentare, angajamentele legate de aceste resurse suplimentare ar trebui de asemenea dezangajate la încheierea programelor. De asemenea, ar trebui introduse posibilități de transfer financiar, în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, între FEDR, FSE și FEAD, pentru resursele suplimentare. Ținând cont de rolul vital al FSE în eradicarea sărăciei și combaterea excluziunii sociale, procentul aferent FSE nu ar trebui redus sub nivelul obligației legale actuale de 23,1 % de la nivelul Uniunii.

__________________

__________________

11 COM(2020) 446.

11 COM(2020) 446.

12 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

12 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

 

12a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Dată fiind feminizarea sărăciei, care generează o incidență și o gravitate mai mari ale sărăciei în rândul femeilor1a, ar trebui să se țină cont de aspectele de gen la pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea FEAD. În plus, dată fiind legătura inextricabilă dintre discriminare și sărăcie și în concordanță cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se interzice discriminarea de orice fel bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, dizabilitatea, vârsta sau orientarea sexuală.

 

__________________

 

1a https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a se asigura faptul că statele membre dispun de mijloace financiare suficiente pentru implementarea rapidă a măsurilor de remediere a consecințelor crizei în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru a pregăti redresarea economiei, este necesar să se prevadă un nivel mai ridicat al plăților de prefinanțare pentru implementarea rapidă a măsurilor sprijinite de resursele suplimentare. Amploarea prefinanțării ar trebui să asigure faptul că statele membre dispun de mijloacele necesare pentru a asigura efectuarea de plăți în avans către beneficiari atunci când este necesar și pentru a rambursa rapid beneficiarii după depunerea cererilor de plată.

(8) Pentru a se asigura faptul că statele membre dispun de mijloace financiare suficiente pentru implementarea rapidă a măsurilor de remediere a consecințelor crizei în contextul pandemiei de COVID-19, având în vedere impactul acesteia asupra sărăciei și excluziunii sociale, și pentru a pregăti o redresare socială, rezilientă și sustenabilă a economiei și a societății, este necesar să se prevadă un nivel mai ridicat al plăților de prefinanțare cât mai curând posibil pentru implementarea rapidă a măsurilor sprijinite de resursele suplimentare. Amploarea prefinanțării ar trebui să asigure faptul că statele membre dispun de mijloacele necesare pentru a asigura efectuarea de plăți în avans către beneficiari atunci când este necesar și pentru a rambursa rapid beneficiarii după depunerea cererilor de plată. În scopul de a asigura un ajutor imediat pentru beneficiari, statele membre ar trebui să se angajeze să ia toate măsurile necesare pentru lansarea plăților în avans cât mai rapid posibil.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Modul de aplicare a FEAD nu ar trebui modificat ca urmare a prezentului regulament, iar FEAD ar trebui să rămână în gestiune partajată.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea reducerii sarcinii asupra bugetelor publice în ceea ce privește remedierea consecințelor crizei în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea redresării economiei, este necesar ca resursele suplimentare să nu facă obiectul cofinanțării.

(9) În vederea reducerii sarcinii asupra bugetelor publice în ceea ce privește acțiunile de remediere a consecințelor crizei în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea redresării sociale, reziliente și sustenabile a economiei și a societății, este necesar ca resursele suplimentare să nu facă obiectul cofinanțării.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume de a răspunde impactului actualei crize în domeniul sănătății publice asupra persoanelor celor mai defavorizate, nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de către statele membre acționând în mod individual și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(11) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume de a răspunde impactului actualei crize în domeniul sănătății publice și al crizei socioeconomice asupra persoanelor celor mai defavorizate, nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de către statele membre acționând în mod individual și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Având în vedere pandemia de COVID-19 și necesitatea de a soluționa urgent criza aferentă în domeniul sănătății publice, se consideră necesar să se utilizeze o excepție de la perioada de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(14) Având în vedere pandemia de COVID-19 și necesitatea de a soluționa urgent criza aferentă în domeniul sănătății publice și criza socioeconomică, se consideră necesar să se utilizeze o excepție de la perioada de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 223/2014

Articolul 6a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Majorarea voluntară a resurselor ca răspuns la pandemia de COVID-19

Majorarea resurselor ca răspuns la pandemia de COVID-19

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 223/2014

Articolul 6a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Resursele menționate la articolul 6 pot fi majorate de statele membre în mod voluntar ca răspuns la pandemia de COVID-19, în conformitate cu articolul 92b punctul 5 al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Această majorare poate afecta angajamentele bugetare pentru 2020, 2021 și 2022.

1. Resursele menționate la articolul 6 sunt majorate de statele membre ca răspuns la pandemia de COVID-19 cu un procent minim reprezentând cel puțin 3 % din resursele suplimentare, în conformitate cu articolul 92b punctul 5 al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Această majorare poate afecta angajamentele bugetare pentru 2020, 2021 și 2022.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) este instrumentul care îi ajută pe cei aflați în situație de sărăcie să facă primii pași pentru a ieși din sărăcie și din excludere socială. Aproximativ 13 milioane de persoane primesc anual sprijin din partea FEAD, incluzând aproximativ patru milioane de copii cu vârsta de sub 15 ani.

Efectele directe și indirecte ale pandemiei de COVID-19 sunt din ce în ce mai puternice în toate statele membre. Situația actuală este fără precedent și impune aplicarea unor măsuri excepționale adaptate la aceste circumstanțe, inclusiv pentru sprijinirea persoanelor celor mai defavorizate, sprijin furnizat de FEAD.

Prima „Inițiativă pentru investiții ca reacție la coronavirus” (CRII)[2], un pachet de măsuri care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2020, a introdus o serie de modificări importante ale cadrului legislativ aplicabil fondurilor structurale și de investiții europene, care permit un răspuns mai eficace în situația actuală. Măsuri complementare au fost adoptate în cadrul „Inițiativei Plus pentru investiții ca reacție la coronavirus” (CRII Plus)[3]. Acest pachet includea, de asemenea, modificări ale Regulamentului (UE) nr. 223/2014[4] (Regulamentul FEAD), prin intermediul Regulamentului (UE) 2020/559 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020[5], care a intrat în vigoare la 25 aprilie 2020. Aceste amendamente erau menite să adapteze FEAD pentru a răspunde provocării pe care o reprezintă pandemia de COVID-19 și, în special, să reacționeze rapid la nevoile suplimentare emergente ale grupurilor-țintă care sunt expuse unor dificultăți suplimentare generate de această criză. Prin urmare, regulamentul a introdus măsuri specifice de lichiditate și de flexibilitate suplimentare pentru ca statele membre să facă față pandemiei de COVID-19 în cadrul FEAD, inclusiv posibilitatea de a furniza ajutor alimentar și asistență materială de bază prin cupoane valorice.

Deși situația este încă în curs de evoluție, iar statele membre reduc restricțiile asupra companiilor și întreprinderilor lor și își relansează economiile, efectele directe și indirecte ale crizei au avut deja un impact asupra multor sectoare. Procesul de recuperare va lua timp și nu se poate exclude necesitatea unor noi măsuri de limitare a mișcării persoanelor, întrucât asistăm deja la noi valuri de COVID-19 în multe state membre ale UE. În acest context, există un risc serios ca numărul persoanelor care suferă de privațiuni alimentare și materiale să crească și, prin urmare, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a răspunde consecințelor sociale ale pandemiei de COVID-19 și pentru a asigura o redresare echitabilă din punct de vedere social, în conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale.

La 27 mai 2020, Comisia a prezentat o propunere de regulament[6] de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[7] și a deblocat resurse suplimentare pentru a sprijini statele membre în procesul de remediere a consecințelor crizei în contextul pandemiei de COVID-19 și de pregătire a redresării economiei. În acest scop, în cadrul pachetului menționat se pune la dispoziție un cuantum suplimentar excepțional de 58 272 800 000 EUR pentru angajamentul bugetar din fondurile structurale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, pentru anii 2020, 2021 și 2022, în vederea implementării lor rapide pentru economia reală prin intermediul structurilor existente pentru programele politicii de coeziune din perioada 2014-2020.

Raportoarea este de părere că Comisia ar trebui să stabilească defalcarea resurselor suplimentare pentru fiecare stat membru pe baza unei metode de alocare bazate pe cele mai recente date statistice obiective disponibile privind prosperitatea relativă a statelor membre și pe datele statistice, inclusiv datele privind egalitatea, referitoare la amploarea efectelor crizei actuale asupra economiilor și societăților lor, cu un accent special pe persoanele cele mai defavorizate, cum ar fi persoanele fără adăpost și persoanele găzduite în instituții specializate, care de obicei nu sunt luate în considerare de birourile de statistică ale statelor membre; în acest scop, ar trebui colectate date pertinente și comparabile, cu implicarea organizațiilor neguvernamentale a căror activitate este legată de sărăcie și excludere socială. Pentru a reflecta natura evolutivă a efectelor crizei, defalcarea ar trebui să fie revizuită în 2021 pe baza aceleiași metode de alocare, utilizând cele mai recente date statistice disponibile până la 19 octombrie 2021.

Raportoarea subliniază că un răspuns eficace la impactul social al epidemiei de COVID-19 asupra persoanelor celor mai defavorizate și prin derogare de la articolul 92 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 impunea, după caz, ca statele membre să aloce FEAD o parte din resursele suplimentare (înainte sau în același timp cu alocarea către FEDR și FSE). În fine, aspectele de gen ar trebui să fie luate în considerare pe parcursul întregii perioade de pregătire, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a fondului, în conformitate cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

Referințe

COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)

Data prezentării la PE

28.5.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

EMPL

17.6.2020

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Lucia Ďuriš Nicholsonová

25.6.2020

 

 

 

Examinare în comisie

31.8.2020

21.9.2020

 

 

Data adoptării

1.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop

Data depunerii

2.10.2020

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

52

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

1

0

Renew

Abir Al-Sahlani

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

Ultima actualizare: 19 octombrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate