SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

7.10.2020 - (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)) - ***

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica

Menettely : 2019/0226(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0180/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0180/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13484/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (13483/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0178/2019),

 ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman[1], joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä päätökseksi,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot,

 ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A9-0180/2020),

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Senegalin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


 

PERUSTELUT

EU on allekirjoittanut useita kalastuskumppanuussopimuksia ja pöytäkirjoja unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Kalastuskumppanuussopimusten kautta unioni antaa taloudellista ja teknistä tukea vastineeksi maan talousvyöhykkeen ylijäämäkantojen kalastusoikeuksista oikeudellisesti säännellyssä ympäristössä. Sopimuksissa keskitytään myös kalavarojen säilyttämiseen ja ympäristön kestävyyteen, varmistetaan, että kaikkiin unionin aluksiin sovelletaan samoja valvonta- ja avoimuussääntöjä, ja tuetaan kumppanimaan kestävää kalastuspolitiikkaa. Lisäksi kaikkiin kalastussopimuksia koskeviin pöytäkirjoihin on sisällytetty ihmisoikeuslauseke.

 

Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välinen kalastuskumppanuussopimus[2], jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 20. marraskuuta 2014[3], ja se on sen jälkeen uusittu ilman eri toimenpiteitä. Nykyisen pöytäkirjan voimassaolo päättyi 19. marraskuuta 2019.

Komissio on asiaa koskevien neuvotteluohjeiden[4] perusteella neuvotellut Senegalin tasavallan, jäljempänä ’Senegal’, hallituksen kanssa uuden pöytäkirjan tekemisestä. Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin 19. heinäkuuta 2019 uusi pöytäkirja. Pöytäkirja on voimassa viisi vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli sen allekirjoittamispäivästä, kuten pöytäkirjan 16 artiklassa ilmoitetaan.

Kalastuspolitiikan uudistuksen prioriteettien mukaisesti[5] uusi pöytäkirja tarjoaa Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Senegalin vesillä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon edellisen pöytäkirjan (2014–2019) arvioinnin tulokset ja ennakoiva arviointi siitä, onko uuden pöytäkirjan tekeminen tarpeen. Molemmat arvioinnit teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Pöytäkirjan myötä Euroopan unioni ja Senegal voivat myös tehdä kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti aiempaa tiiviimmin yhteistyötä edistääkseen kalavarojen vastuullista hyödyntämistä Senegalin vesillä ja tukeakseen Senegalin pyrkimyksiä kehittää sinistä talouttaan.

 

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa:

 

 28 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta;

 10 vapapyydysalusta

 5 pitkäsiima-alusta

 2 troolaria.

 

Euroopan unionin vuosittainen taloudellinen korvaus on 1 700 000 euroa, ja se jakautuu seuraavasti:

 

a) 800 000 euroa kalavaroihin pääsystä, erityisesti viitemäärästä, joka on 10 000 tonnia tonnikalaa vuodessa, ja senegalinkummelin sallitusta saalismäärästä, joka on 1 750 tonnia vuodessa ja jota on vähennetty nykyiseen pöytäkirjan määrään (2 000 tonnia) verrattuna

 

b) 900 000 euroa vuodessa tukena Senegalin alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen pöytäkirjan koko voimassaoloajan. Tuki on Senegalin kalavarojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista koko pöytäkirjan soveltamisajan.

 

Maksusitoumusten ja maksujen vuotuinen määrä vahvistetaan vuotuisessa talousarviomenettelyssä, mukaan lukien varaus pöytäkirjoille, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan vuoden alussa[6].

 

Kalastusalan osuus Senegalin taloudesta BKT:nä ilmaistuna on noin kaksi prosenttia, ja kalastustuotteiden osuus maan viennistä on 16 prosenttia. Kalastusalaa pidetään kasvua kannustavana tekijänä, jolla voidaan edistää kansallisen kehitysohjelman (Plan Sénégal Émergent) tavoitteita ja joka muodostaa kansallisen toimintapolitiikan viitekehyksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi maa on toteuttanut mittavia toimia ympäristö- ja kestävyyskriteerien noudattamiseksi.

 

Euroopan unioni ja Senegal tekevät yhteistyötä Cotonoun sopimuksen puitteissa. Taloudellisia tukitoimia kalastusalalla toteutetaan alueellisen aloitteen ohjelman kautta, tarkemmin sanottuna PESCAO-ohjelmalla, jonka tarkoituksena on tehostaa kalastuksen hallinnointia ja laittoman kalastuksen torjuntaa ja jolle on myönnetty 15 miljoonaa euroa määrärahoja kaudeksi 2018–2024.

 

Senegalin ja naapurimaiden kalastusalueilla saadut senegalinkummelin saaliit ovat lisänneet näihin kalakantoihin kohdistuvaa kalastuspainetta. Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) tieteellisen arvion mukaisesti senegalinkummelia kalastetaan kestävyyden rajoissa, mutta arviointikertomukseen sisältyy suositus senegalinkummelin lisäsaaliiden vähentämisestä kalastuskuolleisuuden vähentämiseksi. Näin on myös sovittu tätä pöytäkirjaa koskevissa neuvotteluissa.

 

Unionin kalastusalusten toiminta rajoittuu avomeren kalastusalueille, mikä vähentää minimiin vuorovaikutuksen Senegalin pienimuotoisen kalastuksen kanssa eikä aiheuta vaaraa alan toimeentulolle. Unionin ja Senegalin kalastuslaivastot toimivat vuorovaikutuksessa pääasiassa avomerellä tapahtuvassa troolikalastuksessa, jossa toimii 3 tai 4 aktiivista senegalilaista yksikköä, joiden saaliiden enimmäismäärä on kaksi kertaa unionin troolareiden käytettävissä oleva 2 000 tonnin suurin sallittu saalis (TAC).

Edellisestä pöytäkirjasta (2014–2019) tehdyssä ennakoivaa arviointia koskevassa kertomuksessa todetaan, että pöytäkirjalla on yleisesti ottaen onnistuttu edistämään kalavarojen kestävää hyödyntämistä Senegalin kalastusalueella, ja siinä suositellaan uuden pöytäkirjan tekemistä. 


 

 

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.5.2020)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta

(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Valmistelija: Beata Kempa

 

 

LYHYET PERUSTELUT

Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus tuli voimaan marraskuussa 2014. Koska siihen liittyvän pöytäkirjan voimassaolon päättymispäivä oli marraskuussa 2019, komissio kävi neuvotteluja pöytäkirjan tekemisestä uudeksi viisivuotiskaudeksi.

 

Pöytäkirja tarjoaa EU:n aluksille kalastusmahdollisuuksia Senegalin vesillä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon edellisen pöytäkirjan (2014–2019) arvioinnin tulokset, joissa todettiin, että EU:n tonnikala- ja troolarikalastussektori on erittäin kiinnostunut kalastamaan Senegalin alueella ja että uuden pöytäkirjan avulla voitaisiin tehostaa seurantaa, valvontaa ja tarkkailua ja parantaa kalastuksen hallintaa kyseisellä alueella.

 

Pöytäkirjassa vahvistetaan edelliseen pöytäkirjaan verrattuna alhaisempi suurin sallittu saalis kummeliturskalle (vähennys 2 000 tonnista 1 750 tonniin), ja tonnikalan viitesaalismäärää on myös vähennetty, jotta se vastaisi aikaisempia saalismääriä (vähennys 14 000 tonnista 10 000 tonniin). Lisäksi pöytäkirjaan sisältyy toimenpiteitä merilinnuista ja -nisäkkäistä koostuvien saaliiden vähentämiseksi ja tieteellisten tarkkailijoiden roolin vahvistamiseksi.

 

Pöytäkirjan mukainen vuosittainen taloudellinen korvaus on 1 700 000 euroa. Tämä kokonaismäärä jakautuu kalavaroihin pääsyä koskevaan 800 000 euroon vuosimaksuun ja Senegalin kalastuspolitiikan kehittämistä varten myönnettävään 900 000 euron vuotuiseen määrään, mikä merkitsee alakohtaisen tuen 20 prosentin lisäystä edelliseen pöytäkirjaan verrattuna.

 

Kalastusalalla on ratkaiseva merkitys Senegalissa. Kala on ensisijainen eläinproteiinin lähde maassa, ja kalastuksen osuus kansantaloudesta on huomattava. Sen osuus BKT:stä on 3,2 prosenttia, ja se tarjoaa noin 600 000 työpaikkaa suoraan ja välillisesti. Kuitenkin huono hallinto, heikko seuranta, liikakalastus ja laiton kalastus uhkaavat tätä tärkeää luonnonvaraa. Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastus) koskevan kalastusindeksin 2019 mukaan Senegal on sijalla 27 (38:sta Afrikan maasta) ja sijalla 78 (152 maasta) maailmanlaajuisesti.

Luonnonvaraisten kalavarojen kestävä hoito on Senegalin hallitukselle ensisijaisen tärkeää, ja valmistelija katsoo, että uuden pöytäkirjan mukaisella alakohtaisella tuella olisi edistettävä seuraavia ensisijaisia tavoitteita:

– Senegalin kalavarojen kestävän hoidon edistäminen kiinnittämällä erityistä huomiota pienimuotoiseen paikalliseen kalastukseen

– seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoiminnan parantaminen

– tieteellisten valmiuksien kehittämisen edistäminen kalavaroja koskevan tietojenkeruun parantamiseksi.

Valmistelija katsoo, että uudella pöytäkirjalla voidaan edistää kalavarojen vastuullista ja kestävää käyttöä Senegalin tasavallassa kummankin osapuolen eduksi. Tästä syystä valmistelija ehdottaa pöytäkirjan hyväksymistä.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä unionin puolesta hyväksytään.


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

Viiteasiakirjat

13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

28.11.2019

Esittelijä

 Nimitetty (pvä)

Beata Kempa

16.12.2019

Valiokuntakäsittely

18.2.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.5.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Barry Andrews, Frances Fitzgerald

 


 

 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

Renew

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

ID

Gianna Gancia, Bernhard Zimniok

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

NI

Antoni Comín i Oliveres

 

3

-

ID

Dominique Bilde

Verts/ALE

Erik Marquardt, Michèle Rivasi

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 


 

 

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.2.2020)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta

(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Valmistelija: Paolo De Castro

 

 

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus[7] tuli voimaan 20. marraskuuta 2014. Komissio ja Senegalin tasavallan hallitus kävivät neuvotteluita, joiden tuloksena 19. heinäkuuta 2019 parafoitiin uusi pöytäkirja, joka kumoaa aiemman pöytäkirjan, jonka voimassaolo oli päättynyt 19. marraskuuta 2019.

Uusi pöytäkirja tarjoaa unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Senegalin vesillä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon edellisen pöytäkirjan (2014–2019) arvioinnin tulokset ja ennakoiva arviointi siitä, onko uuden pöytäkirjan tekeminen tarpeen. Molemmat arvioinnit teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Pöytäkirjan myötä unioni ja Senegalin tasavalta voivat myös tehdä aiempaa tiiviimmin yhteistyötä edistääkseen kalavarojen vastuullista hyödyntämistä Senegalin vesillä ja tukea Senegalin pyrkimyksiä kehittää sinistä taloutta kummankin osapuolen edun mukaisesti.

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa:

a) 28 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta,

b) 10 vapapyydysalusta,

c) 5 pitkäsiima-alusta,

d) 2 troolaria.

Senegalin tasavallan kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen uudesta pöytäkirjasta neuvotellaan AKT-maita koskevan EU:n ulkoisen toiminnan yhteydessä, ja siinä otetaan huomioon erityisesti unionin tavoitteet demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Vaikka Senegalissa kalastusalalla syntyvä taloudellinen toiminta onkin paikallista, se auttaa puuttumaan sääntöjenvastaisen maahantulon perimmäisiin syihin.

Uusi pöytäkirja on voimassa viisi vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

Unionin vuosittainen taloudellinen korvaus on 1 700 000 euroa, ja se jakautuu seuraavasti:

a) kalavaroihin pääsystä 800 000 euron vuotuinen taloudellinen korvaus, joka sisältää laajasti vaeltavien lajien osalta 10 000 tonnin viitesaalismäärää vastaavan määrän vuodessa,

b) 900 000 euron vuotuinen tukimäärä viideksi vuodeksi käytettäväksi Senegalin alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon. Tuki on Senegalin kalavarojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista koko pöytäkirjan soveltamisajan.

Maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vuotuinen määrä vahvistetaan vuotuisessa talousarviomenettelyssä, mukaan lukien varaus pöytäkirjoille, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan vuoden alussa.[8]

Komissio valtuutettaisiin hyväksymään unionin puolesta muutokset, jotka kumppanuussopimuksella perustetussa sekakomiteassa tehdään pöytäkirjaan.

 

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä hyväksytään.


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

Viiteasiakirjat

13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

28.11.2019

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Paolo De Castro

25.11.2019

Valiokuntakäsittely

22.1.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.2.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Jens Geier, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Delara Burkhardt, Nicolaus Fest, Herve Juvin

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ECR

Bogdan Rzońca

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Erik Bergkvist, Delara Burkhardt, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

2

-

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Herve Juvin

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Nicolaus Fest

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

 

 


 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

Viiteasiakirjat

13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

20.11.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

28.11.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

28.11.2019

BUDG

28.11.2019

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Izaskun Bilbao Barandica

9.12.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.11.2019

19.2.2020

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.10.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.10.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

2

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

ID

France Jamet

 

4

 

0

NI

Rosa D'Amato

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 28. lokakuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö