ДОКЛАД съдържащ препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване

7.10.2020 - (2020/2006(INL))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик:Делара Буркарт
(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)
Докладчик по становище (*):
Карин Карлсбро, комисия по международна търговия
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността
 
PR_INL


Процедура : 2020/2006(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0179/2020
Внесени текстове :
A9-0179/2020
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване

(2020/2006(INL))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 114, параграф 3 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 21 май 2003 г. относно прилагането на законодателството, управлението и търговията в областта на горите (FLEGT) – Предложение за план за действие на ЕС (COM(2003)0251),

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (Регламента на ЕС за дървения материал)[1],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие[2],

 като взе предвид Регламент (EО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие[3],

 като има предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г., по-специално ЦУР 12 за отговорно потребление и производство и ЦУР 15 за опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и спиране на загубата на биологично разнообразие,

 като взе предвид Парижкото споразумение, постигнато на 21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21),

 като взе предвид проучването относно изискванията за надлежна проверка по веригата на доставки, възложено от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Комисията (2020 г.),

 като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) „Правна рамка на ЕС за спиране и обръщане на причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване – Оценка на европейската добавена стойност“ от септември 2020 г.[4],

 като взе предвид заключенията на Съвета и на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно съобщението „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ от 16 декември 2019 г.,

 като взе предвид Декларацията от Амстердам „Към премахване на обезлесяването от селскостопанските продуктови вериги в европейските държави“ от 7 декември 2015 г.,

 като взе предвид механизма на Програмата на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите (REDD+),

 като взе предвид стратегическия план на ООН за горите за периода 2017 – 2030 г. (UNSPF), в който се определят шест глобални цели за горите и 26 свързани с тях цели, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, приета на 17 юни 1994 г.,

 като взе предвид националните платформи за устойчиви стоки, разработени от Програмата на ООН за развитие (ПРООН),

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

 като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз[5],

 като взе предвид Американската конвенция за правата на човека от 1969 г.,

 като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1987 г.,

 като взе предвид Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ) относно коренното население и племенните народи от 1989 г.,

 като взе предвид Декларацията на ООН за правата на коренното население от 2007 г.,

 като взе предвид насоките на ОИСР/ФАО за отговорни вериги за доставка на селскостопански продукти,

 като взе предвид доклада на ФАО – „Състоянието на горите по света“, 2020 г.,

 като взе предвид публикацията на ФАО от 2018 г. относно състоянието на горите в света – „Пътищата на горите към устойчивото развитие“, ФAO (2018 г.);

 като взе предвид оценката на ФАО от 2015 г. на световните горски ресурси – Хранилище за данни на FRA, 2015 г.,

 като взе предвид Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) от 1973 г.,

 като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие от 1992 г. и свързания с нея Протокол от Картахена по биологична безопасност от 2000 г., както и Протокола от Нагоя от 2010 г. за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване,

 като взе предвид Доклада за 2019 г. за глобална оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги от 6 май 2019 г. на Междуправителствената научно-политическа платформа на ООН за биологичното разнообразие и екосистемните услуги,

 като взе предвид принципите на ООН за отговорно инвестиране от 2006 г.,

 като взе предвид Ръководните принципи относно стопанската дейност и правата на човека, одобрени от Съвета на ООН по правата на човека през 2011 г., както и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, актуализирани през 2011 г.,

 като взе предвид специалния доклад относно изменението на климата и земята на Международната група по изменението на климата на ООН от 8 август 2019 г.,

 като взе предвид глобалната програма на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна и горите,

 като взе предвид Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, приета на 25 юни 1998 г. в Орхус от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации,

 като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно политиките на Европейския съюз в полза на защитниците на правата на човека[6],

 като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави[7],

 като взе предвид своята резолюция от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори[8],

 като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2017 г. относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност[9],

 като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2018 г. относно нарушаването на правата на коренното население по света, включително заграбването на земи[10],

 като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2018 г. относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите[11],

 като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт[12],

 като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно петнадесетото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично разнообразие[13],

 като взе предвид своята резолюция от 16 септември 2020 г. относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света[14],

 като взе предвид Forest pledge (Обещание за опазване на горите) от 21 март 2019 г., с което много членове на Европейския парламент се ангажираха да насърчават политики за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб и признаване и гарантиране на териториите на живеещите в горите хора и техните права,

 като взе предвид заключенията на Съвета относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията от 28 юни 2018 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ от 23 юли 2019 г. (COM(2019)0352),

 като взе предвид проучването за осъществимост на Комисията относно възможностите за засилване на действията на ЕС срещу обезлесяването от януари 2018 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията относно Европейския зелен пакт от 11 декември 2019 г. (COM(2019)0640),

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. – Да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот“ от 20 май 2020 г. (COM(2020)0380),

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“ от 20 май 2020 г. (COM(2020)0381),

 като взе предвид декларацията на представителите на гражданското общество относно ролята на ЕС в опазването на горите и правата от април 2018 г.,

 като взе предвид членове 47 и 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по международна търговия, на комисията по развитие, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

 като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0179/2020),

А. като има предвид, че биологично разнообразните гори като естествени поглътители на въглерод са незаменими в борбата срещу изменението на климата в съответствие с целите на Парижкото споразумение за задържане на покачването на средната температура в световен мащаб до значително под 2 °C над равнищата от прединдустриалния период и за продължаване на усилията за ограничаване на покачването на температурата до 1,5 °C над равнищата от прединдустриалния период и че най-актуалните научни данни показват, че ограничаването до 1,5°C значително би намалило вредите за хората и естествените екосистеми спрямо сценария за 2°C[15], както и за адаптиране към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие; като има предвид, че не само обезлесените райони, но и деградираните от намесата на човека гори могат да се превърнат в източник на въглероден диоксид;

Б. като има предвид, че горите са дом за 80% от биологичното разнообразие на Земята и покриват 30% от сухоземната повърхност[16]; като има предвид, че горите осигуряват жизненоважна биологична инфраструктура за някои от най-гъстите, най-уязвимите и най-разнообразните екосистеми на планетата; като има предвид, че обезлесяването е най-сериозната заплаха за 85% от заплашените или застрашените видове, и като има предвид, че в периода 1970 – 2012 г. вече 58% от гръбначните животни са изчезнали от лицето на планетата в резултат на обезлесяването[17];

В. като има предвид, че горите са източник на препитание и доходи за около 25% от населението на света[18] и унищожаването им оказва сериозно въздействие върху препитанието на най-уязвимите групи, включително коренните жители, които са силно зависими от горските екосистеми;

Г. като има предвид, че емисиите от промените в земеползването, главно поради обезлесяване, възлизат на приблизително 12% от емисиите на парникови газове в световен мащаб и са втората най-голяма причина за изменението на климата след изгарянето на въглища, нефт и газ[19];

Д. като има предвид, че девствените гори са особено засегнати от обезлесяването; като има предвид, че девствените гори имат много високи запаси от въглерод и се характеризират с уникални равнища на биологично разнообразие и екологични характеристики, и следователно не могат да бъдат заменени от новозасадени гори; като има предвид, че залесяването, извършено по начин, съвместим със защитата и подобряването на местните екосистеми, може да играе роля в борбата срещу изменението на климата;

Е. като има предвид, че за да се помогне за справяне със загубата на биологично разнообразие и климатичните кризи, е от съществено значение горите да бъдат защитени и възстановени по такъв начин, че да се увеличи максимално капацитетът им за съхранение на въглерод и опазване на биологичното разнообразие; като има предвид, че това носи множество ползи, тъй като благоприятства разрастването на съществуващите гори до техния максимален потенциал за съхранение на въглерод, като същевременно се възстановяват влошените по-рано екосистеми и се позволява на органичните материали да се разлагат, също така опазва биологичното разнообразие, както и почвите, въздуха, земята и водата;

Ж. като има предвид, че общественият натиск за изпълнение на функциите на гората извън дърводобива се увеличава в световен мащаб, което често е в пълен разрез с влошаващото се състояние на горите;

З. като има предвид, че горите предоставят важни екосистемни услуги за обществото, като чист въздух, регулиране на водния поток, намаляване на въглеродните емисии, опазване на почвите от ерозия вследствие на водата и вятъра, осигуряване на местообитания за животни и растения, възстановяване на деградиралата земя и устойчивост спрямо изменението на климата; изчислено е, че само естественото регулиране на водните потоци в горите струва между 1360 и 5235 щатски долара (стойности от 2007 г.)[20] на хектар годишно и че тази „естествена услуга“ е силно засегната от обезлесяването; докато горите и биологичното разнообразие имат вътрешно присъща стойност за хората, отвъд тяхната стойност за използване, включително като въглеродни запаси – стойност, която не може да бъде парично или количествено изразена;

И. като има предвид, че горите имат културна, социална и духовна стойност за много хора и народи;

Й. като има предвид, че въпреки че горското покритие в Съюза се е увеличило през последните десетилетия (макар и качеството му да е намаляло), загубата на дървесна покривка в световен мащаб непрекъснато нараства през последните 18 години и само през 2019 г. са унищожени 3,8 милиона хектара девствени тропически гори[21];

К. като има предвид, че обезлесяването, деградацията и конверсията на горите в световен мащаб изостря заплахата за коренното население и местните общности, които са изправени пред нарушения на правата на човека, нападения и убийства в отговор на усилията им за защита на горите, земята и околната среда, и че средно повече от трима защитници на земята и околната среда са били убивани всяка седмица през 2018 г., като над 300 души са били убити в конфликти във връзка с ресурсите и земеползването само в региона на Амазония през последното десетилетие[22];

Л. като има предвид, че изменението на климата, загубата на биологично разнообразие в световен мащаб, както и разрушаването и изменянето на естествените екосистеми, в т.ч. горите, имат тежки последствия за местообитанията на дивите животни и водят до по-голям контакт между дивите животни, хората и домашните животни, с което се увеличава рискът от нови избухвания на епидемии и пандемии с произход от диви животни; като има предвид, че Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) потвърждава, че увеличаването на нововъзникващи заразни болести съвпада с ускореното нарастване на обезлесяването на тропическите гори, свързано по-специално със засаждането на маслодайни палми или соя[23]; като има предвид, че повече от две трети от нововъзникващите заразни болести са с животински произход, от които преобладаващото мнозинство са с произход от диви животни; като има предвид, че поради това опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и добре функциониращите екосистеми са от ключово значение за повишаване на нашата устойчивост и за предотвратяване на появата и разпространението на болести в бъдеще;

М. като има предвид, че водата е ценен ресурс; като има предвид, че липсата или неправилното прилагане на правната рамка относно защитата на водните ресурси прави невъзможно упражняването на контрол върху използването на този ресурс и позволява прекомерно водочерпене, замърсяване и заграбване на води; като има предвид, че това е вредно за екосистемите надолу по течението и за местните общности; като има предвид, че са налице случаи на заграбване на води заради производството на стоки, които създават риск за горите и екосистемите[24];

Н. като има предвид, че устойчивото управление на горските ресурси и възобновяемите суровини, както и използването на горските земи по начин и в степен, които запазват тяхното биологично разнообразие, способността им за възстановяване, жизнеспособността и потенциала им да изпълняват понастоящем и в бъдеще съответните екологични, икономически и социални функции на местно, национално и световно равнище и които не нанасят вреди на други екосистеми, е важен елемент от цялостния политически подход за спиране на обезлесяването както на равнището на Съюза, така и на световно равнище;

О.  като има предвид, че по изчисления потреблението в Съюза допринася за най-малко 10% от глобалното обезлесяване;

П. като има предвид, че е важно да се насърчава устойчивото хранене чрез повишаване на осведомеността на потребителите относно въздействието на моделите на потребление и предоставяне на информация за хранителните режими, които са по-полезни за здравето на хората и имат по-слаб отпечатък върху околната среда;

Общи бележки

1. подчертава, че приблизително 80% от обезлесяването в световен мащаб се дължи на разширяването на земите, използвани в селското стопанство1; изтъква в този контекст, че в съобщението на Комисията „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ от юли 2019 г. се признава, че търсенето в Съюза на продукти като палмово масло, месо, соя, какао, царевица, дървен материал, каучук, включително под формата на преработени продукти или услуги, е значителна причина за обезлесяване, деградация на горите, унищожаване на екосистемите и свързани нарушения на правата на човека по целия свят и представлява около 10% от световния дял на обезлесяване, изразен в общо крайно потребление[25]; освен това отбелязва, че потреблението на други стоки в ЕС, като например памук, кафе, захарна тръстика, рапица и скариди от мангровите гори, също допринася за глобалното обезлесяване.

2. отбелязва, че опазването на горите в световен мащаб и предотвратяването на деградацията им са едно от най-големите съвременни предизвикателства пред устойчивостта, без което целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, на Парижкото споразумение и на Зеления пакт не могат да бъдат постигнати; подчертава, че устойчивото използване на горите и екосистемите в много части на света не може да бъде гарантирано с настоящите политики;

3. отбелязва с най-дълбока загриженост, че в периода 2014 – 2018 г. темпът на загуба на дървесно покритие се е увеличил с 43% до средна загуба от 26,1 милиона хектара годишно, в сравнение с 18,3 милиона хектара годишно през периода 2002 – 2013 г.; изразява особена загриженост относно загубата на девствени гори, тъй като през последните години с налични данни (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) са регистрирани най-големите проценти загуба през настоящия век, като процентите на обезлесяване само в бразилска Амазония са се увеличили 88% през юни 2019 г. спрямо юни 2018 г.; подчертава, че унищожаването и деградацията на естествените гори не се случва само в тропическите области, но в целия свят, включително в Съюза и в непосредствено съседните му държави;

4. изразява съжаление, че горската площ в света понастоящем е само 68% от изчисляваните нива от прединдустриалния период и че горската покривка е намалена с 290 милиона хектара поради разчистване на земи и производство на дървен материал между 1990 г. и 2015 г., както и че непокътнатите гори (площи над 500 км2, в които сателитите не засичат човешко въздействие) са намалели със 7% между 2000 и 2013 г.[26];

5. отбелязва също така, че промяната на местообитанията и унищожаването им, засягащи естествените горски райони, имат тежки последици за здравето на хората и животните в световен мащаб, както и въздействие върху биологичното разнообразие, а именно повишена заболеваемост от зоонози (причинили 50 пандемии през последните 30 години), като най-скорошният пример за това е пандемията от COVID-19;

6. отбелязва с безпокойство, че след трагичното избухване на пандемията от COVID-19 изследователите продължават да твърдят, че е налице тревожна връзка между зоонозите и обезлесяването, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие;

7. подчертава, че девствените гори са незаменими и загубата на девствени гори не може да бъде компенсирана от нов подход, основан на горите; отбелязва, че спирането на обезлесяването и деградацията на горите, съчетано с опазване на съществуващите гори, устойчиво възстановяване, залесяване и повторно залесяване по такъв начин, че да се увеличи максимално капацитетът им за съхранение на въглерод и опазване на биологичното разнообразие, може да осигури препитание, да увеличи доходите за местните общности и да предложи възможности за икономическо развитие; за тази цел подчертава значението на насърчаването на агроекологията и устойчивото селскостопанско производство на световно, национално, регионално и местно равнище, предотвратяването на неустойчиви практики на земеползване и управление, справянето с природните смущения и смекчаването на изменението на климата;

8. подчертава, че съществуването на големи райони гори спомага за предотвратяване на опустиняването на континенталните региони; предлага опазването на горите и като източник на влага да получи сериозно внимание в политиката за развитие и в търговската политика; подчертава например, че 40% от общите валежи в етиопските планини – основния източник на Нил – се осигуряват от влагата, рециклирана от горите в конгоанския басейн, и че спирането на обезлесяването в региона е от значение и за въпроса с кризата с климатичните бежанци;

9. подчертава факта, че движещите сили на обезлесяването излизат извън рамките на самия горски сектор и се отнасят до широк кръг от въпроси, като например правото на собственост върху земя, слабото управление и правоприлагане, защитата на правата на коренното население, изменението на климата, демокрацията, правата на човека и политическата свобода, равнищата на потребление на стоки, високата зависимост от вноса на фуражи, селскостопанските политики, както и липсата на публични политики, които да насърчават и стимулират устойчиво и законно добити и произведени стоки; припомня, че жените от коренното население и жените – земеделски стопани, играят централна роля в опазването на горските екосистеми; призовава Комисията да увеличи усилията си за цялостен подход за справяне с обезлесяването чрез последователна и правно обвързваща рамка на политиката, като същевременно гарантира опазването на екосистемите; счита, че равенството между половете в обучението в областта на горското стопанство е ключов елемент за устойчивото управление на горите, който следва да бъде отразен в политиките на Съюза.

10. отбелязва, че в редица страни причина за обезлесяването е липсата на подходящи политики (като например планиране на земеползването), неясните отношения на собственост и други права върху земята, недостатъчното управление и правоприлагане, незаконните дейности и недостатъчните инвестиции в устойчивото управление на горите;

11. отбелязва, че от декември 2015 г. насам Европейският парламент е приел 40 възражения срещу вноса на генетично модифицирани храни и фуражи, от които 11 са срещу вноса на генетично модифицирана соя; припомня, че една от причините за възраженията срещу този внос е обезлесяването, свързано с отглеждането им в държави като Бразилия и Аржентина, където соята е почти изключително генетично модифицирана за употреба с пестициди; отбелязва, че наскоро проведено от изследователи в целия Съюз и рецензирано от експерти научно изследване установи, че Съюзът има най-големия въглероден отпечатък в света, дължащ се на вноса на соя от Бразилия, 13,8% по-голям от този на Китай, най-големия вносител на соя в света; отбелязва, че този голям въглероден отпечатък на Съюза се дължи на неговия дял от емисии от косвено обезлесяване[27]; освен това отбелязва, че според Комисията в исторически план Съюзът е допринесъл за глобалното обезлесяване и свързаните с него емисии предимно поради соята, която представлява почти половината от обезлесяването, което се дължи на вноса като цяло в Съюза[28];

12. обръща внимание, че производството на ГМО е основна причина за обезлесяване, особено в Бразилия и Аржентина, и счита, че вносът на ГМО в Съюза следва да се прекрати; припомня, че консумацията на месо, дори в Съюза, допринася за обезлесяването извън Съюза, като увеличава търсенето на евтини фуражи от ГМО, особено вносът на генетично модифицирана соя;

13. отбелязва, че преобразуването на пасищата и земеделската земя, първоначално използвани за производството на храни и фуражи, в земя за производството на горива от биомаса (непряка промяна в земеползването) може да има също и отрицателно въздействие върху горите;

Доброволното сертифициране и етикетиране от трети страни

14. приветства нарастващото осъзнаване от страна на предприятията на проблема с глобалното обезлесяване, деградацията на горите и унищожаването на екосистемите, необходимостта от корпоративни действия и съответните ангажименти, както и нарастващите призиви за прозрачни, последователни, единни, стабилни и приложими изисквания за устойчиви вериги на доставки, включително намаляване на търсенето на стоки, които създават риск за горите; отбелязва, че някои оператори са приели Декларацията от Ню Йорк относно горите от 2014 г. и са предприели действия за справяне с обезлесяването, но за съжаление те често не са достатъчно амбициозни, обхващат само части от веригата на доставки и не са проектирани за справяне с множеството взаимосвързани причини за обезлесяването[29], поради което не постигат резултати по отношение на своите твърдения за устойчивост и обявените ангажименти; подчертава в тази връзка, че доброволните ангажименти на дружествата за борба с обезлесяването все още не са достатъчни за спиране на обезлесяването в световен мащаб;

15. посочва, че схемите за сертифициране от трети страни са изиграли важна роля за обединяването на предприятията и гражданското общество с цел развиване на общо разбиране на проблема с обезлесяването; отбелязва обаче, че макар доброволните схеми за сертифициране от трети страни да са допринесли за разработването на добри практики, тези схеми сами по себе си не могат да спрат и да обърнат тенденцията на обезлесяването и деградацията на екосистемите в световен мащаб и следва да бъдат единствено в допълнение към задължителните мерки; отбелязва, че доброволното сертифициране от трети страни може да бъде спомагателен инструмент за оценка и смекчаване на рисковете от обезлесяване, когато са разработени и се прилагат напълно по отношение на добре определените, измерими и амбициозни критерии за устойчивост, на които се основават, надеждността на процеса на сертифициране и акредитация, независимите механизми за наблюдение и спазване, възможностите за наблюдение на веригата на доставки и строгите изисквания за опазване на девствените и други естествени гори и насърчаването на устойчивото управление на горите;

16. отбелязва, че сертифицирането и етикетирането от трети страни сами по себе си не са ефективни за предотвратяване на навлизането на вътрешния пазар на Съюза на стоки и продукти, създаващи риск за горите и екосистемите; във връзка с това подчертава, че сертифицирането от трети страни може само да допълва, но не може да замени задълбочените задължителни процеси на надлежна проверка на операторите, които осигуряват и тяхната социална и екологична отговорност съгласно принципа „замърсителят плаща“, заложен в член 191 от ДФЕС;

17. изразява загриженост, че многобройните съществуващи схеми за сертифициране и етикетиране водят до объркване на потребителите и намаляват възможностите им да направят информиран избор; във връзка с това подчертава, че следва да се обмисли хармонизирането на задължението за предоставяне на информация;

18. подчертава, че мярка на политиката, която зависи само от избора на потребителите, неправомерно прехвърля върху тях отговорността да купуват продукти, произведени без обезлесяване, което е недостатъчно по отношение на ефективността ѝ за интегриране на по-устойчиво производство; счита, че информацията за потребителите относно продукти, произведени без обезлесяване, може да бъде мощен инструмент за допълване на правна рамка за надлежна проверка и за насочване към проблемите по отношение на търсенето по тази тема; призовава Комисията за по-нататъшно интегриране на съображенията, свързани с обезлесяването, в рамките на екомаркировката на ЕС, екологосъобразните обществени поръчки и други инициативи в контекста на кръговата икономика като част от цялостен набор от действия и инициативи за гарантиране на вериги на доставки, несвързани с обезлесяване; призовава още Комисията да включи риска от обезлесяване и деградация на екосистемите в критериите за твърденията за екологосъобразност в Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[30] и да създаде схема за предварително одобрение за разрешаване на използването на твърдения за екологосъобразност;

19. отбелязва, че досега няма въведени правила, които да забраняват пускането на пазара на Съюза на допринесли за унищожаването на горите стоки; отбелязва, че дори дървеният материал, който е бил законно изсечен в съответствие с правото на държавата на произход, може да допринесе за обезлесяването и все още може да се ползва със свободен достъп до пазара на Съюза; отбелязва, че по тази причина потребителите на много стоки, които създават риск за горите и екосистемите в Съюза, нямат гаранция, че тези продукти не са допринесли за обезлесяването, и че следователно потребителите невинно, неволно и без да знаят са причина за обезлесяването;

20. отбелязва, че критериите за това какво представляват стоки или продукти, произведени без обезлесяване, които са в основата на схемите за сертифициране, невинаги са били достатъчно изчерпателни, тъй като понякога обхващат само някои от съответните съставки на продукта, само части от жизнения цикъл на даден продукт, или използват недостатъчно добро определение на „произведени без обезлесяване“, което може да доведе до „пазаруване по етикет“ от страна на предприятията и до разводняване на амбицията на сертифицирането като цяло;

Задължителни правила, основани на надлежна проверка

21. в това отношение приветства призивите на голям брой предприятия за въвеждане на правила на Съюза за задължителна надлежна проверка на веригите за доставка на стоки, които създават риск за горите;

22. припомня своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт и своето искане към Комисията да представи във възможно най-кратък срок предложение за правна рамка на ЕС, основана на принципа на надлежна проверка, за осигуряване на устойчиви вериги на доставки на продукти без обезлесяване, предлагани на пазара на Съюза, като се обърне специално внимание на справянето с основните причини за внос на обезлесяване и вместо това се насърчава вносът, който не води до обезлесяване в чужбина, като се отчита икономическото значение на износа на стоки за развиващите се държави, особено за дребните собственици, и като се вземе под внимание обратната информация от всички заинтересовани страни, особено от МСП;

23. припомня, че в своето съобщение относно обезлесяването от 2008 г. Комисията определи целта за спиране на загубата на глобалното горско покритие най-късно до 2030 г. и за намаляване на общото обезлесяване на тропическите гори до 2020 г. с поне 50%, въпреки че едновременно с това тя предупреждава, че втората цел почти със сигурност няма да бъде постигната;

24. приветства намерението на Комисията да се справи с глобалното обезлесяване и деградацията на горите, но призовава за по-амбициозен политически подход; призовава Комисията да представи предложение, придружено от оценка на въздействието, за правна рамка на ЕС, основана на задължителна надлежна проверка, докладване, оповестяване и изисквания за участие на трети страни, както и на отговорност и санкции в случай на нарушения на задълженията за всички дружества, които пускат за пръв път на пазара на Съюза стоки, водещи до рискове за горите и екосистемите, и продукти, получени от тези стоки, както и на достъп до правосъдие и средства за правна защита за жертвите на нарушенията на тези задължения; на търговците на пазара на Съюза следва да се наложат тези задължения за проследимост, по-специално по отношение на установяването на произхода на стоките и продуктите в момента на пускането им на вътрешния пазар на Съюза, за да се гарантират устойчиви и неводещи до обезлесяване вериги на стойността, както е посочено в приложението към настоящата резолюция; подчертава, че същата правна рамка следва да се прилага и по отношение на всички финансови институции, лицензирани да извършват дейност в Съюза, които предоставят пари на дружества, които добиват, извличат, произвеждат, преработват или търгуват със стоки, които създават риск за горите и екосистемите, и производни на тях продукти;

25. счита, че Съюзът трябва да гарантира, че насърчава единствено глобални вериги на доставка и финансови потоци, които са устойчиви и не водят до обезлесяване и до нарушения на правата на човека; изразява убеждение, че задължителните правила за устойчивост, възприети на голям пазар, като например този на Съюза, имат потенциал да насочат производствените практики в световен мащаб към повече устойчивост;

26. посочва, че стоките, които създават риск за горите и екосистемите, обхванати от тази правна рамка на ЕС, следва да се определят въз основа на обективни, прозрачни и научно обосновани съображения, че такива стоки са свързани с унищожаването и деградацията на горите, на екосистемите с големи въглеродни запаси и с богато биологично разнообразие, както и за правата на коренното население и правата на човека като цяло;

27. подчертава, че такава правна рамка на ЕС следва не само да гарантира законността на добива, производството, извличането и обработването на стоки, които създават риск за горите и екосистемите, и производни от тях продукти в държавата на произход, но също и устойчивостта на добива, производството, извличането и преработката им;

28. подчертава, че според редица проучвания[31] правна рамка за предотвратяване на навлизането на свързани с обезлесяване продукти на вътрешния пазар на Съюза няма да има въздействие върху обема и цената на стоките, продавани в Съюза и обхванати в приложението към настоящата резолюция, както и че допълнителните разходи за операторите за изпълнение на тези правни задължения са минимални.

29. подчертава приноса на неправителствени организации, активисти в областта на околната среда, промишлени сдружения, както и на лица, подаващи сигнали за нередности, за борбата срещу незаконния добив на дървен материал, който води до обезлесяване, загуба на биологично разнообразие и увеличаване на емисиите на парникови газове;

30. отбелязва, че подобна правна рамка на ЕС следва да бъде разширена, така че да включва и областите с големи въглеродни запаси и екосистемите, а именно морските и крайбрежните екосистеми, влажните зони, торфищата или саваните, така че да се избегне изместването на натиска върху тези ландшафти;

31. счита, че тези задължения следва да се прилагат за всички оператори, които пускат на пазара на Съюза стоки, които създават риск за горите и екосистемите, независимо от техния размер или място на регистрация, след като внимателна оценка е заключила, че горепосоченото функционира и е приложимо за всички участници на пазара, включително МСП; като признава, че действията след оценката на риска на оператора трябва да бъдат пропорционални на равнището на рисковете, свързани с дадената стока, счита, че в един разпокъсан краен пазар включването на по-малки и по-големи дружества е от ключово значение, за да се гарантира както широкомащабно въздействие, така и доверие на потребителите; подчертава, че регулаторната рамка не трябва да поражда прекомерни тежести за малките и средните производители, включително за дребните стопани, или да възпрепятства достъпа им до пазарите и международната търговия поради липса на капацитет; поради това подчертава необходимостта от координиран механизъм за подкрепа на МСП на равнище ЕС, за да се гарантира тяхното разбиране, подготвеност и капацитет за производство в съответствие с изискванията в областта на околната среда и правата на човека;

32. счита, че изискванията в целия Съюз за задължителна надлежна проверка биха осигурили ползи за предприятията чрез еднакви условия на конкуренция, като конкурентите се придържат към същите стандарти, и биха гарантирали правна сигурност, в сравнение с мозайка от различни мерки на национално равнище;

33. припомня констатациите от проучването относно изискванията за надлежна проверка по веригата на доставки, възложено от ГД „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, в което се констатира, че по-голямата част от бизнес респондентите са съгласни, че задължителна надлежна проверка би имала положително въздействие върху правата на човека и околната среда;

34. подчертава, че цифровизацията и новите технологични инструменти имат потенциала да предоставят безпрецедентни решения за дружествата да определят, предотвратяват, смекчават и отчитат въздействията върху правата на човека и околната среда;

35. счита, че бъдещата правна рамка относно стоки, които създават риск за горите, следва да се основава на извлечените поуки от прилагането на Плана за действие за FLEGT, Регламента на ЕС за дървения материал, Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета[32] („Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони“), Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[33] („Директивата относно оповестяването на нефинансова информация“), законодателството относно незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов и други инициативи на ЕС за регулиране на веригите на доставка;

36. приветства текущия преглед на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация и приканва Комисията да увеличи качеството и обхвата на оповестяването на нефинансова информация, по-специално на докладването от страна на финансови институции по отношение на екологичните аспекти, и да насърчава включването на свързаните с горите съображения в корпоративната социална отговорност;

Регламент на ЕС относно дървения материал и  споразумения за доброволно партньорство (СДП) относно FLEGT

37. изразява убеждение, че Регламентът на ЕС относно дървения материал, особено включените в него изисквания за надлежна проверка, представлява добър модел за надграждане за бъдещата правна рамка на ЕС за спиране и обръщане на тенденцията на причиненото от ЕС обезлесяване в световен мащаб, но че липсата на прилагане, ограниченият обхват на продукти от дървен материал и изпълнение на Регламента на ЕС за дървения материал означава, че той не е на висотата на духа и намеренията си; поради това счита, че от Регламента на ЕС относно дървения материал могат да бъдат извлечени поуки с цел подобряване на правилата за прилагане и изпълнение на бъдещата правна рамка на ЕС за спиране и обръщане на тенденцията на причиненото от ЕС обезлесяване в световен мащаб; припомня, че законосъобразността на добива и търговията с горски продукти понастоящем е обхваната от Регламента на ЕС относно дървения материал, и поради тази причина подчертава, че двойното регулиране следва да се избягва в бъдещата правна рамка на ЕС и мерките за регулиране на законния и незаконния добив на и търговия с горски продукти следва да бъдат хармонизирани;

38. призовава Комисията да направи оценка на евентуалното включване на стоките, обхванати от Регламента на ЕС относно дървения материал, в обхвата на предложението за правна рамка на ЕС за спиране и обръщане на тенденцията на глобалното обезлесяване, предизвикано от ЕС, като се вземе предвид предстоящата проверка за пригодност на Регламента на ЕС относно дървения материал и се гарантира преследването на целите на Плана за действие за FLEGT. Когато прави това, Комисията следва също така да направи оценка на потенциалните последици за действащите споразумения за доброволно партньорство (СДП). Държавите – партньори на Съюза, производителки на дървен материал, следва да бъдат тясно асоциирани в това начинание.

39. приветства добрите резултати, които, благодарение на сътрудничеството с трети държави в рамките на Плана за действие на ЕС за FLEGT и СДП, бяха постигнати при справяне с предизвикателството, свързано с предлагането на незаконна сеч, и подчертава, че следва да се полагат още повече усилия в тази насока, особено по отношение на наблюдението, проверките и контрола и, не на последно място, за да се подпомогне изграждането на капацитет в тези държави; подчертава, че СДП съставляват много ефективна рамка за установяване на добри партньорства с тези държави и следва да се насърчават нови СДП с още партньори; призовава ЕС да увеличи финансирането за FLEGT;

40. настоятелно призовава Комисията да гарантира цялостно изпълнение на работния план на ЕС за FLEGT за периода 2018 – 2022 г.;

41. приветства проверката за пригодност, която Комисията ще извърши на Регламента за FLEGT и Регламента на ЕС относно дървения материал, като възможност за укрепване на привеждането в изпълнение на тези регламенти и за допълнително подобряване на тяхното прилагане, както и за разширяване на техния обхват, така че да се обхванат например печатните продукти и изделията от дърво, дървеният материал от зони на конфликт и да се повиши ролята на гражданското общество;

42. отново отправя искане вносът на дървен материал и изделия от дървен материал да бъде подлаган на по-обстойна проверка по границите на Съюза, за да се гарантира, че влизащите продукти наистина отговарят на критериите за внос в Съюза; призовава за своевременно и ефективно прилагане на Митническия кодекс на Съюза (МКС) и за повишаване на капацитета на националните митнически органи, за да се гарантира по-добро хармонизиране и прилагане на МКС; подчертава, че Комисията трябва да гарантира, че митническият контрол в целия Съюз следва едни и същи стандарти чрез единен механизъм за пряк митнически контрол в координация с държавите членки и при пълно спазване на принципа на субсидиарност;

43. счита, че основаните на търговията споразумения за партньорство с основните държави – производителки на FERC, могат да бъдат полезни за справяне с причинителите на обезлесяването, свързани с предлагането; отбелязва, че моделът на СДП относно FLEGT е един от възможните варианти;

44.  предложението следва да гарантира правна сигурност за всички заинтересовани страни по отношение на всяка нова общосъюзна мярка и рамка, свързана с настоящото използване на СДП и лицензиране за FLEGT, с цел да се осигури интересът към инвестиране в такъв износ за Съюза, който не е свързан с обезлесяване; насърчава също така Комисията да сключи споразумения за партньорство, основаващи се на търговията, с важни страни – производителки на селскостопански стоки, с цел справяне с причините за обезлесяването, които са свързани с предлагането.

Търговия и международно сътрудничество

45. подчертава, че политиката в областта на търговията и инвестициите трябва да бъде преразгледана с оглед справяне с глобалното предизвикателство, което представлява обезлесяването, по един по-ефективен начин и чрез създаване на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб, както и да вземе предвид връзката между търговските споразумения и глобалното биологично разнообразие, както и горската екосистема;

46. отново заявява, че политиката на Съюза в областта на търговията и инвестициите, включително споразумението за свободна търговия с Меркосур, трябва винаги да включва обвързващи и приложими глави за устойчиво развитие, които изцяло да зачитат международните ангажименти, по-специално Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, и да са в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО) и да зачитат правата на човека; призовава Комисията да гарантира, че всички бъдещи търговски споразумения съдържат правно обвързващи и изпълними разпоредби, включително антикорупционни разпоредби и разпоредби, свързани с незаконната сеч, с цел предотвратяване на обезлесяването и деградацията на горите и унищожаването и деградацията на екосистемите;

47. препоръчва в контекста на принципа за ненанасяне на вреда, както се подчертава в съобщението относно Европейския зелен пакт, Комисията да прави по-добра и редовна оценка на въздействието на съществуващите търговски споразумения върху обезлесяването, деградацията на горите и екосистемите, заграбването на земя и правата на човека и да гарантира, че в главите за търговията и устойчивото развитие на всички споразумения за свободна търговия и инвестиции са включени по-амбициозни обвързващи и приложими разпоредби за опазването на горите и екосистемите, биологичното разнообразие, прекратяването на заграбването на земя и устойчивото горско стопанство;

48. посочва, че за да се избегне дъмпинг на цените и да се осигури устойчиво използване на дървения материал, да се избегне разпространението на двустранни споразумения, основаващи се на дъмпингови цени на дървения материал, и да се предотврати допълнителното изсичане на гори, следва да се обмислят корективни мерки, включително създаването на обща тръжна система за търговия с дървесина, за да се даде възможност да се проследи откъде идва материалът и да се включат изменението на климата, биологичното разнообразие и правата на човека в цената;

49. счита, че търговията и международното сътрудничество са важни инструменти за консолидиране на по-високите стандарти за устойчивост, особено по отношение на секторите, които са свързани с горите, и веригите за създаване на стойност, които започват от тях; призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството с трети държави чрез техническа помощ, обмен на информация и добри практики за опазване, съхранение и устойчиво използване на горите, със специален акцент върху връзката между организираната престъпност и стоките, свързани с обезлесяването, и да насърчават и улесняват научното и академичното сътрудничество с трети държави, както и научноизследователските програми за насърчаване на знанията и иновациите в областта на биологичното разнообразие, „зелената икономика“ и кръговата икономика; подчертава, че е важно да се вземе предвид въздействието на мерките върху заетостта и растежа на най-слабо развитите страни, които зависят от производството на FERC; призовава Съюза да подкрепя и да си сътрудничи с правителствата и гражданското общество на трети държави в тяхната дейност срещу обезлесяването, по-специално чрез схемата ОСП+; призовава Комисията да направи оценка дали следва да се разработи нов специфичен инструмент за помощ за търговията, за да се улесни търговията в контекста на намаляване на рисковете, свързани с производството на FERC;

50. изисква от Комисията мерките, които предстои да бъдат приети, да следват цялостен и диференциран подход към обезлесяването, като се имат предвид многобройните измерения на обезлесяването и неговите връзки както с генерирането на устойчиви проекти, така и с борбата с престъпните икономики; за тази цел призовава за диалог с трети държави, за да се анализират за всеки отделен случай основните причини за загубата на горско покритие, както и доколко мерките, които ще бъдат предприети, са подходящи в конкретния случай;

51. подчертава, че при възлагането на обществени поръчки разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки в споразуменията за свободна търговия следва да отчитат социалните и екологичните критерии и критериите във връзка с отговорното бизнес поведение;

52. настоява, че задължителните изисквания на равнището на Съюза трябва да бъдат допълнени от засилване и укрепване на сътрудничеството в световен мащаб, подобряване на глобалното управление на околната среда и сътрудничеството с трети държави чрез техническа помощ, обмен на информация и добри практики за опазване, съхранение и устойчиво използване на горите, като се отдаде специално признание на инициативите за устойчивост, осъществявани от частния сектор; изискванията трябва да бъдат допълнени и от увеличаване на усилията в рамките на ключови международни форуми, включително в рамките на СТО и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за спиране на обезлесяването и на деградацията на горите и за възстановяване на горите, както и за предотвратяване на обратния ефект – отклоняване на веригите за доставки, свързани с нежелано обезлесяване, към други региони по света;

53. призовава Комисията и държавите членки да насърчават, чрез търговия и международно сътрудничество, необходимите инвестиции за консолидиране на по-високи стандарти за устойчивост в секторите на горското стопанство и техните вериги за създаване на стойност, като насърчават кръговата биоикономика, екологичния туризъм, енергията от възобновяеми източници, интелигентното селско стопанство и други свързани области, също и в трети държави.

54.  предложението следва да гарантира правна сигурност за всички заинтересовани страни по отношение на всяка нова общосъюзна мярка и рамка, свързана с настоящото използване на СДП и лицензиране за FLEGT, с цел да се осигури интересът към инвестиране в такъв износ за Съюза, който не е свързан с обезлесяване; насърчава също така Комисията да сключи споразумения за партньорство, основаващи се на търговията, с важни страни – производителки на селскостопански стоки, с цел справяне с причините за обезлесяването, които са свързани с предлагането.

55. отбелязва, че е важно да се гарантира включването на обезлесяването в политическия диалог на национално равнище, както и да се помага на държавите партньори да разработват и прилагат национални рамки за горското стопанство и устойчивото горско стопанство; подчертава, че тези национални рамки трябва да отразяват както националните потребности, така и ангажиментите в световен мащаб; подчертава необходимостта от прилагане на механизми за стимулиране за дребните земеделски стопани, за да се поддържат и подобряват екосистемата и продуктите, предлагани от устойчивото горско и селско стопанство;

56. счита, че решителните действия в рамките на вътрешния пазар на Съюза следва да вървят ръка за ръка с решителни действия на международно равнище; поради тази причина в националните индикативни програми по линия на външната дейност на ЕС следва да се включват разпоредби, за да се помогне на предприятията и дребните собственици от трети държави, които работят с оператори, които пускат на вътрешния пазар на Съюза стоки, създаващи риск за горите и екосистемите, да осъществяват дейности, без да вредят на горите и екосистемите;

57. счита, че регламентът, предложен в приложението към настоящата резолюция, следва и може да бъде изготвен така, че да съответства на правилата на СТО, и следва да бъде придружен от споразумения за партньорство, основаващи се на търговията, с основни страни – производителки на селскостопански стоки, с цел справяне с факторите за обезлесяването, които са свързани с предлагането;

58. предлага, когато договаря националните индикативни програми („НИП“) с трети държави, Комисията да дава приоритет на разпоредбите за подпомагане на предприятията и малките собственици от трети държави, работещи с оператори, пускащи на вътрешния пазар на Съюза стоки, които създават риск за горите и екосистемите, с цел извършване на дейности, които не вредят на горите, екосистемите и правата на човека;

59 посочва, че укрепването на правната рамка на ЕС относно обезлесяването може да оказва значително въздействие върху цените на земята в трети държави и за да се предотвратят всякакви спекулации, крайният срок не следва да се определя след публикуването на предложението от Комисията, описано в приложението към настоящата резолюция;

Обезлесяване и права на човека

60. подчертава, че изменянето на регулаторната рамка, за да се узаконят използването на определени площи и промяната на правата на земевладение, не премахва отрицателното въздействие върху правата на човека и околната среда, причинено от прилагането на тази промяна; поради това подчертава, че критериите за надлежна проверка трябва да включват други елементи, излизащи отвъд законосъобразността на действието;

61. отбелязва, че производството на стоки, които създават риск за горите и екосистемите, не оказва отрицателно въздействие върху местните общности само чрез пряко обезлесяване, деградация на екосистемите и заграбване на земя, но и чрез заграбване на води, което може да засегне горските и другите екосистеми; затова отбелязва, че една правна рамка за спиране на обезлесяването и деградацията на естествените екосистеми следва да обхваща въпроса за законосъобразността на водоснабдяването за производството на стоки, които създават риск за горите и екосистемите;

62. подчертава, че местните общности, коренното население, защитниците на земята и на околната среда често се намират на предната линия на борбата за опазване на екосистемите; отбелязва, че в някои региони конфликтите във връзка с използването на земите и ресурсите са основната причина за насилието срещу коренното население[34], изразява загриженост, че деградацията и унищожаването на горите и други ценни екосистеми често вървят ръка за ръка с нарушения на правата на човека или произтичат от тях; осъжда всяка форма на наказване, тормоз и преследване за участие в дейности, насочени към опазване на околната среда; поради това настоятелно призовава в бъдещата правна рамка на ЕС да се включи защитата на правата на човека, по-специално правата на земевладение, трудовите и поземлените права, и по-специално с оглед на правата на коренното население и местните общности; призовава Комисията да насърчава провеждането на процеси за правна реформа в страните производителки при осигурено ефективно и пълноценно участие на всички заинтересовани страни, включително гражданското общество, коренното население и местните общности; призовава Съюза и държавите членки да подкрепят на следващата сесия на Общото събрание на ООН признаването на световно равнище на правото на здравословна околна среда;

63. призовава Комисията и държавите членки да създадат механизъм за бързо реагиране на равнището на Съюза за подкрепа на защитниците на околната среда и горите в Съюза и в целия свят;

64. подчертава, че предоставянето на ефективен достъп до правосъдие и средства за правна защита на жертвите на корпоративно нарушаване на правата на човека и вреди на околната среда трябва да бъде част от тази правна рамка;

65. подчертава, че в допълнение към създаването на правна рамка на ЕС относно стоки, които причиняват обезлесяване, Съюзът трябва да разгледа по-решително прилагането на правата на човека, отговорността за околната среда и принципите на правовата държава като хоризонтални въпроси със съответните държави и с други основни държави вносители;

66. подчертава, че подобна правна рамка трябва да бъде разработена в съответствие с международните ангажименти на Съюза с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и да бъде взета предвид в амбициите на бъдещото споразумение след Котону;

67. припомня, че е важно да бъдат зачитани ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; подкрепя продължаващите преговори с оглед на създаването на обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека и подчертава, че Съюзът трябва да участва проактивно в този процес;

Мерки на ЕС и съгласуваност на политиките

68. подчертава, че въздействието на потреблението в Съюза на продукти, които създават риск за горите и екосистемите, трябва да бъде разгледано по подходящ начин при всички последващи регулаторни или нерегулаторни действия и мерки спрямо стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., стратегията „От фермата до трапезата“, както и регламента за стратегическите планове по ОСП, включително националните стратегически планове на държавите членки;

69. счита за изключително важна незабавната и радикална промяна в методите на производство и навиците за консумация на хранителни продукти; счита, че следователно е необходимо въвеждането на ефективни мерки, насочени към увеличаване на подкрепата за екологичните селскостопански практики и намаляване на хранителните отпадъци по цялата верига на доставки; подчертава, че е важно да се предвидят целенасочени действия за повишаване на осведомеността на потребителите с цел подобряване на тяхната информираност относно въздействието на моделите на потребление върху горите, биологичното разнообразие и климата, като се предоставя подкрепа и се насърчава изборът на храни, произведени от продукти с растителен произход;

70. счита, че за да се сведе до минимум въглеродният отпечатък, създаден от транспорта на вноса от трети държави, и да се стимулират устойчивите местни производства и работни места, Съюзът следва да насърчава използването на устойчив местен дървен материал, продукти, получени от дървесина от дърводобива, или горска биомаса;

71. подчертава, че е необходимо да се намали зависимостта от вноса на стоки, които създават риск за горите и екосистемите, като се насърчава производството на растителни протеини от местни източници, пасищното хранене и законното и устойчиво производство на фураж, по-специално чрез прилагане на стратегията на Съюза за протеините;

72.  подкрепя насърчаването на отглеждането на култури, които обогатяват почвата с азот, и на бобови и протеинови култури в рамките на новите стратегически планове по ОСП, наред с другото чрез редуване на културите, обвързване с условия, екосхеми и агроекологични мерки, нови секторни интервенции и обвързано с производството подпомагане, за да се увеличи независимостта на Съюза по отношение на протеиновите култури и същевременно да се допринесе за постигане на целите на стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „от фермата до трапезата“; отбелязва освен това, че доходите и рентабилността на животновъдните стопанства следва да бъдат съвместими с равнищата на производство, които могат да бъдат поддържани чрез пасищно хранене или местно отглеждани фуражни култури; призовава за допълнително изследване и насърчаване на иновативните производствени системи и методи, които могат да намалят външните ресурси и разходи, например системи за паша, основаващи се на фуражи, като ротационна паша, дори ако обемът на производството се окаже по-малък;

73. подчертава значението на това да се развие устойчива биоикономика, която придава висока икономическа стойност на продуктите, произведени по устойчив начин;

74. подчертава, че политиката на Съюза в областта на биоенергията следва да отговаря на строги социални и екологични критерии;

75. подчертава, че методите за постигане на целите, определени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“, не трябва да водят до обезлесяване и деградация на горите в други части на света; поради това призовава Комисията да преразгледа до 2021 г. съответните аспекти на доклада, приложен към Делегиран регламент (ЕС) 2019/807[35] на Комисията, и по целесъобразност и без необосновано забавяне да преразгледа този регламент, като извърши това при всички случаи преди 2023 г., въз основа на състоянието на научните познания и в съответствие с принципа на предохранителните мерки; изисква от Комисията да направи повторна оценка на данните за соята и постепенно да прекрати използването на биогорива с висок риск от непреки промени в земеползването (ILUC) във възможно най-кратък срок и не по-късно от 2030 г.;

76. счита, че масовото използване на биогорива в Съюза трябва да бъде придружено от достатъчно критерии за устойчивост, за да се избегнат преките и непреките промени в земеползването (ILUC), включително обезлесяването; отбелязва освен това, че настоящите критерии не отчитат в достатъчна степен изкопаемите суровини, използвани в производството на биогорива; поради това призовава за мониторинг и оценка на въздействието на преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници по време на текущото ѝ прилагане, включително на ефективността на критериите за устойчивост на биоенергията; отбелязва значението на местните вериги на доставки на суровини за постигането на дългосрочна устойчивост;

Комуникация и повишаване на осведомеността

77. подчертава, че е важно да се гарантира потреблението в Съюза на продукти от вериги на доставки без обезлесяване и непрекъснато да се оценява въздействието на потреблението на такива продукти в Съюза; призовава Комисията и държавите членки да разработят кампании за повишаване на осведомеността и информиране относно внасяните стоки и продукти и тяхното въздействие върху горите и екосистемите с богато биологично разнообразие в световен мащаб, както и относно социално-икономическите последици от обезлесяването, унищожаването на екосистемите и свързаните с горите престъпления в Съюза и в трети държави;

78. посочва, че Комисията обмисля възможността да предложи девствените гори за обекти на наследството на ЮНЕСКО, за да се спомогне за опазването им от обезлесяване и за увеличаване на вероятността за привличане на общественото внимание към тяхното опазване; ако това не е осъществимо, следва да се оценят други правни възможности за постигане на тези цели;

Определения, данни за горите и мониторинг

79. отбелязва, че настоящото определение на термина „гора“, неговото категоризиране и наборът от други термини и принципи, свързани с обезлесяването в рамките на устойчивото управление на горите, които са приети от съответните органи, например ФАО, са от чисто технически характер и не правят адекватно разграничение между естествените гори и горските насаждения, при които икономическата функция на гората силно превишава по значение останалите ѝ функции, и подчертава, че това в крайна сметка би могло да доведе до изкривяване на данните относно съответната област и състоянието на горите в световен мащаб; призовава съответните заинтересовани страни да уеднаквят използването на терминологията в съответствие с формулировката, дадена в приложението към проекта на резолюция, и подчертава значението на тази класификация за ефективното използване на свързаните с нея инструменти;

80. подчертава по-специално необходимостта от независимо наблюдение на производството и търговията на стоки, които са свързани с обезлесяване; призовава Комисията да увеличи усилията си в тази насока чрез „Хоризонт Европа“ и да подкрепя независимия мониторинг в държавите производителки, както и обмена сред тях на най-добри практики и извличани поуки, за да се подобряват използваните методологии и степента на подробност на информацията;

81. подчертава съществената необходимост от подобряване на механизмите, които биха помогнали да се идентифицира източникът или произходът на дървения материал, пуснат на вътрешния пазар;

82. отбелязва, че по-голям достъп до митническите данни за вноса в Съюза би увеличил прозрачността и отчетността на глобалната верига за създаване на стойност; призовава Комисията да установи митническо партньорство в рамките на Съюза, като същевременно разшири изискванията за митническите данни, по-специално чрез включване на износителя и производителя като задължителни митнически данни, като по този начин се повишат прозрачността и проследимостта на световните вериги за създаване на стойност; 83.  отбелязва, че наличието и точността на данните, използвани да се оцени датата на обезлесяването/преобразуването на земята за друга употреба, трябва да бъдат надеждни за ефективното им прилагане;

84. призовава Съюза допълнително да разработи изследователски програми и програми за мониторинг като „Коперник“, програмата на Съюза за наблюдение и мониторинг на Земята и други програми за мониторинг за надзор на веригата на доставки, за да може да определя и да осигурява ранно предупреждение за продукти, които са причинили обезлесяване или деградация на околната среда по време на фазата си на производство;

85. отправя искане към Комисията да проучи засиленото използване на сателитната система „Коперник“ за мониторинг на горите и предотвратяване на горски пожари и на увреждането на горите, включително наблюдение и определяне на причините за пожари и нанесени на горите вреди, обезлесяване и преобразуване на екосистеми, като улесни достъпа за съответните органи от всяка държава членка и осигури пряк източник на открити данни за МСП или стартиращи предприятия;

86. приветства създаването на обсерватория за горите за събиране на данни и информация за обезлесяването в Европа и в световен мащаб, като призовава тази обсерватория да създаде механизъм за защита на защитниците на горите;

87. призовава за създаване на механизми за ранно предупреждение с цел уведомяване на публичните органи, дружествата, включително схемите на трети страни, и потребителите на стоки с произход от райони, които са изложени на риск от преобразуване на екосистемите, за загубата и влошаването на състоянието на горите и саваните и за районите, в които се нарушават правата на човека, както и с цел подпомагане на разрешаването на тези проблеми чрез активизиране на диалога и обмена на данни със съответните трети държави;

88. призовава Комисията да създаде европейска база данни, която да събира текущи и минали проекти между Съюза и трети държави, както и двустранни проекти между държавите членки и трети държави, за да се оцени въздействието им върху световните гори; подчертава, че е важно участието на местните и регионалните органи за прилагането на тези проекти;

Управление на горите, научни изследвания и иновации

89. подчертава необходимостта да се вземат предвид връзките между сектора на горското стопанство и останалите сектори, както и значението на цифровизацията и инвестирането в научни изследвания и иновации, за да бъде възможно наблюдението на обезлесяването;

90. отбелязва, че в сектора на горското стопанство в Съюза са заети най-малко 500 000 души пряко[36] и 13 милиона души в света[37], както и че тези работни места се намират най-вече в селските райони;

91. отбелязва, че на равнището на Съюза политиките на някои държави членки отразяват структура за горите и управлението на горите, която може да бъде фрагментирана и разпокъсана, поради което тези държави се нуждаят от повече и по-добра координация с цел насърчаване на устойчивостта;

92. призовава за по-тясно сътрудничество между правителствата, предприятията, производителите и гражданското общество за приемане на политики и установяване на рамкови условия за подкрепа на проекти в частния сектор;

93. подчертава съществената роля на научните изследвания и иновациите за насърчаване на приноса на устойчивото управление на горите и на сектора на горското стопанство за справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването, както и за справяне с изменението на климата;

94. в случай на нежелани събития призовава за взаимна подкрепа чрез научни изследвания и обмени, за да се намерят мерки, адаптирани към географските условия, които могат да защитят срещу големи пожари или да предотвратят нашествия на вредители;

95. приветства мерките за приспособяване на насажденията към изменението на климата; приветства факта, че в много държави вече се препоръчва и практикува увеличаване на броя на устойчивите местни дървесни видове в здрави и биологично разнообразни гори;

96. подчертава значението на обучението в рамките на Съюза и в трети държави по устойчиво управление на горите, насажденията и агролесовъдството, включително продължителното вегетационно покритие; счита, че това са съществени фактори за гарантиране на биологичното разнообразие, както и на доходите на горските общности и на земеделските стопани, които се занимават с агролесовъдство;

97. подчертава значението на образованието и на наличието на квалифицирана и добре обучена работна сила за успешното прилагане на практика на устойчивото управление на горите; поради това призовава Комисията и държавите членки да прилагат мерки и да използват съществуващите партньорства за улесняване на обмена на най-добри практики в тази област;

98. призовава за засилване на сътрудничеството в световен мащаб с цел по-добро споделяне на знания и опит за подобряване на устойчивостта в управлението на многофункционалните гори;

99. поради това призовава Съюза да развие международни съюзи с трети държави с цел опазване на горите, провеждане на разумни политики, насочени към нулево обезлесяване, интегрирано планиране на земеползването, прозрачност на земевладението и предотвратяване на превръщането на горите в земеделски земи; поради това призовава да се гарантира международно финансиране в рамките на световните споразумения за опазване на горите и в тясно сътрудничество с европейските правителства и международните участници;

100. призовава да бъдат разработени концепции за устойчиво бъдеще за горите в световен мащаб, които съчетават както икономическите, така и екологичните интереси, като се има предвид, че горите са важен ресурс за много държави, които не са склонни доброволно да се откажат от този ресурс;

101. призовава за прилагане на по-цялостен подход в рамките на Съюза, при който Съюзът да предоставя пряка подкрепа на местните органи за залесяване и за устойчиво управление на горите; призовава по-специално Съюза да изпълнява по-активна роля, като подпомага местните и регионалните власти при налагане на спазването на действащите разпоредби за опазване на горите;

102. призовава за оказване на значителна финансова подкрепа и за провеждане на програми за стимулиране на мерките за повторно залесяване на земи във влошено състояние, както и на земи, които не са подходящи за земеделие.

Финансиране

103. призовава Комисията да приеме многогодишна финансова рамка, устойчива по отношение на климата и околната среда; при това се обръща особено внимание на въздействието на фондовете за външни дейности, които могат да допринесат за обезлесяването и деградацията на екосистемите, както и на някои изследователски фондове и фондове за развитие; призовава да бъде извършена проверка на МФР и всички европейски бюджети в светлината на Европейския зелен пакт;

104. счита, че критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки следва да включват сред разпоредбите си обезлесяването и спазването на предложението за надлежна проверка; преразглеждането на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки[38] следва да включва в критериите за възлагане спазване на изискванията за надлежна проверка;

105. настоятелно призовава всички институции и агенции на Съюза да дадат пример, като променят своето поведение, възлагане на обществени поръчки и рамковите си споразумения с цел използване единствено на продукти, несвързани с обезлесяване;

106. по-специално призовава Комисията да предприеме инициативи за забрана на публичната покупка на вносни продукти, които водят до обезлесяване, в рамките на многостранното Споразумение за държавните поръчки (СДП) на СТО и Директива 2014/24;

107. призовава Съюза да предостави подходяща подкрепа за защитата на съществуващите и за създаването на нови и внимателно подбрани защитени зони, по-специално в държавите, които са основни производители на дървен материал;

108. призовава Съюза да обвърже предоставянето на финансова помощ на партньорските държави с въвеждането на функционална система от обвързващи концептуални инструменти, които да допринасят за устойчивото управление на горите (например планове за управление на горите); подчертава, че те ще бъдат ефективни само ако бъдат изготвени въз основа на достатъчно експертен опит, и призовава Съюза да определи и приложи ясни правила за съответствие с тях;

109. призовава за силно присъствие на сектора на горското стопанство в бъдещия Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) и за това да бъде използван пълноценно потенциалът на Плана за външни инвестиции и на регионалните инструменти за смесено финансиране с цел привличане на частно финансиране за устойчиво управление на горите; призовава за засилване на стандартите и схемите за сертифициране, които вече съществуват, вместо да се въвеждат нови, и подчертава, че тези стандарти и схеми за сертифициране трябва да са в съответствие с правилата на СТО;

110. изтъква необходимостта да се гарантира ефективно признаване и зачитане на правата на обичайна собственост върху земята на зависимите от горите общности и на коренното население като въпрос на социална справедливост в съответствие с Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите в контекста на националната продоволствена сигурност, Декларацията на ООН за правата на коренното население и Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ); приканва Комисията да подкрепи разпространението, използването и изпълнението на Доброволните насоки на световно, регионално и национално равнище, включително чрез Плана за външни инвестиции;

111. призовава за засилване на сътрудничеството между ЕС и АКТБ с цел справяне с нарастващия проблем с обезлесяването и опустиняването в държавите от АКТБ чрез разработването на планове за действие, насочени към подобряване на управлението и опазването на горите и създаването на системи за наблюдение; призовава Съюза да гарантира включването на обезлесяването в политическите диалози на държавно равнище и да помогне на държавите партньори да разработят и прилагат национални рамки относно горите и устойчивите вериги на доставки, като същевременно подкрепят ефективното изпълнение на национално определените приноси (НОП) на държавите партньори съгласно Парижкото споразумение;

*

*  *

 

112. изисква от Комисията да представи, въз основа на член 114, параграф 3 и член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предложение за правна рамка на ЕС регламент за спиране и обръщане на тенденцията на причиненото от ЕС обезлесяване в световен мащаб, в съответствие с препоръките, отправени в приложението към настоящата резолюция;

113. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените към нея препоръки на Комисията и на Съвета.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

1. Цел

Предложението за регламент („предложението“) следва да осигури основата за гарантиране на високо равнище на защита на природните ресурси като естествените гори, биологичното разнообразие и естествените екосистеми, както и да допринесе за укрепване на рамката за тяхното устойчиво управление, за да се избегнат деградацията и преобразуването им, като се гарантира, че пазарните модели и моделите на потребление в Съюза не им влияят отрицателно. Защитата на правата на човека, както и на официалните и обичайните права на коренното население и местните общности върху земите, териториите и ресурсите, засегнати от добив, извличане и производство на продукти, също следва да бъдат обхванати от предложението.

То следва да осигури прозрачност и сигурност по отношение на:

а) стоките, попадащи в обхвата на предложението, и производните от тях продукти, които се предлагат на вътрешния пазар на Съюза,

б) практиките за доставка и финансиране на всички оператори, осъществяващи дейност на вътрешния пазар на Съюза,

в) производствените практики, включително свързания с водочерпенето аспект, на оператори, които добиват, извличат, доставят и преработват стоки, създаващи риск за горите и екосистемите, обхванати са от това предложение или произвеждат продукти от такива стоки в рамките на вътрешния пазар на Съюза, както и практиките на предоставящите им финансиране;

То следва да допринесе за изпълнението на международните ангажименти в областта на околната среда и правата на човека, поети от Съюза и неговите държави членки, например Парижкото споразумение, целите за устойчиво развитие и задълженията в областта на правата на човека, определени в международните договори в областта на правата на човека; също така то следва да установи правно обвързващи критерии за устойчивост на правата на човека, както и опазването на естествените гори и естествените екосистеми срещу тяхното преобразуване и деградация, както е посочено в предложението. Предложението следва да се основава на риска, да бъде пропорционално и изпълнимо.

2. Приложно поле

 Предложението следва да се прилага за всички оператори, независимо от правната им форма, размера им или сложността на веригите им на стойността, т.е. за всяко физическо или юридическо лице (с изключение на нетърговски потребители), което за първи път предлага на вътрешния пазар на Съюза стоки, попадащи в обхвата на предложението, и производни от тях продукти или което предоставя финансиране на оператори, които предприемат тези дейности. Това следва да се прилага както за оператори, установени в Съюза, така и за оператори, установени извън Съюза. Операторите, които не са установени в Съюза, следва да определят упълномощен представител да изпълнява тези задачи (в съответствие с Регламент (ЕС) № 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета[39]).

Всички оператори следва да имат право законно да предлагат стоки, които създават риск за горите и екосистемите, и производни от такива стоки продукти на пазара на Съюза единствено когато са в състояние да докажат, в съответствие с разпоредбите, посочени в раздел 4 от настоящото приложение, че в рамките на собствената им дейност и на всички видове делови взаимоотношения с бизнес партньори и образувания по цялата им верига на стойността (т.е. транспортни дружества, доставчици, търговци, цесионери, лицензополучатели, съвместни предприятия, инвеститори, клиенти, изпълнители, търговски потребители, консултанти, финансови, правни и други съветници), в най-лошия случай е налице пренебрежима степен на риск стоките, пуснати на пазара на Съюза:

- да произхождат от земи, получени чрез преобразуване на естествени гори или други естествени екосистеми,

- да произхождат от естествени гори и естествени екосистеми в процес на деградация и

- да се произвеждат в нарушение на правата на човека, или да са свързани с такова.

Финансовите институции, които предоставят финансови, инвестиционни, застрахователни или други услуги на оператори, ангажирани във веригата на доставки на стоки, също носят отговорност да предприемат надлежна проверка, за да гарантират, че дружествата по веригата на доставки спазват задълженията, предвидени в настоящото предложение.

Предложението следва да обхваща всички стоки, които най-често са свързани с обезлесяване, деградация на естествените гори и преобразуване и деградация на естествени екосистеми в резултат на човешка дейност. Следва да бъде изготвен списък на тези стоки въз основа на независима експертна оценка, като се взема под внимание принципът на предпазните мерки, и този списък следва да бъде предоставен в приложение към настоящото предложение и да включва най-малко палмово масло, соя, месо, кожа, какао, кафе, каучук и царевица и всички междинни или крайни продукти, производни на тези стоки, и продукти, които съдържат тези стоки. В случай че производните продукти съдържат елементи от повече от една стока, обхваната от предложението, следва да се извърши надлежна проверка по отношение на всяка от тези стоки. Стоките, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 995/2010[40] на Европейския парламент и на Съвета („Регламент на ЕС относно дървения материал“), следва да бъдат включени в обхвата на предложението, след оценката на Комисията въз основа на независима експертна оценка и като се взема предвид принципът на предпазните мерки, в рамките на три години от датата на влизане в сила на предложението.

Комисията следва своевременно да приема делегирани актове въз основа на независима експертна оценка, като взема предвид принципа на предпазните мерки, за преразглеждане и изменение на списъка с всички допълнителни стоки и производни от тях продукти, които да бъдат обхванати от предложението, ако се появят доказателства или съществени признаци за вредното въздействие на техния добив, извличане или производство върху естествените гори, естествените екосистеми или правата на човека, както и официалните и обичайните права на коренното население и местните общности върху земи, територии и ресурси. Комисията следва да има бдителна и проактивна роля при определяне на възникващи рискове и да се консултира активно с различни заинтересовани страни със съответен опит, за да поддържа списък на стоките, който отразява състоянието на осведоменост за рисковете по отношение на правата на човека и околната среда в съответните сектори.

Предложението следва да се прилага също така по отношение на всички финансови институции, които са упълномощени да работят в Съюза и предоставят финансиране, инвестиции, застраховки или други услуги на оператори, които добиват, извличат, произвеждат, преработват, търгуват или продават стоки, които създават риск за горите и екосистемите, и производни от тях продукти, за да се гарантира, че самите финансови институции и техните дружества по веригата на доставки спазват отговорностите за околната среда и правата на човека, както е посочено в предложението.

Предложението следва да се прилага по отношение на търговци, т.е. всяко физическо или юридическо лице, което в процеса на търговска дейност продава на оператори или купува от тях на вътрешния пазар на Съюза стока, обхваната от предложението, или производен от тази стока продукт, които вече са били пуснати на вътрешния пазар на Съюза. Операторите на вътрешния пазар на Съюза не следва да могат да се ангажират с търговци, освен ако търговците не могат да:

- определят операторите или търговците, които са доставили стоките, обхванати от Регламента, и производните от тях продукти; както и

- когато е приложимо, да определят търговците, на които са доставили стоките, обхванати от предложението, и производните им продукти; както и

- да гарантират проследяемостта на продуктите им, за да може да се идентифицира произходът им, когато се пуснат на вътрешния пазар на Съюза.

3. Общи задължения

3.1. Обезлесяване и преобразуване на естествени екосистеми

Стоките, обхванати от предложението, и производните им продукти, които се пускат на пазара на Съюза, не следва да водят до обезлесяване или преобразуване на естествени екосистеми, нито да са получени от обезлесяване.

За тази цел стоки, които създават риск за горите и екосистемите, пускани на пазара на Съюза в необработена форма или като продукти, получени от или съдържащи такива стоки, не следва да се добиват, извличат или произвеждат от земя, която към крайна дата в миналото (основана на научни данни, обоснована, приложима на практика и в съответствие с международните ангажименти на ЕС, не по-късно от 2015 г.) е имала статут на естествена гора или естествена екосистема в съответствие с определението, посочено в раздел 3.3 „Определения“, но впоследствие е загубила този статут поради обезлесяване или преобразуване.

3.2. Деградация на естествените гори и естествените екосистеми

Стоките, обхванати от предложението, и производните им продукти, които се пускат на пазара на Съюза, не следва да водят до деградация на естествени гори или на естествени екосистеми, нито да са получени от такава деградация в резултат на човешка дейност.

За тази цел стоки, които създават риск за горите и екосистемите, пускани на пазара на Съюза в необработена форма или като продукти, получени от или съдържащи такива стоки, не следва да се добиват, извличат или произвеждат от земя, която към определена крайна дата е имала статут на естествена гора или естествена екосистема в съответствие с определението, посочено в раздел 3.3. Тази крайна дата трябва да е в миналото, но не по-късно от 2015 г., и трябва да се основава на научни данни, да е обоснована, приложима на практика и в съответствие с международните ангажименти на ЕС. От правна гледна точка следва да е възможно да се пусне на пазара на Съюза единствено стока, която е била добита, извлечена или произведена в съответствие с целите за опазване и не е довела до загуба или деградация на екосистемните функции върху или в съседство със земята, от която е била добита, извлечена или произведена.

3.3. Определения

Законодателното предложение на Комисията следва да съдържа определения за това какво представлява „гора“, „естествена гора“, която притежава много или повечето характеристики на дадена гора с произход от дадена територия, дори при наличие на човешки дейности, „обезлесяване“, „деградация на горите“, „естествена екосистема“, „деградация на екосистемите“, „преобразуване на екосистемите“, както и „устойчиво управление“. Тези определения следва да се основават на обективни и научни съображения и да вземат предвид съответните източници на международното право и международните организации, както и други инициативи, предвиждащи подходящи определения – например Организацията на ООН за прехрана и земеделие, Европейската агенция за околната среда, инициативата за Рамка за отчетност или подхода, свързан с високите въглеродни запаси.

Определенията следва да се основават на следните принципи:

- те следва да позволяват постигането на най-високо равнище на опазване на околната среда, по-специално за горите и други естествени екосистеми, и да са в съответствие с международните и вътрешните ангажименти на Съюза по отношение на горите, биологичното разнообразие и опазването на климата,

- те следва да подкрепят целта на Съюза за опазване на естествените гори и екосистеми, включително по-специално девствените и възстановените гори, и да предотвратяват замяната им с гори и екосистеми, получени от човешки дейности, например насаждения с дървета,

- те следва да бъдат достатъчно всеобхватни, за да предоставят защита на други естествени екосистеми, които, както горите, са важни за опазването на биологичното разнообразие или за постигането на целите в областта на климата, определени в Парижкото споразумение,

- те следва да имат за цел да гарантират, че приемането на мерки на Съюза за опазване на горите в световен мащаб не води до пренасяне на проблема с преобразуването и деградацията върху други естествени екосистеми, които са също толкова важни като естествените гори за опазването на биологичното разнообразие, климата и правата на човека.

3.4. Нарушения на правата на човека

Стоки, които създават риск за горите и екосистемите, пускани на пазара на Съюза в необработена форма или като продукти, получени от или съдържащи такива стоки, не следва да се добиват, извличат или произвеждат от земя, която е придобита или използвана в нарушение на правата на човека, залегнали в националните законодателства, нито на правата, посочени поне в Хартата на основните права на Европейския съюз или международни споразумения, като например права на коренното население и местните общности, включително правата на земевладение и процесуалното право да дават или да откажат своето свободно предварително и информирано съгласие, както е определено например от Постоянния форум на ООН по въпросите на коренното население и органите по договорите на ООН и на регионално равнище, както и правото на вода, правото на опазване на околната среда и устойчиво развитие, правото на защита на правата на човека и околната среда без каквито и да било форми на преследване или тормоз, трудовите права, залегнали в основните конвенции на МОТ, и други международно признати права на човека, свързани със земеползването, достъпа или собствеността, както и правото на здравословна околна среда, както е посочено в Рамковите принципи за правата на човека и околната среда и стандартите и добрите практики, определени от специалния докладчик на ООН за правата на човека и околната среда.

Следва да се обърне специално внимание на детския труд с цел неговото премахване.

На всички етапи добивът, извличането или производството на попадащи в обхвата стоки следва да зачитат правата на местните общности и коренното население и правата на земевладение във всички форми, независимо дали са публични, частни, общностни, колективни, коренни, женски или обичайни права. Официалните и обичайните права на коренното население и местните общности върху земите, териториите и ресурсите следва да бъдат определени и спазвани, както следва да бъде и тяхната възможност да защитават правата си без репресии. Тези права включват правото на притежаване, заемане, използване и администриране на тези земи, територии и ресурси.

Стоките, попадащи в обхвата на предложението, не бива да бъдат получени от земя, чието придобиване и използване засяга общностни права и права на земевладение. По-конкретно стоките, пускани на пазара на Съюза, не бива да бъдат добивани, извличани или произвеждани от земите на коренното население и местните общности – както тези земи, които имат официално право на собственост, така и тези, които са под обичайна собственост – без тяхното свободно, предварително и информирано съгласие.

4. Задължение за установяване, предотвратяване и смекчаване на вредата във веригите на стойността

4.1. Задължение за надлежна проверка

Операторите следва да предприемат всички необходими мерки, за да зачитат и гарантират защитата на правата на човека, естествените гори и естествените екосистеми по цялата си верига за създаване на стойност, както е посочено в предложението. Това следва да включва всички видове бизнес отношения на предприятието с бизнес партньори и образувания по цялата му верига на стойността (като доставчици, търговци, цесионери, лицензополучатели, съвместни предприятия, инвеститори, клиенти, изпълнители, търговски клиенти, транспортни дружества, консултанти, финансови и правни и други съветници), както и всякакви други недържавни или държавни образувания, пряко свързани с неговата стопанска дейност, продукти или услуги.

При това операторите следва да прилагат основан на риска подход към надлежната проверка, където естеството и степента на надлежната проверка съответстват на вида и нивото на риска от неблагоприятни въздействия. Областите с по-висок риск следва да бъдат предмет на задълбочена надлежна проверка.

По подходящ и ефективен начин следва да бъдат включени следните мерки:

а) Картографиране на цялата верига на стойността

Операторите следва да определят дали стоките и продуктите в техните цялостни вериги на доставки отговарят на критериите на предложението за устойчивост и права на човека, като имат достъп до и правят оценка на информацията за точната(-ните) площ(-и) на земята, откъдето произхождат тези стоки. В допълнение към критериите за опазване на околната среда достъпът до информация трябва да позволява на оператора да заключи, че тези, които използват земята за производство на стоки, които създават риск за горите и екосистемите, имат право да го направят и са получили свободно, предварително и информирано съгласие от лицата, притежаващи права върху тези земни площи, и че те не нарушават или не са нарушили правата на човека, посочени в настоящото предложение.

По-конкретно, от операторите се изисква да разполагат с и да предоставят информация относно:

i) точната област или области за добиване, извличане или производство на стоките; във връзка с говедовъдството, рогатия добитък и коженото стопанство операторите трябва да могат да получат информация за различните пасища, където се хранят говедата или където се отглеждат говеда с помощта на фураж, както и за произхода на използваните фуражи;

ii) настоящото екологично състояние на района на добив, извличане или производство;

iii) екологичното състояние на областта към посочената крайна дата на това предложение.

iv) правния статут на земя (собственост/право на собственост, включително официални и обичайни права на коренното население и местните общности върху земи, територии и ресурси) и доказателства за свободно, предварително и информирано съгласие (FPIC).

v) елементите на веригата на доставки на въпросната стока, с цел да се получи информация за вероятността от риск от заразяване с продукти с неизвестен произход или с произход от обезлесени области, или от области, в които е възникнало преобразуване и деградация на естествени гори, гори и екосистеми, както и информация за това къде, от кого и при какви условия стоките се добиват, обработват или преработват, за да се определи дали в предложението се спазват задълженията за правата на човека.

След влизането в сила на настоящото предложение, както е посочено в раздел 4.1 от настоящото приложение, операторите следва да имат достъп до цялата информация, свързана с произхода на продуктите, влизащи на вътрешния пазар на Съюза, чрез систематично деклариране на GPS координати за тези стоки.

б) Установяване и оценка на реални и потенциални рискове за горите и екосистемите във веригите на стойността въз основа на критериите, определени в предложението

Когато даден оператор започва нови операции или се ангажира с нови бизнес партньори, той следва да идентифицира участниците в новата верига на доставки и инвестиции и да оценява техните политики и практики, както и техните добивни, производствени и преработвателни обекти. За съществуващите операции следва да се определят и оценят текущите неблагоприятни въздействия и вреди, както и потенциалните рискове. Следва да се направи анализ на риска по отношение на рисковете, произтичащи от дейностите на оператора или въздействието му върху околната среда, естествените гори и естествените екосистеми, засегнатото коренно население, местните общности и физическите лица, а не на материалния риск за корпоративните акционери. Когато операторите имат голям брой доставчици, те следва да определят основните области, в които рискът от неблагоприятни въздействия е най-значителен, и въз основа на тази оценка на риска да определят приоритетни доставчици за надлежна проверка.

в) Предотвратяване на рисковете и смекчаване на рисковете до пренебрежимо равнище

С изключение на случаите, когато рискът, идентифициран в хода на процедурите за идентифициране и оценка на риска, посочени в буква б), е незначителен и следователно операторът няма остатъчна причина да се притеснява, че стоките и продуктите може да не отговарят на критериите, определени в тази рамка, операторите следва да приемат процедури за намаляване на риска. Тези процедури следва да се състоят от набор от подходящи и пропорционални мерки, които ефективно и ясно намаляват до незначително ниво всички идентифицирани рискове, например изменение на договорите с доставчиците, предоставяне на подкрепа на доставчиците за промяна на техните практики, промяна на практиките за покупки и инвестиции, за целите на и с оглед на законното пускане на обхванатите стоки и продукти на вътрешния пазар.

г) Преустановяване на нарушенията по отношение на околната среда и нарушенията на правата на човека

Ако след задълбочено спазване на изискванията, посочени в букви а), б) и в), операторите стигнат до заключението, че операциите или части от операциите допринасят за или могат да причинят или да допринесат за неблагоприятни, посочени в предложението въздействия върху правата на човека, естествените гори или естествените екосистеми, които не могат да бъдат предотвратени или смекчени, операторите следва да преустановят всички тези операции или части от операции.

д) Наблюдение и непрекъснато подобряване на ефективността на тяхната система за надлежна проверка и нейното прилагане

Операторите следва периодично да проверяват дали тяхната система за надлежна проверка е годна за предотвратяване на вредата и да гарантират съответствието на стоките и продуктите с рамката, а при необходимост да я коригират или да разработят други действия. Оценката на системата за надлежна проверка следва да се основава на качествени и количествени показатели, вътрешна и външна обратна информация, както и ясни процеси на отчетност.

е) Интегриране на схеми за сертифициране от трети страни

Схемите за сертифициране от трети страни могат да допълват и гарантират идентифицирането на произхода на продуктите, компонентите на оценката на риска и за смекчаване на въздействието на системите за надлежна проверка, при условие че тези схеми са подходящи по отношение на обхвата и силата на критериите за устойчивост за защита на естествените гори и естествените екосистеми срещу тяхното преобразуване и деградация, както е посочено в предложението и по отношение на способността им да наблюдават веригата на доставки, както и при условие че отговарят на адекватни равнища на прозрачност, безпристрастност и надеждност. Чрез делегиран акт Комисията следва да установи минимални критерии и насоки, за да могат операторите да оценяват надеждността и стабилността на схемите за сертифициране от трети страни. Тези минимални критерии следва по-специално да гарантират независимост от промишлеността, включване на социални интереси и на интереси в областта на околната среда при определянето на стандарти, независим одит от трето лице, публично оповестяване на одитните доклади, прозрачност на всички етапи и откритост. Схемите за сертифициране следва да присъждат сертифициране само на продукти със 100% сертифицирано съдържание. Единствено схеми за сертифициране, които отговарят на тези критерии, могат да бъдат използвани от операторите за техните системи за надлежна проверка. Сертифицирането от трета страна не следва да нарушава принципа на отговорност на оператора.

ж) Роля на споразуменията за доброволно партньорство

Съюзът може да договаря споразумения за доброволно партньорство относно стоките, които създават риск за горите и екосистемите, с държави, произвеждащи такива стоки (държави партньори), като тези споразумения следва да създават правно обвързващо задължение за страните да прилагат схема за лицензиране и да регулират търговията със стоки, които създават риск за горите и екосистемите, в съответствие с националното законодателство на държавата, произвеждаща стоки, които създават риск за горите и екосистемите, и с изложените в предложението критерии, свързани с околната среда и правата на човека. За целите на предложението следва да се счита, че стоки, които създават риск за горите и екосистемите, попадат в обхвата на предложението и са с произход от държави партньори със споразумения за доброволно партньорство относно такива стоки, представляват пренебрежим риск, при положение че споразумението за партньорство се прилага. Тези споразумения следва да се основават на национални многостранни диалози с действително и пълноценно участие на всички заинтересовани страни, включително гражданското общество, коренното население и местните общности.

4.2. Задължение за консултация

Операторите следва:

а) адекватно, своевременно и пряко да се консултират със засегнатите и потенциално засегнатите заинтересовани страни;

б) да отчитат по подходящ начин гледните точки на заинтересованите страни при определянето и прилагането на мерките за надлежна проверка;

в) да гарантират, че представителните професионални съюзи и представителите на работниците участват в определянето и прилагането на мерките за надлежна проверка;

г) да въведат механизъм за ранно предупреждение, чрез който се дава възможност на работниците и заинтересованите страни, изразяващи обоснована загриженост, да информират икономическия оператор за риск от вреда за естествените гори и естествените екосистеми по цялата верига на стойността; операторите следва да вземат предвид тази информация в своите процеси за надлежна проверка;

д) да вземат надлежно предвид знанията на коренното и местното население и рисковете и опасенията, изразени от местните общности, коренното население, защитниците на земята и околната среда.

4.3. Задължение за прозрачност и докладване

Операторите следва всяка година да докладват на компетентния орган по публичен, достъпен и подходящ начин относно своите процеси за надлежна проверка и консултации, относно установените рискове, относно своите процедури за анализ на риска, смекчаване и отстраняване на риска, както и относно тяхното изпълнение и резултати, без това да обременява непропорционално по-специално малките и средните предприятия.

Комисията следва да приеме делегирани актове за определяне на формата и компонентите на докладите. По-специално операторите следва, наред с другото, да докладват за използваната от тях система и за начина, по който я прилагат по отношение на въпросните стоки и установените рискове и въздействия; предприетите действия за прекратяване и отстраняване на съществуващите нарушения и за предотвратяване и смекчаване на рисковете от нарушения, както и съответните резултати; мерките и резултатите от наблюдението на прилагането и ефективността на тези действия, предупрежденията, получени чрез механизма за ранно предупреждение, и начина, по който операторът ги е взел предвид в процесите си на надлежна проверка, както и списък на всички дъщерни предприятия, подизпълнители и доставчици, продукти и тяхното количество и произход. Непубликуването на пълни и навременни доклади следва да бъде санкционирано и в крайна сметка да доведе до прекратяване на разрешението за пускане на продукти на вътрешния пазар на Съюза.

4.4. Задължение за документиране

Операторите следва да документират писмено всички действия за надлежна проверка и резултатите от тях и при поискване да предоставят тази информация на компетентните органи.

4.5. Насоки на Комисията

Комисията следва да разработи инструкции и насоки за улесняване на спазването на правните задължения, съдържащи се в предложението, по-специално с цел изясняване на очакванията за надлежна проверка за специфични условия, сектори или във връзка с определени видове оператори. При това Комисията следва да надгражда и разпространява добрите практики, съществуващи в действащите системи за управление на околната среда.

За да подпомогне икономическите оператори при изпълнението на задълженията им за извършване на надлежна проверка, Комисията следва да публикува анализи на регионалните „горещи точки“ по отношение на стоки, които създават риск за горите и екосистемите.

5. Контрол, мониторинг, правоприлагане, санкции и достъп до правосъдие

5.1. Публично правоприлагане

Държавите членки следва да гарантират, в съответствие със своето национално законодателство и практика, изпълнението на задълженията, посочени в раздел 4, чрез:

а) предвиждане на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции за неспазване на което и да е от посочените в него задължения, както и когато неспазването на някое от посочените в него задължения причинява, допринася за, е свързано с или утежнява вредите за естествените гори или естествените екосистеми, нарушенията на правата на човека или рисковете, свързани с такива нарушения; тези санкции следва да включват:

i. парични санкции, пропорционални на вредите за естествените гори, естествените екосистеми или правата на човека, както е посочено в предложението, пропорционални на разходите за възстановяване на естествените гори, естествените екосистеми и правата на човека, както и пропорционални на икономическите щети, причинени на засегнатите общности от нарушението;

ii. изземване за постоянно на съответните попадащи в обхвата стоки и производни продукти;

iii. незабавно спиране на действието на разрешението за пускане на продукти на вътрешния пазар на Съюза;

iv. изключване от процедурите за възлагане на обществени поръчки;

v. наказателноправни санкции за физически лица и където е позволено, за юридически лица в случая на най-тежките престъпления.

б) определяне на компетентни национални разследващи и правоприлагащи органи („компетентни органи“); компетентните органи следва да следят дали операторите ефективно да изпълняват задълженията, предвидени в предложението; за тази цел компетентните органи следва да извършват официални проверки съгласно целесъобразен план, като тези проверки могат да включват проверки в помещенията на операторите и одиторски проверки на място; органите следва да могат да приемат временни разпореждания и, в допълнение и без да се засяга прилагането на санкции, те следва да имат правомощието да изискват от операторите да предприемат коригиращи действия; компетентните органи следва също така да извършват навременни и щателни проверки, когато разполагат със съответна информация, включително обосновани опасения от трети страни, и следва да третират информацията, свързана с тяхната дейност, в съответствие с Директива 2003/4 относно обществения достъп до информация за околната среда;

в) да гарантират, че гражданите имат право да сезират за нарушения съдебните или административните органи, което следва да включва всички физически лица или групи, чиито права и задължения или интереси са пряко или непряко засегнати от пълното или частичното неизпълнение на неговите задължения, включително служители, клиенти, потребители и крайни потребители, профсъюзи, транснационални федерации на профсъюзите, местни общности, национални или местни правителства или институции, журналисти, НПО и местни организации на гражданското общество.

Комисията следва да приема делегирани актове, за да определя правно обвързващи стандарти и насоки, приложими към националните компетентни органи, за да се гарантира ефективно и еднакво изпълнение и прилагане на предложението в целия Съюз, по-специално по отношение на:

 включване и оповестяване пред обществеността на публичен регистър на операторите, попадащи в обхвата на предложението;

 определяне на стандарти за качеството и количеството на проверките на съответствието, извършвани от националните компетентни органи;

 допълнителни насоки относно начина на извършване на проверки на съответствието, например насоки за националните компетентни органи, в които се определят критерии за проверки с цел по-добър анализ и оценка на нивото на риск на продуктите и достатъчно документиране на използваните системи за надлежна проверка;

 насоки относно опасенията на трети лица за установяване на валидни за целия Съюз критерии, за да се прецени дали дадено опасение е достатъчно основателно и надеждно, за да бъде обработено, и да се разработят ясни процедурни стандарти за навременните, безпристрастни, ефективни и прозрачни отговори от страна на националните компетентни органи на опасенията на трети лица;

 критерии на равнището на Съюза за подпомагане при определянето на случаите, в които даден оператор следва да получи уведомление за предприемане на коригиращи действия, санкция или когато следва да се прилагат други санкции; както и

 задължения на компетентните органи да докладват публично относно дейностите по контрол и правоприлагане, откритите нарушения и отговорите на основателни опасения.

5.2. Гражданска отговорност и достъп до средства за правна защита

а) Гражданска отговорност

Операторите следва да са:

i) солидарно отговорни за вреди, причинени от нарушения на правата на човека, или вреди върху естествените гори и естествените екосистеми, които, както е посочено в предложението, са причинени или утежнени от контролирани или икономически зависими образувания, за които последните са допринесли или с които те са свързани;

ii) отговорни за вреди, причинени от нарушения на правата на човека или вреди върху естествените гори и естествените екосистеми, както се посочва в предложението, пряко свързани с техните продукти, услуги или операции чрез делови взаимоотношения, освен ако могат да докажат, че са действали с дължимата грижа и са предприели, предвид обстоятелствата, всички разумни мерки, които са могли да предотвратят вредата; следователно операторите могат да се освободят от своята отговорност, ако могат да докажат, че са положили цялата дължима грижа, за да установят и избегнат вредите.

б) Представяне на доказателства

Когато ищец е представил разумно достъпни факти и доказателства, които са достатъчни да подкрепят неговите действия, ответникът следва да носи доказателствената тежест за:

i) естеството на отношенията му със субектите, участвали в причиняването на вредите;

ii) това дали е действал с дължимата грижа и е предприел всички разумни мерки за предотвратяване на вредата.

в) Достъп до средства за правна защита

Засегнатите страни следва да имат право на достъпни и ефективни средства за правна защита, за да търсят обезщетение от операторите, които причиняват, утежняват или са свързани или допринасят за неблагоприятно въздействие върху техните права. Недържавните механизми за подаване на жалби следва да допълват съдебните механизми с цел подобряване на отчетността и достъпа до правни средства за защита.

6. Заключителни забележки

6.1. Запазване на нивото на закрила

Изпълнението на предложението по никакъв начин не следва да представлява основание за намаляване на общото ниво на закрила на правата на човека, закрила на официалните и обичайните права на коренното население и местните общности върху земи, територии и ресурси или закрила на околната среда. По-специално то не следва да засяга други съществуващи рамки за отговорност за подизпълнение или във връзка с веригата на доставки.

6.2. По-благоприятни разпоредби

Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които надхвърлят разпоредбите на предложението по отношение на защитата на правата на човека и екологичните стандарти по веригата на доставки на стоки, които създават риск за горите и екосистемите.


 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основна информация и контекст

 

Всяка година се обезлесяват общо 13 милиона хектара[41] и почти винаги това засяга тропическите гори (96%). Най-често в основата на обезлесяването (80%) е разрастването на земеделските земи[42]. Три стоки – соята, говеждото месо и палмовото масло, са причина за почти 80% от обезлесяването в световен мащаб[43]. Други стоки, като какаото или кафето, са с относително малък отпечатък върху горите в световен мащаб. Въпреки това, тъй като тяхното производство е силно съсредоточено в малко на брой държави, отпечатъкът и отрицателното им въздействие са много големи в тези райони[44]. В световен мащаб Съюзът внася и потребява между 7 и 10% от продуктите на земеделското и животновъдното производство, свързани с обезлесяване в държавите на произход[45]. Съюзът е също така сред най-големите вносители в света на редица „стоки, които създават риск за горите“, а именно палмово масло (17%), соя (15%), каучук (25%), говеждо месо (41%), царевица (30%), какао (80%) и кафе (60%)[46].

 

По отношение на въздействието върху изменението на климата, глобалното обезлесяване е причина за около 12% от емисиите на парникови газове в световен мащаб[47]. Обезлесяването означава също така загуба на биологично разнообразие, която не може да бъде възстановена чрез залесяване. Що се отнася до икономическите и социалните последици от обезлесяването, трябва да се отбележи, че 1,6 милиарда души зависят от горските ресурси[48]. В държавите, в които върховенството на закона е слабо, правата на земевладение често не се зачитат и местното население губи достъп до горските ресурси, които са от основно значение за местната икономика.

 

Чрез целите за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и седмия план за действие в областта на околната среда Съюзът пое ангажимент на различни равнища да опазва както европейските, така и световните гори, и да допринася за устойчивост в земеползването, промените в земеползването и горското стопанство.

 

Съюзът вече въведе някои регулаторни мерки за справяне с проблема с вноса, свързан с обезлесяване. Става дума, наред с другото, за плана за действие за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) от 2003 г., Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 2005 г.[49], Регламент (ЕС) № 995/2010[50] („Регламента на ЕС за дървения материал“), Директива (ЕС) 2018/2001[51], заедно с Директива (ЕС) 2015/1513[52]. В редица оценки обаче бяха анализирани тяхната ефективност и приложно поле и се стигна до заключението, че те не са достатъчни, за да спрат и обърнат тенденцията в световното обезлесяване[53] [54].

 

Въпреки това не съществува последователна правна уредба на ЕС, която да обхваща пряко хранителните или фуражните „продукти, които създават риск за горите“, с въздействие върху обезлесяването в световен мащаб. Съюзът не успя да постигне целта на Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС) за намаляване на общото обезлесяване на тропическите гори до 2020 г. В този контекст, предвид получените неотдавна резултати от проучванията и консултациите, започнати от Комисията, и с оглед на академичните заключения по въпроса, е необходима регулаторна намеса от страна на Съюза.

 

На 23 юли 2019 г. Комисията публикува съобщение относно засилването на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб[55]. Новата Комисия ясно потвърди, че планира да предприеме законодателни действия на равнището на Съюза срещу обезлесяването в световен мащаб. Това беше потвърдено по време на изслушванията в Европейския парламент на кандидатите за членове на Комисията[56].

 

Европейският парламент редовно призовава Комисията да засили действията на Съюза срещу обезлесяването в световен мащаб.[57] [58] По-конкретно в своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно петнадесетото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично разнообразие Европейският парламент призова Комисията да предложи законодателство, основано на задължението за продуктите, пускани на пазара на ЕС, да се извършва надлежна проверка, че не са получени в резултат на обезлесяване[59].

 

Докладчикът препоръчва Комисията да представи, за първи път, законодателно предложение за въвеждане на задължителна надлежна проверка за пусканите на пазара на Съюза стоки, които създават риск за горите и екосистемите.

 

Докладчикът счита, че Регламентът на ЕС за дървения материал може да бъде добра основа в това отношение, като същевременно се подобрят някои негови аспекти. Подобренията следва да засягат разширяване на изискванията относно предлаганите на пазара на Съюза стоки, като се включат, освен законното набавяне на стоките в държавата на произход, критерии за устойчивост и защита на правата на човека. Освен това следва да се извлекат поуки от неправилното прилагане и изпълнение на Регламента на ЕС за дървения материал. По тази причина докладчикът предлага в законодателното предложение за бъдещия регламент относно стоките, които създават риск за горите, да бъде включен подобрен механизъм за прилагане и изпълнение.

 

Докладчикът счита, че са необходими задължения за надлежна проверка за икономическите оператори, които пускат на пазара на Съюза стоки и производни продукти, които създават риск за горите и екосистемите, както и усилия и доброволно поети ангажименти от страна на стопанските субекти за ограничаване на въздействието на стоките, които създават риск за горите и екосистемите, върху обезлесяването и за укрепване на доброволните мерки в областта на веригите за доставки, които досега бяха твърде ограничени и като цяло незадоволителни[60]. Проучванията сочат спешна необходимост от по-активна публична интервенция[61].

 

Дружествата и търговските асоциации споделиха това виждане при много от срещите с докладчика. Те изразиха предпочитанието си за регламент на Съюза за надлежна проверка за стоките, които създават риск за горите, в т.ч. по икономически причини.

 

Тези призиви се подемат и от проучване, възложено от ГД „Правосъдие и потребители“ на Комисията, относно изискванията за надлежна проверка по веригата на доставки[62], според което по-голямата част от търговските и другите заинтересовани лица (68%) са отговорили, че настоящите схеми на доброволни мерки не са успели да променят значително начина, по който дружествата управляват социалното си въздействие и въздействието си върху околната среда и управлението, нито да предоставят средства за правна защита на жертвите.

 

Според проучването задължителната надлежна проверка ще осигури значителни превантивни ползи, възможности за опазване, както и подобрен достъп до правосъдие в случай на неблагоприятни последици за околната среда за носителите на права[63], каквито изискванията за докладване не могат да обезпечат.

 

Според проучването задължителната надлежна проверка ще има най-положително социално въздействие и въздействие върху правата на човека и околната среда, докато за доброволните насоки и изискванията за докладване се счита, че няма вероятност да окажат значително положително въздействие върху хората или планетата.

 

 

Цел

 

Поради това, въз основа на тези причини, чрез предложението докладчикът има за цел да осигури високо равнище на защита на естествените гори и естествените екосистеми и защитата на правата на човека, потенциално засегнати от добива, извличането и производството на стоки, които най-често са свързани с обезлесяване, унищожаване на екосистемите, деградация на горите и екосистемите и нарушения на правата на човека.

 

Докладчикът счита, че е необходимо предложението да обхване и естествените екосистеми, тъй като в противен случай натискът ще се насочи към превръщането на тези територии в земеделска земя, със също толкова опустошителни последици за климата и биологичното разнообразие. Правата на човека също трябва да бъдат включени в предложението, тъй като нарушенията на правата на човека са причина за и последица от унищожаването на горите и екосистемите. Гарантирането на правата на земевладение на народите, които зависят от горите, пряко благоприятства горите и екосистемите.

 

 

Приложно поле

 

Докладчикът счита, че предложението следва да обхваща икономическите оператори от всякакъв мащаб, тъй като в противен случай създаването на регулаторни пропуски ще застраши постигането на целите на регламента. Същата логика се прилага и за веригите на стойността на икономическите оператори в тяхната цялост. Прилагането на регламента за всички икономически оператори е в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, в които се подчертава, че всички предприятия носят отговорност за спазването на правата на човека. Докладчикът желае да подчертае, че тази отговорност е еднакво приложима по отношение на опазването на околната среда.

 

Освен това регламентът следва да обхваща всички финансови институции. Неотдавнашно проучване на „Глоубъл уитнес“ показва, че между 2013 и 2019 г. финансовите институции в Съюза са били един от основните източници на финансиране и са подкрепили шест дружества в областта на агроиндустрията, свързани с унищожаването на гори в критичните за климата гори на Амазонка, басейна на р. Конго и Папуа Нова Гвинея, като са им предоставили седем милиарда евро[64].

 

Докладчикът е съгласен с констатациите на проучването, възложено от ГД „Правосъдие и потребители“, че широк кръг предприятия следва да бъдат включени в рамка за надлежна проверка на равнището на Съюза, включително МСП и финансовите институции[65].

 

Също така изглежда логично, че задълженията за проследяване на стоките и продуктите, обхванати от предложението, следва да се прилагат и за търговците. Проследяването дава възможност във всеки един момент да се идентифицира(т) съответният(‑те) икономически оператор(и), който(които) пуска(т) на пазара стоки, попадащи в приложното поле на регламента, и следователно носи(ят) отговорност за извършването на надлежна проверка.

 

В своето съобщение „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ от 2019 г. Комисията стига до заключението, че при разглеждането на обезлесяването, което е включено в общото крайно потребление, потреблението на Съюза представлява около 10% от световния дял. Това се дължи преди всичко на вноса в Съюза на продукти като палмово масло, месо, соя, какао, царевица, дървен материал и каучук, включително под формата на преработени продукти или услуги. Поради това тези стоки следва да бъдат включени в приложното поле на регламента. Предложените мерки следва също така да се прилагат за всеки продукт, който съдържа сурови или преработени стоки, било то като единствен входящ ресурс или в комбинация с други входящи ресурси, за да се избегнат последици като стимулиране на търсенето на подобни продукти и риск от заобикаляне на задължението за надлежна проверка. Докладчикът отбелязва, че научните познания относно точното въздействие на вноса на определени стоки върху състоянието на горите, екосистемите и правата на човека продължават да се развиват. Поради това докладчикът предлага добавянето на още стоки към приложното поле на регламента да се осъществява чрез делегиран акт.

 

 

Общи задължения

 

Докладчикът предлага стоките, обхванати от предложението, да не произхождат от региони, които преди 1 януари 2008 г. е можело да бъдат класифицирани като естествени гори или естествени екосистеми, но които след този краен срок са изгубили този си статут или впоследствие състоянието им се е влошило.

 

Приемането на 1 януари 2008 г. за краен срок ще приведе предложението в съответствие с разпоредбите за устойчивост, установени в Директива (ЕС) 2018/2001.

 

За да се определят естествените гори, естествените екосистеми, обезлесяването и деградацията на горите и екосистемите, докладчикът предлага да се използват определенията на рамката за отчетност и подходът на Директива (ЕС) 2018/2001 по отношение на земята с екосистеми с голямо значение за биологичното разнообразие и с големи въглеродни запаси. Докладчикът счита, че това са признати понятия, за които вече съществуват насоки, което ги прави лесни за привеждане в употреба. Освен това в рамката за отчетност ясно се разграничават естествените гори от насажденията от дървета и в нея се разглеждат изрично както преобразуването в насаждения, така и тежкото, непрекъснато влошаване на състоянието.

 

С оглед на улесняването на изпълнението Комисията следва редовно да приема, посредством делегиран акт, неизчерпателен списък на районите, които са обхванати от предложението.

 

Що се отнася до правата на човека, икономическите оператори следва да гарантират, че техните продукти не са свързани с нарушенията на правата на човека, които възникват най-често във връзка с обезлесяването, унищожаването на екосистемите и деградацията на горите и екосистемите. Става въпрос за права на земевладение, права на коренното население, свободно предварително и информирано съгласие, както е определено от Постоянния форум на ООН по въпросите на коренното население, правото на вода, трудовите права, залегнали в основните конвенции на МОТ, и други международно признати права на човека, свързани със земеползването, достъпа или собствеността.

 

 

Задължение за надлежна проверка

 

Въз основа на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия и насоките на ОИСР и на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за отговорни вериги за доставки на селскостопански продукти докладчикът предлага да се въведе задължение за надлежна проверка, задължение за консултация, задължение за прозрачност и докладване и задължение за документиране за икономическите оператори.

 

Надлежната проверка следва да се осъществява чрез подход, основан на риска. Докладчикът подчертава, че възприемането на подход, основан на риска, не следва да възпрепятства действията на икономическите оператори в определени ситуации или с определени стопански партньори, а следва да им съдейства за ефективно управление на риска от неблагоприятно въздействие в контекст с висок риск.

 

Използването на надлежна проверка не разчита на държавите на произход, за да се гарантира съответствие, а поражда отговорност за икономическите субекти, които искат да пускат на пазара на Съюза стоки или производни продукти. Докладчикът подчертава, че е важно, за разлика от инструменти като маркировката или сертификатите, надлежната проверка да не се основава на предпочитанията на потребителите и по този начин да предлага възможност за високо равнище на ефективност при постигането на регулаторните цели.

 

Съгласно предложените мерки законното пускане на пазара на Съюза ще е осъществимо само когато икономическите оператори са в състояние да докажат, в резултат на извършена от тях надлежна проверка, че всеки установен риск е бил смекчен, така че да стане възможно най-незначителен. Освен това, и с цел да се улесни прилагането, операторите ще бъдат задължени да осигурят проследимостта и прозрачността на своята верига на доставки и да докладват за спазването на изискванията за надлежна проверка, по-специално по отношение на оценката на риска и намаляването на риска.

 

Докладчикът предлага Комисията да разработи насоки за подпомагане на икономическите оператори при изпълнението на тези задължения. С цел да се гарантират висококачествени и съпоставими стандарти за прозрачност и докладване в целия Съюз, Комисията следва да приеме делегирани актове по тези въпроси.

 

Задължение за надлежна проверка: следва да се въведе задължение за икономическите оператори да извършват надлежна проверка по цялата си верига на доставки, за да установяват, предотвратяват и смекчават социалните и свързаните с околната среда и правата на човека рискове и въздействие, така че да се обезпечи съответствието на пусканите на пазара на Съюза стоки с набор от критерии за устойчивост и правни критерии.

 

Подобно на Регламент (ЕО) № 2173/2005 между Съюза и държавите – производителки на стоки, които създават риск за горите и екосистемите, могат да бъдат договорени споразумения за доброволно партньорство. Докладчикът иска да подчертае обаче, че докато преговорите за сключването на споразумения за доброволно партньорство могат да отнемат години, нормативната уредба за задължителна надлежна проверка за стоки, които създават риск за горите, може да влезе в сила по-бързо и може също така да бъде самостоятелна.

 

Икономическите оператори следва да могат да използват схеми за сертифициране от трети лица, за да уведомяват за изпълнението на тези задължения. Докладчикът подчертава обаче, че схемите за сертифициране от трети лица не могат да заместят задължението на икономическите оператори за надлежна проверка, нито отговорността на икономическите оператори. С оглед на голямото разнообразие от схеми на трети лица и евентуално подходящо сертифициране операторите следва да извършват щателна оценка по отношение на критериите за риск за горите и екосистемите, посочени в предложението, преди да заключат, че дадена схема действително може да допринесе за постигане на целите на предложението. Докладчикът подчертава, че съществуват големи различия в качеството между схемите за сертифициране, чиято ефективност зависи от редица фактори, включително обхват, равнище на прозрачност и строгост на критериите[66], както и от необходимата честота на проверките, а също и от тяхното качество и независимост. Тези различия ограничават степента, до която те могат да бъдат използвани последователно като инструмент за предотвратяване на обезлесяването[67]. В допълнение към критериите за риск за горите и екосистемите горепосочената оценка следва да обхваща и специфични критерии за управление, сред които независимост от промишлеността, включване на социални интереси и на интереси в областта на околната среда при определянето на стандарти, независим одит от трето лице, публично оповестяване на одитните доклади, прозрачност на всички етапи и откритост. Едва след извършването на подобна оценка операторите могат да решат да вземат предвид схеми на трети лица, когато това е необходимо и целесъобразно.

 

Задължение за консултация: икономическите оператори следва да се консултират със засегнатите заинтересовани лица по отношение на определянето и изпълнението на мерките за надлежна проверка, които ще прилагат, и следва да въведат механизъм за ранно предупреждение, чрез който трети лица могат да информират икономическия оператор за риск от вреда по цялата верига на стойността. Третите лица често разполагат с широки експертни познания на местно равнище и могат да помогнат на икономическите оператори да изпълнят своето задължение за предотвратяване на вреди.

 

Задължение за прозрачност и докладване: икономическите оператори следва редовно и публично да докладват за своите процеси, дейности и резултати, свързани със задължението за надлежна проверка. Форматът и елементите на докладите следва да бъдат определени чрез делегиран акт, за да се осигури еднаквост и да се избегне подбиране в практиките за докладване на икономическите оператори. Публичното докладване следва да осигури възможност на третите лица да контролират дейностите на икономическите оператори. 

 

Задължение за документиране: икономическите оператори следва да документират писмено всички свои действия за надлежна проверка, за да се разследват потенциалните нарушения на регламента, ако на по-късен етап бъдат оправени обвинения.

 

 

Контрол, мониторинг, правоприлагане и достъп до правосъдие

 

Надлежната проверка ще бъде основата, на която даден оператор ще взема решение да пусне на пазара на Съюза стоките, които попадат в приложното поле на регламента. Последиците от пускането на такива стоки на пазара на Съюза, независимо дали не е било установено спазването на посочените по-горе критерии за устойчивост и относно правата на човека, следва да се считат за правна отговорност на съответните икономически оператори, които ще подлежат както на публично, така и на частно правоприлагане, съответно от компетентните административни и съдебни органи и от понеслите вреди частни лица.

 

Поради това държавите членки следва да гарантират, че компетентните органи наблюдават изпълнението от страна на икономическите оператори на задълженията, предвидени в регламента (надлежна проверка, консултация, докладване, документиране).

 

Икономическите оператори следва да носят наказателна отговорност за нарушения на своите задължения. Държавите членки следва да предвидят пропорционални, ефективни и възпиращи санкции за неспазване на задълженията за надлежна проверка, консултация, докладване и документиране, както и когато неспазването на задълженията съгласно регламента е довело до вреди за околната среда или до нарушения на правата на човека.

 

На равнището на Съюза следва да бъдат разработени стандарти и насоки за националните компетентни органи, за да се осигури ефективно и еднообразно прилагане и изпълнение на предложението в целия Съюз. Докладчикът счита, че за тази цел може да се използва опитът от Регламента на ЕС за дървения материал[68] [69].

 

Третите лица следва да могат да сезират съдебни или административни органи във връзка с неспазването от страна на икономическите оператори на задълженията, произтичащи от регламента. Икономическите оператори следва да носят доказателствената тежест, когато ищец е представил разумно достъпни факти и доказателства, които са достатъчни да подкрепят неговите действия.

 

Икономическите оператори следва да носят солидарна отговорност за вреди вследствие на нарушения на правата на човека и по отношение на околната среда и следва да предвидят средство за правна защита в случаите, когато са причинени вреди на физически лица или организации.

 

Необходимостта тези задължителни правила за надлежна проверка да включват и известна форма на отговорност е подкрепена и от проучването на ГД „Правосъдие и потребители“ относно изискването за надлежна проверка, според което 73% от участвалите заинтересовани лица предпочитат задължителни изисквания за надлежна проверка, съчетани с гражданска или наказателна отговорност и/или глоби, пред насоки, които да се спазват на доброволна основа. Промишлените организации предпочитат обаче точно обратното.

 

Финансово отражение

 

Съдържащите се в предложението мерки в повечето случаи нямат непосредствено отражение върху оперативните разходи на ЕС. Допълнителните разходи за държавите членки за мониторинг и изпълнение на прилагането на подобен регламент ще зависят от националните решения за прилагане, но могат да бъдат сведени до минимум, тъй като тези разходи биха могли да попаднат в структурата на съществуващите бюджети, например на свързани с околната среда или митниците агенции, съдилища и съдебни системи. Освен това докладчикът подчертава, че последиците за публичните бюджети следва да се претеглят спрямо положителното въздействие на предложението върху околната среда и правата на човека.

 

За икономическите оператори предварителните констатации от проучването относно изискванията за надлежна проверка по веригата на доставки, възложено от ГД „Правосъдие и потребители“ на Комисията, показват, че разходите за задължителна надлежна проверка в сравнение с приходите на дружествата изглеждат сравнително ниски. Що се отнася до допълнителните периодични разходи на дружествата като процент от приходите на дружествата, тези разходи средно възлизат на по-малко от 0,14% за МСП и на 0,009% за големите дружества. [70]

 

Освен това констатациите от проучването на ГД „Правосъдие и потребители“ дават предварителна насока, че разходите във връзка със задължението за надлежна проверка ще бъдат компенсирани от прилагането на общ за Съюза регламент благодарение на сигурност при планирането, еднакви условия на конкуренция за икономическите оператори в целия Съюз и повишен ефект на лоста чрез неподлежащ на договаряне стандарт[71].

 

Въпреки че констатациите в проучването на ГД „Правосъдие и потребители“ се отнасят до разходите и ползите от междусекторното законодателство относно надлежната проверка в областта на правата на човека и околната среда, докладчикът счита, че може да се предположи, че разходите и ползите във връзка с въвеждането на регламент за задължителна надлежна проверка за стоките, които създават риск за горите и екосистемите, ще са сходни.

 

Предстоящото проучване на оценката на европейската добавена стойност ще предостави допълнителна информация по този въпрос.

 

Заключителни забележки

 

Докладчикът счита, че предложението следва да служи като мярка de minimis, като държавите членки могат да прилагат по-строги разпоредби за веригата на доставки.

 


 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ (9.9.2020)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

(2020/2006(INL))

Докладчик по становище: Карин Карлсбро

(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните:

 да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1. отбелязва, че опазването на горите в световен мащаб и предотвратяването на деградацията им са едно от най-големите съвременни предизвикателства пред устойчивостта, без което целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, на Парижкото споразумение и на Зеления пакт не могат да бъдат постигнати; подчертава, че устойчивото използване на горите и екосистемите в много части на света не може да бъде гарантирано с настоящите политики; във връзка с това подчертава, че политиката в областта на търговията и инвестициите трябва да бъде преразгледана с оглед справяне с това глобално предизвикателство по един по-ефективен начин и чрез създаване на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб, както и да вземе предвид връзката между търговските споразумения и глобалното биологично разнообразие, както и горските екосистеми; вярва, че ЕС трябва да гарантира, че насърчава единствено глобални вериги на доставка и финансови потоци, които са устойчиви и не водят до обезлесяване и до нарушения на правата на човека;

2. отбелязва с безпокойство, че след трагичното избухване на пандемията от COVID-19 изследователите продължават да твърдят, че е налице тревожна връзка между зоонозите, от една страна, и обезлесяването, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, от друга страна;

3. приветства факта, че по отношение на справянето с предизвикателството, което представлява предлагането на продуктите на незаконната сеч, бяха постигнати добри резултати благодарение на сътрудничеството с трети държави в рамките на Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) и споразуменията за доброволно партньорство (СДП), и подчертава, че следва да се полагат още повече усилия в тази насока, особено по отношение на наблюдението, проверките и контрола, както и за да се подпомогне изграждането на капацитет в тези държави; подчертава, че СДП съставляват много ефективна рамка за установяване на добри партньорства с тези държави и следва да се насърчават нови СДП с още партньори; призовава ЕС да увеличи финансирането за FLEGT;

4. настоятелно призовава Комисията да гарантира цялостно изпълнение на работния план на ЕС за FLEGT за периода 2018 – 2022 г.;

5.  приветства съобщението на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“; подчертава, че тъй като ЕС е важен вносител на стоки, които създават риск за горите и екосистемите (FERC), то придобиват значение мерките, които гарантират, че търсенето е в съответствие със заявените цели, както и че ЕС носи отговорност за намаляване на евентуалните отрицателни последици от този внос;

6. отчита, че Регламентът на ЕС относно дървения материал е от голямо значение за предотвратяване на предлагането на незаконно добит дървен материал на пазарите на ЕС; приветства проверката за пригодност, която Комисията ще извърши на Регламента за FLEGT и Регламента на ЕС относно дървения материал, като възможност за укрепване на привеждането в изпълнение на тези регламенти и за допълнително подобряване на тяхното прилагане, както и за разширяване на техния обхват, така че да се обхванат например печатните продукти и изделията от дърво, дървеният материал от зони на конфликт и да се повиши ролята на гражданското общество;

7. отново отправя искане вносът на дървен материал и изделия от дървен материал да бъде подлаган на по-обстойна проверка по границите на ЕС, за да се гарантира, че влизащите продукти наистина отговарят на критериите за внос в ЕС; призовава за своевременно и ефективно прилагане на Митническия кодекс на Съюза (МКС) и за повишаване на капацитета на националните митнически органи, за да се гарантира по-добро хармонизиране и прилагане на МКС; подчертава, че Комисията трябва да гарантира, че митническият контрол в целия ЕС следва едни и същи стандарти чрез единен механизъм за пряк митнически контрол в координация с държавите членки и при пълно спазване на принципа на субсидиарност;

8. отбелязва, че експанзията в селското стопанство е причина за около 80% от обезлесяването в световен мащаб и се дължи на търсенето на FERC, като например палмово масло, соя, месо, кожа, какао, кафе, каучук и царевица; отбелязва, че с изключение на продуктите, обхванати от регламента на ЕС относно дървения материал, понастоящем няма действащо законодателство на ЕС, което да изисква от икономическите оператори, които пускат FERC на пазара на ЕС, да следват процедури за надлежна проверка с цел намаляване на опасността от обезлесяване; счита, че основаните на търговията споразумения за партньорство с основните държави – производителки на FERC, могат да бъдат полезни за справяне с причинителите на обезлесяването, свързани с предлагането; отбелязва, че моделът на споразуменията за доброволно партньорство относно FLEGT е един от възможните варианти;

9. счита, че търговията и международното сътрудничество са важни инструменти за консолидиране на по-високите стандарти за устойчивост, особено по отношение на секторите, които са свързани с горите, и веригите за създаване на стойност, които започват от тях; призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството с трети държави чрез техническа помощ, обмен на информация и добри практики за опазване, съхранение и устойчиво използване на горите, със специален акцент върху връзката между организираната престъпност и стоките, свързани с обезлесяването, и да насърчават и улесняват научното и академичното сътрудничество с трети държави, както и научноизследователските програми за насърчаване на знанията и иновациите в областта на биологичното разнообразие, „зелената икономика“ и кръговата икономика; подчертава, че е важно да се вземе предвид въздействието на мерките върху заетостта и растежа на най-слабо развитите страни, които зависят от производството на FERC; призовава ЕС да подкрепя и да си сътрудничи с правителствата и гражданското общество на трети държави в тяхната дейност срещу обезлесяването, по-специално чрез схемата ОСП+; призовава Комисията да направи оценка дали следва да се разработи нов специфичен инструмент за помощ за търговията, за да се улесни търговията в контекста на намаляване на рисковете, свързани с производството на FERC;

10. препоръчва всички нови и актуализирани споразумения в областта на търговията и инвестициите да включват по-амбициозни разпоредби относно климата и околната среда, които се отнасят до опазването и устойчивото управление на горите, и да се насърчи прилагането на тези правила, което ще доведе до по-добри условия за горите и екосистемите, включително защитата на правата на коренното население и местните общности, както и разпоредби за борба с корупцията, свързана с незаконния дърводобив, и задължението да се гарантира ефективното изпълнение на многостранните споразумения в сферата  на околната среда, като например Парижкото споразумение и Конвенцията за биологичното разнообразие; призовава Комисията да разгледа различни инструменти за мониторинг на въглеродния отпечатък на вноса;

11. отбелязва, че въпреки опитите, които дружествата действително правят, за да се саморегулират чрез доброволни задължения за надлежна проверка, е очевидно, че това не е достатъчно, тъй като сложните, динамични и непрозрачни глобални вериги за създаване на стойност често са свързани с обезлесяване; поради това препоръчва да бъде разработена по-ефикасна и амбициозна регулаторна рамка на ЕС със задължителен характер, която се занимава с търсенето на равнището на Съюза;

12. настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение, имащо за цел въвеждането на задължение за надлежна проверка за операторите, които пускат на вътрешния пазар стоки и продукти, които създават риск за горите и екосистемите, така че да се гарантира, че тези стоки и продукти не водят до обезлесяване, деградация на горите, преобразуване или деградация на естествените екосистеми или свързани с това нарушения на правата на човека; подобно задължение за надлежна проверка следва да се прилага и за финансовия сектор; задълженията за надлежна проверка следва да се прилагат за цялата верига на доставки и да отговарят на ръководните принципи на ОИСР в областта на социалната отговорност и правата на човека в търговията; подчертава, че за да бъде по-ефективна, тази правна рамка следва също така да включва адекватен достъп до правосъдие, правни средства за защита и ефективна защита за лицата, подаващи сигнали за нередности, в държавите – износителки на природни ресурси; 

13. счита, че бъдещите предложения относно стоки, които създават риск за горите, следва да се основават на извлечените поуки от прилагането на Плана за действие за FLEGT, регламента на ЕС за дървения материал, Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета[72] („регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони“), Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[73] („директивата относно оповестяването на нефинансова информация“), законодателството относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и други инициативи на ЕС за регулиране на веригите на доставка; изисква от ЕС също така да насърчава доброволното сертифициране за устойчиво управление на горите, което може да удостовери устойчивостта и да бъде съвместимо с всяка действаща система за надлежна проверка;

14. изисква от Комисията мерките, които бъдат приети, да следват цялостен и диференциран подход към обезлесяването, като се вземат предвид многобройните измерения на обезлесяването и неговите връзки както с генерирането на устойчиви проекти, така и с борбата с престъпните икономически системи; за тази цел призовава за диалог с трети държави, за да се анализират за всеки отделен случай основните причини за загубата на горско покритие, както и доколко мерките, които ще бъдат предприети, са подходящи в конкретния случай;

15. подчертава, че е от значение да се извърши оценка на въздействието и да се вземат предвид резултатите от нея, за да се създадат правила, които не намаляват, а по-скоро увеличават конкурентоспособността и са функционални и приложими за всички участници на пазара, включително за МСП; да се гарантира, че тези мерки са в съответствие с правилата на СТО, т.е. че те са пропорционални, недискриминационни и че не представляват произволна или неоправдана дискриминация или прикрито ограничение на международната търговия; препоръчва да се предостави подходяща подкрепа на МСП и да им се осигури преходен период, за да адаптират своите стопански дейности към новите правила;

16. подчертава факта, че причините за обезлесяването не са свързани единствено със самия горски сектор, а засягат различни области, като например правото на собственост върху земя, защитата на правата на коренното население, селскостопанските политики, изменението на климата, демокрацията, правата на човека и политическата свобода; припомня, че жените от коренното население и жените – земеделски производители, играят централна роля в опазването на горските екосистеми; призовава Комисията да увеличи усилията си за предприемане на цялостен подход за справяне с обезлесяването чрез съгласувана рамка на политиките, като същевременно гарантира опазването на екосистемите; вярва, че равенството между жените и мъжете в обучението в областта на горското стопанство е ключов елемент за устойчивото управление на горите и следва да присъства в плана за действие на ЕС;

17. припомня, че е важно да бъдат зачитани Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; подкрепя продължаващите преговори за създаване на обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други предприятия във връзка с правата на човека и подчертава, че е важно ЕС да се включи активно в този процес;

18. подчертава, че при възлагането на обществени поръчки разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки в споразуменията за свободна търговия следва да отчитат социалните и екологичните критерии и критериите във връзка с отговорното бизнес поведение;

19. настоява, че задължителните изисквания на равнището на Съюза трябва да бъдат допълнени от засилване и укрепване на сътрудничеството в световен мащаб, подобряване на глобалното управление на околната среда и сътрудничеството с трети държави чрез техническа помощ, обмен на информация и добри практики за опазване, съхранение и устойчиво използване на горите, като се отдаде специално признание на инициативите за устойчивост, осъществявани от частния сектор; изискванията трябва да бъдат допълнени и от увеличаване на усилията в рамките на ключови международни форуми, включително на Световната търговска организация (СТО) и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за спиране на обезлесяването и на деградацията на горите и за възстановяване на горите, както и за предотвратяване на обратния ефект – отклоняване на веригите за доставки, свързани с нежелано обезлесяване, към други региони по света;

20. призовава Комисията и държавите членки да насърчават, чрез търговия и международно сътрудничество, необходимите инвестиции за консолидиране на по-високи стандарти за устойчивост в секторите на горското стопанство и техните вериги за създаване на стойност, като насърчават кръговата биоикономика, екологичния туризъм, енергията от възобновяеми източници, интелигентното селско стопанство и други свързани области, също и в трети държави;

 да включи следните препоръки в приложението към предложението за резолюция:

Споразумения за доброволно партньорство (СДП)

1.  предложението следва да гарантира правна сигурност за всички заинтересовани страни по отношение на всяка нова общоевропейска мярка и рамка, свързана с настоящото използване на СДП и лицензиране за FLEGT, с цел да се осигури интересът към инвестиране в такъв износ за ЕС, който не е свързан с обезлесяване; насърчава също така Комисията да сключи споразумения за партньорство, основаващи се на търговията, с важни страни – производителки на селскостопански стоки, с цел справяне с причините за обезлесяването, които са свързани с предлагането.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

4

0

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ (20.7.2020)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

(2020/2006(INL))

Докладчик по становище: Мишел Ривази

(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че политиката в областта на горите е преди всичко национална компетентност, но признава, че много политики на Съюза оказват въздействие върху горите; призовава Съюза да приеме незабавно законодателен акт, който да изисква от дружествата да извършват задължителна надлежна проверка в рамките на цялата си верига на доставки, за да се гарантира, че създаващите риск за горите стоки, пускани на пазара на Съюза, са устойчиви, с отказ от обезлесяване, не влошават състоянието на горите или екосистемите с богато биологично разнообразие и спазват задълженията в областта на правата на човека, в съответствие с международните трудови и екологични стандарти и други международни задължения, включително правата на коренното население и местните общности, и Насоките на ОИСР за надлежна проверка за отговорно бизнес поведение; подчертава, че това законодателство следва да следва междустоковия подход, да се прилага за всички икономически участници във веригата на доставки, включително финансовите участници нагоре и надолу по веригата, да предоставя достъп до правосъдие за жертвите, да бъде придружено от солиден механизъм за докладване, оповестяване и правоприлагане, включително ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване, и следва да се основава на поуките, извлечени от действащото законодателство, като например относно полезните изкопаеми от зони на конфликт, регулирането на дървения материал, нерегулирания и недекларирания риболов, като всички те включват задължителни изисквания за надлежна проверка;

2. приканва Комисията да насърчава подобна нормативна уредба на международно равнище; за тази цел подчертава значението на междусекторната координация и на създаването на партньорства, в тясно сътрудничество с държавите производителки и държавите потребителки, за всеобхватно справяне с обезлесяването и деградацията на горите, по-специално в ключови международни форуми, което предполага например насърчаването на общо разбиране за устойчиви вериги на доставки, с отказ от обезлесяване, и прозрачни вериги за създаване на стойност въз основа на надеждна методология, която да се споделя от държавите партньори;

3.  подчертава също така, че новата регулаторна рамка не следва да води до нелоялна конкуренция или до прекомерна административна тежест за МСП, и призовава за оказване на подкрепа на развиващите се страни за адаптиране към предлаганата нова регулаторна рамка, по-специално по отношение на диверсификацията на доходите; изтъква, че е важно да се приемат съпътстващи мерки за компенсиране на евентуални загуби на доходи от страна на МСП и да се подпомогнат развиващите се страни да се приспособят към новата правна рамка;

4 призовава настоятелно Съюза да поеме водеща роля и да предприеме решителни действия, тъй като световните темпове на обезлесяването продължиха да се влошават през последните години въпреки увеличаването на броя на международните инициативи; подчертава, че разпространението на инициативи с отказ от обезлесяване от страна на частния сектор води до създаване на импулс за полезни взаимодействия на политиките; настоява обаче, че въвеждането на схеми за етикетиране и сертифициране на продукти, произведени с отказ от обезлесяване, не е достатъчно, особено в контекста на кризата в областта на климата и биологичното разнообразие, и че са необходими допълнителни насоки, за да се осигури информация за разработването, прилагането и наблюдението на такива инициативи, свързани с веригата на доставки, с цел намаляване на обезлесяването от частни инициативи;

5. призовава частния сектор да изпълни незабавно своите ангажименти за нулево обезлесяване, като същевременно гарантира пълна прозрачност относно спазването на тези ангажименти; за тази цел подчертава необходимостта от засилване на изискванията за доброволното сертифициране по отношение на социалните и екологичните критерии, по-специално чрез насърчаване на достъпа на малките производители до сертифициране, улесняване на използването на независими одити, укрепване на процедурите за обжалване, тяхната прозрачност и уреждането на спорове, приемане на критерии за висока консервационна стойност и за високи въглеродни запаси, гарантиране на преобразуването на екосистеми и липсата на засаждане върху торфища и гарантиране, че се спазват обичайните права на земевладение, и призовава Комисията да си сътрудничи тясно с частния сектор в обмена на най-добри практики, както и за хармонизиране на данните;

6. в по-широк смисъл призовава Комисията да насърчава укрепването на стандартите и схемите за сертифициране, които спомагат за установяването и насърчаването на стоки, произведени с отказ от обезлесяване, в трети държави; настоява, че е важно да се засили сътрудничеството с държавите производителки чрез техническа помощ, обмен на информация и добри практики, както и да се определят съвместни дейности за осигуряване на информация за развитието на политиките въз основа на задълбочено разбиране на въздействието на обезлесяването и деградацията на горите, прозрачни вериги на доставки и ефективни механизми за наблюдение;

7. призовава секторът на горското стопанство да бъде със силно присъствие в бъдещия Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) и да бъде използван пълноценно потенциалът на Плана за външни инвестиции и на регионалните инструменти за смесено финансиране с цел привличане на частно финансиране за устойчиво управление на горите; призовава за засилване на стандартите и схемите за сертифициране, които вече съществуват, вместо да се въвеждат нови, и подчертава, че тези стандарти и схеми за сертифициране трябва да са в съответствие с правилата на СТО;

8. призовава Съюза да укрепи своите стандарти по отношение на задължителното оповестяване на информация от страна на предприятията, свързани с производството или преработката на стоки, които създават риск за горите, призовава за изпълнение на стратегията за биоикономиката; отчита положителния принос в икономически, социален и екологичен аспект на свързаната със сектора на горското стопанство промишленост и призовава за допълнителни инвестиции в изследвания, иновации и напредък в сферата на технологиите;

9. приветства предложението на Комисията за по-нататъшно интегриране на разпоредби, свързани с обезлесяването, в рамките на екомаркировката на ЕС, екологосъобразните обществени поръчки и други инициативи в контекста на кръговата икономика; призовава Комисията да представи инициативи в това отношение;

10. по-специално призовава Комисията да предприеме инициативи за забрана на публичната покупка на вносни продукти, които водят до обезлесяване, в рамките на многостранното Споразумение за държавните поръчки (СДП) на Световната търговска организация и Директива 2014/24 на Европейския парламент и на Съвета[74];

11. отбелязва, че по-голям достъп до митническите данни за вноса в Съюза би увеличил прозрачността и отчетността на глобалната верига за създаване на стойност; призовава Комисията да установи митническо партньорство в рамките на Съюза, като същевременно разшири изискванията за митническите данни, по-специално чрез включване на износителя и производителя като задължителни митнически данни, като по този начин се повишат прозрачността и проследимостта на световните вериги за създаване на стойност;

12. припомня, че нарастващото търсене в Съюза на дървен материал за материали, енергия и биоикономика увеличава рисковете от свързаното с вноса обезлесяване, заграбването на земи, принудителното разселване и нарушаването на правата на коренното население; призовава за прекратяване на незаконната сеч и за проследимост на дървения материал и изделията от дървен материал по цялата верига на доставки;

13. изтъква необходимостта да се гарантира ефективно признаване и зачитане на правата на обичайна собственост върху земята на зависимите от горите общности и на коренното население като въпрос на социална справедливост в съответствие с  Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите в контекста на националната продоволствена сигурност, Декларацията на ООН за правата на коренното население и Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ); приканва Комисията да подкрепи разпространението, използването и изпълнението на Доброволните насоки на световно, регионално и национално равнище, също и чрез Плана за външни инвестиции;

14. отбелязва, че на зрелите гори следва да се обърне вниманието, което заслужават, тъй като те допринасят за знанието и здравето, които не следва да бъдат отказвани на бъдещите поколения; изразява своята загриженост относно загубата на биологично разнообразие в няколко части на света поради изменението на климата, особено в развиващите се страни, и припомня, че предотвратяването на загубата на биологично разнообразие също следва да бъде приоритет за Съюза;

15. подчертава, че политиката на Съюза в областта на биоенергията следва да отговаря на строги социални и екологични критерии;

16. изразява съжаление, че политиките, насочени към опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на последиците от изменението на климата, не се подкрепят взаимно автоматично; изразява особена загриженост относно въздействието върху околната среда на нарастващия внос на биомаса, който, ако не бъде надлежно наблюдаван, може да води до неустойчиви практики, които да задействат обезлесяване в чужбина; в частност настоятелно призовава Комисията и държавите членки да вземат изцяло предвид въздействието, което по-голямото използване на биогорива и биомаса би могло да оказва върху обезлесяването;

17 в по-широк план призовава за изчерпателна оценка на въздействието върху околната среда на увеличаващия се внос на биомаса и призовава за преразглеждане на Директива № 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[75], за да бъде тя в съответствие с международните ангажименти на Съюза във връзка с Програмата до 2030 г., Парижкото споразумение и Конвенцията за биологичното разнообразие, което включва, наред с другото, приемането на критерии за социална устойчивост, като се вземат предвид рисковете от заграбването на земя, в съответствие с международните права за поземлена собственост, по-специално Конвенция № 169 на МОТ и Доброволните насоки на ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите и принципите на Комитета по световната продоволствена сигурност за отговорни инвестиции в селскостопанските и продоволствените системи;

18. призовава Съюза да спазва принципа на съгласуваност на политиките за развитие, както е определен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и да гарантира последователност между политиките в областта на развитието, външните отношения, търговията, селското стопанство, енергетиката, изследванията и иновациите, климата и биологичното разнообразие; по-специално настоятелно призовава Съюза да инвестира повече в програми за насърчаване на по-издръжливи на климата, по-устойчиви и по-екстензивни земеделски практики, както и за устойчива диверсификация, агроекология и агролесовъдство, като по този начин се обърне тенденцията горите да бъдат разчиствани, за да има повече земя на разположение, в съответствие с целите на Европейския зелен пакт; 

19. призовава Съюза да подкрепи държавите партньори в разработването на устойчиво управление на горите (УУГ) и стратегии, основани на научни доказателства, които са от ключово значение за намаляване на обезлесяването и деградацията на горите; подчертава следователно значението на опазването на съществуващите гори като ефективно решение за преодоляването на двойната световна криза, свързана с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, докато първичното и повторното залесяване следва също да допринасят за възстановяване на увредените екосистеми, за регенериране на почвите с цел избягване на ерозията и загубата на хранителни вещества и увеличаване на дървесното покритие с цел постигане на неутралност по отношение на климата, както е посочено в целевите стойности на цел за устойчиво развитие (ЦУР) 15; призовава също така Съюза да предостави подкрепа на трети държави с цел преминаване към възобновяеми енергийни източници, които да не се основават на дървения материал, като по този начин се намали натискът върху горите, свързан с използването на дървен материал за горене;

20. подчертава, че мерките на Съюза следва да се съсредоточат също така върху свеждането до минимум на въздействието на спазващите закона дърводобивни операции, които са разрешени в контекста на алтернативно земеползване, по-специално отглеждането на едър рогат добитък, минното дело и сондажните дейности, които представляват основните причини за обезлесяването, влошаването на състоянието на екосистемите, както и унищожаването на местообитанията, наред с интензивното земеделие;

21. изтъква, че приблизително 80% от обезлесяването в световен мащаб се дължи на разрастването на земите, използвани в селското стопанство, и се утежнява от законен и незаконен дърводобив за горене и износ; подчертава, че земеделският модел на Съюза зависи от вноса на големи количества протеинови фуражи, чието отглеждане в чужбина често представлява един от двигателите на обезлесяването и унищожаването на тропическите гори; 

22. призовава за въвеждане на критерии за устойчивост по отношение на вноса на фуражи с цел насърчаване на трети държави да отглеждат протеинови култури по устойчив начин, който да не вреди на околната среда или обществото и да не води до масово обезлесяване; призовава Съюза, като крайна мярка, поетапно да спре вноса на соя от трети държави, които не желаят да приемат такива критерии за устойчивост;

23. отново заявява, че търговската политика на Съюза следва да бъде в съответствие с и да допринася за неговите международни ангажименти в областта на околната среда; във връзка с това подчертава, че Парижкото споразумение следва да бъде съществен елемент от търговските споразумения на Съюза; съответно призовава Комисията да включи амбициозни разпоредби за опазване на горите и биологичното разнообразие във всички споразумения на Съюза за търговия и инвестиции, включващи стабилни, съгласувани и приложими глави за устойчивост, които да включват, наред с другото, референтни показатели за устойчивост за селскостопанските стоки, разпоредби, които да гарантират, че е получено свободното, предварително и информирано съгласие на коренното население и местните общности, и да се гарантира признаването на правата на владение на земя на зависимите от горите общности и на коренното население; подчертава, че тези разпоредби следва да бъдат обвързващи и да подлежат на изпълнение чрез ефективен механизъм за наблюдение, който да дава възможност на хората да търсят правна защита, по-специално чрез осигуряване на достъпни механизми за подаване на жалби и системи за оценка, за да се гарантира отчетност и прозрачност; призовава Комисията да извърши внимателна оценка на въздействието на търговските споразумения върху обезлесяването чрез оценки на въздействието върху устойчивостта и други съответни оценки, включително на състоянието на горите, естествените екосистеми и правата на човека, въз основа на солидни данни и методологии за оценяване;

24. призовава за засилване на сътрудничеството между ЕС и АКТБ с цел справяне с нарастващия проблем с обезлесяването и опустиняването в държавите от АКТБ чрез разработването на планове за действие, насочени към подобряване на управлението и опазването на горите и създаването на системи за наблюдение; призовава Съюза да гарантира включването на обезлесяването в политическите диалози на държавно равнище и да помогне на държавите партньори да разработят и прилагат национални рамки относно горите и устойчивите вериги на доставки, като същевременно подкрепят ефективното изпълнение на национално определените приноси (НОП) на държавите партньори съгласно Парижкото споразумение;

25. настоятелно призовава Комисията да засили сътрудничеството с държавите производителки и държавите потребителки, както и с предприятията и гражданското общество, като разработи насоки, включително оценка въз основа на определени критерии, за да се демонстрира надеждността и солидността на различните стандарти и схеми, насочени към идентифициране и насърчаване на продукти, произведени с отказ от обезлесяване;

26. подчертава, че изменението на климата, обезлесяването, унищожаването на местообитанията и загубата на биологично разнообразие значително увеличават риска от предаване на зоонози от животни на хора, какъвто беше случаят с COVID-19;

27. счита, че повишаването на осведомеността на потребителите относно отпечатъка на потреблението насърчава промяната в поведението и избора на устойчиви продукти и продукти, произведени с отказ от обезлесяване.


INFORMATION ON ADOPTION IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

Date adopted

16.7.2020

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

22

2

1

Members present for the final vote

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Substitutes present for the final vote

Maria Noichl, Patrizia Toia

 

 


 

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

22

+

EPP

Anna‑Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Patrizia Toia

RENEW

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan‑Christoph Oetjen, Chrysoula Zacharopoulou

ID

Dominique Bilde

GREENS

Pierrette Herzberger‑Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

NI

Antoni Comín i Oliveres

 

2

-

ID

Gianna Gancia, Bernhard Zimniok

 

1

0

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Легенда на използваните знаци:

+ :  „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (3.6.2020)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване

(2020/2006(INL))

Докладчик по становище: Маури Пекаринен

(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните:

 да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

А. като има предвид, че срещу обезлесяването в световен мащаб може да се вземат мерки чрез признаване на ценността на горите, решаване на проблемите, свързани с последствията от нашите модели на потребление, гарантиране на икономическата стойност на горите и осигуряване на правата на собственост върху земята; като има предвид, че същевременно е от решаващо значение да бъдат опазвани девствените гори и да бъде стимулирано възстановяването на вторичните гори;

Б. като има предвид, че наличието на здрави и устойчиво управлявани и използвани гори е от жизненоважно значение за оказването на принос за постигането на глобалните ангажименти и целите на политиките на Съюза;

В. като има предвид, че ползите в сферата на климата и други екосистемни услуги, предоставяни от горите и от сектора на горското стопанство, ще бъдат от решаващо значение за постигане на международните ангажименти на Съюза, като например Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР на ООН) и целите по Протокола от Киото, Парижкото споразумение и други международни инструменти;

Г. като има предвид, че устойчивото управление на горите може да оказва значително въздействие върху предотвратяването на обезлесяването и оказва положително въздействие върху здравето и разнообразието на горите;

Д. като има предвид, че непреки промени в земеползването (НПЗ) могат да възникнат, когато земя, използвана преди това за производство на храни или фуражи, бъде превърната в земя за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, което може да доведе до разширяване на земеделски земи в райони с високи въглеродни запаси, като по този начин да се допринесе за глобалното обезлесяване;

Е. като има предвид, че обезлесяването и конверсията на екосистемите в някои части на света може да бъде свързано с нарушения на правата на човека, включително що се отнася до правата на коренните народи и местните общности;

Ж. като има предвид, че в резолюцията си от 15 януари 2020 г. относно Европейския Зелен пакт[76] Европейският парламент призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок предложение за европейска правна рамка, основана на принципа на надлежна проверка, за осигуряване на устойчиви вериги на доставки, несвързани с обезлесяване, за продуктите, предлагани на пазара на ЕС;

З. като има предвид, че дървесните суровини и изделия следва да произхождат само от гори, в които дърводобивът се извършва законно в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в рамките на международни горскостопански инициативи, като например ЦУР на ООН (по-специално ЦУР 15) и Forest Europe, които включват както екологични и социални, така и икономически цели;

И. като има предвид, че е необходимо да бъде стимулирано прилагането на Регламента на ЕС относно дървения материал[77], за да се предотвратява навлизането на вътрешния пазар на незаконно добиван дървен материал;

1. подчертава многофункционалната роля на горите за обществото и голямото разнообразие от екосистемни услуги, които те предоставят, включително свързаните с осигуряването на суровини, възобновяемата енергия, осигуряването на кислород, улавянето на CO2, качеството на въздуха, съхранението и филтрирането на водата, както и контрола върху ерозията;

2. отбелязва, че тъй като устойчивото управление на горите позволява да се експлоатира стойността в горското стопанство за продължителен период от време, икономическият стимул за устойчиво управление на горите дава възможност горските активи най-малкото да се удвоят, тъй като добивът се извършва с по-ниска скорост от растежа, в резултат от което обемът на горите продължава да се увеличава;

3. припомня, че Съюзът разглежда риска от обезлесяване посредством Регламента на ЕС относно дървения материал, съобщението на Комисията от 21 май 2003 г. „Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията – Предложение за план за действие на ЕС“ (FLEGT), споразуменията за доброволни партньорства за насърчаване на процеси с множество заинтересовани страни в държавите производителки, както и Директивата за енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ II)[78], които включват множество правила и могат да служат като ценна основа за свеждане до минимум на риска от обезлесяване и незаконна сеч; отбелязва, че в ДЕВИ II се разширява задължението за изпълнение на критериите на Съюза за устойчивост на биогоривата, така че то да обхваща всички случаи на крайна употреба на биоенергия, включително отопление/охлаждане и електроенергия, но тъй като то обхваща само суровините, използвани за производство на биоенергия, понастоящем не може да гарантира, че използването за неенергетични цели на стоки, свързани с обезлесяване или конверсия на екосистеми за биогориво, не е разрешено;

4. подчертава значението на това да се развие устойчива биоикономика, която придава висока икономическа стойност на продуктите, произведени по устойчив начин;

5. припомня, че ДЕВИ ІІ ограничава приноса за целта на Съюза в областта на възобновяемата енергия за храни и фуражни култури, за които се счита, че имат висок риск от НПЗ и във връзка с които се наблюдава значително разширяване на тяхната площ за производство на изходни суровини в терени с високи въглеродни запаси; отбелязва, че делът на тези биогорива с висок риск от НПЗ ще бъде намален до 0% до 2030 г.; счита, че това е жизненоважна разпоредба, тъй като ограничава отрицателните и непредвидените последици от политиката на Съюза в областта на енергията от възобновяеми източници върху обезлесяването в световен мащаб;

6. отбелязва, че при определени обстоятелства въздействието от НПЗ за горивата, които по принцип се считат за горива с висок риск от НПЗ, може да бъде избягвано; приветства факта, че Комисията, оправомощена от съзаконодателите съгласно ДЕВИ ІІ, е определила критерии, които да позволяват идентифицирането и сертифицирането на биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с нисък риск от НПЗ; отбелязва, че тези сертифицирани биогорива са изключени от ограниченията и целта за постепенно намаляване, определени за биогоривата с висок риск от НПЗ;

7. подчертава по-специално необходимостта от независимо наблюдение на производството и търговията на стоки, които са свързани с обезлесяване; призовава Комисията да увеличи усилията си в тази насока чрез „Хоризонт Европа“ и да подкрепя независимия мониторинг в държавите производителки, както и обмена сред тях на най-добри практики и извличани поуки, за да се подобряват използваните методологии и степента на подробност на информацията;

8. подчертава съществената роля на научните изследвания и иновациите за насърчаване на приноса на устойчивото управление на горите и на сектора на горското стопанство за справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването, както и за справяне с изменението на климата;

9. подчертава значението на образованието и на наличието на квалифицирана и добре обучена работна сила за успешното прилагане на практика на устойчивото управление на горите; поради това призовава Комисията и държавите членки да прилагат мерки и да използват съществуващите партньорства за улесняване на обмена на най-добри практики в тази област;

10. подчертава необходимостта да се вземат предвид връзките между сектора на горското стопанство и останалите сектори, както и значението на цифровизацията и инвестирането в научни изследвания и иновации, за да бъде възможно наблюдението на обезлесяването;

11. подчертава приноса на неправителствени организации, активисти в областта на околната среда, промишлените сдружения, както и на лица, подаващи сигнали за нередности, за борбата срещу незаконния добив на дървен материал, който води до обезлесяване, загуба на биологично разнообразие и увеличаване на емисиите на парникови газове;

12. подчертава положителната роля на секторите на Съюза, свързани с горското стопанство, за постигането на напредък по световните стандарти за устойчиво управление на горите; счита, че промишлеността на Съюза, малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията в сектора на горското стопанство следва да играят ключова роля в диалога с държавите партньорки относно начините за по-нататъшно насърчаване на устойчивостта в цялата верига за създаване на стойност; отбелязва обаче, че около 80% от обезлесяването в световен мащаб е причинено от селското стопанство, и поради това счита, че стандартите и схемите за сертифициране следва да са насочени с точност към този сектор;

13. подчертава необходимостта от укрепване на стандартите и схемите за сертифициране, които вече съществуват, вместо да се включват нови стандарти и схеми за сертифициране; освен това отбелязва, че тези стандарти и схеми за сертифициране трябва да спазват правилата на Световната търговска организация;

14. подчертава значението на основаното на факти вземане на решения, когато става въпрос за политики, свързани с горите, горския сектор и неговата верига на стойността; признава, че устойчивото и активно управление на горите е ефективен начин за предотвратяване на увреждането на горите и обезлесяването и за опазването на биологичното разнообразие;

15. подчертава, че следва да се разработват инициативи за справяне с проблемите извън Съюза, с акцент върху тропиците и движещите сили извън горския сектор, които оказват въздействие върху неустойчивите практики в горите, което води до обезлесяване и деградация на горите;

16. отбелязва, че е важно да се гарантира включването на обезлесяването в политическия диалог на национално равнище, както и да се помага на държавите партньорки да разработват и прилагат национални рамки за горското стопанство и устойчивото горско стопанство; подчертава, че тези национални рамки трябва да отразяват както националните потребности, така и ангажиментите в световен мащаб; подчертава необходимостта от прилагане на механизми за стимулиране за дребните земеделски стопани, за да се поддържат и подобряват екосистемата и продуктите, предлагани от устойчивото горско и селско стопанство;

17. подчертава съществената необходимост от подобряване на механизмите, които биха помогнали да се идентифицира източникът или произходът на дървения материал, пуснат на вътрешния пазар;

18. изтъква, че само доброволните мерки и схеми няма да могат да спрат обезлесяването и  деградацията на горите; счита, че един възможен инструмент в тази връзка са законодателните мерки за надлежна проверка, които предвиждат стоките, създаващи риск за горите и пускани на вътрешния пазар, да имат вериги на доставка, които не произхождат от обезлесяване и други дейности, нарушаващи околната среда и човешките права на коренното население и местните общности, включително жените, и не причиняват деградация и конверсия на горите или деградация на природните екосистеми, в съответствие с международните стандарти и задължения; отново отправя своето искане към Комисията да представи предложение за правна рамка на Съюза в това отношение въз основа на надлежна проверка и на оценка на въздействието, насочена по-специално към МСП; подчертава необходимостта да се гарантира, че новата правна рамка ще създаде възможности за МСП и няма да доведе до прекомерна административна тежест;

 да включи следните препоръки в приложението към предложението за резолюция:

19. отправя искане към Комисията да проучи засиленото използване на сателитната система „Коперник“ за мониторинг на горите и предотвратяване на горски пожари и на увреждането на горите, включително наблюдение и определяне на причините за пожари и нанесени на горите вреди, обезлесяване и конверсия на екосистеми, като улесни достъпа за съответните органи от всяка държава членка и осигури пряк източник на открити данни за МСП или стартиращи предприятия;

20. приканва Комисията да обмисли възможността за създаване на механизъм за ранно предупреждение на потребителите, публичните органи и дружествата относно снабдяването със стоки от райони, изложени на риск от обезлесяване.

21. изисква от Комисията да засилва сътрудничеството с всички заинтересовани страни, както в публичния, така и в частния сектор, за да се гарантира, че те поемат ангажимент за спазване на принципа на отговорно управление на горите, на практиките на отговорно снабдяване и на устойчивото производство;

22. призовава Комисията да повишава своите усилия съвместно с държавите членки за укрепване на стандартите и схемите за сертифициране, които спомагат за установяването и насърчаването на стоки, чието производство не причинява обезлесяване;

23. призовава Комисията да увеличи прозрачността на веригите на доставки, да сведе до минимум риска от обезлесяване за промишлеността и потребителите и да даде възможност на промишлеността и потребителите да дадат своя принос в създаването на вериги за доставки, които не водят до обезлесяване;

24. насърчава Комисията да засили Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) с акцент върху споразуменията за доброволно партньорство (СДП) като ключови двустранни търговски споразумения с трети държави, както и да включи този план в новата европейска стратегия за горите с цел насърчаване на трети държави да се отказват от политиките за обезлесяване.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.5.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

18

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Klaus Buchner, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jutta Paulus, Edina Tóth

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

 

18

-

ECR

Robert Roos

GUE/NGL

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sira Rego

ID

Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

NI

Martin Buschmann, Ignazio Corrao

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Marie Toussaint

 

12

0

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri

NI

Clara Ponsatí Obiols

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (24.9.2020)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

(2020/2006(INL))

Докладчик по становище: Мартин Хойслинг

(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в сектора на горското стопанство в Съюза са заети най-малко 500 000 души пряко[79] и 13 милиона души в света[80], както и че тези работни места се намират най-вече в селските райони;

2. отбелязва, че изменението на климата и пожарите оказват силен натиск върху горите в световен мащаб; посочва, че освен че са жизненоважни местообитания за огромен, но бързо намаляващ брой животински и растителни видове в световен мащаб, горите са основни въглеродни запаси и поглътители; отбелязва, че горите защитават почвата, регулират хидроложките цикли и при подходящи практики на добив и управление могат да бъдат устойчив източник на дървесина; поради това подчертава, че устойчивото управление на горите е от ключово значение за спиране на обезлесяването и деградацията им и следователно е целесъобразно да се насърчава в трети държави;

3. отбелязва, че през периода 1990 – 2015 г. площта на горите в световен мащаб е намаляла със 129 милиона хектара главно поради селскостопанското производство, една трета от което се изнася; подчертава, че соята, палмовото масло и какаото представляват 80% от вноса в Съюза от обезлесени зони; изтъква, че въпреки световното положение, свързано с намаляващото горско покритие, площта на Съюза, покрита от гори, насаждения и горски площи, се увеличава, като обхваща над 40% от неговата територия;

4. изразява съжаление, че Съюзът е в основата на 10% от обезлесяването в световен мащаб[81], по-специално поради зависимостта му от вносно палмово масло за биогорива и храни, соя за фураж, месо, какао, царевица, дървен материал и др.;

5. призовава Комисията да включи в своите законодателни предложения определения за нулево обезлесяване и деградация на екосистемите, които следва да се съсредоточат основно върху основните двигатели на обезлесяването, включително стоки като палмово масло, соя, месо, царевица, каучук, какао, както и дървесина, използвана за хартия и гориво; подчертава, че по този начин Комисията следва да обръща особено внимание на свързаните с тях нарушения на правата на човека и на правата на коренното население и местните общности;

6. отбелязва също така, че промяната на местообитанията и унищожаването им, засягащи естествените горски райони, имат тежки последици за здравето на хората и животните в световен мащаб, както и въздействие върху биологичното разнообразие, а именно повишена заболеваемост от зоонози (причинили 50 пандемии през последните 30 години), като най-скорошният пример за това е пандемията от COVID-19;

7. отбелязва, че на равнището на Съюза политиките на някои държави членки отразяват структура за горите и управлението на горите, която може да бъде фрагментирана и разпокъсана, поради което се нуждаят от повече и по-добра координация с цел насърчаване на устойчивостта;

8.  приветства също така координираните действия на Съюза срещу обезлесяването на горите и влошаването на състоянието им в световен мащаб, както и срещу прекомерната експлоатация на горите, и призовава Съюза да приложи разпоредби, насочени към опазване на горите и природните ресурси в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата, целите за устойчиво развитие (ЦУР), както и Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР);

9. призовава Съюза да поеме решителна и водеща роля в международен план в опазването на горите и устойчивото управление на природните ресурси, включително производството на биологична основа; признава, че това е необходимо за постигане на целите на стратегията на ЕС за биоикономиката, които също така изискват спиране на обезлесяването, като същевременно са съгласувани с Европейския зелен пакт и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие;

10.  призовава за по-добро управление и стабилни институции с цел гарантиране на устойчиво опазване и управление на горите чрез разработване на ефективни механизми за контрол и санкции, включително срещу корупцията и незаконната сеч;

11. поради това приветства действията на Комисията по отношение на биологичното разнообразие и климата, свързани с горите, които са жизненоважни поглътители на въглерод в световен мащаб и хранилища на биологично разнообразие; призовава Комисията да изпълнява международните задължения на Съюза и глобалните цели в областта на климата и биологичното разнообразие и целите за устойчиво развитие, както и да регулира вноса в Съюза на продукти, водещи до висок риск от обезлесяване, произведени вследствие на обезлесяване и в обезлесени райони, включително селскостопански стоки, и по този начин да насърчава устойчивото производство и потребление на храни;

12. призовава за приемането на обвързващо законодателство на Съюза, което да гарантира, като същевременно се възприема подход, обръщащ внимание на социалноикономическите структури, че всички вериги на доставки на продукти, внасяни в Съюза, както и на продукти и услуги, доставяни в рамките на Съюза, не водят до обезлесяване и деградация или конверсия на екосистемите, нито до нарушения на правата на човека, включително правата на коренното население и местните общности, чието препитание зависи от горите, по-специално жените и защитниците на околната среда и на правата на човека;

13. призовава за установяване на цел за нулево обезлесяване в Съюза и нулево косвено предизвикано от Съюза обезлесяване най-късно до 2030 г. в рамките на Европейския зелен пакт; изисква да бъде забранено навлизането на вътрешния пазар на Съюза с цел продажба на всички продукти, чието производство е свързано с обезлесяване;

14. призовава следователно за законодателство на Съюза, което да налага задължение за надлежна проверка на всички оператори, включително на предоставящите финансиране, които пускат на пазара на Съюза суровини и продукти, които крият опасности за горите и екосистемите, с което се цели защитата на коренното население и обичайните права на владение на общностите;

15. подчертава, че законодателството на Съюза относно задължението за надлежна проверка следва да се основава на строг и ефективен режим за правоприлагане с пропорционални и възпиращи санкции за неспазване, когато това е целесъобразно и приложимо;

16. подчертава, че много от предприятията в Съюза във веригата на доставки са МСП и поради това призовава за ефективно и благоприятно за МСП прилагане, което ограничава административната тежест за тях до неизбежния минимум; счита, че следва да бъде установена система за ранно предупреждение за предприятията, която да ги предупреждава в случай че извършват внос от региони, в които е вероятно да се извършва обезлесяване;

17. призовава за по-тясно сътрудничество между правителствата, предприятията, производителите и гражданското общество за приемане на политики и установяване на рамкови условия за подкрепа на проекти в частния сектор;

18. в случай на нежелани събития призовава за взаимна подкрепа чрез научни изследвания и обмени, за да се намерят мерки, адаптирани към географските условия, които могат да защитят срещу големи пожари или да предотвратят нашествия на вредители;

19. подчертава, че залесяването може да допринесе значително за отстраняване на проблемите, причинени от обезлесяването, въпреки че само частично може да ги компенсира; подчертава спешната необходимост да се защитят предимно девствените гори в световен мащаб, тъй като залесяването или новозасадените гори не могат да заменят или да осигурят същото равнище на биологично разнообразие, поглъщане на въглерод, опазване на почвите и други екосистемни услуги и функции като девствените гори;

20. поради това горещо насърчава засаждането на дървета и гори, както и дейности и проекти, свързани с повторно засаждане, най-вече използване на местни видове и на видове, които са благоприятни за дивите животни, като се има предвид изменението на климата, особено когато девствената гора е била разрушена; отбелязва, че ефективното, устойчиво и управлявано по подходящ начин залесяване, в допълнение към опазването и възстановяването на горите, може да спомогне за увеличаване на улавянето на въглерод, за допълване на селското стопанство и за подсилване на биологичното разнообразие, като същевременно тяхното устойчиво управление може да намали риска и мащаба на горските пожари; подчертава също така важната роля на крайречните гори за стабилизирането на речните брегове, като по този начин се намалява рискът от наводнения, подобрява се качеството на водата чрез филтриране на оттичането от съседни земи и се регулира температурата на водата, което е от полза за биологичното разнообразие;

21. приветства мерките за приспособяване на насажденията към изменението на климата; приветства факта, че в много държави вече се препоръчва и практикува увеличаване на броя на устойчивите местни дървесни видове в здрави и биологично разнообразни гори;

22. подчертава ролята на агролесовъдството, при което на един и същ парцел се съчетава отглеждането на дървета и земеделски култури, което повишава общата производителност, генерира повече биомаса, поддържа и възстановява почвите и предоставя други ценни екосистемни услуги; посочва, че горите и агролесовъдството изпълняват важна роля за световната продоволствена сигурност и са важен източник на доходи за много малки стопанства и общности; подчертава, че опазването на горите и мерките за повторно залесяване подобряват условията на живот в селските райони;

23. подчертава значението на обучението в рамките на Съюза и в трети държави по устойчиво управление на горите, насажденията и агролесовъдството, включително продължителното вегетационно покритие; счита, че това са съществени фактори за гарантиране на биологичното разнообразие, както и на доходите на горските общности и на земеделските стопани, които се занимават с агролесовъдство;

24. отбелязва, че въпреки че доброволните схеми са полезен инструмент в усилията за спиране на обезлесяването в световен мащаб извън Съюза, които могат да допринесат в голяма степен за мобилизирането на общественото мнение срещу потреблението на стоки и услуги, които са причина за обезлесяване, досега само доброволните мерки не са спрели обезлесяването или приноса на Съюза за косвено предизвиканото обезлесяване в глобален план, причинено от вноса в Съюза на стоки и услуги, свързани с риск от обезлесяване; счита, че обвързващото законодателство следва да бъде съчетано с незаконодателни инициативи, например сътрудничество с трети държави, с цел борба срещу глобалното обезлесяване;

25. следователно призовава за въвеждане на система за етикетиране и сертифициране на продукти, чието производство не води до обезлесяване, която би увеличила прозрачността на веригата на доставки в Съюза и би позволила да се популяризират продукти, чието производство не е свързано с обезлесяване, основана на съществуващи подходи и недвусмислено определение за верига на доставки, несвързана с обезлесяване;

26. призовава Съюза да насърчава несвързаните с обезлесяване вериги на доставки и постигането на повишена добавена стойност при надлежно отчитане на правата на човека, трудовите права, правата на владение, както и продоволствената сигурност и справедливите доходи;

27. отбелязва отговорността на правителствата в борбата с обезлесяването и конверсията на екосистеми, която не може да бъде адекватно изпълнена само от външни заинтересовани страни; поради това подчертава значението на приобщаващото партньорство между Съюза и неговите държави членки и трети държави за укрепване на устойчивото управление на земите, устойчивото земеделие и доброто управление, по-специално по отношение на правата на владение на земи и гори;

28. призовава за засилване на сътрудничеството в световен мащаб с цел по-добро споделяне на знания и опит за подобряване на устойчивостта в управлението на многофункционалните гори;

29. счита, че създаването на платформа за диалог между множество заинтересовани страни и държави членки относно обезлесяването, деградацията на горите и устойчивото увеличаване на горското покритие в световен мащаб е важно допълнение за една правна рамка относно  надлежната проверка и би могло да помогне на всички заинтересовани страни да се справят с тези проблеми; призовава за това, всички съответни международни участници да могат активно да използват тази платформа;

30. поради това призовава Съюза да развие международни съюзи с трети държави с цел опазване на горите, провеждане на разумни политики, насочени към нулево обезлесяване, интегрирано планиране на земеползването, прозрачност на земевладението и предотвратяване на превръщането на горите в земеделски земи; поради това призовава да се гарантира международно финансиране в рамките на световните споразумения за опазване на горите и в тясно сътрудничество с европейските правителства и международните участници;

31. подкрепя редовния обмен на информация с трети държави за насърчаване на потреблението и търговията с дървен материал и продукти от дървен материал с произход от устойчиво управлявани гори;

32. счита, че проследимостта и прозрачността са от съществено значение, за да се гарантира, че само продукти с устойчив произход могат да се продават на вътрешния пазар, за които е известно, че не са свързани с обезлесяване, преобразуване и влошаване на екосистеми и нарушения на правата на човека; счита, че това е първа допълнителна, но съществена стъпка към въвеждане на широко призната система за етикетиране и сертифициране на продукти от селското и горското стопанство, чието производство не води до обезлесяване, внесени в Съюза, която да увеличи прозрачността на веригата на доставки в Съюза, като се обърне специално внимание на въздействието върху околната среда, произтичащо от тяхното отглеждане, преработване, транспортиране, както и от правата на човека; счита, че задължителното етикетиране на устойчиво добит дървен материал може да гарантира информиран избор на потребителите и да насърчи консумацията на устойчиви продукти;

33. призовава Комисията да направи оценка и да оповести отпечатъка от обезлесяването на дърводобивния сектор и търговските организации, участващи във внос на стоки от райони с риск от обезлесяване, с оглед увеличаване на прозрачността и по-добро разбиране на международните вериги на доставки, както и стимулиране на прилагането на решения за устойчиво използване на дървесината;

34. призовава за това, в правилата за възлагане на обществени поръчки да бъдат включени задължения за надлежна проверка на потенциалните доставчици, както и забрана за закупуване на вносни продукти, чието производство е свързано с обезлесяване; отбелязва допълнителните ползи от такава система за проверка при борбата с измамите, корупцията и картелните практики, като същевременно се възразява срещу логистични операции, основани на незаконна сеч;

35. посочва, че за да се избегне дъмпинг на цените и да се осигури устойчиво използване на дървения материал, да се избегне разпространението на двустранни споразумения, основаващи се на дъмпингови цени на дървения материал, и да се предотврати допълнителното изсичане на гори, следва да се обмислят корективни мерки, включително създаването на обща тръжна система за търговия с дървесина, за да се даде възможност да се проследи откъде идва материалът и да се включат изменението на климата, биологичното разнообразие и правата на човека в цената;

36. счита, че за да се сведе до минимум въглеродният отпечатък, създаден от транспорта на вноса от трети държави, и да се стимулират устойчивите местни производства и работни места, Съюзът следва да насърчава използването на устойчив местен дървен материал, продукти, получени от дървесина от дърводобива, или горска биомаса;

37. призовава да бъдат разработени концепции за устойчиво бъдеще за горите в световен мащаб, които съчетават както икономическите, така и екологичните интереси, като се има предвид, че горите са важен ресурс за много държави, които не са склонни доброволно да се откажат от този ресурс;

38. подчертава, че е важно да се насърчава устойчивото хранене чрез повишаване на осведомеността на потребителите относно въздействието на моделите на потребление и предоставяне на информация за хранителните режими, които са по-полезни за здравето на хората и имат по-слаб отпечатък върху околната среда;

39. припомня, че вносът в Съюза на големи количества селскостопански продукти, получени от обезлесяване, не следва да бъде в разрез с ангажиментите на Съюза за нулево обезлесяване и зачитане на правата на човека; счита, че спазването на правилата на Съюза, заедно с предпазните клаузи в случай на неспазване, е необходима предпоставка за всички търговски преговори на Съюза; призовава във всички търговски споразумения да се включат задължителни и приложими екологични и социални разпоредби, свързани с обезлесяването, в допълнение към стандартите за безопасност на храните и хуманно отношение към животните, за да се защитят горите, природните екосистеми и правата на човека, и по-специално правата на общностите на земевладение; призовава Комисията да продължи да наблюдава отблизо и да прилага действащите споразумения за свободна търговия в съответствие с тези стандарти;

40. призовава Комисията да предприеме действия въз основа принципа да не се нанасят вреди, обявен в нейното съобщение за Европейския зелен пакт, да предложи мерки за справяне с вредните въздействия, когато са установени такива, и да актуализира съществуващите споразумения за свободна търговия; призовава търговските партньори да бъдат обект на обвързващи разпоредби с изпълнителна сила и да им се предлагат стимули, така че да се гарантира, че няма да се осъществява внос на продукти, получени от обезлесяване или нарушаване на правата на човека; изразява дълбоко съжаление, че подобни разпоредби не са изцяло включени в процеса на постигане на споразумение между ЕС и Меркосур, и призовава за актуализиране на търговските споразумения и текущите преговори с оглед на цялостното включване на тези разпоредби;

41. съответно призовава за допълнително или подновено договаряне на споразуменията за свободна търговия, в които такива разпоредби все още не са включени, в съответствие с ангажиментите на Съюза по отношение на климата, биологичното разнообразие, нулевото обезлесяване и правата на човека;

42. подчертава, че в бъдеще Комисията следва систематично да взема предвид въздействието на търговските споразумения върху горите в своите проучвания на въздействието и да взема под внимание резултатите от предварителните оценки при определянето на условията и мандатите за търговските преговори; счита, че спазването на Парижкото споразумение следва да бъде задължително условие във всички търговски споразумения с трети държави;

43. призовава Комисията да въведе механизми за стимулиране на земеделските стопани да увеличават предлагането на устойчиви селскостопански продукти и продукти на горското стопанство и едновременно с това да поддържат и укрепват екосистемите;

44. призовава Съюза да намали зависимостта си от вноса на стоки, които крият опасности за горите и екосистемите; отбелязва, че соевите продукти с произход от обезлесени земи, които се използват за фураж в Съюза, са значителен фактор за глобалното обезлесяване и свързаните с него емисии и представляват почти половината от обезлесяването, което се дължи на вноса като цяло в Съюза[82];

45. също така призовава Комисията и държавите членки да насърчават производството на растителни протеини от местни източници, пасищното хранене и законното и устойчиво производство на фураж, по-специално чрез прилагане и разгръщане на плана на Съюза в областта на растителните протеини, за да се стимулират иновациите и да се прилага политика, която да създаде необходимите условия, така че животновъдството в Съюза да е в синхрон с наличните ресурси от земи на Съюза; освен това препоръчва Съюзът и държавите членки да направят оценка на своя вътрешен производствен потенциал и да планират мерки, насочени към цялостно задоволяване на потребителските потребности в Съюза и към намаляване на зависимостта от вноса;

46. подкрепя стремежа към 2030 г. да се преустанови напълно използването при производството на биогорива на суровини, които допринасят за обезлесяването; отбелязва също така, че палмовото масло се използва в редица отрасли, включително в преработката на храни; изразява загриженост относно заблуждаването на потребителите, например при използването на палмово масло в млечни заместители;

47. поради това отправя искане към Комисията да насърчава отговорните модели на потребление на селскостопански хранителни продукти и фуражи, които допълнително намаляват зависимостта от съпътстващото обезлесяване и екологичния отпечатък на Съюза;

48. подчертава също така необходимостта да се укрепват и подпомагат по-късите вериги на доставките и местното производство на протеинови култури и продукти, което ще е от полза за продоволствената независимост както на Съюза, така и на държавите партньори; насърчава включването на тези елементи в плана за възстановяване от COVID-19;

49.  подкрепя насърчаването на отглеждането на култури, които обогатяват почвата с азот, и на бобови и протеинови култури в рамките на новите стратегически планове по ОСП, наред с другото чрез редуване на културите, обвързване с условия, екосхеми и агроекологични мерки, нови секторни интервенции и обвързано с производството подпомагане, за да се увеличи независимостта на Съюза по отношение на протеиновите култури и същевременно да се допринесе за постигане на целите на стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „от фермата до трапезата“; отбелязва освен това, че доходите и рентабилността на животновъдните стопанства следва да бъдат съвместими с равнищата на производство, които могат да бъдат поддържани чрез пасищно хранене или местно отглеждани фуражни култури; призовава за допълнително изследване и насърчаване на иновативните производствени системи и методи, които могат да намалят външните ресурси и разходи, например системи за паша, основаващи се на фуражи, като ротационна паша, дори ако обемът на производството се окаже по-малък;

50. отбелязва, че от декември 2015 г. насам Европейският парламент е приел 40 възражения срещу вноса на генетично модифицирани храни и фуражи, от които 11 са срещу вноса на генетично модифицирана соя; припомня, че една от причините за възраженията срещу този внос е обезлесяването, свързано с отглеждането в държави като Бразилия и Аржентина, където соята е почти изключително генетично модифицирана с оглед на нейното отглеждане с помощта на пестициди; отбелязва, че наскоро проведено от изследователи в целия ЕС и рецензирано от експерти научно изследване установи, че Съюзът има най-големия въглероден отпечатък в света, дължащ се на вноса на соя от Бразилия, и че той е с 13,8 % по-голям от въглеродния отпечатък на Китай, който е най-големият вносител на соя, поради по-големия дял емисии, свързани с обезлесяване;[83] освен това отбелязва, че според Комисията в исторически план Съюзът е допринесъл за глобалното обезлесяване и свързаните с него емисии предимно поради соята, която представлява почти половината от обезлесяването, което се дължи на вноса като цяло в Съюза;[84]

51. призовава за съгласувана политическа рамка, която да включва стратегията „от фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие на Европейския зелен пакт, публикувани наскоро, стратегията на ЕС за биоикономика и съобщението на Комисията от 28 ноември 2018 г., озаглавено „Чиста планета за всички – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“, въз основа на съществуващите системи като Плана за действие за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (FLEGT); поради това призовава да се гарантира участието във FLEGT на засегнатите носители на права, наред с другото на коренното население и местните общности, по-специално жените и защитниците на околната среда и правата на човека;

52. призовава за прилагане и усъвършенстване на законодателството в областта на горите и на разпоредбите относно износа на дървесина и изделия от дървен материал, например чрез обвързващи критерии за устойчивост;

53. призовава за прилагане на по-цялостен подход в рамките на Съюза, при който Съюзът да предоставя пряка подкрепа на местните органи за залесяване и за устойчиво управление на горите; призовава по-специално Съюза да изпълнява по-активна роля, като подпомага местните и регионалните власти при налагане на спазването на действащите разпоредби за опазване на горите;

54. призовава за последователност и съгласуваност между действията на Съюза във и извън неговите граници; припомня становището на Европейската агенция за околна среда[85], в което се отбелязва, че се очаква, че Съюзът няма да изпълни много от своите екологични цели за 2020 г., и се подчертава, че горите в Съюза също са подложени на натиск, например, наред с другото, високи равнища на добив, замърсяване, изменение на климата и инвазивни чуждоземни видове; съответно призовава за строго прилагане и налагане на спазването на Регламента на ЕС относно дървения материал и директивите за „Натура 2000“  в целия Съюз, включително чрез навременни производства за установяване на неизпълнение на задължения от държавите членки;

55. призовава Комисията и държавите членки да стимулират устойчивото управление на горите, което гарантира, че амбициозните мерки, насочени към опазване и възстановяване на горите и другите природни екосистеми, се прилагат еднакво към горите в Съюза и по света в съответствие с новите стратегии на Съюза за горите и биологичното разнообразие; счита по-специално, че трябва също така да се обърне внимание на породеното от бедност използване на горска дървесна биомаса за отопление, включително чрез финансиране на чисти алтернативи;

56. отбелязва неустойчивото равнище на потребление в Съюза на суровини, включително изкопаеми горива, и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да вземат изцяло предвид въздействието, което използването на биогорива от земеделски култури оказва върху промените в земеползването и обезлесяването в световен мащаб; подчертава, че устойчивостта на използването на суровини в Съюза може да бъде значително подобрена чрез кръговата биоикономика и че е необходимо да се предприемат действия, за да се намали зависимостта от внос, криещ риск от обезлесяване; отбелязва, че йерархията на ефективното използване на ресурсите е от особено значение за опазване на функциите на горите като въглероден поглътител и източник на биологично разнообразие; счита, че масовото горене на дървесина за отопление не е логично от гледна точка на опазването на климата, поглъщането на въглерод и ефективното използване на ресурсите в кръговата икономика;

57. счита, че масовото използване на биогорива в Съюза трябва да бъде придружено от достатъчно критерии за устойчивост, за да се избегнат преките и непреките промени в земеползването, включително обезлесяването; отбелязва освен това, че настоящите критерии не отчитат в достатъчна степен изкопаемите суровини, използвани в производството на биогорива; поради това призовава за мониторинг и оценка на въздействието на преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници по време на текущото ѝ прилагане, включително на ефективността на критериите за устойчивост на биоенергията; отбелязва значението на местните вериги на доставки на суровини за постигането на дългосрочна устойчивост;

58. подчертава, че въпреки че площта на горите и насажденията в Съюза се е увеличила, нарастващото използване на дървесина за производството на биогорива и биоенергия оказва натиск върху горите в световен мащаб; съответно отбелязва необходимостта от зачитане на определените защитени природни зони в световен план; подчертава, че Съюзът следва да насърчава единствено устойчиво управляваните гори и видове земеползване, за да се гарантира, че потреблението в Съюза е напълно устойчиво; призовава Комисията да извърши критична оценка на мерките за устойчиво производство и използване на дървесни горива с оглед на, наред с другото, високото равнище на внос на дървесни пелети в Съюза, и да предприеме действия във връзка с рисковете, които този внос представлява за горите в трети държави;

59. подкрепя премахването към 2030 г. на суровините, използвани за биогорива, които допринасят за обезлесяването; за тази цел призовава Комисията в срок до 2021 г. да извърши преглед на съответните аспекти на Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията[86] и незабавно да го преразгледа въз основа на научните знания, принципа на предпазните мерки, както и въз основа на подробна оценка на въздействието, така че да се гарантира постепенното премахване на всички биогорива, криещи висок риск от непреки промени в земеползването, включително палмовото масло и соята, като по този начин се изпълни ангажиментът на Съюза да спре и обърне тенденцията на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб;

60. подчертава значението на обвързването на политиките на Европейския зелен пакт със стимулите и причините за обезлесяването чрез насочване на усилията към въздействието на обезлесяването върху околната среда, обществото и правата на човека, за да се постигне дългосрочната цел за неутрална по отношение на климата икономика;

61. подчертава, че е важно да има обща и свободна система за наблюдение, която да взаимодейства и работи с международни партньори и органи като ООН, с оглед на мониторинга в световен мащаб на обезлесяването, деградацията на горите и промените в горското покритие в света въз основа на спътникови данни, с цел чрез тази система държавите членки и други заинтересовани страни и гражданите да могат да регистрират обезлесяването и преобразуването на местообитания, особено в защитените зони, в реално време, както и да наблюдават състоянието на горското покритие;

62. насърчава например по-активното използване на спътниковата система „Коперник“ за мониторинг в световен мащаб (в рамките на Съюза и извън него) на горските пожари, увреждането на горите, свлачищата и ерозията на почвата, както и преобразуването на екосистемите и местообитанията в горите и саваните; изтъква, че това следва да бъде допълнено с други средства за наблюдение, за да се проследяват свързаните с тези явления нарушения на правата на човека и правото на владение и да се предприемат своевременни и подходящи действия, включително за справяне с причините за тях;

63. призовава за създаване на механизми за ранно предупреждение с цел уведомяване на публичните органи, дружествата, включително схемите на трети страни, и потребителите на стоки с произход от райони, които са изложени на риск от преобразуване на екосистемите, за загубата и влошаването на състоянието на горите и саваните и за районите, в които се нарушават правата на човека, както и с цел подпомагане на разрешаването на тези проблеми чрез активизиране на диалога и обмена на данни със съответните трети държави;

64. посреща със задоволство предложението на Комисията в нейното съобщение относно стратегията „от фермата до трапезата“ за създаване на обсерватория за обезлесяването; счита обаче, че е необходимо това да бъде придружено от представяне на всеки две години на доклад пред Парламента и Съвета относно глобалното обезлесяване въз основа на глобалния доклад на Организацията на ООН за прехрана и земеделие за оценка на горските ресурси[87] и Global Forest Watch Commodities[88], за да се предприемат подходящи мерки за задълбочаване на сътрудничеството с трети държави и за запазване на търговските ограничения на равнището на Съюза;

65. изтъква, че устойчивото интензифициране на използването на земеделските земи, както и планираното им използване и управление, са от съществено значение за голям брой малки стопанства;

66. призовава за оказване на значителна финансова подкрепа и за провеждане на програми за стимулиране на мерките за повторно залесяване на земи във влошено състояние, както и на земи, които не са подходящи за земеделие.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

1

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Claude Gruffat, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Ivan David

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michaela Šojdrová

RENEW

Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

1

-

PPE

Simone Schmiedtbauer

 

9

0

ECR

Bert-Jan Ruissen

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

PPE

Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.10.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

11

25

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hildegard Bentele, Kateřina Konečná, Ulrike Müller

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

EPP

Michal WIEZIK

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

RENEW

Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Ulrike MÜLLER, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR

GREENS/EFA

Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

GUE/NGL

Malin BJÖRK, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI

Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU, Ivan Vilibor SINČIĆ

11

-

EPP

Alexander BERNHUBER, Christine SCHNEIDER

ID

Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER

ECR

Sergio BERLATO, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Rob ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

25

0

EPP

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Hildegard BENTELE, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ştefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Edina TÓTH, Pernille WEISS

ID

Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 октомври 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност