ДОКЛАД относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

2.10.2020 - (2020/2015(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Стефан Сежурне

Процедура : 2020/2015(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0176/2020
Внесени текстове :
A9-0176/2020
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

(2020/2015(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 4, 16, 26, 114 и 118 от него,

 като взе предвид Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения,

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество[1] и насоките за по-добро регулиране на Комисията (COM(2015)0215),

 като взе предвид Договора на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за авторското право, Договора на СОИС за изпълненията и звукозаписите и преработения от СОИС документ за въпроси от 29 май 2020 г. относно политиката в областта на интелектуалната собственост и изкуствения интелект,

 като взе предвид Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО[2],

 като взе предвид Директива (ЕС) 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни[3],

 като взе предвид Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми[4],

 като взе предвид Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване[5],

 като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор[6],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО[7],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз[8],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги[9],

 като взе предвид Бялата книга на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавена „Изкуствен интелект – Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие“ (COM(2020)0065),

 като взе предвид работата на експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект, създадена от Комисията,

 като взе предвид съобщенията на Комисията, озаглавени „Европейска стратегия за данните“ (COM(2020)0066) и „Нова промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102),

 като взе предвид насоките относно прегледа, осъществявани от Европейското патентно ведомство от ноември 2019 г.,

 като взе предвид работната програма за цифровата икономика 2016/05 „Онлайн платформите от гледна точка на икономическата политика“ на Съвместния изследователски център на Комисията и неговия Институт за перспективни технологични изследвания (IPTS),

 като взе предвид политическите насоки на следващия състав на Европейската комисия за периода 2019 – 2024 г., озаглавени „Съюз с по-големи амбиции: моята програма за Европа“,

 като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г., съдържаща препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката[10],

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, на комисията по транспорт и туризъм и на комисията по култура и образование,

 като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0176/2020),

А. като има предвид, че правната уредба на Съюза в областта на интелектуалната собственост има за цел да гарантира насърчаване на иновациите и творчеството, както и достъпа до знания и информация;

Б. като има предвид, че член 118 от ДФЕС предвижда, че законодателят на Съюза установява мерки за създаване на европейски права върху интелектуалната собственост (ПИС) с цел гарантиране на единна защита на правата върху интелектуалната собственост в Съюза; като има предвид, че единният пазар насърчава условията за по-ускорен икономически растеж с цел да се гарантира просперитетът на гражданите на Съюза;

В. като има предвид, че най-новото развитие в областта на изкуствения интелект и сходните нововъзникващи технологии представлява значителен технологичен напредък, който отваря перспективи и създава предизвикателства за гражданите на Съюза, предприятията, публичните администрации и творците, както и за сектора на отбраната;

Г. като има предвид, че технологиите в областта на изкуствения интелект могат да затруднят проследимостта на правата върху интелектуалната собственост и тяхното прилагане по отношение на генерираните от изкуствен интелект продукти, като по този начин се възпрепятства справедливото възнаграждение на творците, чийто оригинален труд се използва за захранване на такива технологии;

Д. като има предвид, че целта за превръщане на Съюза в световен лидер в технологиите в областта на изкуствения интелект трябва да включва усилия за възстановяване и запазване на цифровия и промишления суверенитет на Съюза, за гарантиране на неговата конкурентоспособност и за насърчаване и защита на иновациите, и трябва да изисква структурна реформа на промишлената политика на Съюза, за да може той да бъде начело на технологиите в областта на изкуствения интелект, като същевременно се зачита културното многообразие; като има предвид, че позицията на Съюза на световен лидер в областта на изкуствения интелект изисква ефективна система за интелектуална собственост, подходяща за цифровата ера, която да дава възможност на новаторите да предлагат нови продукти на пазара; като има предвид, че строгите предпазни мерки са от решаващо значение за защитата на патентната система на Съюза срещу злоупотреби, които вредят на иновативните разработчици в областта на изкуствения интелект; като има предвид, че е необходим насочен към човека подход по отношение на изкуствения интелект, който да е съобразен с етичните принципи и правата на човека, за да може технологията да продължи да бъде в служба на хората и на общото благо;

Е. като има предвид, че Съюзът притежава подходящото равнище на регулиране в областта на технологиите в областта на изкуствения интелект, за да се избегне фрагментирането на единния пазар, както и различаващите се национални разпоредби и насоки; като има предвид, че напълно хармонизираната регулаторна рамка на Съюза в областта на изкуствения интелект ще има потенциала да се превърне в нормативна база за сравнение на международно равнище; като има предвид, че новите общи правила за системите с изкуствен интелект следва да бъдат под формата на регламент, за да се установят еднакви стандарти в целия Съюз, и като има предвид, че законодателството трябва да бъде съобразено с бъдещето, за да се гарантира, че то може да върви в крак с бързото развитие на тази технология и трябва да бъде последвано от задълбочени оценки на въздействието; като има предвид, че правната сигурност допринася за технологичното развитие и че доверието на гражданите в новите технологии е от съществено значение за развитието на този сектор, тъй като то засилва конкурентното предимство на Съюза; като има предвид, че регулаторната рамка, уреждаща изкуствения интелект, следва да вдъхва доверие в безопасността и надеждността на изкуствения интелект и да постига баланс между обществената защита и бизнес стимулите за инвестиции в иновации;

Ж. като има предвид, че изкуственият интелект и свързаните с него технологии се основават на изчислителни модели и алгоритми, които се считат за математически методи по смисъла на Европейската патентна конвенция (ЕПК) и следователно като такива не могат да бъдат патентовани; като има предвид, че математическите методи и компютърни програми могат да бъдат защитени с патент съгласно член 52, параграф 3 от Европейската патентна конвенция, когато се използват като част от система за изкуствен интелект, която допринася за създаването на допълнителен технически ефект; като има предвид, че въздействието на такава потенциална патентна защита следва да бъде подложено на задълбочена оценка;

З. като има предвид, че изкуствения интелект и свързаните с него технологии се основават на създаването и изпълнението на компютърни програми, които като такива са обхванати от специален режим на защита на авторското право, при който може да бъде защитено само обективирането на компютърна програма, а не идеите, методите и принципите, които са в основата на който и да е елемент от нея;

И. като има предвид, че се предоставят все по-голям брой патенти, свързани с изкуствен интелект;

Й. като има предвид, че напредъкът на изкуствения интелект и свързаните с него технологии повдига въпроси относно самата защита на иновациите и защитата с правата върху интелектуалната собственост на материалите, съдържанието или данните, генерирани от технологиите в областта на изкуствения интелект и свързаните технологии, които могат да бъдат от промишлено или художествено естество, и които създават различни търговски възможности; като има предвид, че в това отношение е важно да се прави разграничение между човешките творби, подпомагани от изкуствен интелект и творбите, създадени самостоятелно от изкуствен интелект;

К. като има предвид, че изкуственият интелект и свързаните с него технологии са силно зависими от предварително налични съдържание и големи обеми от данни; като има предвид, че повишен прозрачен и открит достъп до някои нелични данни и бази данни в Съюза, особено за МСП и стартиращите предприятия, както и оперативната съвместимост на данните, която ограничава ефекта на блокиране, ще играят решаваща роля за напредъка в развитието на европейския изкуствен интелект и подкрепата за конкурентоспособността на европейските дружества в световен мащаб; като има предвид, че събирането на лични данни трябва да зачита основните права и правилата за защита на данните и изисква специално управление, по-конкретно в областта на управлението на данни и прозрачността на данните, използвани при разработването и внедряването на технологии в областта на изкуствения интелект през целия жизнен цикъл на система, използваща изкуствен интелект;

1. отбелязва Бялата книга на Европейската комисия, озаглавена „Изкуствен интелект —Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие“, както и европейска стратегия за данните; подчертава, че описаните там подходи могат да допринесат за разблокирането на потенциала на ориентиран към човека изкуствен интелект в рамките на Съюза; отбелязва обаче, че защитата на правата върху интелектуалната собственост в контекста на разработването на изкуствения интелект и свързаните с него технологии не е част от съображенията на Комисията, въпреки ключовото значение на тези права; подчертава необходимостта от създаване на единно европейско пространство на данни и счита, че използването му ще играе важна роля за иновациите и творчеството в икономиката на Съюза, което следва да бъде стимулирано; подчертава, че Съюзът следва да играе съществена роля при определянето на основните принципи за разработването, внедряването и използването на изкуствен интелект, без да спъва неговия напредък или да възпрепятства конкуренцията;

2. подчертава факта, че развитието на изкуствения интелект и свързаните с него технологии в транспортния и туристическия сектор ще донесе иновации, научни изследвания, мобилизиране на инвестиции и значителни икономически, социални, екологични, обществени и свързани с безопасността ползи, като същевременно направи тези сектори по-привлекателни за новите поколения и създаде нови възможности за заетост и по-устойчиви бизнес модели, но подчертава, че това не следва да причинява вреди или щети на хората или обществото;

3. подчертава значението на създаването на оперативна и напълно хармонизирана регулаторна рамка в областта на технологиите в областта на изкуствения интелект; предлага тази рамка да бъде под формата на регламент, а не на директива, за да се избегне фрагментиране на европейския единен цифров пазар и да се насърчат иновациите;

4. призовава Комисията да вземе предвид седемте ключови изисквания, посочени в насоките на експертната група на високо равнище, които тя приветства в своето съобщение от 8 април 2019 г.[11] и да ги въведе по подходящ начин във всички законодателни актове относно изкуствения интелект;

5. подчертава, че разработването, внедряването и използването на технологии в областта на изкуствения интелект, както и възходът на световната икономика, основана на данни, налагат разрешаването на важни технически, социални, икономически, етични и правни проблеми в различни области на политиката, включително правата върху интелектуалната собственост и тяхното въздействие върху областите на тези политики; подчертава, че за да се отключи потенциалът на технологиите в областта на изкуствения интелект, е необходимо да се премахнат ненужните правни пречки, за да не се възпрепятстват растежът или иновациите в развитието на основаната на данни икономика на Съюза; призовава за извършване на оценка на въздействието по отношение на защитата на правата върху интелектуалната собственост в контекста на разработването на технологии в областта на изкуствения интелект;

6. подчертава ключовото значение на балансираната защита на правата върху интелектуалната собственост по отношение на технологиите в областта на изкуствения интелект, както и на многоизмерния характер на тази защита, и същевременно подчертава, че е важно да се гарантира високо равнище на защита на правата върху интелектуалната собственост, да се създаде правна сигурност и да се изгради доверието, необходимо за насърчаване на инвестициите в тези технологии и да се гарантира тяхната дългосрочна жизнеспособност и използване от потребителите; счита, че Съюзът притежава потенциал да поеме водеща роля при създаването на технологии в областта на изкуствения интелект чрез приемане на действаща регулаторна рамка, която да се оценява редовно с оглед на технологичното развитие и чрез прилагане на проактивни публични политики, особено по отношение на програмите за обучение и финансовата подкрепа за научни изследвания, и сътрудничество между публичния и частния сектор; отново подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчна свобода на действие за разработването на нови технологии, продукти и услуги; подчертава, че създаването на среда, която благоприятства творчеството и иновациите чрез насърчаване на използването на технологии в областта на изкуствения интелект от творците, не трябва да се осъществява във вреда на интересите на хората творци, нито на етичните принципи на Съюза;

7. освен това счита, че Съюзът трябва да обхване различните измерения на изкуствения интелект чрез технологично неутрални и достатъчно гъвкави определения, така че те да се прилагат за бъдещото развитие на технологиите, както и за последващото им използване; счита, че е необходимо да продължи разсъждението върху взаимодействията между изкуствения интелект и правата върху интелектуалната собственост от гледна точка както на службите за интелектуална собственост, така и на ползвателите; счита, че предизвикателството, свързано с оценката на приложенията на изкуствения интелект, създава необходимост от някои изисквания за прозрачност и от разработване на нови методи, тъй като например адаптивните системи за обучение могат да се прекалибрират след всеки принос, което прави някои предварителни оповестявания неефективни;

8. подчертава значението на прозрачността и отговорната употреба на алгоритми от услугите за стрийминг, така че да бъдат по-добре обезпечени достъпът до културно и творческо съдържание в различни форми и на различни езици и безпристрастният достъп до европейски творби;

9. счита, че нарастващата нужда от изкуствен интелект и свързани с него технологии в технологии за дистанционно или биометрично разпознаване, например приложенията за проследяване в секторите на транспорта и туризма, представлява нов начин за справяне с COVID-19 и евентуални бъдещи санитарни кризи или кризи на общественото здравеопазване, като същевременно не се забравя необходимостта от защита на основните права, неприкосновеността на личния живот и личните данни;

10. препоръчва да се предпочита секторна оценка в зависимост от вида въздействие, което технологиите в областта на изкуствения интелект оказват върху правата върху интелектуалната собственост; счита, че този подход следва да отчита например равнището на човешка намеса, автономността на изкуствения интелект и значението на ролята и произхода на използваните данни и защитени от авторско право материали и евентуалното включване на други фактори от значение; припомня, че при всеки подход трябва да се намери подходящият баланс между необходимостта от защита на инвестициите както в ресурси, така и в усилия, и необходимостта от стимулиране на творчеството и споделянето; счита, че са необходими по-задълбочени изследвания за целите на оценяването на човешкия принос във връзка с алгоритмичните данни на изкуствения интелект; счита, че революционните технологии като изкуствения интелект предлагат както на малките, така и на големите дружества възможността да разработват водещи на пазара продукти; счита, че всички дружества следва да се възползват от еднакво ефикасна и ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост; следователно призовава Комисията и държавите членки да предоставят подкрепа на стартиращите предприятия и на МСП чрез Програмата за единния пазар и центровете за цифрови иновации за защитата на техните продукти;

11. предлага в тази оценка да се постави акцент върху въздействието и последиците от технологията в областта на изкуствения интелект и свързаните технологии в рамките на действащото право в областта на патентите, защитата на марките, дизайните и моделите, авторското право и сродните му права, включително приложимостта на правната закрила на бази данни и компютърни програми, закрилата на ноу-хау и неразкрита търговска информация („търговски тайни“) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разпространение; признава потенциала на технологиите в областта на изкуствения интелект за подобряване на прилагането на правата върху интелектуалната собственост, независимо от необходимостта от проверки и прегледи, извършвани от човек, особено когато са налице правни последици; освен това подчертава необходимостта да се прецени дали договорното право трябва да се актуализира, за да защитава по-добре потребителите, и дали е необходимо правилата в областта на конкуренцията да се адаптират, за да се отстрани пазарната неефективност или злоупотребите в цифровата икономика, необходимостта от създаване на по-цялостна правна уредба за икономическите сектори, имащи отношение към изкуствения интелект, като по този начин се даде възможност на европейските дружества и съответните заинтересовани страни да се разраснат, както и необходимостта да се създаде правна сигурност; подчертава, че защитата на интелектуалната собственост трябва винаги да се съчетава с други основни права и свободи;

12. припомня, че математическите методи са изключени от хипотезите за патентоспособност, освен ако не се използват за технически цели във връзка с технически изобретения, които могат да бъдат патентовани единствено при спазване на критериите, свързани с изобретенията; освен това посочва, че ако дадено изобретение се отнася до метод, който предполага използването на технически средства или техническо устройство, неговият предмет, разглеждан като цяло, всъщност е от техническо естество и поради това не се изключва от хипотезите за патентоспособност; подчертава във връзка с това ролята на рамката за патентната защита за стимулиране на изобретенията в областта на изкуствения интелект и за насърчаване на тяхното разпространение, както и необходимостта от създаване на възможности европейските дружества и стартиращи предприятия да насърчават развитието и внедряването на изкуствен интелект в Европа; посочва, че патентите от съществено значение за стандарт (ПСЗС) изпълняват ключова роля в разработването и разпространението на нови технологии в областта на изкуствения интелект и свързаните с него технологии и в осигуряването на оперативна съвместимост; призовава Комисията да подкрепя създаването на междуотраслови стандарти и да насърчи официална стандартизация;

13. отбелязва, че патентната защита може да бъде предоставена, при условие че изобретението е ново, не е очевидно и включва изобретателска стъпка; отбелязва освен това, че патентното право предполага всеобхватно описание на използваната технология, което може да създаде трудности за някои технологии в областта на изкуствения интелект с оглед на сложността на обосновката; подчертава също така правните предизвикателства на обратния инженеринг, който е изключение от защитата на авторското право на компютърните програми и защитата на търговските тайни, които от своя страна са от решаващо значение за иновациите и научните изследвания и които следва да бъдат надлежно взети предвид в контекста на разработването на технологии в областта на изкуствения интелект; призовава Комисията да оцени възможностите за адекватно изпитване на продуктите, например по модулен начин, без да се създават рискове за притежателите на права върху интелектуалната собственост или търговски тайни поради широкото разкриване на лесно възпроизвеждани продукти; подчертава, че до технологиите в областта на изкуствения интелект следва да има свободен достъп за целите на образованието и научно-изследователската дейност, например по-ефикасни методи за обучение;

14. отбелязва, че придаването на самостоятелност на творческия процес на създаване на съдържание от художествено естество може да повдигне въпроси, свързани с притежаването на правата върху интелектуалната собственост, обхващащи това съдържание; във връзка с това счита, че не би било целесъобразно да се полагат усилия за предоставяне на юридическа правосубектност на технологиите в областта на изкуствения интелект, и обръща внимание на отрицателното въздействие на една такава възможност върху стимулите за творците;

15. посочва разликата между асистираното от изкуствен интелект човешко творчество и творчеството, създадено чрез изкуствен интелект, като последното създава нови регулаторни предизвикателства за защитата на правата върху интелектуалната собственост, като например въпроси, свързани със собствеността, изобретателството и подходящото възнаграждение, както и въпроси, свързани с потенциалната пазарна концентрация; счита освен това, че правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии в областта на изкуствения интелект следва да се разграничават от правата върху интелектуалната собственост, предоставени евентуално за творчеството, създадено чрез изкуствен интелект; изтъква, че в случаите, в които е използван изкуствен интелект като инструмент, подпомагащ автора в творческия му процес, настоящата рамка в областта на интелектуалната собственост остава приложима;

16. счита, че техническите творби, създадени от технологиите в областта на изкуствения интелект, трябва да бъдат защитени съгласно правната рамка за правата върху интелектуалната собственост, за да се насърчат инвестициите в тази форма на творчество и да се подобри правната сигурност за гражданите, предприятията и изобретателите, тъй като за момента те са сред основните потребители на технологии в областта на изкуствения интелект; счита, че произведенията, създадени самостоятелно от изкуствени субекти и роботи, може да не отговарят на условията за защита на авторското право, за да се спази принципът на оригиналност, който е свързан с физическо лице, и понеже понятието „интелектуална творба“ е свързано с личността на автора; призовава Комисията да подкрепи хоризонтален, основан на доказателства и технологично неутрален подход към общите, единни разпоредби в областта на авторското право, приложими за генерирани от изкуствен интелект произведения в Съюза, ако се счита, че тези произведения може да отговарят на условията за защита на авторското право; препоръчва собствеността върху правата, ако има такива, да се предоставя само на физически или юридически лица, които законно са създали произведението, и само ако притежателят на авторското право е дал разрешение, ако се използва защитен с авторско право материал, освен ако не се прилагат изключения или ограничения по отношение на авторското право; подчертава, че е от значение да се улесни достъпът до данни и обменът на данни, отворените стандарти и технологиите с отворен код, като същевременно се насърчават инвестициите и се стимулират иновациите;

17. отбелязва, че изкуственият интелект дава възможност за обработване на голямо количество данни, свързани със състоянието на изкуството или на съществуването на права върху интелектуална собственост; същевременно отбелязва, че изкуственият интелект или свързаните с него технологии, използвани за процедурата по регистрация за предоставяне на права върху интелектуална собственост и за определяне на отговорността за нарушения на правата върху интелектуалната собственост, не могат да заместят прегледа, извършван от човек за всеки отделен случай, за да се гарантира качеството и справедливостта на решенията; отбелязва, че изкуственият интелект постепенно придобива способността да изпълнява задачи, които обикновено се изпълняват от хора, и поради това подчертава необходимостта от установяване на подходящи предпазни мерки, включително системи за проектиране с човешка намеса в процесите на контрол и преглед, прозрачност, отчетност и проверка на вземането на решения от изкуствения интелект;

18. отбелязва, че по отношение на използването на нелични данни от технологии с изкуствен интелект, законното използване на защитени с авторско право произведения и други съдържания и свързани с тях данни, включително предварително съществуващо съдържание, висококачествени набори от данни и метаданни, трябва да бъде оценено с оглед на съществуващите правила относно ограниченията и изключенията, свързани със закрилата на авторското право, като например извличането на информация от текст и данни, предвидени в Директивата относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар; призовава за допълнително изясняване по отношение на защитата на данните съгласно законодателството в областта на авторското право и потенциалната защита на търговските марки и промишления дизайн за произведения, създадени самостоятелно чрез приложения с изкуствен интелект; счита, че доброволното споделяне на нелични данни между предприятията и секторите следва да се насърчава и да се основава на справедливи договорни споразумения, включително споразумения за лицензиране; подчертава важните въпроси, свързани с правата върху интелектуална собственост, породени от създаването на дълбинни фалшификати въз основа на подвеждащи, манипулирани или просто некачествени данни, независимо дали тези дълбинни фалшификати съдържат данни, които могат да бъдат предмет на авторски права; изразява загриженост във връзка с възможността за масово манипулиране на граждани, която се използва за дестабилизиране на демокрациите, и призовава за повишаване на осведомеността и медийната грамотност, както и за предоставяне на спешно необходими технологии с изкуствен интелект за проверка на факти и информация; счита, че записите на данни, които не подлежат на одит и които се използват през целия жизнен цикъл на технологиите, използващи изкуствен интелект, в съответствие с правилата за защита на данните, биха могли да улеснят проследяването на използването на защитени с авторско право произведения и по този начин да защитят по-добре носителите на права и да допринесат за защитата на неприкосновеността на личния живот, ако изискването за съхраняване на подлежащи на одит записи бъде разширено, така че да включва данни, съдържащи или произтичащи от изображения и/или видеоклипове, съдържащи биометрични данни; подчертава, че технологиите с изкуствен интелект биха могли да бъдат полезни в контекста на прилагането на правата върху интелектуалната собственост, но ще е необходим преглед, извършен от човек, и гаранция, че всички системи за вземане на решения, ръководени от изкуствения интелект, са напълно прозрачни; подчертава, че нито един бъдещ режим на изкуствен интелект не може да заобикаля евентуалните изисквания за технология с отворен код в обществените поръчки или да възпрепятства взаимната свързаност на цифровите услуги; отбелязва, че системите с изкуствен интелект се основават на софтуер и на статистически модели, които могат да включват грешки; подчертава, че генерираните от изкуствен интелект продукти не трябва да бъдат дискриминационни и че един от най-ефективните начини за намаляване на предубежденията в системите с изкуствен интелект е да се гарантира, доколкото това е възможно съгласно правото на Съюза, че максималното количество нелични данни е налично за целите на обучението и машинното самообучение; призовава Комисията да обмисли използването на данни, които са обществено достояние, за такива цели;

19. подчертава значението на пълното прилагане на стратегията за цифровия единен пазар с цел да се подобри достъпността и оперативната съвместимост на неличните данни в ЕС; подчертава, че европейската стратегия за данните трябва да гарантира баланс между насърчаването на потока, по-широкия достъп и използването и споделянето на данни, от една страна, и защитата на правата върху интелектуалната собственост и търговските тайни, от друга страна, като същевременно се зачитат правилата за защита на данните и неприкосновеността на личния живот; подчертава необходимостта в тази връзка да се оцени дали правилата на Съюза относно интелектуалната собственост са подходящ инструмент за защита на данните, включително секторните данни, необходими за развитието на изкуствения интелект, като припомня, че структурираните данни, като например базите данни, когато се ползват от защита на интелектуалната собственост, обикновено не могат да се считат за данни; счита, че трябва да се предостави всеобхватна информация относно използването на данни, защитени от интелектуалната собственост, по-специално в контекста на отношенията между платформите и предприятията; приветства намерението на Комисията да създаде единно европейско пространство на данни;

20. отбелязва, че Комисията разглежда възможността за законодателни действия по въпроси, които оказват въздействие върху отношенията между икономическите субекти с цел използване на нелични данни и приветства евентуално преразглеждане на Директивата за базите данни и евентуално изясняване на прилагането на Директивата относно закрилата на търговски тайни като обща рамка; очаква с интерес резултатите от обществената консултация относно европейската стратегия за данните, започната от Комисията;

21. подчертава необходимостта Комисията да се стреми към балансирана и обусловена от иновациите защита на интелектуалната собственост в полза на европейските разработчици на технологии в областта на изкуствения интелект, да укрепи конкурентоспособността на европейските дружества в международен план, включително срещу евентуални способи за злоупотреба при съдебните спорове, и да осигури максимална правна сигурност за потребителите, особено в преговорите на международно равнище, по-специално по отношение на текущите дискусии относно изкуствения интелект и революцията на данните на равнището на СОИС; приветства неотдавнашното предоставяне от страна на Комисията на становищата на Съюза в рамките на обществената консултация на СОИС по проекта на документ на СОИС за изразяване на позиция относно политиката за интелектуалната собственост и изкуствения интелект от 13 декември 2019 г.; припомня в тази връзка етичното задължение на Съюза да подкрепя развитието по света чрез улесняване на трансграничното сътрудничество в областта на изкуствения интелект, включително чрез ограничения и изключения за трансграничните научни изследвания и извличането на информация от текст и данни, както е предвидено в Директивата относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар;

22. напълно съзнава, че напредъкът в областта на изкуствения интелект ще трябва да бъде съчетан с публични инвестиции в инфраструктура, с обучение в цифрови умения и със значителни подобрения в свързаността и оперативната съвместимост, за да се постигне цялостен резултат; поради това подчертава значението на сигурните и устойчиви 5G мрежи за пълното внедряване на технологиите в областта на изкуствения интелект, но което е по-важно, необходимата работа върху равнището на инфраструктурата и нейната сигурност в целия Съюз; отбелязва интензивната патентна дейност, която се извършва в транспортния сектор по отношение на изкуствения интелект; изразява загриженост, че това може да доведе до масови съдебни спорове, които ще навредят на промишлеността като цяло и биха могли също да засегнат безопасността на движението, ако не приемем без по-нататъшно забавяне законодателство за развитието на свързаните с изкуствен интелект технологии на равнището на Съюза;

23. подкрепя желанието на Комисията да прикани ключовите участници от производствения сектор — производители на транспортни средства, новатори в областта на изкуствения интелект и свързаността, доставчици на услуги от туристическия сектор и други действащи лица във веригата на стойността в автомобилния сектор — да се споразумеят относно условията, при които биха били готови да споделят своите данни.

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите членки.

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изкуственият интелект е научноизследователска област, която датира още от средата на ХХ век. Целта е амбициозна: разбиране на начина, по който човешката когнитивна система работи за възпроизвеждането ѝ с цел създаване на съпоставими процеси на вземане на решения. От няколко години насам изкуственият интелект навлезе в нова ера благодарение на съчетанието на голяма изчислителна мощ, все по-големия брой масиви от данни и мощни алгоритми.

 

Този нов импулс благоприятства разработването и внедряването на изкуствения интелект в много сектори. Той дава възможност например за автоматизиране на анализа на клиничните проби или за регулиране на светофари в зависимост от пътното движение без човешка намеса. Поради това потенциалът на тази технология по отношение на иновациите е много голям и Европейският съюз трябва да осигури оперативна правна рамка за развитието на европейски изкуствен интелект, както и на обществени политики на висотата на разглежданите проблеми, по-специално по отношение на обучението на европейците и финансовата подкрепа за приложните и фундаменталните изследвания. Тази рамка трябва задължително да включва обсъждане на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) с цел насърчаване и защита на иновациите и творчеството в тази област.

 

Определението за изкуствен интелект все още е предмет на обсъждане, но правната сигурност вероятно ще стимулира необходимите инвестиции в тази област в ЕС. Поради това следва да се насърчава известна законодателна гъвкавост, за да се отчете многостранният характер на изкуствения интелект и да бъдем в крак с времето (и технологичния напредък).

 

Успоредно с това трябва най-напред да се помисли за оценяване на патентното право в контекста на развитието на изкуствения интелект. Патентът защитава техническите изобретения, т.е. продукти, които осигуряват ново техническо решение на даден технически проблем. Затова ако алгоритмите, математическите методи и компютърните програми не могат да бъдат обхванати от патенти като такива, те могат да бъдат включени в техническо изобретение, което може да бъде обхванато от патенти. От решаващо значение за разгръщането на европейския изкуствен интелект е икономическите субекти, по-специално европейските стартиращи предприятия, да бъдат запознати с тази възможност.

 

Заявленията за патенти, регистрирани от Европейското патентно ведомство, за изобретения, пряко свързани с функционирането на изкуствен интелект (базови технологии с изкуствен интелект), се увеличиха с повече от три пъти през последното десетилетие: от 396 през 2010 г. на 1264 през 2017 г. Следва обаче да се отбележи, че в някои трети държави те са много повече в числено отношение и че международната конкуренция в тази стратегическа област е сериозна.

 

Изкуственият интелект се използва също така от патентните служби за улесняване на научните изследвания относно състоянието на технологиите. В това отношение е важно да се припомни, че технологията предоставя полезна помощ, но не следва да заменя анализа, извършван от човек, с оглед предоставяне на права. В областта на патентите трябва също така да се подчертае, че сложността на разсъжденията, използвани от някои технологии в областта на изкуствения интелект, може да затрудни проверката на това дали тези изобретения са в съответствие със съществуващите разпоредби.

 

Надолу по веригата все по-голямата самостоятелност на някои процеси на вземане на решения може да доведе до създаването на технически или художествени творби. Оценката на съвкупността от права върху интелектуалната собственост в контекста на тези промени трябва да бъде приоритет за тази област от правото на ЕС, за да се насърчи създаването на благоприятна среда за творчество и иновации, възнаграждавайки творците. Ролята на човешката намеса продължава да бъде от основно значение за програмирането на устройствата, използващи изкуствен интелект, избора на входящите данни и адаптирането на получените резултати. Перспективата за „силен“ изкуствен интелект, т.е. съзнателен сам по себе си, изглежда в голяма степен ориентиран към бъдещето.

 

Що се отнася до авторското право, условието за оригиналност, което оставя върху произведението отпечатъка на личността на неговия автор, може да представлява пречка за защитата на произведения, създадени от изкуствен интелект. Това условие обаче се развива към обективно схващане, което има за цел да характеризира една относителна новост, позволяваща разграничаване на защитеното произведение от вече създадените произведения. Общата цел на създадената от изкуствен интелект творба и „традиционната“ творба продължава да бъде увеличаването на културното наследство, дори ако творческият процес се извършва посредством друго действие. Докато художествените творби създадени от изкуствен интелект, се умножават, можем да посочим като пример картината „The Next Rembrandt“[12], създадена чрез дигитализиране с цел обработване от изкуствен интелект на 346 творби на художника – в този случай трябва да признаем, че произведение, създадено от изкуствен интелект, може да представлява творба, като се отчита по-скоро творческият резултат, а не творческият процес. Следва също така да се отбележи, че липсата на защита на произведения, създадени от изкуствен интелект, би могла да отнеме правата от изпълнителите на тези произведения, тъй като защитата на системата на сродни права предполага съществуването на авторско право върху изпълнената творба.

 

Поради това предлагаме да се прецени дали е уместно да се предостави авторското право на една такава „творческа работа“ на физическото лице, което я подготвя и прави обществено достояние по законосъобразен начин, при условие че авторът(ите) на основната технология не са против това използване. Тези разсъждения биха били в съответствие с европейската система за защита на „творбите с данни“; тези данни могат да се използват при данни, използвани за обучение на технологии в областта на изкуствения интелект, които след това могат да създават вторични произведения, включително за търговски цели, при условие че правото за това използване не е изрично запазено за техните носители на авторски права.

 

На последно място, като се има предвид съществената роля на данните и техния избор при разработването на технологии в областта на изкуствения интелект, възникват различни въпроси относно достъпността на тези данни, по-специално зависимостта от данни, ефекта на блокиране, господстващото положение на някои предприятия и като цяло – недостатъчния поток от данни. Поради това ще бъде важно да се насърчава споделянето на данни, създадени в Европейския съюз, за да се стимулират иновациите в областта на изкуствения интелект. В краткосрочен план това усилие ще включва транспонирането на Директивата относно отворените данни и насърчаването на използването на лицензионни споразумения за насърчаване на обмена на промишлени данни. В средносрочен план предстоящото предложение на Комисията относно общата законодателна рамка за управление на общите европейски пространства за данни е от решаващо значение, по-специално що се отнася до достъпа до чувствителни бази данни като здравеопазването.


 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (9.7.2020)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

(2020/2015(INI))

Докладчик по становище: Адам Белан

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня потенциала на изкуствения интелект (ИИ), когато става въпрос за предоставяне на новаторски услуги на предприятията, потребителите и публичния сектор; подчертава ключовата роля, която технологиите в областта на ИИ могат да играят в цифровизацията на икономиката в много сектори, като промишлеността, здравеопазването, строителството и транспорта, което може да доведе до създаване на нови бизнес модели; подчертава, че Съюзът трябва активно да приема развитието в тази област за постигане на напредък в изграждането на цифровия единен пазар; подчертава, че разработването и използването на ИИ на вътрешния пазар ще спечели от наличието на надеждна, балансирана и ефективна система за права върху интелектуалната собственост (ПИС); отбелязва значението на разграничаването между приложенията с ИИ или алгоритмите на ИИ, създадените чрез ИИ технологии и продукти, базите данни и отделните данни, за които са необходими различни форми на права;

2. счита, че революционните технологии, като например изкуственият интелект, предлагат както на малките, така и на големите дружества възможността да разработват водещи на пазара продукти; счита, че всички дружества или други собственици на такива продукти следва да се възползват от еднакво ефикасна и ефективна защита на ПИС; счита, че това може да насърчи появата на европейски малки и средни предприятия (МСП) и да доведе до значително конкурентно предимство в Съюза; призовава за анализ на въздействието на практиките на злоупотреби от страна на „патентните тролове“ и на стратегическите съдебни спорове в областта на ПИС, които могат да действат като изкуствена пречка за навлизане на пазара и за защита на установените участници на пазара; подчертава значението на технологиите в областта на ИИ, когато става въпрос за осигуряване на по-прозрачно, ефикасно и надеждно управление на свързаните с интелектуалната собственост аспекти на сделките;

3. подчертава значението на мерките и на информационните канали, които помагат на МСП и стартиращите предприятия ефективно да използват защитата на ПИС в технологиите в областта на ИИ; призовава Комисията и държавите членки да предоставят подкрепа на стартиращите предприятия и на МСП чрез Програмата за единния пазар и центровете за цифрови иновации с цел разработване и защита на техните продукти и така да им дадат възможност напълно да развият своя потенциал за растеж и създаване на работни места в Европа; подчертава, че е важно Комисията и държавите членки да се стремят към координация с други важни глобални участници в областта на ПИС за развитието на ИИ, така че да се създаде глобално съвместим подход, който да бъде от полза както за МСП, така и за стартиращите предприятия;

4. подчертава колко е важно да се защитават ПИС, включително търговските тайни, във всяка регулаторна рамка за ИИ, по-специално по отношение на подробните изисквания за тесния кръг от приложения, считани за „високорискови“, като същевременно се признава необходимостта от съчетаване на тези изисквания с прилагането на други цели на публичната политика, включително зачитане на основните права или свободи; счита, че за да се гарантира развитието на ориентиран към човека, надежден ИИ, е необходимо ефективно прилагане на законодателството относно лицата, сигнализиращи за нередности;

5. подчертава, че наред със защитата на ПИС, в интерес на потребителите е да имат правна сигурност относно позволените видове използване на защитени произведения, особено когато става въпрос за сложни алгоритмични продукти; призовава Комисията да предложи мерки за проследимост на данните, като същевременно вземе предвид както законността на придобиването на данните, така и защитата на правата на потребителите и на основните права;

6. счита, че предизвикателството, което представлява оценката на приложенията с ИИ, изисква разработването на нови методи и подходящ административен капацитет за органите за надзор на пазара; отбелязва, че системите за адаптивно учене могат да се калибрират отново след всяко въвеждане на данни, което в някои случаи прави самото предварително оповестяване неефективно;

7. счита, че когато приложенията с ИИ са сертифицирани, те следва да показват прозрачност, обяснимост – доколкото е възможно на практика – и спазване на етичните стандарти; отбелязва, че тази цел не може да бъде постигната единствено чрез простото оповестяване на алгоритъма или кода, ако въобще това е възможно; припомня, че наборите от данни също са важни в този процес;

8. призовава Комисията да обмисли как да оцени начините за изпитване на продуктите, например по модулен начин или чрез използване на инструменти за проверка, които биха позволили продуктите да бъдат изпитани по подходящ начин, като същевременно се спазва поверителността, за да се защитят търговските тайни на притежателите на ПИС.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.7.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Stéphanie Yon-Courtin

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

EPP

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

EUL/NGL

Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier

GREENS/EFA

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak,

ID

Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

NI

Marco Zullo

RENEW

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon‑Courtin

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Hynek Blaško

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ (14.7.2020)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

(2020/2015(INI))

Докладчик по становище: Андор Дели

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Въведение

1. приветства амбициите, заявени от Комисията в съобщенията ѝ от 19 февруари 2020 г., както и в нейната Бяла книга, озаглавена „Изкуствен интелект - Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие“, и в Европейската стратегия за данните в областта на изкуствения интелект (ИИ) и данните; отбелязва обаче, че въпросът за защитата на правата на интелектуална собственост (ПИС) в контекста на развитието на технологиите с ИИ и свързаните с него технологии, трябва да бъде разгледан по-сериозно;

2. подчертава, че разработването и внедряването на технологии с ИИ и свързаните с него технологии създава необходимост от решаване на техническите, социалните, икономическите, етичните и правните въпроси и междусекторните въздействия в разнообразни области на политиката, включително ПИС, и да се дават отговори и да се формулират политики на европейско равнище;

3. подчертава факта, че развитието на ИИ и свързаните с него технологии в транспортния и туристическия сектор ще донесе иновации, научни изследвания, мобилизиране на инвестиции и значителни икономически, социални, екологични, обществени и свързани с безопасността ползи, като същевременно направи сектора по-привлекателен за новите поколения и създаде нови възможности за заетост и по-устойчиви бизнес модели, като обаче не следва да причинява вреди или щети на хората или обществото;

4. отбелязва глобалната конкуренция между предприятията и икономическите региони при разработването на решения с ИИ за транспортния сектор; подчертава необходимостта да се укрепи в международен план конкурентоспособността на европейските дружества, извършващи дейност в транспортния сектор, като се утвърди ЕС като среда, благоприятстваща разработването и прилагането на решения с ИИ. подчертава освен това, че ИИ следва също да се внедрява във всички видове транспорт, както в градските, така и в селските райони, като съответно е необходим всеобхватен, технологично неутрален и гъвкав подход, за да се решават адекватно всички предизвикателства в сектора на транспорта и мобилността;

5.  потвърждава, че определянето на подходяща правна рамка на равнище ЕС за ПИС за иновациите в областта на ИИ и свързаността, както и за достъпа до и сигурността на данните, ще бъде от ключово значение за развитието и гладкото, безопасно и широко разпространение на технологиите в областта на ИИ и свързаните с него технологии в екосистемите на транспорта и туризма;

6. счита, че с течение на времето стратегиите за защита на интелектуалната собственост (ИС) ще се развиват непрекъснато с развитието на ИИ и че ще бъде необходимо да се вземат под внимание въпроси като адаптирането към тази променяща се среда с гъвкаво авторско право, закрила на патентите, търговските марки и дизайна или дори правила, свързани с търговската тайна, както и да се прецени кой е пътят, който ще предостави на новаторите най-широкообхватните и солидни средства за защита на интелектуалната собственост, включващи правна сигурност и насърчаващи новите инвестиции в частни предприятия, университети, МСП и клъстери с използване на публично-частни партньорства в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност;

7. призовава Комисията да вземе предвид седемте ключови изисквания, посочени в насоките на експертната група на високо равнище, които тя приветства в своето съобщение от 8 април 2019 г.[13] и да ги въведе по подходящ начин във всички законодателни актове относно ИИ;

8. счита, че нарастващата нужда от ИИ и свързани с него технологии в технологии за дистанционно или биометрично разпознаване, например приложенията за проследяване в секторите на транспорта и туризма, представлява нов начин за справяне с COVID-19 и евентуални бъдещи санитарни кризи или кризи на общественото здравеопазване, като същевременно не се забравя необходимостта от защита на основните права, неприкосновеността на личния живот и личните данни;

Права на ИС и иновации в областта на ИИ

9. отбелязва, че настоящата фрагментирана правна рамка на правата върху интелектуалната собственост и правната несигурност засягат развитието на технологиите в областта на ИИ и свързаните с него технологии в транспорта; поради това призовава Комисията да оцени пригодността на своя режим на интелектуална собственост за развитието на технологиите в областта на ИИ и, след задълбочен анализ и преглед на действащото законодателство, да представи законодателните предложения, които счете за необходими, за да се осигури доверие, правна сигурност и прозрачност и да се избегне по-нататъшна разпокъсаност, като по този начин се насърчава инвестирането в тези технологии;

10. отбелязва, че макар ИИ да позволява обработването на големи количества данни, свързани с права върху интелектуална собственост (ПИС), той не може да бъде заместител на проверки, извършвани от човек, във връзка с предоставянето на ПИС и определянето на отговорността при нарушения на ПИС;

11. отбелязва, че при използването на данни от изкуствен интелект ползването на защитени с авторско право данни трябва да бъде оценявано в контекста на изключенията, свързани с извличането на информация от текст и данни, предвидени в Директивата относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар, както и в контекста на всички начини на използване, попадащи в обхвата на ограничения и изключения по отношение на защитата на ПИС;

12. призовава Комисията да направи оценка на възможността и целесъобразността за дружествата, включително МСП, да получават патенти за софтуер или алгоритми с цел да се гарантират както защитата на иновациите, така и необходимостта от прозрачност за надежден ИИ, а също и наличността на алгоритмите, използвани за публични цели; подчертава необходимостта от поддържане на еднакви условия на конкуренция между тези дружества, както и важността на това да се запази съгласуваността с правото в областта на конкуренцията;

13. напълно съзнава, че напредъкът в областта на ИИ ще трябва да бъде съчетан с публични инвестиции в инфраструктура, с обучение в цифрови умения и със значителни подобрения в свързаността и оперативната съвместимост, за да се постигне цялостен резултат; поради това подчертава важността на сигурните и устойчиви 5G мрежи за пълното внедряване на технологиите в областта на ИИ, но което е по-важно, необходимата работа върху равнището на инфраструктурата и нейната сигурност в целия Съюз; отбелязва интензивната патентна дейност, която се извършва в транспортния сектор по отношение на ИИ; изразява загриженост, че това може да доведе до масови съдебни спорове, които ще навредят на промишлеността като цяло и биха могли също да засегнат безопасността на движението, ако не приемем без по-нататъшно забавяне законодателство за развитието на свързаните с ИИ технологии на европейско равнище;

14. посочва, че патентите от съществено значение за стандарт (ПСЗС) играят ключова роля в разработването и разпространението на нови технологии в областта на ИИ и свързаните с него технологии и осигуряването на оперативна съвместимост; призовава Комисията да насърчава появата на междуотраслови стандарти и официална стандартизация; във връзка с това припомня съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г. относно лицензирането на ПСЗС и основните принципи, залегнали в него относно прозрачността на ПСЗС, а именно справедливото, разумно и недискриминационно лицензиране и прилагането; обръща специално внимание на ПСЗС, които могат да подобрят достъпността, безопасността на пътищата и сигурността и за потребителите на транспортни услуги;

Права върху интелектуалната собственост и данни

15. приветства готовността на Комисията да гарантира, че събирането и използването на данни ще се извършват при пълно спазване на общия регламент на ЕС относно защитата на данните и други строги правила за защита на данните; подчертава необходимостта от продължаване на защитата на данните на европейските граждани, но счита, че е необходим правилен баланс между защитата на данните и правилата относно интелектуалната собственост, за да се предостави необходимата гъвкавост на новаторите в областта на ИИ;

16. приветства целта на Комисията за създаване на единно европейско пространство на данни с инвестиции в стандарти, инструменти и инфраструктура; подкрепя по-специално създаването на общоевропейско пространство за данни за мобилността, като се взема предвид съществуващата европейска законодателна рамка относно защитата на данните;

17. призовава Комисията да разгледа по подобаващ начин и спешно въпроса за, както и законодателните предложения относно, данните и защитата на интелектуалната собственост със справедлива и подходяща гъвкавост и в съответствие с принципа на технологична неутралност, също и чрез разработване на инициативи за обмен на най-добри практики и инвестиране в научни изследвания в тази област;

18. приветства бъдещото създаване на благоприятна и гъвкава законодателна рамка за управлението на общите европейски пространства за данни, както и желанието на Комисията да насърчава споделянето на данни между предприятия и правителства и между самите предприятия и да ограничи задължителния достъп до данни при справедливи, приемливи и недискриминационни условия до случаите, когато това се налага от конкретните обстоятелства; подчертава, че е важен достъпът до генерирани от превозни средства данни за всички заинтересовани лица в сектора на мобилността, за да се насърчи разработването на иновативни основани на данни услуги.

19. призовава Комисията да обърне специално внимание на достъпа на МСП и клъстерите до данни, които биха могли да дадат тласък на тяхната дейност, както и до технологични центрове и университети за насърчаване на техните научноизследователски програми;

20. подкрепя желанието на Комисията да прикани ключовите участници от производствения сектор — производители на транспортни средства, новатори в областта на ИИ и свързаността, доставчици на услуги от туристическия сектор и други действащи лица във веригата на стойността в автомобилния сектор,  — да се споразумеят относно условията, при които биха били готови да споделят своите данни.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Carlo Fidanza, Maria Grapini, Roman Haider, Alessandra Moretti

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ECR

Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

2

-

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná

 

6

0

GUE/NGL

Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ :  „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


СТАНОВИЩЕ НА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ (3.9.2020)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

(2020/2015(INI))

Докладчик: Сабине Ферхайен

 

 


 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че изкуственият интелект (ИИ) и свързаните технологии, в по-широк смисъл, следва да бъдат в служба на човечеството и че ползите от тях следва да бъдат широко споделяни, без каквато и да било дискриминация; подчертава, че тъй като ИИ представляват непрекъснато променящ се набор от технологии, разработвани изключително бързо, и тъй като той постепенно увеличава способността си да осъществява все повече задачи, обичайно изпълнявани от хора, в дългосрочен план той може дори да надмине човешките интелектуални способности в някои области; поради това подчертава необходимостта от въвеждане на адекватни предпазни мерки, включително – при необходимост – системи за проектиране с човешка намеса в процесите на контрол и преглед, прозрачност и проверка на вземането на решения от ИИ; признава, че творците в сектора на културата и творчеството вече използват широко новите технологии с ИИ, за да създават произведенията си;

2. подчертава, че Съюзът следва да играе съществена роля при определянето на основните принципи за разработването, внедряването, програмирането и използването на ИИ, без да спъва неговия напредък или да възпрепятства конкуренцията, по-специално в регламентите и кодексите за поведение на Съюза; припомня, че Директива (ЕС) 2019/790 предоставя правна рамка за използването на защитени с авторски права произведения в процесите на интелигентен анализ на текст и данни, които са ключови при всички свързани с ИИ процеси; поради изтъква изискването достъпът до всяко използвано произведение да бъде съобразен със закона, както и да се гарантира правото на носителите на права предварително да изключват своите произведения от използване в свързан с ИИ процес без тяхното съгласие; подчертава също така необходимостта от етична рамка и стратегия за цифровите данни, придружени, ако е необходимо, от законодателство, в което да са заложени основните права и ценностите на Съюза;

3. подчертава колко е важно да се използва ИИ в училищата и университетите, като по този начин се позволява на тези институции да въведат нови и по-ефикасни методи за обучение, които ще подобрят успеваемостта на учениците и студентите; подчертава значението на насърчаването на учебни програми за ИИ, предназначени да помагат на учениците и студентите да придобият необходимото ноу-хау за бъдещи работни места; подчертава, че до технологиите с ИИ следва да има свободен достъп за целите на образованието и научно-изследователската дейност;

4. подчертава, че е от изключителна важност да бъде предоставен свободен и равен достъп до изкуствения интелект на територията на Съюза и в държавите членки; подчертава, че подкрепата на Съюза за иновациите и научните изследвания в областта на ИИ следва да бъде широко достъпна в целия Съюз; подчертава, че трябва да бъде предоставена специална подкрепа за разработчици и бенефициери на ИИ от групи в неравностойно положение и такива с увреждания;

5. счита, че е необходимо да има широко достъпно предоставяне на насоки и съвети за разработчиците и ползвателите на ИИ във връзка със защитата на правата на интелектуална собственост;

6. припомня, че изкуственият интелект може не само да извършва дейности, които досега са извършвани изключително от човека, но може също така да придобива и развива автономни и когнитивни характеристики чрез придобиване на опит или чрез засилено придобиване на знания; изтъква понятието за отговорност в случая на информационните системи, способни на засилено придобиване на знания; подчертава, че обучени системи с ИИ могат самостоятелно да създават и генерират културни и творчески произведения с минимална човешка намеса; отбелязва освен това, че системите с ИИ могат да се променят по непредвидим начин, като създават оригинални творби, които са неизвестни дори за техните първоначални програмисти, факт, който също следва да бъде взет предвид при създаването на рамка за защита на правата на използване, произтичащи от такива произведения; при все това припомня, че в ИИ следва да подпомага, а не да замества човешкия творчески разум;

7. отбелязва, че системите с ИИ се основават на софтуер и демонстрират интелигентно поведение въз основа на анализ на своята среда; подчертава, че този анализ се основава на статистически модели, от които грешките са неизбежна част, понякога с вериги за обратна връзка, които възпроизвеждат, засилват и утвърждават във времето съществуващите предубеждения, грешки и предположения; отбелязва необходимостта да се гарантира, че съществуват системи и методи, които да позволят проверка и обяснение на алгоритмите и решаване на възникналите проблеми;

8. счита, че правата на интелектуална собственост за разработването на технологии с ИИ следва да се разграничават от правата на интелектуална собственост за генерирани от ИИ съдържания; изтъква необходимостта от премахването на ненужните законови пречки пред разработването на ИИ с оглед освобождаването на потенциала на тези технологии в културата и образованието;

9. подчертава необходимостта от разглеждане на въпросите, свързани с авторското право, които се отнасят до генерирани от ИИ произведения в областта на културата и творчеството; подчертава, че създаването на произведения от човека като автор и производител на произведения трябва да бъде в основата на системата на правата върху интелектуалната собственост; отбелязва освен това, че въпросът за това доколко е възможно произведение, създадено от ИИ, да се проследи до човека, който е в основата на създаването му, е от ключово значение; обръща внимание на необходимостта да се прецени дали съществува „оригинално творчество“, което не изисква никаква човешка намеса; счита, че са необходими задълбочени научни изследвания, за да се разбере дали автоматичното приписване на авторското право на генерирани от ИИ произведения на носителя на авторското право на софтуера, алгоритъма или програмата за изкуствен интелект е най-доброто решение, тъй като е необходимо авторството на нова творба да бъде приписано на човек; приветства призива на Комисията за извършване на проучване относно авторското право и новите технологии;

10. изразява загриженост във връзка с потенциалния вакуум между правата върху интелектуалната собственост и развитието на технологиите с ИИ, който би могъл да направи сектора на културата и творчеството уязвим спрямо защитени с авторско право произведения, генерирани от ИИ; изразява загриженост относно възможни нарушения на интелектуалната собственост и подчертава необходимостта от наблюдение на всеки пазарен дефект или вреда за пазара, които възникват; призовава Комисията да подкрепи хоризонтален, основан на доказателства и технологично неутрален подход към общите, единни разпоредби в областта на авторското право, приложими за генерирани от ИИ произведения в Съюза, които биха увеличили растежа им и също така биха привлекли инвестиции от частния сектор в технологичното и икономическото развитие на сектора на ИИ и роботиката;

11. отбелязва развитието на възможностите на ИИ в разпространението на невярна информация и създаването на дезинформация; изразява загриженост, че това може да доведе до множество нарушения на законодателството за интелектуалната собственост, и освен това изразява извънредно безпокойство от възможността за масова манипулация на гражданите, която да бъде използвана за дестабилизиране на демокрациите; във връзка с това призовава за действия за засилване на информационната и медийната грамотност, като се вземе предвид фактът, че цифровата трансформация е техен неотменим аспект; призовава за определянето като приоритет на разработването на софтуер за проверка на факти и информация;

12. напомня, че данните са основният елемент от разработването и обучението на всяка система с ИИ; подчертава, че това включва структурирани данни, като например бази данни, произведения, защитени с авторско право, и други произведения, ползващи се със защита на интелектуалната собственост, които обичайно може да не се считат за данни; поради това изтъква, че също така е важно да се разгледа понятието за използване, имащо отношение към интелектуалните права, във връзка с функционирането на технологиите с ИИ;

13. изтъква, че най-ефикасният начин за намаляване на предубедеността в системите с ИИ е чрез осигуряване на максимално количество данни за обучаването им, за което е необходимо да бъдат ограничени всички ненужни пречки пред интелигентния анализ на текст и данни и да бъдат улеснени трансграничните употреби;

14. изтъква, че в случаите, в които се използва ИИ като инструмент, подпомагащ автора в творческия процес, настоящата законова рамка в областта на авторското право остава приложима към творбата и намесата на ИИ не се взема предвид;

15. препоръчва въвеждането на специални характеристики и правила за сигурност с оглед на защитата на правата на неприкосновеност на личния живот, свързани с технологиите с ИИ; изтъква, че зачитането на неприкосновеността на личния живот от технологиите с ИИ следва да бъде обект на задължителен контрол;

16. освен това припомня, че реформата на Съюза в областта на авторското право въведе изключение за интелигентния анализ на текст и данни, според което научно-изследователската дейност може да се ползва от свободен достъп до данни, а интелигентният анализ на текст и данни за други цели също ще бъде позволен при спазването на допълнителни изисквания;

17. подчертава, че ИИ може също така да бъде ефикасен инструмент за установяване и докладване на наличието на защитено с авторски права онлайн съдържание; подчертава също така необходимостта от разглеждане на въпроса за отговорността при нарушения на авторското право и други нарушения на правата на интелектуална собственост, извършвани от системите с ИИ, както и на въпроса за собствеността върху данните; при все това изтъква, че следва да се прави ясно разграничение между автономните нарушения и случаите на копиране на творби на трети страни, които са били улеснени или не са били предотвратени от оператора на софтуер на ИИ; счита, че проследимостта следва да бъде предварително условие при определянето на отговорността, тъй като, от една страна, служи за основание за предприемане на правни действия, а от друга – позволява да се установят и коригират случаите на неправилно функциониране;

18. подчертава значението на прозрачността и отговорната употреба на алгоритми от услугите за стрийминг, така че да бъдат по-добре обезпечени достъпът до културно и творческо съдържание в различни форми и на различни езици и безпристрастният достъп до европейски творби;

19. припомня моралното задължение на Съюза да подкрепя развитието по света, като улеснява трансграничното сътрудничество в областта на ИИ, включително посредством ограничения и изключения за трансграничните научни изследвания и интелигентния анализ на текст и данни, и поради това настоятелно призовава за ускоряване на международните действия в рамките на Световната организация за интелектуална собственост за постигането на тази цел;

20. отчита, че поради технологичния напредък на някои държави Съюзът има основното задължение да насърчава споделянето на ползите от ИИ, като използва редица инструменти, включително инвестиции в научно-изследователската дейност във всички държави членки.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.9.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Ibán García Del Blanco, Bernard Guetta, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Martina Michels

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D

Ibán García del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva

ID

Gilbert Collard

VERTS/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Salima Yenbou

ECR

Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

NI

Isabella Adinolfi

 

1

-

ID

Christine Anderson

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Patrick Breyer, Evelyne Gebhardt

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

EPP

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, József Szájer, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken

RENEW

Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

NI

Mislav Kolakušić

 

3

-

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

GUE/NGL

Manon Aubry

 

2

0

RENEW

Karen Melchior

ID

Gunnar Beck

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 октомври 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност