Postup : 2020/0105(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0174/2020

Predkladané texty :

A9-0174/2020

Rozpravy :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0015

<Date>{02/10/2020}2.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0174/2020</NoDocSe>
PDF 226kWORD 82k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0223 – C9‑0151/2020 – 2020/0105(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Lucia Ďuriš Nicholsonová</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19

(COM(2020)0223 – C9‑0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0223),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0151/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 2020[1],

 po porade s Výborom regiónov,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0174/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv ako odpoveď na sociálne výzvy v Európe. Dvadsať základných zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálna ochrana a začlenenie. V záujme zabezpečenia sociálne spravodlivej obnovy by sa opatrenia v reakcii na pandémiu COVID-19 mali riadiť dvadsiatimi zásadami Európskeho piliera sociálnych práv.

(2) Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv ako odpoveď na sociálne výzvy v Európe. Dvadsať základných zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálna ochrana a začlenenie. V záujme zabezpečenia sociálne spravodlivej a odolnej obnovy by sa opatrenia v reakcii na pandémiu COVID-19 mali riadiť dvadsiatimi zásadami Európskeho piliera sociálnych práv.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Členské štáty boli zasiahnuté dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v dosiaľ nevídanom rozsahu. Kríza mala vážne hospodárske a sociálne dôsledky. Vznikla tak výnimočná situácia, ktorú treba riešiť osobitnými opatreniami v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv.

(3) Členské štáty boli zasiahnuté dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v dosiaľ nevídanom rozsahu. Kríza mala vážne hospodárske a sociálne dôsledky a zhoršila situáciu viac než 109 miliónov ľudí, ktorí sú zasiahnutí chudobou alebo ktorým už hrozí chudoba, prehĺbila sociálne rozdiely a zvýšila straty pracovných miest, mieru nezamestnanosti a nerovnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín. Vznikla tak výnimočná situácia, ktorú treba naliehavo riešiť osobitnými opatreniami v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv a Chartou základných práv Európskej únie a inými opatreniami na boj proti chudobe.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) To má osobitný vplyv najmä na FEAD. Keďže rastie počet ľudí, ktorí v dôsledku pandémie COVID-19 trpia potravinovou a materiálnou depriváciou, a vzhľadom na osobitné riziká a ďalšie ťažkosti, ktorým počas tejto krízy čelia najodkázanejšie osoby, potrebujú členské štáty dodatočné finančné prostriedky na poskytovanie podpory z fondu.

(4) To má osobitný vplyv najmä na FEAD. Keďže v rámci Únie značný počet ľudí už trpel potravinovou a materiálnou depriváciou (13 miliónov ľudí ročne vrátane približne 4 miliónov detí, už pre krízou COVID-19 dostávalo podporu z fondu FEAD), pričom ide o čísla, ktoré sa zvyšujú v dôsledku pandémie COVID-19, pričom najodkázanejšie osoby sú viac vystavené osobitným rizikám a ďalším ťažkostiam, potrebujú členské štáty dodatočné finančné prostriedky na poskytovanie podpory z fondu FEAD.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom vysporiadať sa s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve a závažnými vplyvmi na fungovanie jednotného trhu v dôsledku výnimočných obmedzení, ktoré zaviedli členské štáty na obmedzenie šírenia COVID-19, Európska rada schválila 23. apríla 2020 „Plán obnovy“, ktorý obsahuje silnú investičnú zložku, vyzvala na zriadenie [Európskeho nástroja obnovy] a poverila Komisiu vykonaním analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a zemepisných oblastí v Európe, ktoré boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň objasnila nadväznosť na VFR.

(5) S cieľom vysporiadať sa s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve a spoločnosti a závažnými vplyvmi na fungovanie európskeho sociálneho modelu a jednotného trhu v dôsledku výnimočných obmedzení, ktoré zaviedli členské štáty na obmedzenie šírenia COVID-19, Európska rada schválila 23. apríla 2020 „Plán obnovy“, ktorý obsahuje silnú investičnú zložku, vyzvala na zriadenie [Európskeho nástroja obnovy] a poverila Komisiu vykonaním analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a zemepisných oblastí v Európe, ktoré boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň objasnila nadväznosť na VFR.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia vydala 27. mája 2020 návrh nariadenia11, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/201312 a uvoľnila dodatočné zdroje na podporu členských štátov pri náprave dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a prípravou na obnovu hospodárstva. Na tento účel sa ako súčasť uvedeného balíka vyčlenila dodatočná mimoriadna suma vo výške 58 272 800 000 EUR na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022, aby sa rýchlo použili v reálnej ekonomike prostredníctvom existujúcich štruktúr pre programy politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020. Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty, na základe metódy prideľovania založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo. S cieľom zohľadniť meniaci sa charakter účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania a s použitím najnovších štatistických údajov, ktoré budú 19. októbra 2021 k dispozícii. Aby sa zabezpečila účinná reakcia v súvislosti so sociálnym vplyvom pandémie COVID-19 na najodkázanejšie osoby, je vhodné, aby členské štáty mohli podľa svojich potrieb prideliť dodatočné zdroje na FEAD. Mali by pritom venovať náležitú pozornosť zvýšeniu počtu najodkázanejších osôb od vypuknutia pandémie COVID-19. Okrem toho je potrebné určiť stropy pre prideľovanie zvýšených zdrojov na technickú pomoc členského štátu. Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by sa zároveň pri ukončení programov zrušiť viazanosť záväzkov spojených s týmito dodatočnými zdrojmi. V prípade dodatočných zdrojov sa takisto zaviedla možnosť finančných prevodov v rámci cieľa Investície do rastu a zamestnanosti medzi EFRR, ESF a FEAD.

(6) Komisia vydala 27. mája 2020 návrh nariadenia11 , ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/201312 a uvoľnila dodatočné zdroje na podporu členských štátov pri ich riešení dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprave sociálnej, odolnej a udržateľnej obnovy hospodárstva. Na tento účel sa ako súčasť uvedeného balíka vyčlenila dodatočná mimoriadna suma vo výške 58 272 800 000 EUR na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022, aby sa rýchlo použili v reálnej ekonomike prostredníctvom existujúcich štruktúr pre programy politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020. Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty na základe metódy prideľovania založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch, a to aj o rovnosti, o relatívnej prosperite členských štátov, chudobe a mierach sociálneho vylúčenia a povahe a rozsahu rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť, s osobitným zameraním na najodkázanejšie osoby, a osobitne dbajúc na skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova a ľudia žijúci v segregovaných inštitúciách, na ktorých štatistické úrady členských štátov zvyčajne nemajú dosah. Na tento účel by sa mali zbierať relevantné a porovnateľné údaje za účasti mimovládnych organizácií a miestnych úradov pôsobiacich v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a pri poskytovaní služieb najodkázanejším osobám. S cieľom zohľadniť meniaci sa charakter účinkov krízy COVID-19 by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania a s použitím najnovších štatistických údajov a údajov o rovnosti, ktoré budú 19. októbra 2021 k dispozícii. Aby sa zabezpečila účinná reakcia v súvislosti so sociálnym vplyvom pandémie COVID-19 na najodkázanejšie osoby a odchylne od článku 92 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/201312a, členské štáty by mali prideliť podiel dodatočných zdrojov aj v prospech fondu FEAD. Mali by pritom venovať náležitú pozornosť zvýšeniu počtu najodkázanejších osôb od vypuknutia pandémie COVID-19. Okrem toho je potrebné určiť stropy pre prideľovanie zvýšených zdrojov na technickú pomoc členského štátu. Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by sa zároveň pri ukončení programov zrušiť viazanosť záväzkov spojených s týmito dodatočnými zdrojmi. V prípade dodatočných zdrojov by sa mala zaviesť aj možnosť finančných prevodov v rámci cieľa Investície do rastu a zamestnanosti medzi EFRR, ESF a FEAD. S prihliadnutím na kľúčovú úlohu ESF pri odstraňovaní chudoby a boji proti sociálnemu vylúčeniu by sa podiel ESF nemal znížiť pod súčasnú zákonnú povinnosť vo výške 23,1 % na úrovni Únie.

__________________

__________________

11 COM(2020) 446.

11 COM(2020) 446.

12 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

12 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

 

12a  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Vzhľadom na feminizáciu chudoby, ktorá vedie k tomu, že chudoba sa vyskytuje častejšie a v závažnejšej forme u žien1a, by sa počas prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia FEAD mali zohľadňovať rodové aspekty. Okrem toho, vzhľadom na nerozviazateľné prepojenie medzi diskrimináciou a chudobou a v súlade s článkom 21 Charty základných práv Európskej únie sa zakazuje akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

 

__________________

 

1a https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty dostatočné finančné prostriedky na rýchle prijatie opatrení na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a aby sa mohli pripraviť na obnovu hospodárstva, je potrebné zvýšiť platby v rámci predbežného financovania v záujme rýchleho vykonania opatrení s podporou dodatočných zdrojov. Výška predbežného financovania by mala zabezpečiť, aby členské štáty mali v prípade potreby prostriedky na preddavkové platby pre prijímateľov a aby predložené žiadosti o platbu boli prijímateľom rýchlo preplatené.

(8) S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty dostatočné finančné prostriedky na rýchle prijatie opatrení na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 vo svetle jej dôsledkov na chudobu a sociálne vylúčenie a aby sa mohli pripraviť na sociálnu, odolnú a udržateľnú obnovu hospodárstva a spoločnosti, je potrebné čo najskôr zvýšiť platby v rámci predbežného financovania v záujme rýchleho vykonania opatrení s podporou dodatočných zdrojov. Výška predbežného financovania by mala zabezpečiť, aby členské štáty mali v prípade potreby prostriedky na preddavkové platby pre prijímateľov a aby predložené žiadosti o platbu boli prijímateľom rýchlo preplatené. S cieľom zabezpečiť okamžitú podporu pre príjemcov by sa členské štáty mali zaviazať, že podniknú všetky potrebné kroky na čo najrýchlejšie začatie preddavkových platieb.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Spôsob vykonávania FEAD by sa nemal meniť v dôsledku tohto nariadenia a FEAD by sa mal aj naďalej spravovať v rámci zdieľaného riadenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom zmierniť zaťaženie verejných rozpočtov spôsobené nápravou dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a pripraviť sa na obnovu hospodárstva je vhodné, aby sa na dodatočné zdroje nevzťahovalo spolufinancovanie.

(9) S cieľom zmierniť zaťaženie verejných rozpočtov spôsobené opatreniami na nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a pripraviť sa na sociálnu, odolnú a udržateľnú obnovu hospodárstva a spoločnosti je vhodné, aby sa na dodatočné zdroje nevzťahovalo spolufinancovanie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to reagovať na vplyv krízy v oblasti verejného zdravia na najodkázanejšie osoby, nie je možné uspokojivo dosiahnuť iba na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(11) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to reagovať na vplyv krízy v oblasti verejného zdravia a sociálno-ekonomickej oblasti na najodkázanejšie osoby, nie je možné uspokojivo dosiahnuť iba na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia sa považuje za potrebné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(14) Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia a sociálno-ekonomickej oblasti sa považuje za potrebné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) č. 223/2014</DocAmend2>

<Article2>Článok 6a – názov</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dobrovoľné zvýšenie zdrojov v reakcii na pandémiu COVID-19

Zvýšenie zdrojov v reakcii na pandémiu COVID-19

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) č. 223/2014</DocAmend2>

<Article2>Článok 6a – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu v reakcii na pandémiu COVID-19 dobrovoľne zvýšiť zdroje uvedené v článku 6, a to v súlade s článkom 92b ods. 5 siedmym pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Zvýšenie môže ovplyvniť rozpočtové záväzky na roky 2020, 2021 a 2022.

1. Členské štáty zvýšia v reakcii na pandémiu COVID-19 zdroje uvedené v článku 6, pričom minimálny podiel bude vo výške aspoň 3 % dodatočných zdrojov, a to v súlade s článkom 92b ods. 5 siedmym pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Zvýšenie môže ovplyvniť rozpočtové záväzky na roky 2020, 2021 a 2022.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) je nástroj, ktorý pomáha osobám, ktoré sa dostali do chudoby, uskutočniť prvé kroky s cieľom dostať sa z chudoby a sociálneho vylúčenia. Pomoc z fondu FEAD dostáva ročne približne 13 miliónov ľudí vrátane približne 4 miliónov detí vo veku do 15 rokov.

Priame a nepriame dôsledky pandémie COVID-19 sú vo všetkých členských štátoch stále markantnejšie. Súčasná situácia je bezprecedentná a okolnosti si vyžadujú výnimočné a prispôsobené opatrenia vrátane podpory pre najodkázanejšie osoby, ktorú poskytuje FEAD.

Prvá „Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus“ (Coronavirus Response Investment Initiative, CRII)[2], balík opatrení, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2020, zaviedla niekoľko dôležitých zmien legislatívneho rámca platného pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktorými sa umožnilo účinnejšie reagovať na súčasnú situáciu. Doplňujúce opatrenia boli prijaté v rámci „Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus“ (CRII plus)[3]. Uvedený balík obsahoval aj zmeny nariadenia (EÚ) č. 223/2014[4] (nariadenie o FEAD) zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/559 z 23. apríla 2020[5], ktoré nadobudlo účinnosť 25. apríla 2020. Cieľom týchto zmien bolo prispôsobiť FEAD na riešenie výzvy, ktorú predstavuje pandémia COVID-19, a najmä rýchle reagovanie na vznikajúce dodatočné potreby cieľových skupín, ktoré sú vystavené ďalším ťažkostiam vyplývajúcim z tejto krízy. Nariadením sa preto zaviedli osobitné opatrenia dodatočnej likvidity a flexibility pre členské štáty na riešenie pandémie COVID-19 v rámci FEAD vrátane možnosti poskytovania potravinovej pomoci a základnej materiálnej pomoci prostredníctvom poukazov.

Hoci sa situácia stále vyvíja a členské štáty zmierňujú obmedzenia v spoločnosti a podnikoch a obnovujú svoje hospodárstva, priame a nepriame dosahy krízy si už v mnohých odvetviach vybrali svoju daň. Proces obnovy bude istý čas trvať a nemožno vylúčiť ani potrebu ďalších opatrení na obmedzenie pohybu, keďže vo viacerých členských štátoch EÚ už vidíme nové vlny pandémie COVID-19. V tejto súvislosti hrozí vážne riziko, že počet ľudí trpiacich potravinovou a materiálnou depriváciou sa zvýši, a preto je potrebné prijať ďalšie opatrenia s cieľom reagovať na sociálne dôsledky pandémie COVID-19 a zabezpečiť sociálne spravodlivú obnovu v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv.

Komisia vydala 27. mája 2020 návrh nariadenia[6], ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[7] a uvoľnila dodatočné zdroje na podporu členských štátov pri riešení dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprave sociálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Na tento účel sa ako súčasť uvedeného balíka vyčlenila dodatočná mimoriadna suma vo výške 58 272 800 000 EUR na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022, aby sa rýchlo použili v reálnej ekonomike prostredníctvom existujúcich štruktúr pre programy politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020.

Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské štáty na základe metódy prideľovania založenej na najnovších dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov a štatistických údajoch o rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť vrátane údajov o rovnosti, s osobitným zameraním na najodkázanejšie osoby, ako sú napríklad ľudia bez domova a ľudia žijúci v segregovaných inštitúciách, na ktorých štatistické úrady členských štátov zvyčajne nemajú dosah. Na tento účel by sa mali zbierať relevantné a porovnateľné údaje za účasti mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. S cieľom zohľadniť meniaci sa charakter účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania a s použitím najnovších štatistických údajov a údajov o rovnosti, ktoré budú 19. októbra 2021 k dispozícii.

Spravodajkyňa upozorňuje, že účinná reakcia v súvislosti so sociálnym vplyvom pandémie COVID-19 na najodkázanejšie osoby a odchylne od článku 92 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 podľa potreby, si vyžaduje, aby členské štáty pridelili podiel dodatočných zdrojov v prospech fondu FEAD (pred alebo súčasne s pridelením prostriedkov EFRR a ESF). A napokon počas prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia fondu by sa v súlade s článkom 21 Charty základných práv Európskej únie mali zohľadňovať rodové aspekty.


 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Referenčné čísla

COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)

Dátum predloženia v EP

28.5.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

17.6.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Lucia Ďuriš Nicholsonová

25.6.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

31.8.2020

21.9.2020

 

 

Dátum prijatia

1.10.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

52

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie‑Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter‑Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

1

0

Renew

Abir Al-Sahlani

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

[2]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5).

[3]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1).

[4]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1 – 41).

[5]  Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 7.

[7]  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Posledná úprava: 12. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia