Διαδικασία : 2020/2015(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0176/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0176/2020

Συζήτηση :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2020 - 17
PV 20/10/2020 - 21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0277

<Date>{02/10/2020}2.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0176/2020</NoDocSe>
PDF 286kWORD 108k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης</Titre>

<DocRef>(2020/2015(INI))</DocRef>


<Commission>{JURI}Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Stéphane Séjourné</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

(2020/2015(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 4, 16, 26, 114 και 118,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων,

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου[1] και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας (COM(2015)0215),

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για τη διανοητική ιδιοκτησία, τη Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα και το αναθεωρημένο έγγραφο θεμάτων του ΠΟΔΙ, της 29ης Μαΐου 2020, σχετικά με την πολιτική για τη διανοητική ιδιοκτησία και την τεχνητή νοημοσύνη,

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ[2],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων[3],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών[4],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους[5],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα[6],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ[7],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση[8],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης[9],

 έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης» (COM(2020)0065),

 έχοντας υπόψη τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή,

 έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066) και «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτήσεων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, του Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας 2016/05 για την ψηφιακή οικονομία του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής και του Ινστιτούτου Μελετών Τεχνολογιών του Μέλλοντος με τίτλο «Προοπτικές οικονομικής πολιτικής σε επιγραμμικές πλατφόρμες»,

 έχοντας υπόψη τους πολιτικούς προσανατολισμούς για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της περιόδου 2019-2024 με τίτλο «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα: Το πρόγραμμά μου για την Ευρώπη»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής[10],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0176/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία έχει ως στόχο να διασφαλίσει την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, καθώς και την πρόσβαση στη γνώση και τις πληροφορίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 118 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι ο νομοθέτης της Ένωσης πρέπει να θεσπίζει μέτρα για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία προστασία των δικαιωμάτων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά προωθεί τις συνθήκες για την ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη που είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία των πολιτών της Ένωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τις συναφείς αναδυόμενες τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν μια σημαντική τεχνολογική πρόοδο που δημιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες διοικήσεις, τους δημιουργούς και τον αμυντικό τομέα της Ένωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την ιχνηλασιμότητα των ΔΔΙ και την εφαρμογή τους στα παραγόμενα από ΤΝ προϊόντα, εμποδίζοντας έτσι τη δίκαιη αμοιβή των ανθρώπινων δημιουργών των οποίων η αρχική εργασία χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση τέτοιων τεχνολογιών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος να καταστεί η Ένωση παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες ΤΝ πρέπει να περιλαμβάνει προσπάθειες για την ανάκτηση και τη διαφύλαξη της ψηφιακής και βιομηχανικής κυριαρχίας της Ένωσης, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της και την προώθηση και προστασία της καινοτομίας, και ότι πρέπει να απαιτεί διαρθρωτική μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης, ώστε να μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τεχνολογιών ΤΝ, με παράλληλο σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ηγετική θέση της Ένωσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή, το οποίο θα επιτρέπει στους καινοτόμους να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρές διασφαλίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Ένωσης από την κατάχρηση, η οποία είναι επιζήμια για τους καινοτόμους σχεδιαστές τεχνητής νοημοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ΤΝ, η οποία θα είναι συμβατή με τις δεοντολογικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου η τεχνολογία να παραμείνει ένα μέσο προς όφελος των ανθρώπων και του κοινού καλού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενωσιακό επίπεδο είναι το κατάλληλο επίπεδο κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς και οι διαφορές στις εθνικές διατάξεις και κατευθυντήριες γραμμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρως εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης στον τομέα της ΤΝ θα έχει τη δυνατότητα να καταστεί πρότυπο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κοινοί κανόνες για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να λάβουν τη μορφή κανονισμού προκειμένου να καθιερωθούν ίσα πρότυπα σε ολόκληρη την Ένωση και ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι ανθεκτική στο μέλλον ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να συμβαδίζει με την ταχεία ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, και ότι πρέπει να παρακολουθείται μέσω διεξοδικών εκτιμήσεων επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια δικαίου συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη και ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στις νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αυτού του τομέα, καθώς ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ΤΝ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εμπνέει εμπιστοσύνη σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ΤΝ και να επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ της δημόσιας προστασίας και των επιχειρηματικών κινήτρων για επενδύσεις στην καινοτομία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ και οι συναφείς τεχνολογίες βασίζονται σε υπολογιστικά μοντέλα και αλγόριθμους, που θεωρούνται μαθηματικές μέθοδοι κατά την έννοια της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ) και, ως εκ τούτου, δεν κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως τέτοιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθηματικές μέθοδοι και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 3 της ΣΕΔΕ όταν χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός συστήματος ΤΝ που συμβάλλει στην παραγωγή περαιτέρω τεχνικών αποτελεσμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτής της ενδεχόμενης προστασίας των ευρεσιτεχνιών θα πρέπει να αξιολογηθεί ενδελεχώς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ και οι συναφείς τεχνολογίες βασίζονται στη δημιουργία και την εκτέλεση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία, ως τέτοια, υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το οποίο μόνο η έκφραση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να προστατεύεται, και όχι οι ιδέες, οι μέθοδοι και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την ΤΝ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προστασία της ίδιας της καινοτομίας και της εφαρμογής των ΔΔΙ στα αντικείμενα, το περιεχόμενο και τα δεδομένα που παράγονται από την ΤΝ και τις συναφείς τεχνολογίες, τα οποία μπορούν να αποτελούν βιομηχανικά ή καλλιτεχνικά δημιουργήματα και τα οποία δημιουργούν διάφορες εμπορικές ευκαιρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των ανθρώπινων δημιουργιών που υποβοηθούνται από την ΤΝ και των δημιουργιών που παράγονται αυτόνομα από την ΤΝ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ και οι συναφείς τεχνολογίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από προϋπάρχον περιεχόμενο και μεγάλο όγκο δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη διαφανής και ανοικτή πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα και βάσεις δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και η διαλειτουργικότητα των δεδομένων, η οποία περιορίζει τα φαινόμενα εγκλωβισμού, θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ΤΝ και στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και απαιτεί εξατομικευμένη διακυβέρνηση, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων και τη διαφάνεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός συστήματος βασισμένου στην ΤΝ·

1. λαμβάνει υπό σημείωση τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης» και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, τονίζει ότι οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να συμβάλουν στην απελευθέρωση του δυναμικού μιας ανθρωποκεντρικής ΤΝ στην ΕΕ· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ΤΝ και των σχετικών τεχνολογιών, παρά την κρίσιμη σημασία αυτών των δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων και πιστεύει ότι η χρήση του θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην οικονομία της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί· τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά τον καθορισμό βασικών αρχών για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να δυσχεραίνει την πρόοδό της ή να εμποδίζει τον ανταγωνισμό·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ανάπτυξη της ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού θα αποφέρει καινοτομία, έρευνα, κινητοποίηση επενδύσεων και σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και δημόσια οφέλη και οφέλη για την ασφάλεια, καθιστώντας τους κλάδους αυτούς ελκυστικότερους για τις νέες γενιές και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης και πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά τονίζει ότι δεν θα πρέπει να προκαλεί βλάβες ή ζημίες σε ανθρώπους ή στην κοινωνία·

3. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός λειτουργικού και πλήρως εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης· προτείνει ένα τέτοιο πλαίσιο να λάβει τη μορφή κανονισμού και όχι οδηγίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να προωθηθεί η καινοτομία·

4 καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επτά βασικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, τις οποίες επικρότησε στην ανακοίνωσή της, της 8ης Απριλίου 2019[11], και να τις εφαρμόσει κατάλληλα σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που αφορούν την ΤΝ·

5. τονίζει ότι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και χρήση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας δεδομένων απαιτούν την αντιμετώπιση σημαντικών τεχνικών, κοινωνικών, οικονομικών, δεοντολογικών και νομικών ζητημάτων σε διάφορους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του αντικτύπου τους σε αυτούς τους τομείς πολιτικής· επισημαίνει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό των τεχνολογιών ΤΝ, είναι αναγκαίο να αρθούν οι περιττοί νομικοί φραγμοί, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ανάπτυξη ή η καινοτομία στην αναπτυσσόμενη οικονομία δεδομένων της Ένωσης· ζητεί να διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία των ΔΔΙ στο πλαίσιο της ανάπτυξης των τεχνολογιών ΤΝ·

6. τονίζει την καίρια σημασία της ισορροπημένης προστασίας των ΔΔΙ σε σχέση με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, και του πολυδιάστατου χαρακτήρα αυτής της προστασίας, και, ταυτόχρονα, τονίζει τη σημασία της διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας των ΔΔΙ, της δημιουργίας ασφάλειας δικαίου και της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης που απαιτείται για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε αυτές τις τεχνολογίες και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και χρήσης τους από τους καταναλωτές· θεωρεί ότι η Ένωση έχει το δυναμικό να πρωτοστατήσει στη δημιουργία τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης υιοθετώντας ένα επιχειρησιακό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο αξιολογείται τακτικά υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και εφαρμόζοντας προορατικές δημόσιες πολιτικές, ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης και τη χρηματοδοτική στήριξη της έρευνας και της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκές περιθώριο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών· τονίζει ότι η δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία μέσω της ενθάρρυνσης της χρήσης των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης από τους δημιουργούς δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των συμφερόντων των ανθρώπινων δημιουργών ούτε των δεοντολογικών αρχών της Ένωσης·

7. θεωρεί επίσης ότι η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις διάφορες διαστάσεις της ΤΝ μέσω ενός τεχνολογικά ουδέτερων και επαρκώς ευέλικτων ορισμών που θα μπορούν να έχουν εφαρμογή στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και στις συνεπακόλουθες χρήσεις· θεωρεί αναγκαίο να συνεχιστεί ο προβληματισμός σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και των ΔΔΙ, τόσο από τη σκοπιά των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας όσο και από τη σκοπιά των χρηστών· πιστεύει ότι η πρόκληση της αξιολόγησης των εφαρμογών ΤΝ δημιουργεί την ανάγκη για ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας και την ανάπτυξη νέων μεθόδων, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης ενδέχεται να αναβαθμονομηθούν μετά από κάθε εισροή, καθιστώντας ορισμένες εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις αναποτελεσματικές·

8. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της ανάληψης ευθυνών κατά τη χρήση αλγορίθμων από υπηρεσίες μετάδοσης συνεχούς ροής, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερα η πρόσβαση σε πολιτιστικό και δημιουργικό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές και γλώσσες καθώς και η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε ευρωπαϊκά έργα·

9. θεωρεί ότι η αυξανόμενη ανάγκη για τεχνολογίες ΤΝ και συναφείς τεχνολογίες στις τεχνολογίες εξ αποστάσεως αναγνώρισης ή βιομετρικής αναγνώρισης, όπως οι εφαρμογές ιχνηλάτησης στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού, συνιστά έναν νέο τρόπο για την αντιμετώπιση της COVID-19 και πιθανών μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων και κρίσεων δημόσιας υγείας, διατηρώντας κατά νου την ανάγκη για προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

10. συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση βάσει τομέα και τύπου όσον αφορά τις επιπτώσεις των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην προστασία των ΔΔΙ· θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, για παράδειγμα, τον βαθμό ανθρώπινης παρέμβασης, την αυτονομία της ΤΝ, τη σημασία του ρόλου και της προέλευσης των δεδομένων και του υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την πιθανή συμμετοχή άλλων σχετικών παραγόντων· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε προσέγγιση πρέπει να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης προστασίας των επενδύσεων τόσο των πόρων όσο και των προσπαθειών και της ανάγκης παροχής κινήτρων για δημιουργία και κοινή χρήση· είναι της άποψης ότι απαιτείται διεξοδικότερη έρευνα για τους σκοπούς της αξιολόγησης της ανθρώπινης συμβολής όσον αφορά τα αλγοριθμικά δεδομένα της ΤΝ· φρονεί ότι οι επαναστατικές τεχνολογίες, όπως η ΤΝ, προσφέρουν τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύξουν προϊόντα που θα καταλάβουν μεγάλο μερίδιο στην αγορά· θεωρεί ότι όλες οι εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται από ένα εξίσου αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, μέσω του προγράμματος για την ενιαία αγορά και κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, για την προστασία των προϊόντων τους·

11. προτείνει η αξιολόγηση αυτή να εστιάσει ιδίως στον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος του δικαίου ευρεσιτεχνίας, της προστασίας των σημάτων και των σχεδίων και υποδειγμάτων, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εφαρμογής της νομικής προστασίας των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, της προστασίας της τεχνογνωσίας και των εμπορικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται («εμπορικό απόρρητο») από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους· αναγνωρίζει τις δυνατότητες των τεχνολογιών ΤΝ να βελτιώσουν την επιβολή των ΔΔΙ, παρά την ανάγκη για ανθρώπινη επαλήθευση και επανεξέταση, ιδίως σε περίπτωση νομικών συνεπειών· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον το δίκαιο των συμβάσεων θα πρέπει να επικαιροποιηθεί για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και κατά πόσον οι κανόνες ανταγωνισμού πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και οι καταχρήσεις της αγοράς στην ψηφιακή οικονομία, η ανάγκη δημιουργίας ενός πιο ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για τους οικονομικούς τομείς στους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει ρόλο, ώστε να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς να επεκταθούν, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας ασφάλειας δικαίου· τονίζει ότι η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει πάντα να συνάδει με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες·

12. υπενθυμίζει ότι οι μαθηματικές μέθοδοι εξαιρούνται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως τέτοιες, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για τεχνικό σκοπό στο πλαίσιο τεχνικών εφευρέσεων, οι οποίες μπορούν οι ίδιες να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μόνο εφόσον τηρούνται τα ισχύοντα κριτήρια σχετικά με τις εφευρέσεις· επισημαίνει επίσης ότι εάν μια εφεύρεση αφορά μέθοδο που περιλαμβάνει τεχνικά μέσα ή αφορά τεχνολογικό προϊόν, ο σκοπός της, εξεταζόμενος στο σύνολό του, είναι στην πραγματικότητα τεχνικής φύσεως και, ως εκ τούτου, δεν εξαιρείται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του πλαισίου προστασίας των ευρεσιτεχνιών στην παροχή κινήτρων για εφευρέσεις τεχνητής νοημοσύνης και την προώθηση της διάδοσής τους, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης της ΤΝ στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία τεχνικών προτύπων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και τη διάδοση νέων τεχνολογιών ΤΝ και συναφών τεχνολογιών και στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την καθιέρωση διακλαδικών προτύπων και ναι ενθαρρύνει τον καθορισμό επίσημων προτύπων·

13. σημειώνει ότι η προστασία μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η εφεύρεση είναι νέα και όχι αυτονόητη και να ενσωματώνει νέα στοιχεία· σημειώνει, επιπλέον, ότι το δίκαιο περί ευρεσιτεχνίας απαιτεί ολοκληρωμένη περιγραφή της υποκείμενης τεχνολογίας, κάτι που μπορεί να θέσει προκλήσεις για ορισμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένης της πολυπλοκότητας του σκεπτικού τους· τονίζει επίσης τις νομικές προκλήσεις της αντίστροφης μηχανικής, η οποία αποτελεί εξαίρεση από την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την προστασία των εμπορικών απορρήτων, τα οποία με τη σειρά τους έχουν καίρια σημασία για την καινοτομία και την έρευνα και τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο της ανάπτυξης τεχνολογιών ΤΝ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες επαρκούς δοκιμής των προϊόντων, για παράδειγμα κατά ενότητες, χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι για τους κατόχους ΔΔΙ ή τα εμπορικά απόρρητα λόγω της εκτεταμένης αποκάλυψης εύκολα αναπαραγόμενων προϊόντων· τονίζει ότι θα πρέπει οι τεχνολογίες ΤΝ να είναι ελεύθερα διαθέσιμες για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, όπως οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι μάθησης·

14. σημειώνει ότι η αυτονόμηση της δημιουργικής διαδικασίας της δημιουργίας παράγουν καλλιτεχνικού χαρακτήρα μπορεί να εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των ΔΔΙ που καλύπτουν αυτό το περιεχόμενο· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να επιδιωχθεί η απόδοση νομικής προσωπικότητας στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο αυτής της πιθανότητας στα κίνητρα για τους ανθρώπινους δημιουργούς·

15. επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ των ανθρώπινων δημιουργιών που υποστηρίζονται από ΤΝ και των δημιουργιών που παράγονται από ΤΝ, με τις τελευταίες να δημιουργούν νέες ρυθμιστικές προκλήσεις για την προστασία των ΔΔΙ, όπως ζητήματα περί ιδιοκτησίας, προσδιορισμού του εφευρέτη και κατάλληλης αμοιβής, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με πιθανή συγκέντρωση της αγοράς· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει τα ΔΔΙ για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης να διακρίνονται από τα ΔΔΙ που ενδέχεται να παραχωρούνται για δημιουργίες παραγόμενες από ΤΝ· τονίζει ότι, όταν χρησιμοποιείται η ΤΝ αποκλειστικά ως εργαλείο που βοηθά έναν παραγωγό στη διαδικασία της δημιουργίας, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το τρέχον πλαίσιο περί πνευματικών ΔΔΙ·

16. είναι της άποψης ότι οι τεχνικές δημιουργίες που παράγονται από τεχνολογία ΤΝ πρέπει να προστατεύονται από το νομικό πλαίσιο των ΔΔΙ, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε αυτή τη μορφή δημιουργίας και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και, δεδομένου ότι επί του παρόντος είναι βασικοί χρήστες των τεχνολογιών ΤΝ, τους εφευρέτες· θεωρεί ότι τα έργα που παράγονται αυτόνομα από τεχνητούς παράγοντες και ρομπότ ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμα για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να τηρείται η αρχή της πρωτοτυπίας, η οποία συνδέεται με ένα φυσικό πρόσωπο, και δεδομένου ότι η έννοια της «πνευματικής δημιουργίας» αφορά την προσωπικότητα του δημιουργού· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μια οριζόντια, τεκμηριωμένη και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις κοινές, ενιαίες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζονται σε έργα που παράγονται από ΤΝ στην Ένωση, αν θεωρηθεί ότι τα έργα αυτά θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας· συνιστά να εκχωρείται η κυριότητα των δικαιωμάτων, εάν υπάρχουν, μόνο στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δημιούργησαν το έργο νόμιμα και μόνο εάν έχει χορηγηθεί άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση χρήσης υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή περιορισμοί σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε δεδομένα και στην κοινοχρησία δεδομένων, σε ανοικτά πρότυπα και τεχνολογία ανοικτής πηγής, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις επενδύσεις και τονώνοντας την καινοτομία·

17. σημειώνει ότι η ΤΝ επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου αριθμού δεδομένων σχετικά με το στάδιο της εξέλιξης ή την ύπαρξη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· σημειώνει, ταυτόχρονα, ότι η ΤΝ ή οι συναφείς τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία καταχώρισης με σκοπό τη χορήγηση ΔΔΙ και για τον προσδιορισμό της ευθύνης για παραβιάσεις των ΔΔΙ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον ανθρώπινο έλεγχο που διενεργείται κατά περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αμεροληψία των αποφάσεων· σημειώνει ότι η ΤΝ αποκτά σταδιακά την ικανότητα εκτέλεσης καθηκόντων που εκτελούνται συνήθως από ανθρώπους και τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να θεσπιστούν επαρκείς διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων σχεδιασμού με διαδικασίες ελέγχου και επανεξέτασης που περιλαμβάνουν ανθρώπινη συμμετοχή, διαφάνεια, λογοδοσία και επαλήθευση της λήψης αποφάσεων της ΤΝ·

18. σημειώνει, όσον αφορά τη χρήση δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ότι η νόμιμη χρήση έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων αντικειμένων και συναφών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ήδη υπάρχοντος περιεχομένου, των συνόλων δεδομένων υψηλής ποιότητας και των μεταδεδομένων, πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσμα των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως η εξαίρεση της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, όπως προβλέπεται στην οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά· ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την ενδεχόμενη προστασία εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων για έργα που παράγονται αυτόνομα μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης· θεωρεί ότι η εθελοντική ανταλλαγή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ επιχειρήσεων και τομέων θα πρέπει να προωθηθεί και να βασίζεται σε δίκαιες συμβατικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αδειοδότησης· επισημαίνει τα ζητήματα όσον αφορά τα ΔΔΙ, που προκύπτουν από τη δημιουργία deep fakes βάσει παραπλανητικών, επεξεργασμένων ή απλώς χαμηλής ποιότητας δεδομένων, ανεξάρτητα από τα deep fakes που περιέχουν δεδομένα τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για τη δυνατότητα χρήσης της μαζικής χειραγώγησης των πολιτών για την αποσταθεροποίηση των δημοκρατιών και ζητεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και να καταστούν διαθέσιμες οι επειγόντως αναγκαίες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση των γεγονότων και των πληροφοριών· θεωρεί ότι τα μη προσωπικά ελέγξιμα αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των τεχνολογιών που βασίζονται στην ΤΝ σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ιχνηλάτηση της χρήσης έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, να προστατεύσουν καλύτερα τους κατόχους δικαιωμάτων και να συμβάλουν στην προστασία της ιδιωτικότητας, εάν η απαίτηση τήρησης ελέγξιμων αρχείων επεκταθεί ώστε να καλύπτει δεδομένα που περιέχουν ή προέρχονται από εικόνες ή/και βίντεο που περιέχουν βιομετρικά δεδομένα· τονίζει ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στο πλαίσιο της επιβολής των ΔΔΙ, αλλά θα απαιτούσαν επανεξέταση από άνθρωπο και εγγύηση ότι όλα τα συστήματα λήψης αποφάσεων που βασίζονται στην ΤΝ είναι απολύτως διαφανή· τονίζει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό καθεστώς ΤΝ δεν πρέπει να καταστρατηγεί πιθανές απαιτήσεις για τεχνολογία ανοικτού κώδικα σε δημόσιους διαγωνισμούς ή να εμποδίζει τη διασυνδεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών· σημειώνει ότι τα συστήματα ΤΝ βασίζονται σε λογισμικό και σε στατιστικά μοντέλα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν σφάλματα· τονίζει ότι τα προϊόντα που δημιουργούνται από την ΤΝ δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις και ότι ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση της μεροληψίας στα συστήματα ΤΝ είναι να διασφαλιστεί – στο μέτρο του δυνατού βάσει του δικαίου της Ένωσης – ότι διατίθεται ο μέγιστος αριθμός δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς κατάρτισης και μηχανικής μάθησης· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη χρήση δεδομένων δημόσιου χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς·

19. τονίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η διαλειτουργικότητα των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα πρέπει να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ, αφενός, της προώθησης της ροής των δεδομένων, της ευρύτερης πρόσβασης στα δεδομένα, της χρήσης και της κοινοχρησίας τους και, αφετέρου, της προστασίας των ΔΔΙ και των εμπορικών απορρήτων, με παράλληλο σεβασμό των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί, στο πλαίσιο αυτό, κατά πόσον οι κανόνες της Ένωσης για τη διανοητική ιδιοκτησία αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών δεδομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της ΤΝ, υπενθυμίζοντας ότι τα δομημένα δεδομένα, όπως οι βάσεις δεδομένων, όταν προστατεύονται ως διανοητική ιδιοκτησία, δεν μπορούν συνήθως να θεωρούνται δεδομένα· θεωρεί ότι θα πρέπει να παρέχονται ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που προστατεύονται από ΔΔΙ, ιδίως στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων·

20. σημειώνει ότι η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα της νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ των οικονομικών παραγόντων που αποσκοπούν στη χρήση δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, και χαιρετίζει μια πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας για τις βάσεις δεδομένων και μια ενδεχόμενη αποσαφήνιση της εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία των εμπορικών απορρήτων ως γενικού πλαισίου· αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που δρομολόγησε η Επιτροπή σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα·

21. τονίζει την ανάγκη να επιδιώξει η Επιτροπή την παροχή ισορροπημένης και βασιζόμενης στην καινοτομία προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, προς όφελος των ευρωπαίων φορέων ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών, μεταξύ άλλων έναντι πιθανών καταχρηστικών πρακτικών προσφυγής στη δικαιοσύνη, και να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου για τους χρήστες, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων, και ειδικά όσον αφορά τις εν εξελίξει συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την επανάσταση των δεδομένων υπό την αιγίδα του ΠΟΔΙ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις απόψεις της Ένωσης στη δημόσια διαβούλευση του ΠΟΔΙ σχετικά με το σχέδιο εγγράφου θεμάτων του ΠΟΔΙ για την πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας και την τεχνητή νοημοσύνη· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ηθικό καθήκον της Ένωσης να στηρίζει την ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της ΤΝ, μεταξύ άλλων μέσω περιορισμών και εξαιρέσεων για τη διασυνοριακή έρευνα και την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, όπως προβλέπεται στην οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

22. έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η πρόοδος στην ΤΝ θα πρέπει να συνδυαστεί με δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές, κατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες και εκτεταμένες βελτιώσεις στη συνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα, προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία των ασφαλών και βιώσιμων δικτύων 5G για την πλήρη ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΝ, αλλά και την ακόμα μεγαλύτερη σημασία των αναγκαίων εργασιών για το επίπεδο των υποδομών και την ασφάλειά τους σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνει υπό σημείωση την έντονη δραστηριότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον τομέα των μεταφορών σε ό,τι αφορά την ΤΝ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τούτο μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές αντιδικίες, πράγμα επιζήμιο για τον κλάδο ως σύνολο, και μπορεί επίσης να πλήξει και την ασφάλεια της κυκλοφορίας, αν δεν υπάρξει νομοθετική δραστηριότητα σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ΤΝ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

23. επικροτεί την προθυμία της Επιτροπής να καλέσει τους βασικούς παράγοντες του μεταποιητικού τομέα – κατασκευαστές μέσων μεταφοράς, δημιουργούς καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ και της συνδεσιμότητας, παρόχους υπηρεσιών από τον τομέα του τουρισμού και άλλους παίκτες στην αλυσίδα αξίας του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας – να συμφωνήσουν ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν τα δεδομένα τους·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί τομέα της επιστημονικής έρευνας, οι απαρχές του οποίου χρονολογούνται στα μέσα του 20ου αιώνα. Ο στόχος της είναι φιλόδοξος: να κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί το ανθρώπινο γνωστικό σύστημα προκειμένου να το αναπαράξει για να δημιουργήσει παρόμοιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εδώ και μερικά χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη εισήλθε σε μια νέα εποχή χάρη σε έναν συνδυασμό υψηλής υπολογιστικής ισχύος, πολλαπλασιασμού των συνόλων δεδομένων και ισχυρών αλγορίθμων.

Η νέα αυτή ώθηση ευνοεί την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ΤΝ σε πολλούς τομείς. Επιτρέπει, για παράδειγμα, την αυτοματοποίηση της ανάλυσης των κλινικών δειγμάτων ή τη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών ανάλογα με την οδική κυκλοφορία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το δυναμικό αυτής της τεχνολογίας, με όρους καινοτομίας, είναι συνεπώς πολύ ευρύ και εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ένα λειτουργικό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ΤΝ και δημόσιων πολιτικών που να ανταποκρίνονται στα ζητήματα που διακυβεύονται, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση των Ευρωπαίων και τη χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμοσμένη και τη βασική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται ο προβληματισμός σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) με στόχο την ενθάρρυνση και την προστασία της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στον τομέα αυτό.

Μολονότι ο ορισμός της ΤΝ αποτελεί ακόμα αντικείμενο συζήτησης, η ασφάλεια δικαίου αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση των αναγκαίων επενδύσεων στην ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να προωθηθεί μια μορφή νομοθετικής ευελιξίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πολύπλευρη πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργηθεί ένα διαχρονικό πλαίσιο (που να προβλέπει την περαιτέρω τεχνολογική πρόοδο).

Καταρχάς, πρέπει πρώτα να εξεταστεί το ζήτημα της αξιολόγησης της νομοθεσίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας υπό το πρίσμα της ανάπτυξης της ΤΝ. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύει τεχνικές εφευρέσεις, δηλαδή προϊόντα που παρέχουν μια νέα τεχνική λύση σε ένα υφιστάμενο τεχνικό πρόβλημα. Συνεπώς, μολονότι οι αλγόριθμοι, οι μαθηματικές μέθοδοι και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι κατοχυρώσιμα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μπορούν να αποτελούν μέρος μιας τεχνικής εφεύρεσης που μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ΤΝ να έχουν επίγνωση αυτής της δυνατότητας οι οικονομικοί παράγοντες, και ιδίως οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καταχωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της ΤΝ (βασικές τεχνολογίες ΤΝ) υπερτριπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία: από 396 το 2010, σε 1264 το 2017. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι περισσότερες οι αιτήσεις σε ορισμένες τρίτες χώρες και ότι ο διεθνής ανταγωνισμός στον εν λόγω στρατηγικό τομέα είναι σημαντικός.

Η ΤΝ χρησιμοποιείται επίσης από τα γραφεία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τη διευκόλυνση της έρευνας σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Εν προκειμένω, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η τεχνολογία παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα για το ζήτημα της χορήγησης των δικαιωμάτων. Στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η πολυπλοκότητα του σκεπτικού ορισμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει πιο δύσκολο το να ελεγχθεί κατά πόσο οι εν λόγω εφευρέσεις είναι συμβατές με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Εν συνεχεία, η αυξανόμενη αυτονόμηση ορισμένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία τεχνικών ή καλλιτεχνικών έργων. Η αξιολόγηση όλων των ΔΔΙ υπό το φως όλων αυτών των εξελίξεων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του δικαίου της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να προωθηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, μέσω της ανταμοιβής των δημιουργών. Ο ρόλος της ανθρώπινης παρέμβασης παραμένει θεμελιώδης για τον προγραμματισμό των συσκευών που χρησιμοποιούν ΤΝ, την επιλογή των εισερχόμενων δεδομένων και την εφαρμογή των λαμβανόμενων αποτελεσμάτων. Η προοπτική μιας «ισχυρής» ΤΝ, η οποία διαθέτει αυτεπίγνωση, φαίνεται να απέχει αρκετά ακόμα από την πραγματικότητα.

Όσον αφορά τα δικαιώματα των δημιουργών, η προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, η οποία αποτυπώνει στο έργο την προσωπικότητα του δημιουργού του, θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην προστασία των έργων που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η γενική τάση όσον αφορά την προϋπόθεση αυτή είναι προς μια αντικειμενική έννοια σχετικής καινοτομίας που καθιστά δυνατή τη διάκριση ενός προστατευόμενου έργου από έργα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ο κοινός στόχος της δημιουργίας με ΤΝ και της «παραδοσιακής» δημιουργίας παραμένει η αύξηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακόμη και αν τα έργα δημιουργούνται με διαφορετικές ενέργειες. Σε μια εποχή που η δημιουργία καλλιτεχνικών έργων από την ΤΝ γίνεται όλο και συνηθέστερη (όπως είναι, για παράδειγμα, ο πίνακας «The Next Rembrandt»[12] που δημιουργήθηκε από την ψηφιοποίηση 346 έργων του ζωγράφου και την επεξεργασία τους από την ΤΝ), φαίνεται σαν να βαδίζουμε προς μια ενδεχόμενη αναγνώριση ότι τα έργα που παράγονται από την ΤΝ θα μπορούσαν να αποτελούν καλλιτεχνικά έργα βάσει του δημιουργικού αποτελέσματός τους και όχι της δημιουργικής διαδικασίας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η έλλειψη προστασίας των έργων που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αφήσει τους ερμηνευτές των έργων αυτών χωρίς δικαιώματα, καθώς η προστασία στο πλαίσιο του συστήματος των συγγενικών δικαιωμάτων συνεπάγεται την ύπαρξη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που ερμηνεύεται.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να αξιολογείται κατά πόσον είναι σκόπιμο να χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο που επεξεργάζεται και δημοσιεύει νόμιμα το εν λόγω «έργο» το δικαίωμα του δημιουργού, με την προϋπόθεση ο/οι σχεδιαστής/σχεδιαστές της υποκείμενης τεχνολογίας δεν αντιτίθεται/αντιτίθενται στη χρήση αυτή. Η συλλογιστική αυτή θα ήταν σύμφωνη με το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των «έργων δεδομένων»· τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που έπειτα μπορούν να παράγουν δευτερεύουσες δημιουργίες, μεταξύ άλλων και για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν έχει δεσμευτεί ρητά από τους κατόχους των δικαιωμάτων τους.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο των δεδομένων και της επιλογής τους στην ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, ανακύπτουν διάφορα ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα των εν λόγω δεδομένων, και ιδίως την εξάρτηση από τα δεδομένα, τα φαινόμενα εγκλωβισμού, τη δεσπόζουσα θέση ορισμένων επιχειρήσεων και, εν γένει, την ανεπαρκή ροή δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τονωθούν οι καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Βραχυπρόθεσμα, η προσπάθεια αυτή θα περιλαμβάνει τη μεταφορά της οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα και την προώθηση της σύναψης συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με σκοπό την ενθάρρυνση της ανταλλαγής βιομηχανικών δεδομένων. Μεσοπρόθεσμα, η επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των κοινών ευρωπαϊκών περιοχών δεδομένων θα είναι αποφασιστικής σημασίας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε ευαίσθητες βάσεις δεδομένων, όπως στον τομέα της υγείας.


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (9.7.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης</Titre>

<DocRef>(2020/2015(INI))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Adam Bielan</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες όσον αφορά την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, σε καταναλωτές και στον δημόσιο τομέα· τονίζει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ψηφιοποίηση της οικονομίας σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα η βιομηχανία, το σύστημα υγείας, οι κατασκευές και οι μεταφορές, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων· επισημαίνει ότι η Ένωση πρέπει να εκμεταλλευτεί ενεργά τις εξελίξεις στον τομέα αυτό για να προωθήσει την ψηφιακή ενιαία αγορά· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση ενός αξιόπιστου, ισορροπημένου και αποτελεσματικού συστήματος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) θα ευνοήσει την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ στην εσωτερική αγορά· σημειώνει ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ στηριζόμενων στην ΤΝ εφαρμογών ή αλγορίθμων, τεχνολογιών και προϊόντων που είναι αποτέλεσμα ΤΝ, βάσεων δεδομένων και μεμονωμένων δεδομένων, καθώς για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές απαιτούνται διαφορετικά είδη δικαιωμάτων·

2. φρονεί ότι επαναστατικές τεχνολογίες, όπως η ΤΝ, προσφέρουν τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύξουν προϊόντα που θα καταλάβουν μεγάλο μερίδιο στην αγορά· είναι της άποψης ότι όλες οι επιχειρήσεις ή άλλοι δικαιούχοι τέτοιων προϊόντων θα πρέπει να απολαμβάνουν ένα εξίσου αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα προστασίας των ΔΔΙ· υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η σύσταση ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και, επομένως, η Ένωση θα αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· ζητεί να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν οι καταχρηστικές πρακτικές διεκδίκησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας («patent trolls») και οι στρατηγικές δικαστικές διαμάχες που σχετίζονται με ΔΔΙ, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν ως τεχνητό εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά και να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις που κατέχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά· επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο διαφανή, αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση των πτυχών των συναλλαγών που συναρτώνται με τη ΔΙ·

3. τονίζει τη σπουδαιότητα των μέτρων και διαύλων ενημέρωσης που βοηθούν τις ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την προστασία των ΔΔΙ στις τεχνολογίες ΤΝ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν, στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά και μέσω κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, ώστε αυτές να μπορούν να εξελίσσουν και να προστατεύουν τα προϊόντα τους και, επομένως, να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό που διαθέτουν για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη· τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώκουν τον συντονισμό με άλλους σημαντικούς παγκόσμιους παράγοντες στον τομέα των ΔΔΙ για την ανάπτυξη της ΤΝ, προκειμένου να υιοθετηθεί μια ομοιόμορφη προσέγγιση της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα είναι επωφελής τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού απορρήτου, να προστατεύονται σε κάθε κανονιστικό πλαίσιο για την ΤΝ, ιδίως όσον αφορά τις λεπτομερείς απαιτήσεις για το περιορισμένο φάσμα εφαρμογών που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου», αναγνωρίζει δε παράλληλα ότι η προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων πρέπει να τελεί σε αρμονία με άλλους στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως για παράδειγμα ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· πιστεύει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανθρωποκεντρικής και αξιόπιστης ΤΝ·

5. τονίζει ότι, πέρα από την προστασία των ΔΔΙ, είναι και προς το συμφέρον των καταναλωτών να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων, ιδίως εάν πρόκειται για πολύπλοκα αλγοριθμικά προϊόντα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τη νομιμότητα της συγκέντρωσης δεδομένων όσο και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

6. φρονεί ότι για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που συνιστά η αξιολόγηση των εφαρμογών ΤΝ θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι, οι δε αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή διοικητική ικανότητα· σημειώνει ότι τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από κάθε νέα εισαγωγή δεδομένων, με αποτέλεσμα ορισμένες εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις να καθίστανται από μόνες τους αλυσιτελείς·

7. θεωρεί ότι οι πιστοποιημένες εφαρμογές ΤΝ, θα πρέπει να είναι διαφανείς και εξηγήσιμες –στο μέτρο του δυνατού– καθώς και να πληρούν τα πρότυπα δεοντολογίας· σημειώνει ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί, ή ουδόλως επιτυγχάνεται, μόνο με την απλή γνωστοποίηση του αλγορίθμου ή κωδικού· υπενθυμίζει ότι τα σύνολα δεδομένων είναι εξίσου σημαντικά στο πλαίσιο αυτό·

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιους τρόπους θα αξιολογούνται τα προϊόντα, για παράδειγμα με βάση τα δομοστοιχεία τους ή μέσω εργαλείων επαλήθευσης που θα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δοκιμάζονται επαρκώς, ενώ παράλληλα θα τηρείται η εμπιστευτικότητα ώστε να προστατεύονται τα εμπορικά μυστικά των κατόχων ΔΔΙ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Stéphanie Yon-Courtin

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

PPE

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

EUL/NGL

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

GREENS/EFA

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak,

ID

Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Marco Zullo

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Hynek Blaško

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (14.7.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης</Titre>

<DocRef>(2020/2015(INI))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Andor Deli</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Εισαγωγή

1. χαιρετίζει τους φιλόδοξους στόχους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και των δεδομένων που ανέφερε η Επιτροπή στις από 19ης Φεβρουαρίου 2020 ανακοινώσεις της καθώς και στη Λευκή Βίβλο με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη - Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης» και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στο πλαίσιο της ανάπτυξης τεχνολογιών ΤΝ και συναφών τεχνολογιών πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα·

2. τονίζει ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών ΤΝ και συναφών τεχνολογιών απαιτούν την αντιμετώπιση τεχνικών, κοινωνικών, οικονομικών, δεοντολογικών και νομικών ζητημάτων, καθώς και διατομεακών επιπτώσεων σε διάφορους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ΔΔΙ, καθώς και την παροχή απαντήσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ανάπτυξη της ΤΝ και συναφών τεχνολογιών στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού θα αποφέρει καινοτομία, έρευνα, κινητοποίηση επενδύσεων και σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και δημόσια οφέλη και οφέλη για την ασφάλεια, καθιστώντας τον κλάδο ελκυστικότερο για τις νέες γενιές και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης και πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά δεν θα πρέπει να προκαλεί βλάβες ή ζημίες σε ανθρώπους ή στην κοινωνία·

4. λαμβάνει υπό σημείωση τον διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών και οικονομικών περιφερειών όσον αφορά την ανάπτυξη λύσεων ΤΝ για τον τομέα των μεταφορών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών με την καθιέρωση της ΕΕ ως ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων ΤΝ· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η ΤΝ θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, και ότι απαιτείται, συνεπώς, μια ολιστική, τεχνολογικά ουδέτερη και ευέλικτη προσέγγιση, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς όλες οι προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας·

5.  επιβεβαιώνει ότι ο καθορισμός του κατάλληλου νομικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για τα ΔΔΙ που αφορούν καινοτομίες στους τομείς της ΤΝ και της συνδεσιμότητας, καθώς και για την πρόσβαση σε δεδομένα και την ασφάλειά τους, θα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την ομαλή, ασφαλή και ευρεία διάδοση των τεχνολογιών ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών στις μεταφορές και στον τουρισμό·

6.  θεωρεί ότι οι στρατηγικές για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας θα εξελίσσονται διαρκώς με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, και ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήματα όπως η προσαρμογή σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον με ευέλικτα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των σχεδίων, ή ακόμη και κανόνες για το εμπορικό απόρρητο, και να εξεταστεί ποια πορεία θα προσφέρει στους δημιουργούς καινοτομίας τα ευρύτερα και ισχυρότερα μέσα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας που θα συνδυάζουν την ασφάλεια δικαίου με την ενθάρρυνση των νέων επενδύσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ΜΜΕ και συνεργατικούς σχηματισμούς που χρησιμοποιούν τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης·

7. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επτά βασικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, τις οποίες επικρότησε η Επιτροπή στην από 8ης Απριλίου 2019 ανακοίνωσή της[13], και να τις εφαρμόσει κατάλληλα σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που αφορούν την ΤΝ·

8. θεωρεί ότι η αυξανόμενη ανάγκη για τεχνολογίες ΤΝ και συναφείς τεχνολογίες στις τεχνολογίες εξ αποστάσεως αναγνώρισης ή βιομετρικής αναγνώρισης, όπως οι εφαρμογές ιχνηλάτησης στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού, συνιστά έναν νέο τρόπο για την αντιμετώπιση της Covid-19 και πιθανών μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων και κρίσεων δημόσιας υγείας, διατηρώντας κατά νου την ανάγκη για προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίες στον τομέα της ΤΝ

9. σημειώνει ότι το υφιστάμενο κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η ανασφάλεια δικαίου επηρεάζουν την ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών στις μεταφορές· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον το καθεστώς της για τη διανοητική ιδιοκτησία είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ και, μετά από διεξοδική ανάλυση και επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας, να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις που κρίνει αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπιστοσύνη, ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια και να αποτραπεί ο περαιτέρω κατακερματισμός, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες·

10. σημειώνει ότι παρόλο που η ΤΝ καθιστά δυνατή την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων που σχετίζονται με ΔΔΙ, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη επαλήθευση σε σχέση με την εκχώρηση ΔΔΙ και τον καθορισμό της ευθύνης για παραβιάσεις σχετικές με τα ΔΔΙ·

11. σημειώνει ότι, όσον αφορά τη χρήση δεδομένων ΤΝ, η χρήση προστατευόμενων με δικαιώματα δημιουργού δεδομένων πρέπει να αξιολογείται υπό το φως των εξαιρέσεων όσον αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων που προβλέπονται στην οδηγία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά, και υπό το φως όλων των χρήσεων που καλύπτονται από περιορισμούς και εξαιρέσεις όσον αφορά την προστασία των ΔΔΙ·

12. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει αν υπάρχει δυνατότητα και αν είναι σημαντικό για τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, να αποκτούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για λογισμικό ή αλγορίθμους, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία της καινοτομίας όσο και η ανάγκη για διαφάνεια που απαιτείται για να είναι αξιόπιστη η ΤΝ, καθώς και η διαθεσιμότητα αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για δημόσιους σκοπούς· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εν λόγω εταιρειών, καθώς και ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η συνοχή με το δίκαιο ανταγωνισμού·

13. έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η πρόοδος στην ΤΝ θα πρέπει να συνδυαστεί με δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές, κατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες και εκτεταμένες βελτιώσεις στη συνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα, προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία των ασφαλών και βιώσιμων δικτύων 5G για την πλήρη ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΝ, αλλά και την ακόμα μεγαλύτερη σημασία των αναγκαίων εργασιών για το επίπεδο των υποδομών και την ασφάλειά τους σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνει υπό σημείωση την έντονη δραστηριότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον τομέα των μεταφορών σε ό,τι αφορά την ΤΝ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τούτο μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές αντιδικίες, πράγμα επιζήμιο για τον κλάδο ως σύνολο, και μπορεί επίσης να πλήξει και την ασφάλεια της κυκλοφορίας, αν δεν υπάρξει αμελλητί νομοθετική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ΤΝ·

14. επισημαίνει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία τεχνικών προτύπων (SEP) διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και τη διάδοση νέων τεχνολογιών ΤΝ και συναφών τεχνολογιών και στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία διακλαδικών προτύπων και τον καθορισμό επίσημων προτύπων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την από 29ης Νοεμβρίου 2017 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αδειοδότηση για τα SEP και τις βασικές αρχές που ορίζει για τη διαφάνεια σε σχέση με τα SEP, δηλαδή τους δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους αδειοδότησης και επιβολής (FRAND)· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα SEP, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των μεταφορών·

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και δεδομένα

15. επικροτεί την προθυμία της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό της ΕΕ για την προστασία δεδομένων και με άλλους αυστηρούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων· τονίζει ότι είναι ανάγκη να συνεχίσουν να προστατεύονται τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά θεωρεί ότι είναι αναγκαία η σωστή ισορροπία μεταξύ των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και των κανόνων περί διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη ευελιξία στους δημιουργούς καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ·

16. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων με επενδύσεις στα πρότυπα, τα εργαλεία και τις υποδομές· υποστηρίζει, ιδίως, τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την κινητικότητα, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων·

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επαρκώς και επειγόντως το ζήτημα των δεδομένων και της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις με δίκαιη και κατάλληλη ευελιξία και σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την επένδυση στην έρευνα στον εν λόγω τομέα·

18. χαιρετίζει τη μελλοντική θέσπιση ενός ευνοϊκού και ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου για τη διακυβέρνηση των κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, καθώς και τη βούληση της Επιτροπής να προωθήσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών αφενός και μεταξύ επιχειρήσεων αφετέρου, και να περιορίσει την υποχρεωτική πρόσβαση σε δεδομένα υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόλητους όρους (FRAND) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τούτη είναι επιβεβλημένη λόγω ειδικών συνθηκών· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα της κινητικότητας στα παραγόμενα από οχήματα δεδομένα, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται στα δεδομένα·

19. καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση των ΜΜΕ και των συνεργατικών σχηματισμών σε δεδομένα που θα μπορούσαν να τονώσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς και σε κέντρα τεχνολογίας και πανεπιστήμια για να προωθήσουν τα ερευνητικά προγράμματά τους·

20. επικροτεί την προθυμία της Επιτροπής να καλέσει τους βασικούς παράγοντες του μεταποιητικού τομέα, δηλαδή τους κατασκευαστές μέσων μεταφοράς, τους δημιουργούς καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ και της συνδεσιμότητας, τους παρόχους υπηρεσιών από τον τομέα του τουρισμού και άλλους παίκτες στην αλυσίδα αξίας του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, να συμφωνήσουν ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν τα δεδομένα τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Carlo Fidanza, Maria Grapini, Roman Haider, Alessandra Moretti

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ECR

Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

2

-

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná

 

6

0

GUE/NGL

Έλενα Κουντουρά

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (3.9.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης</Titre>

<DocRef>(2020/2015(INI))</DocRef>

Εισηγήτρια: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>


 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη (TN) και οι συναφείς τεχνολογίες γενικότερα θα πρέπει να τίθενται στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και ότι τα οφέλη τους θα πρέπει να διαδίδονται ευρέως, χωρίς καμία διάκριση· τονίζει ότι, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά μια συνεχώς μεταβαλλόμενη συλλογή τεχνολογιών που αναπτύσσονται με υψηλές ταχύτητες, και καθώς αποκτά σταδιακά την ικανότητα να εκτελεί περισσότερα καθήκοντα που συνήθως πραγματοποιούνται από ανθρώπους, μπορεί, μακροπρόθεσμα, ακόμη και να υπερκεράσει τις ανθρώπινες διανοητικές ικανότητες σε ορισμένους τομείς· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να θεσπιστούν επαρκείς διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων –εφόσον κρίνεται εύλογο– συστημάτων σχεδιασμού με διαδικασίες που περιλαμβάνουν ανθρώπινη παρέμβαση κατά τον έλεγχο και την αναθεώρηση, και χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και επαλήθευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΤΝ· αναγνωρίζει ότι οι δημιουργοί στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας χρησιμοποιούν ήδη ευρέως νέες τεχνολογίες ΤΝ για την παραγωγή των καλλιτεχνικών τους έργων·

2. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά τον καθορισμό βασικών αρχών για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τον προγραμματισμό και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να παρεμποδίζει την πρόοδό της ή τον ανταγωνισμό, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ενωσιακούς κανονισμούς και κώδικες δεοντολογίας· υπενθυμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2019/790 παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση έργων με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα σε διαδικασίες εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε οποιαδήποτε συνδεόμενη με την ΤΝ διαδικασία· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται νόμιμα η πρόσβαση σε οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο έργο, καθώς και να εξασφαλίζεται το δικαίωμα των δικαιούχων να αποκλείουν εκ των προτέρων τη χρήση των έργων τους σε συνδεόμενες με την ΤΝ διαδικασίες χωρίς την έγκρισή τους· τονίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο δεοντολογίας και μια στρατηγική για τα ψηφιακά δεδομένα, σε συνδυασμό, αν απαιτείται, με νομοθεσία στην οποία θα κατοχυρώνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αξίες της Ένωσης·

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η ΤΝ σε σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν νέες και αποδοτικότερες μεθόδους μάθησης που θα αυξήσουν τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών και των σπουδαστών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν προγράμματα σπουδών για την ΤΝ, σχεδιασμένα να βοηθήσουν τους μαθητές και τους σπουδαστές να αποκτήσουν την αναγκαία τεχνογνωσία για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας· τονίζει ότι θα πρέπει οι τεχνολογίες ΤΝ να είναι ελεύθερα διαθέσιμες για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς·

4. τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η ελεύθερη και ίση πρόσβαση στην ΤΝ σε ολόκληρη την Ένωση και εντός των κρατών μελών· τονίζει ότι θα πρέπει να διατίθεται ευρέως ενωσιακή στήριξη για την καινοτομία και την έρευνα στον τομέα της ΤΝ σε ολόκληρη την Ένωση· επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχεται ειδική υποστήριξη σε προγραμματιστές ΤΝ και σε δικαιούχους από ομάδες μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με αναπηρία·

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να διατίθενται ευρέως υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών για τους προγραμματιστές και χρήστες ΤΝ όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)·

6. υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί απλώς να εκτελεί δραστηριότητες που στο παρελθόν πραγματοποιούνταν μόνο από ανθρώπους, αλλά μπορεί επίσης να αποκτά και να αναπτύσσει αυτόνομα και γνωστικά χαρακτηριστικά μέσω της εμπειρικής ή ενισχυτικής μάθησης· υπογραμμίζει την έννοια της ευθύνης ως προς τα συστήματα ΤΝ με ικανότητα ενισχυτικής μάθησης· τονίζει ότι τα συστήματα καταρτισμένης τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργούν και να παράγουν πολιτιστικά και δημιουργικά έργα σχεδόν αυτόνομα, με ελάχιστη μόνο ανθρώπινη συμβολή· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα συστήματα ΤΝ μπορούν να εξελιχθούν με απρόβλεπτο τρόπο, και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα άγνωστα ακόμη και στους αρχικούς προγραμματιστές τους, γεγονός που θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά τη θέσπιση πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που απορρέουν από τα εν λόγω έργα· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να συνδράμει και όχι να αντικαθιστά το δημιουργικό πνεύμα του ανθρώπου·

7. σημειώνει ότι τα συστήματα ΤΝ βασίζονται σε λογισμικό και εμφανίζουν ευφυή συμπεριφορά βασιζόμενη σε ανάλυση του περιβάλλοντός τους· επισημαίνει ότι η ανάλυση αυτή βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα, τα οποία αναπόφευκτα περιλαμβάνουν σφάλματα, ενίοτε με βρόγχους ανάδρασης που αναπαράγουν, ενισχύουν και παρατείνουν προκαταλήψεις, σφάλματα και παραδοχές που προϋπάρχουν· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι υφίστανται συστήματα και μέθοδοι που καθιστούν δυνατή την επαλήθευση και εξήγηση των αλγορίθμων, καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει τα ΔΔΙ για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης να διακρίνονται από τα ΔΔΙ για το παραγόμενο από ΤΝ περιεχόμενο· τονίζει την ανάγκη να αρθούν οι περιττοί νομικοί φραγμοί στην ανάπτυξη ΤΝ, προκειμένου να απελευθερωθεί το δυναμικό των τεχνολογιών αυτών στον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

9. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη· υπογραμμίζει ότι η έννοια του ανθρώπου-δημιουργού ως δημιουργού και παραγωγού έργων πρέπει να αποτελεί τη βάση για το σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)· σημειώνει, επιπλέον, ότι έχει καίρια σημασία το ζήτημα του κατά πόσον ένα έργο που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδοθεί σε άνθρωπο-δημιουργό· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον υπάρχει «πρωτότυπο δημιούργημα» που δεν απαιτεί καμία ανθρώπινη παρέμβαση· θεωρεί ότι απαιτείται διεξοδική έρευνα ώστε να κατανοήσουμε κατά πόσον η αυτόματη απονομή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη στον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, αλγορίθμου ή προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης είναι η καλύτερη επιλογή, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί κάποιος άνθρωπος ως παραγωγός ενός νέου δημιουργικού έργου· επικροτεί την έκκληση της Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις νέες τεχνολογίες·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το δυνητικό κενό μεταξύ του συστήματος ΔΔΙ και της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, που θα μπορούσε να φέρει τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας καθώς και την εκπαίδευση σε ευάλωτη θέση απέναντι σε έργα που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για πιθανές παραβιάσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας και τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης τυχόν δυσλειτουργιών της αγοράς ή ζημίας που προκύπτουν· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μια οριζόντια, τεκμηριωμένη και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις κοινές, ενιαίες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζονται σε έργα που παράγονται από ΤΝ στην Ένωση, η οποία θα αυξήσει την ανάπτυξή τους και θα προσελκύσει επίσης επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα για την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής·

11. σημειώνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τη διάδοση παραπληροφόρησης και τη δημιουργία αποπληροφόρησης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας και, επιπλέον, ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η μαζική χειραγώγηση των πολιτών με στόχο την αποσταθεροποίηση δημοκρατιών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναληφθεί δράση για την ενίσχυση της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο· απαιτεί να καταστεί προτεραιότητα η ανάπτυξη λογισμικού για την επαλήθευση γεγονότων και πληροφοριών·

12. υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα αποτελούν το κεντρικό στοιχείο για την ανάπτυξη και κατάρτιση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ· τονίζει ότι σε αυτά περιλαμβάνονται και τα δομημένα δεδομένα, όπως βάσεις δεδομένων, προστατευμένα πνευματικά έργα και άλλα δημιουργήματα που τυγχάνουν προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά ενδέχεται να μην θεωρούνται συνήθως δεδομένα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι επίσης σημαντικό να αντιμετωπιστεί η έννοια των χρήσεων που συνδέονται με τη διανοητική ιδιοκτησία σε σχέση με τη λειτουργία των τεχνολογιών ΤΝ·

13. επισημαίνει ότι ο πλέον αποδοτικός τρόπος μείωσης της μεροληψίας στα συστήματα ΤΝ είναι να διασφαλίζεται, κατά την κατάρτισή τους, η διαθεσιμότητα του μέγιστου όγκου δεδομένων, για την οποία είναι αναγκαίο να περιοριστούν οι περιττοί φραγμοί στην εξόρυξη κειμένων και δεδομένων και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή χρήση·

14. τονίζει ότι, όταν χρησιμοποιείται η ΤΝ αποκλειστικά ως εργαλείο που βοηθά έναν παραγωγό στη διαδικασία της δημιουργίας, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το τρέχον πλαίσιο πνευματικής ιδιοκτησίας στο δημιουργηθέν έργο και η παρέμβαση της ΤΝ δεν λαμβάνεται υπόψη·

15. συνιστά να θεσπιστούν ειδικές λειτουργίες και κανόνες ασφάλειας, προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα ιδιωτικότητας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες ΤΝ· τονίζει ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος ιδιωτικότητας των τεχνολογιών ΤΝ·

16. υπενθυμίζει επίσης ότι η αναθεώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ένωση θέσπισε εξαίρεση για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, σύμφωνα με την οποία η επιστημονική έρευνα δύναται να ωφελείται από τη δωρεάν χρήση δεδομένων, επιτρέπεται δε –δυνάμει της νέας αυτής εξαίρεσης– η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων που διενεργείται για άλλους σκοπούς, εφόσον τηρούνται περαιτέρω προϋποθέσεις·

17. υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγγελία της παρουσίας περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο· τονίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ευθύνης για παραβιάσεις και άλλες προσβολές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από συστήματα ΤΝ, καθώς και το ζήτημα της ιδιοκτησίας των δεδομένων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να είναι σαφής η διάκριση ανάμεσα στις αυτοτελείς παραβάσεις και στην αντιγραφή έργων που ανήκουν σε τρίτο μέρος και η οποία διευκολύνθηκε ή δεν αποτράπηκε από τον χειριστή του λογισμικού ΤΝ· υπογραμμίζει ότι η ανιχνευσιμότητα θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον καταλογισμό ευθυνών, δεδομένου ότι καθιστά δυνατή αφενός την προσφυγή σε ένδικα μέσα και αφετέρου τη διάγνωση και επανόρθωση δυσλειτουργιών·

18. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της ανάληψης ευθυνών κατά τη χρήση αλγορίθμων από υπηρεσίες μετάδοσης συνεχούς ροής, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερα η πρόσβαση σε πολιτιστικό και δημιουργικό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές και γλώσσες καθώς και η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε ευρωπαϊκά έργα·

19. υπενθυμίζει ότι είναι δεοντολογικό καθήκον της Ένωσης να υποστηρίζει την ανάπτυξη παγκοσμίως, με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα ΤΝ, μεταξύ άλλων με περιορισμούς και εξαιρέσεις όσον αφορά τη διασυνοριακή έρευνα και εξόρυξη κειμένων και δεδομένων· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την επιτάχυνση της ανάληψης διεθνούς δράσης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου·

20. αναγνωρίζει ότι, λόγω της τεχνολογικής προόδου ορισμένων κρατών, η Ένωση έχει θεμελιώδη υποχρέωση να προωθήσει τη συμμετοχή στα οφέλη της ΤΝ, με την αξιοποίηση διάφορων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην έρευνα σε όλα τα κράτη μέλη.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Ibán García Del Blanco, Bernard Guetta, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Martina Michels

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D

Ibán García del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva

ID

Gilbert Collard

VERTS/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Salima Yenbou

ECR

Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

NI

Isabella Adinolfi

 

1

-

ID

Christine Anderson

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Patrick Breyer, Evelyne Gebhardt

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

EPP

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, József Szájer, Axel Voss, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken

RENEW

Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

NI

Mislav Kolakušić

 

3

-

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

GUE/NGL

Manon Aubry

 

2

0

RENEW

Karen Melchior

ID

Gunnar Beck

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

[2] ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92.

[3] ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.

[4] ΕΕ L 111 της 5.5.2009, σ. 16.

[5] ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1.

[6] ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56.

[7] ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

[8] ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 59.

[9] ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57.

[10] ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 239.

[11] «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη (COM(2019)0168)».

[13] «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη (COM(2019)0168)».

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου