Menetlus : 2020/0051(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0175/2020

Esitatud tekstid :

A9-0175/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2020 - 26

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0290

<Date>{02/10/2020}2.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0175/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 79k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Rahvusvahelise kaubanduse komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Emmanuel Maurel</Depute>

MUUDATUSED


PR_COD_1amCom

 

 

Kasutatud tähised

 * nõuandemenetlus

 *** nõusolekumenetlus

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale viide muudetavale sättele.

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.

 

 

 


SISUKORD

 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

SELETUSKIRI

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS


 

 


 

 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes

(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0135),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0099/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0175/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

 

 

 


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1215/20091 on ette nähtud piiramatu tollimaksuvaba juurdepääs liidu turule peaaegu kõikidele stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatest riikidest pärit toodetele nii suurtes kogustes ning niisuguse kestusega, nagu on määratletud nendega sõlmitud kahepoolsetes lepingutes.

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1215/20091 on ette nähtud piiramatu tollimaksuvaba juurdepääs liidu turule peaaegu kõikidele stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatest riikidest pärit toodetele nii suurtes kogustes ning niisuguse kestusega, nagu on määratletud nende soodustatud osapooltega sõlmitud kahepoolsetes lepingutes.

_________________

_________________

1 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (ELT L 328, 15.12.2009, lk 1).

1 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (ELT L 328, 15.12.2009, lk 1).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Nüüd on kõigi kuue osapoolega sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping. Neist viimane, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Kosovo3 vaheline leping, jõustus 1. aprillil 2016.

(2) Nüüd on kõigi kuue soodustatud osapoolega sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping. Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Kosovo3 vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping oli viimane ning jõustus 1. aprillil 2016.

_________________

_________________

3 Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

3 Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/14642 muudeti määrust (EÜ) nr 1215/2009, et kaotada Kosovole antud kahepoolsed soodustused, kuid säilitades kõikidele Lääne-Balkani soodustuse saajatele antud ühepoolse soodustuse, mis seisnes kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8 kuuluvatelt toodetelt tollimaksude kogumisest loobumises ja juurdepääsu võimaldamises 30 000 hl suurusele üldisele veini tariifikvoodile.

(3) Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/14642 muudeti määrust (EÜ) nr 1215/2009, et kaotada Kosovole antud kahepoolsed soodustused, kuid säilitades kõikidele Lääne-Balkani soodustatud osapooltele antud ühepoolse soodustuse, mis seisnes kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8 kuuluvatelt toodetelt tollimaksude kogumisest loobumises ja juurdepääsu võimaldamises 30 000 hl suurusele üldisele veini tariifikvoodile.

_________________

_________________

2 Komisjoni 2. juuni 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1464, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 Kosovo* suhtes kohaldatavate selliste kaubandussoodustuste osas, mis tulenevad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumisest.

2 Komisjoni 2. juuni 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1464, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 Kosovo* suhtes kohaldatavate selliste kaubandussoodustuste osas, mis tulenevad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumisest.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Määruse (EÜ) nr 1215/2009 kohaldamisaja pikendamine võimaldab liidul kõige paremini täita Lääne-Balkani kaubandusliku integreerimise eesmärki.

(5)  Määruse (EÜ) nr 1215/2009 kohaldamisaja pikendamine on sobilik vahend, millega tagada liidu tõhustatud koostöö ja panus Lääne-Balkani kaubandusliku integreerimise soodustamiseks. Praegune ühepoolsete kaubandusmeetmete süsteem on jätkuvalt väärtuslik vahend, millega toetada Lääne-Balkani partnerite majandust.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

EL pooldab ELi turule soodsa juurdepääsu pikendamist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1215/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 1 – lõige 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Albaaniast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Kosovost,* Montenegrost, Põhja-Makedooniast ja Serbiast pärit tooteid, mis kuuluvad kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8, lubatakse liitu importida koguselisi piiranguid või samaväärseid meetmeid rakendamata ning tollimaksuvabalt ja muudest samalaadsetest maksudest vabastatult.

1. Albaaniast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Kosovost,* Montenegrost, Põhja-Makedooniast ja Serbiast kui soodustatud osapooltelt pärit tooteid, mis kuuluvad kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8, lubatakse liitu importida koguselisi piiranguid või samaväärseid meetmeid rakendamata ning tollimaksuvabalt ja muudest samalaadsetest maksudest vabastatult.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1215/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1</Article2>

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(aa) Lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

2. Ilma, et see piiraks lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamist, on artiklis 1 osutatud sooduskorra saamise tingimuseks soodustatud maade valmisolek alustada põhjalikke majandusreforme ja osaleda piirkondlikus koostöös teiste Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate maadega, eelkõige GATT 1994 XXIV artiklile ja muudele asjaomastele WTO standarditele vastavate vabakaubanduspiirkondade loomise teel.

2. Ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamist, on artiklis 1 osutatud sooduskorra saamise tingimuseks soodustatud osapoolte valmisolek alustada põhjalikke majandusreforme ja osaleda piirkondlikus koostöös teiste Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate maadega, eelkõige GATT 1994 XXIV artiklile ja muudele asjaomastele WTO standarditele vastavate vabakaubanduspiirkondade loomise teel.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1215/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 8 – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6a) Artikli 8 lõige 3 jäetakse välja.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1215/2009</DocAmend2>

<Article2>II lisa</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10a) II lisa jäetakse välja.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 1215/2009</DocAmend2>

<Article2>I lisa – 1. pealkiri</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ARTIKLI 1 LÕIKES 2 NIMETATUD TARIIFIKVOODID

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 NIMETATUD TARIIFIKVOODID

</Amend></RepeatBlock-Amend>

SELETUSKIRI

 

Taustteave

 

EL on Lääne-Balkani riikide (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Serbia) peamine kaubanduspartner, kelle arvele langeb üle 72 % piirkonna kaubanduse kogumahust, mis jätab teised kõnealuses piirkonnas tegutsevad majanduslikud ja poliitilised konkurendid, nagu Hiina, Venemaa ja Türgi kaugele selja taha.

 

ELi ja Lääne-Balkani riikide vaheline kaubandus on viimase kümne aasta jooksul kasvanud peaaegu 130 %. 2019. aastal oli kaubavahetuse maht 55 miljardit eurot.

 

Alates stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi käivitamisest 1999. aastal on EL järk-järgult sõlminud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud kõigi Lääne-Balkani partneritega.

 

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguid käsitleti vahendina, millega edendada piirkonna riikide majandusarengut ja poliitilist stabiilsust, ning need on endiselt üks peamisi partnerite ELi õigustikuga vastavusse viimise ja ELi turule järkjärgulise integreerimise mehhanisme. Lepingutega nähakse ette tollimaksude ja mittetariifsete piirangute kaotamine kahepoolses kaubanduses ning need hõlmavad kaupu kõikides harmoneeritud süsteemi peatükkides.

 

Samal ajal kehtestati 2009. aasta määrusega ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis aitasid samuti ELi ja Lääne-Balkani riikide vahelise kaubavahetuse kogumahtu suurendada.

Esialgu hõlmas määruse kohaldamisala peaaegu kõiki piirkonnast imporditavaid tooteid, kuid 2017. aastal kohaldamisala kitsendati ning see hakkas hõlmama ühise tollitariifistiku kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 (söödavad köögiviljad ning teatavad juured ja mugulad) ja 8 (söödavad puuviljad ja pähklid ning tsitrusviljade koor ja melonid) kuuluvaid tooteid ja juurdepääsu 30 000 hl suurusele veini tariifikvoodile.

Komisjoni ettepanek on kooskõlas ELi poliitikaga toetada piirkonna järkjärgulist majandusintegratsiooni ELiga ja iga riigi ühinemisprotsessi.

 

Kuigi enamik kaubandussoodustusi, mis Lääne-Balkani riikidele algselt tehti ühepoolse kaubanduskorraga, on nüüd liidetud nende riikide ja ELi vahelistesse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingutesse, on komisjon seisukohal, et käesoleva määrusega antud piiratud soodustused pakuvad piirkonna majandusele ja ettevõtetele endiselt väärtuslikku tuge ning on seetõttu kasulik vahend, millega EL saab Lääne-Balkani riikide majandusintegratsiooni toetada.

 

Kavandatava määrusega ei kaasne täiendavaid kulusid ELi eelarvest.

 

Raportööri seisukoht

 

Lääne-Balkani riigid on ELi jaoks prioriteetsed ja ELil lasub selle piirkonna riikide abistamisel eriline vastutus.

 

Ühepoolsete kaubandusmeetmete pikendamine on kooskõlas komisjoni poolt hiljuti kinnitatud suunistega ja 17. mai 2018. aasta Sofia deklaratsiooniga.

 

Raportöör ei kahtle, et ühepoolsed kaubandusmeetmed mõjuvad soodsalt nimetatud riikide majandusarengule, pakkudes veini-, puu- ja juurviljatoodangule lihtsustatud turuväljundit ning aidates seeläbi tugevdada nende riikide primaarsektoreid, mis moodustavad endiselt olulise osa SKPst.

 

Lisaks on kavandatavad meetmed aidanud luua tugevaid partnerlussuhteid ELi ettevõtete ja Lääne-Balkani piirkonna kohalike tootjate vahel.

Komisjoni ettepanekut pikendada meetmete kohaldamist viie aasta võrra peetakse seetõttu Lääne-Balkani partnerite kestliku majandusarengu tagamiseks kõige sobivamaks meetmeks. See võimaldab vältida iga üksiku kahepoolse kaubanduslepingu väga pikka ja keerukat muutmist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu raames.

Kui ühepoolsete kaubandusmeetmete kohaldamist 2025. aastani ei pikendata, võivad sellel olla negatiivsed tagajärjed ja see võib piirata kõigi Lääne-Balkani riikide turulepääsu. See ei oleks kooskõlas ELi toetava lähenemisviisiga.

Pärast Prantsusmaa taotlust nõukogule arvata ELi kandidaatriikide hulka Põhja-Makedoonia ja Albaania, kujundas komisjon laienemisprotsessi 2020. aasta veebruaris ümber.

Neid Lääne-Balkani riike, kes kinnitasid 2018. aastal Sofias, et nende ühinemine ELiga on kindel strateegiline valik, teavitati 6. mail 2020. aastal Zagrebis toimunud videokonverentsil järgnevast:

 suurema ELi abi andmine seotakse reaalsete edusammudega õigusriigi põhimõtete kehtestamisel ja sotsiaal-majanduslike reformide elluviimisel, samuti sõltub see ELi väärtuste, normide ja standardite järgimisest Lääne-Balkani partnerite poolt;

 

 Lääne-Balkani riikide juhid peaksid tagama põhiväärtuste ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtete range järgimise ja rakendamise;

 

 korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse valdkonnas tuleb teha suuremaid pingutusi ja saada arvestatavaid tulemusi.

 

Teisest küljest on alates 2009. aastast tehtud viis muudatust ning ühes neist, täpsemalt Euroopa Parlamendis 16. detsembril 2015. aastal vastu võetud muudatuses, seotakse kõnealuse määruse kohaldamine selgesõnaliselt asjaomaste riikide ja territooriumide kohustusega hoiduda inimõiguste, sealhulgas põhiliste tööõiguste ning demokraatia ja õigusriigi aluspõhimõtete raskest ja süstemaatilisest rikkumisest (artikli 2 lõike 1 punkt d).

 

Lääne-Balkani riikide kohta koostatud viimastest hinnangutest nähtub aga korruptsiooni üldine süvenemine ning õigusriigi ja põhivabadustega seotud olukorra halvenemine kõikjal peale Põhja-Makedoonia.

 

Kõnealuse määruse artikli 2 lõike 3 alusel on komisjonil juba õigus Lääne-Balkani rakenduskomitee hinnangule ja artikli 2 lõike 1 punktile d tuginedes peatada rakendusaktidega määruse kohaldamine kas täielikult või osaliselt.

 

Arvestades olukorra halvenemist ning nii parlamendi kui ka nõukogu selgelt väljendatud soovi tagada nende vahendite puhul, mis sillutavad teed ühinemisele, milleks on ka kõnealune määrus, suurem kooskõla liidu väärtustega, peab raportöör vajalikuks:

 

 pikendada määruse kohaldamisaega viie aasta võrra, nagu soovib komisjon;

 

 ent lisada klauslina kohustus vaadata see 30 kuu möödudes läbi ning esitada aruanne Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjonile ja väliskomisjonile.

 

 


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Erandlike kaubandusmeetmete kehtestamine Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes

Viited

COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)

EP-le esitamise kuupäev

3.4.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

16.4.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

  istungil teada andmise kuupäev

AFET

16.4.2020

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AFET

4.5.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Emmanuel Maurel

15.4.2020

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.9.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.9.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mazaly Aguilar, Nikos Androulakis, Margrete Auken, Marek Belka, Sergio Berlato, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Dita Charanzová, Clare Daly, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Luke Ming Flanagan, José Manuel García-Margallo y Marfil, Dino Giarrusso, Márton Gyöngyösi, Svenja Hahn, Yannick Jadot, Agnes Jongerius, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Peter Kofod, Andrey Kovatchev, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Aurore Lalucq, Morten Løkkegaard, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Luisa Regimenti, Manuela Ripa, Annie Schreijer-Pierik, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Witold Jan Waszczykowski, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Esitamise kuupäev

2.10.2020

 

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

 

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah,

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Sean Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Angelika Winzig

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Urmas Paet, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marek Belka, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Manuela Ripa

 

 

2

-

ID

Herve Juvin, Markus Buchheit

 

1

0

ID

Danilo Oscar Lancini

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

 

 

Viimane päevakajastamine: 19. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika