RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

  7.10.2020 - (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)) - ***

  Comisia pentru pescuit
  Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica

  Procedură : 2019/0226(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0180/2020
  Texte depuse :
  A9-0180/2020
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

  (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

  (Procedura de aprobare)

  Parlamentul European,

   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13484/2019),

   având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal (13483/2019),

   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0178/2019),

   având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...[1] referitoare la proiectul de decizie,

   având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete,

   având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9‑0180/2020),

  1. aprobă încheierea protocolului;

  2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Senegal.


   

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Uniunea Europeană (UE) a semnat o serie de acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) precum și protocoale cu țări terțe, prin intermediul cărora Uniunea acordă sprijin financiar și tehnic în schimbul drepturilor de pescuit pentru stocurile excedentare din zona economică exclusivă (ZEE) a țării, într-un mediu reglementat din punct de vedere juridic. Aceste acorduri se concentrează, de asemenea, asupra conservării resurselor și a sustenabilității mediului, asigurând că toate navele Uniunii fac obiectul acelorași norme de control și transparență, sprijinind politica de pescuit

  sustenabil a țării partenere. În paralel, în toate protocoalele

  la acordurile privind pescuitul a fost inclusă o clauză privind respectarea drepturilor omului.

   

  Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Republica Senegal și Uniunea Europeană[2] (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2014[3] și a fost reînnoit tacit de atunci. Cel mai recent protocol a expirat la 19 noiembrie 2019.

  Pe baza directivelor de negociere relevante[4], Comisia a purtat negocieri cu Guvernul Republicii Senegal (denumită în continuare „Senegal”) în vederea încheierii unui nou protocol la acord. După încheierea acestor negocieri, a fost parafat un nou protocol, la 19 iulie 2019. Protocolul acoperă o perioadă de cinci ani de la data aplicării sale provizorii, și anume de la data la care a fost semnat, așa cum se prevede la articolul 16.

  În conformitate cu prioritățile reformei politicii în domeniul pescuitului[5], noul protocol oferă navelor Uniunii Europene posibilități de pescuit în apele senegaleze, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile și în conformitate cu recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Acest nou protocol ține cont de rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2014-2019) și ale unei evaluări prospective privind necesitatea încheierii unui nou protocol. Ambele evaluări au fost realizate de experți externi. Protocolul va permite, de asemenea, Uniunii Europene și Senegalului să colaboreze mai strâns pentru a promova exploatarea responsabilă a resurselor piscicole din apele senegaleze și pentru a sprijini eforturile Senegalului de a-și dezvolta economia albastră, în interesul ambelor părți.

   

  Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

   

   28 de nave de pescuit ton frigorifice cu plasă-pungă;

   10 nave de pescuit cu momeală;

   5 nave de pescuit cu paragate;

   2 traulere.

   

  Contribuția financiară anuală a Uniunii Europene este de 1 700 000 EUR și se bazează pe:

   

  (a) o sumă stabilită la 800 000 EUR pentru acces, în special pentru un tonaj de referință de 10 000 de tone de ton pe an, și pentru un volum autorizat de capturi de merluciu senegalez de 1 750 de tone pe an, un volum mai scăzut decât cel stabilit în protocolul actual (2 000 de tone);

   

  (b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Senegal, în valoare de 900 000 EUR pe an pe întreaga durată a protocolului. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole din Senegal pe întreaga durată a protocolului.

   

  Cuantumul anual pentru creditele de angajament și de plată este stabilit în cursul procedurii bugetare anuale, inclusiv pentru linia aferentă rezervei pentru protocoalele care nu sunt încă în vigoare la începutul anului[6].

   

  Se estimează că sectorul pescuitului contribuie la economia Senegalului în proporție de aproximativ 2 % din PIB, exporturile de produse pescărești reprezentând 16 % din totalul exporturilor acestei țări. Sectorul pescuitului este considerat un sector în creștere, susceptibil să contribuie la obiectivele planului de dezvoltare național Plan Sénégal Émergent, care constituie un cadru de referință al politicii naționale pe termen mediu și lung. În plus, țara depune mari eforturi pentru a îndeplini criteriile de sustenabilitate ecologică.

   

  Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Senegal se desfășoară în temeiul Acordului de la Cotonou. Sprijinul economic de care beneficiază sectorul pescuitului se acordă prin intermediul programului de inițiativă regional, mai precis prin programul PESCAO, care vizează îmbunătățirea guvernanței în sectorul pescuitului și combaterea pescuitului ilegal, pentru perioada 2018-2024 fiind disponibil un buget de 15 milioane EUR.

   

  Capturile de merluciu senegalez în zona de pescuit a Senegalului și în zonele de pescuit ale țărilor învecinate au dus la creșterea presiunii cauzate de pescuit asupra acestor stocuri. Potrivit avizului științific al Comitetului pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF), pescuitul de merluciu senegalez se încadrează în limitele de sustenabilitate, însă în raportul de evaluare se recomandă reducerea capturilor suplimentare de merluciu senegalez pentru a reduce mortalitatea prin pescuit. În cadrul negocierii prezentului protocol, s-a convenit asupra acestei reduceri.

   

  Navele de pescuit ale Uniunii se limitează la zonele de pescuit din larg, reducând astfel la minimum interacțiunile cu sectorul pescuitului artizanal din Senegal, pentru a nu-i pune în pericol subzistența. Interacțiunile dintre flotele Uniunii și flotele senegaleze au loc în principal în timpul pescuitului cu traule în larg, unde sunt active 3 sau 4 unități senegaleze a căror limită de captură este dublul TAC (2 000 de tone) de care dispun traulerele Uniunii.

  În raportul de evaluare prospectivă a ultimului protocol (2014-2019) se afirmă că acesta a fost, în general, eficace pentru atingerea obiectivului său de a contribui la exploatarea sustenabilă a resurselor în zona de pescuit senegaleză și recomandă încheierea unui nou protocol.


   

   

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE (29.5.2020)

  destinat Comisiei pentru pescuit

  referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

  (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

  Raportoare pentru aviz: Beata Kempa

   

   

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil (SFPA) între Republica Senegal și Uniunea Europeană a intrat în vigoare în noiembrie 2014. Având în vedere că protocolul său de însoțire a expirat în noiembrie 2019, Comisia Europeană a purtat negocieri în vederea încheierii unui protocol care să acopere o nouă perioadă de cinci ani.

   

  Protocolul oferă posibilități de pescuit navelor UE în apele Senegalului, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Noul protocol ia în considerare rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2014-2019), care a concluzionat că sectorul pescuitului de ton și al pescuitului prin traulare din UE au un puternic interes să pescuiască în Senegal și că reînnoirea protocolului ar contribui la consolidarea monitorizării, a controlului și a supravegherii și la îmbunătățirea guvernanței activităților de pescuit din regiune.

   

  Protocolul prevede o reducere a capturilor totale admisibile pentru merluciu în comparație cu protocolul anterior (scădere de la 2 000 la 1 750 de tone), în timp ce tonajul de referință pentru ton a fost, de asemenea, redus pentru a corespunde capturilor istorice (scădere de la 14 000 la 10 000 de tone). În plus, acesta include măsuri de limitare a capturilor de păsări marine și de mamifere marine și de consolidare a rolului observatorilor științifici.

   

  Contribuția financiară alocată protocolului este de 1 700 000 EUR pe an. Acest total este defalcat într-un cuantum anual de 800 000 EUR pentru accesul la resurse și 900 000 EUR pentru dezvoltarea politicii senegaleze în domeniul pescuitului, ceea ce reprezintă o creștere a sprijinului sectorial cu 20 % în comparație cu protocolul anterior.

   

  Sectorul pescuitului este esențial în Senegal. Peștele este o sursă principală de proteine animale în țară, iar activitățile de pescuit contribuie în mod substanțial la economia națională. Aceasta contribuie la 3,2 % din PIB și generează aproximativ 600 000 de locuri de muncă directe și indirecte. Cu toate acestea, gestionarea defectuoasă, monitorizarea deficitară, pescuitul excesiv și pescuitul ilegal amenință această resursă critică. Indicele pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) din 2019 plasează Senegalul pe locul 27 (din 38 de țări din Africa) și pe locul 78 (din 152 de țări) la nivel mondial.

  Gestionarea durabilă a activităților de pescuit sălbatice reprezintă o prioritate majoră pentru guvernul senegalez, iar raportoarea consideră că alocarea sprijinului sectorial în temeiul noului protocol ar trebui să sprijine următoarele priorități:

  - promovarea gestionării durabile a pescuitului în Senegal, acordându-se o atenție deosebită pescuitului local la scară mică;

  - îmbunătățirea activităților de monitorizare, control și supraveghere;

  - promovarea dezvoltării capacităților științifice în vederea îmbunătățirii colectării de date privind resursele halieutice.

  Raportoarea pentru aviz consideră că protocolul are potențialul de a promova exploatarea responsabilă și durabilă a resurselor halieutice în Republica Senegal, în interesul ambelor părți. Din acest motiv, raportoarea pentru aviz propune aprobarea protocolului.

  ******

  Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal (2019-2024).


  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Senegal și Uniunea Europeană

  Referințe

  13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)

  Comisie competentă

   

  PECH

   

   

   

   

  Aviz emis de către

   Data anunțului în plen

  DEVE

  28.11.2019

  Raportoare pentru aviz:

   Data numirii

  Beata Kempa

  16.12.2019

  Examinare în comisie

  18.2.2020

   

   

   

  Data adoptării

  29.5.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  22

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Barry Andrews, Frances Fitzgerald

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
  ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  22

  +

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

  S&D

  Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

  Renew

  Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

  ID

  Gianna Gancia, Bernhard Zimniok

  ECR

  Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  NI

  Antoni Comín i Oliveres

   

  3

  -

  ID

  Dominique Bilde

  Verts/ALE

  Erik Marquardt, Michèle Rivasi

   

  0

  0

   

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri


   

   

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE (18.2.2020)

  destinat Comisiei pentru pescuit

  referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

  (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

  Raportor pentru aviz: Paolo De Castro

   

   

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”) și Republica Senegal[7] a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2014. Comisia a purtat negocieri cu guvernul Republicii Senegal, care au avut ca rezultat parafarea unui nou protocol la 19 iulie 2019. Prin acest nou protocol se abrogă protocolul precedent, care a expirat la 19 noiembrie 2019.

  Noul protocol oferă posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele Senegalului, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Acest nou protocol ține cont de rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2014-2019) și ale unei evaluări prospective privind necesitatea încheierii unui nou protocol. Ambele evaluări au fost realizate de experți externi. Protocolul va permite, de asemenea, Uniunii și Republicii Senegal să colaboreze mai strâns în vederea promovării unei exploatări responsabile a resurselor piscicole din apele Senegalului și a sprijinirii eforturilor Republicii Senegal de a-și dezvolta economia „albastră”, în interesul ambelor părți.

  Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

  (a) 28 de nave-congelator de pescuit ton cu plasă-pungă;

  (b) 10 nave de pescuit cu momeală;

  (c) 5 nave de pescuit cu paragate;

  (d) 2 traulere.

  Negocierea unui nou protocol la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat cu Republica Senegal face parte din acțiunea externă a Uniunii față de țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și ține seama în particular de obiectivele Uniunii în ceea ce privește respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului. La nivel local, activitatea economică generată în domeniul pescuitului în Senegal ar contribui la combaterea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare.

  Acesta acoperă o perioadă de cinci ani de la data aplicării provizorii, și anume de la data semnării sale.

  Contribuția financiară anuală a Uniunii este de 1 700 000 EUR și se bazează pe:

  (a) o sumă anuală specifică de 800 000 EUR drept compensație financiară pentru accesul la resurse, care cuprinde o sumă echivalentă unui tonaj de referință, pentru speciile de mari migratori, de 10 000 de tone pe an;

  (b) o sumă specifică de 900 000 EUR pe an, timp de cinci ani, ca sprijin pentru punerea în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Senegal. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole din Senegal pe întreaga durată a protocolului.

  Suma anuală pentru creditele de angajament și de plată este stabilită în cursul procedurii bugetare anuale, inclusiv pentru linia de rezervă pentru protocoalele care încă nu se află în vigoare la începutul anului[8].

  Comisia ar urma să fie autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările protocolului care trebuie adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul acordului de parteneriat.

   

  ******

  Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal.


  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Senegal și Uniunea Europeană

  Referințe

  13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)

  Comisie competentă

   

  PECH

   

   

   

   

  Aviz emis de către

   Data anunțului în plen

  BUDG

  28.11.2019

  Raportor pentru aviz:

   Data numirii

  Paolo De Castro

  25.11.2019

  Examinare în comisie

  22.1.2020

   

   

   

  Data adoptării

  17.2.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  26

  2

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Jens Geier, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė

  Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

  Delara Burkhardt, Nicolaus Fest, Herve Juvin

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
  ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  26

  +

  ECR

  Bogdan Rzońca

  PPE

  Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

  RENEW

  Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Erik Bergkvist, Delara Burkhardt, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Margarida Marques, Nils Ušakovs

  VERTS/ALE

  Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

   

  2

  -

  GUE/NGL

  Silvia Modig

  ID

  Herve Juvin

   

  2

  0

  ID

  Anna Bonfrisco, Nicolaus Fest

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

   

   


   

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Senegal și Uniunea Europeană

  Referințe

  13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)

  Data sesizării

  20.11.2019

   

   

   

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  PECH

  28.11.2019

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

   Data anunțului în plen

  DEVE

  28.11.2019

  BUDG

  28.11.2019

   

   

  Raportoare

   Data numirii

  Izaskun Bilbao Barandica

  9.12.2019

   

   

   

  Examinare în comisie

  12.11.2019

  19.2.2020

   

   

  Data adoptării

  1.10.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  4

  Membri titulari prezenți la votul final

  Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

  Data depunerii

  7.10.2020

   


  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  21

  +

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

  GUE/NGL

  João Ferreira

  ID

  Rosanna Conte, Valentino Grant

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

  RENEW

  Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

   

  2

  -

  GUE/NGL

  Manuel Bompard

  ID

  France Jamet

   

  4

   

  0

  NI

  Rosa D'Amato

  VERTS/ALE

  Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

   

   

  Ultima actualizare: 28 octombrie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate