Procedure : 2019/0226M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0182/2020

Indgivne tekster :

A9-0182/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2020 - 26

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0295

<Date>{07/10/2020}7.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0182/2020</NoDocSe>
PDF 176kWORD 63k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal</Titre>

<DocRef>(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Fiskeriudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Izaskun Bilbao Barandica</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNNG VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13484/2019),

 der henviser til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal, som trådte i kraft den 20. november 2014,

 der henviser til den retrospektive og den fremadrettede vurdering af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Senegal,

 der henviser til protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal (13483/2019),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C9-0178/2019),

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af … 2020[1] om udkastet til afgørelse,

 der henviser til artikel 31, stk. 4, i forordningen om den fælles fiskeripolitik[2],

 der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler[3],

 der henviser til Senegals landestrategiske plan (2019-2023),

 der henviser til Senegals nationale strategi for fremme af grønne job (2015-2020),

 der henviser til, at der opererer stadig flere asiatiske fartøjer i senegalesisk farvand,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

 der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget,

 der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0182/2020),

A. der henviser til, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal trådte i kraft den 20. november 2014; der henviser til, at den senest gældende protokol til gennemførelse af aftalen udløb den 19. november 2019, og at en ny protokol blev paraferet den 19. juli 2019;

B. der henviser til, at den fremadrettede vurdering af den seneste protokol (2014-2019) konkluderer, at den generelt har været effektiv med henblik på at bidrage til en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i den senegalesiske fiskerizone, og anbefaler, at protokollen fornys til gavn for begge parter;

C. der henviser til, at den seneste protokols effektivitet har været tilfredsstillende i forhold til tunfiskeriet, hvorimod EU-fartøjerne ikke har udnyttet alle fiskerimulighederne efter demersale dybhavsarter; der henviser til, at fangsterne af kulmule i senegalesiske farvande udgør under 10 % af Fællesskabets fangster i subregionen;

D. der henviser til, at udviklingen af det demersale dybhavsfiskeri efter senegalesisk kulmule og de øgede fangster af denne art i Senegals og nabolandenes fiskerizoner har bidraget til at øge fiskeritrykket på bestandene;

E. der henviser til, at EU-fiskerfartøjer er begrænset til fiskeriområder på det åbne hav, således at de kun i minimalt omfang kommer ind på den senegalesiske ikke-industrielle fiskerisektors område og ikke bringer dennes overlevelse i fare,

F. der henviser til, at den nye protokol dækker en periode på fem år og fastsætter fiskerimuligheder for EU-fartøjer (28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri, 10 stangfartøjer, 5 langlinefartøjer og to trawlere) med en referencemængde på 10 000 tons tun pr. år og en tilladt årlig fangstmængde for kulmule på 1 750 tons;

G. der henviser til, at den finansielle modydelse er på 3 050 750 EUR pr. år, fordelt på følgende måde: 800 000 EUR pr. år for adgang til ressourcer, 900 000 EUR pr. år for gennemførelsen af sektorpolitikken og 1 350 750 EUR pr. år svarende til det anslåede beløb i licenser fra rederne;

H. der henviser til, at den nye protokol skaber fiskerimuligheder for EU-fartøjer i de senegalesiske farvande på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og i overensstemmelse med henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT);

I. der henviser til, at reformen af den fælles fiskeripolitik indeholder et kapitel om den eksterne dimension med henblik på at fremme principperne for bæredygtigt fiskeri; der henviser til, at bilaterale aftaler skaber en stabil retlig, økonomisk og miljømæssig ramme for EU-flådens adgang til tredjelandsfarvande og yder "sektorstøtte" med henblik på at styrke lokale administrative kapaciteter og forbedre standarderne for forvaltning af bæredygtigt fiskeri i partnerlandet;

J. der henviser til, at den europæiske flåde i henhold den fælles fiskeripolitik kun vil fange overskuddet af den tilladte fangstmængde i overensstemmelse med artikel 62 i De Forenede Nationers havretskonvention af 1982;

K. der henviser til, at Senegal har ratificeret de fleste internationale retsinstrumenter om international fiskeriforvaltning og er samarbejdende part i de relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisationer for så vidt angår de fiskerier, der drives af senegalesiske fartøjer;

L. der henviser til, at den nye protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Senegal indgår som led i EU's optræden udadtil over for landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) og navnlig tager hensyn til Unionens mål vedrørende respekt for de demokratiske principper og menneskerettighederne;

M. der finder, at de tilsagn, EU har afgivet i forbindelse med internationale aftaler, navnlig FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og specifikt mål nr. 14, også bør gælde for denne aftale, og at alle EU's tiltag, som f.eks. denne fiskeripartnerskabsaftale, skal bidrage til at nå disse mål;

N. der henviser til, at Den Europæiske Union og Senegal samarbejder inden for rammerne af Cotonou-aftalen, og at den økonomiske støtte inden for fiskeriet ydes gennem PESCAO-programmet, som har til formål at forbedre forvaltningen af fiskerisektoren og bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) med et budget på 15 millioner EUR i perioden 2018-2024;

O. der henviser til, at IUU-fiskeri ikke blot udtømmer naturressourcerne og sænker den naturlige produktivitet, men også er til skade for fiskernes livsgrundlag og de nationale indtægter;

P. der påpeger, at Parlamentet skal informeres omgående og fuldstændigt på alle stadier i forbindelse med de procedurer, der vedrører protokollen eller dens fornyelse;

Q. der henviser til, at små pelagiske bestande deles af en række nabolande i den nordvestafrikanske region, med hvilke EU har fiskeripartnerskabsaftaler, der giver adgang til disse bestande; der finder, at Kommissionen bør tilskynde de senegalesiske myndigheder til at indlede konsultationer med nabolandene om fælles bindende forvaltningsregler baseret på videnskabelig rådgivning for at sikre et bæredygtigt fiskeri, navnlig for de små pelagiske bestande, selv om aftalen mellem EU og Senegal ikke giver adgang hertil;

R. der henviser til, at de strategiske mål i Senegals landestrategiske plan (2019-2023) omfatter et bæredygtigt forvaltet og mere produktivt fiskeri og en samlet forøgelse af markedsadgangen og konkurrenceevnen for fiskeindustrien;

S. der henviser til, at fiskerisektoren giver beskæftigelse til over 600 000 senegalesere, svarende til ca. 17 % af den erhvervsaktive befolkning;

1. finder, at protokollen vil muliggøre et tæt samarbejde mellem Den Europæiske Union og Senegal med henblik på at sikre en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i de senegalesiske farvande og støtte Senegals bestræbelser på at udvikle en bæredygtig ressourceforvaltning og beskytte den marine biodiversitet;

2. støtter EU's strategi om at opretholde et netværk af aftaler i regionen som supplement til indsatsen for at sikre bestandenes bæredygtighed i de regionale fiskeriorganisationer;

3. noterer sig, at den nye protokol i overensstemmelse med konklusionerne i evalueringsrapporten indeholder en reduktion af fangstmængden for senegalesisk kulmule (fra 2 000 til 1 750 tons pr. år) og en forhøjelse af den finansielle modydelse for sektorstøtten (150 000 EUR) og af den anslåede størrelse af de licensafgifter, som rederne skal betale;

4. konstaterer, at fiskerimulighederne for senegalesisk kulmule i overensstemmelse med den videnskabelige udtalelse fra Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF) er blevet nedsat for at reducere dødeligheden;

5. konstaterer med tilfredshed, at der i protokollen tages hensyn til følsomme arter, der fanges som bifangst; understreger, at der er behov for yderligere styrkelse af foranstaltningerne til beskyttelse af det marine økosystem; understreger den centrale rolle, som uddannede videnskabelige observatører spiller i forbindelse med overvågningen af bifangster;

6. understreger, at aftalen indeholder et kapitel om videnskabeligt samarbejde med henblik på at sikre en bedre overvågning af de levende marine ressourcers tilstand i de senegalesiske farvande; noterer sig de eksisterende vanskeligheder med den videnskabelige overvågning af udnyttelsen af demersale dybhavsbestande og opfordrer indtrængende til, at der i evalueringen også tages hensyn til fiskeripresset fra tredjelandsfartøjer i andre kystlandes farvande (Mauretanien, Marokko, Guinea-Bissau, Gambia), idet de fiskerimuligheder, der er til rådighed i Senegals farvande for EU-fartøjer, er relativt begrænsede;

7. mener, at det for at sikre adgang til de eksisterende overskud i de senegalesiske farvande er nødvendigt at kende den samlede fiskeriindsats – inklusive fra Senegals og tredjelandes fartøjer – og opfordrer Kommissionen til at sikre, at artiklen om gennemsigtighed anvendes i forbindelse med den foreliggende protokol samt i forhandlingerne i de kompetente regionale fiskeriorganisationer;

8. noterer sig muligheden for at revidere fiskerimulighederne og aftale forsøgsfiskeri i Senegals fiskeriområder; påskønner de betingelser, der er fastsat i protokollen vedrørende bæredygtighed og efterlevelse af videnskabelige anbefalinger, og opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet underrettet, hvis Den Blandede Komité godkender sådanne ændringer; bifalder medtagelsen af fangstovervågning via det elektroniske indberetningssystem (ERS, electronic reporting system); opfordrer Kommissionen til at sikre, at systemet sættes i drift så hurtigt som muligt;

9. bifalder vedtagelsen af nye tekniske foranstaltninger til reduktion af utilsigtede fangster af beskyttede arter (havfugle, havskildpadder, hajer og havpattedyr) og opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge vedtagelsen af de nødvendige foranstaltninger til forbedring af fiskeredskabers selektivitet i overensstemmelse med de videnskabelige anbefalinger og de regionale fiskeriorganisationers regler;

10. understreger, at aftalen fastsætter en retlig ramme for samarbejdet inden for overvågning og bekæmpelse af IUU-fiskeri, og konstaterer med tilfredshed, at Senegal ratificerede FAO's aftale om havnestatsforanstaltninger i 2017, hvilket er positivt i betragtning af den vigtige rolle, havnen i Dakar spiller for landinger af fiskevarer, som fartøjer, der sejler under forskellige tredjelandes flag, har fanget i forskellige dele af subregionen;

11. ser positivt på påmønstringen af senegalesiske sømænd på EU-fartøjer og understreger de gode resultater, der er opnået i forbindelse med gennemførelsen af den foregående protokol; bemærker med tilfredshed, at Senegal har ratificeret ILO-konvention C188 om arbejdsforhold i fiskerisektoren, og opfordrer de senegalesiske myndigheder til at gennemføre dens bestemmelser; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at vurdere den effektive gennemførelse heraf, navnlig hvad angår arbejdsvilkår og løn, der også er omhandlet i protokollen, på møderne i Den Blandede Komité;

12. mener, at medlemsstaterne kan spille en relevant rolle og deltage aktivt i indsatsen for kapacitetsopbygning og uddannelse for at opnå dette;

13. anbefaler, med henblik på at sikre overholdelse af de sektorstøttemål, der er fastsat i artikel 5, og uden at det berører andre aktiviteter, følgende prioriterede og strategiske foranstaltninger:

 forbedret tilsyn, kontrol og overvågning gennem en hurtig modernisering af fiskeriovervågningscentret (FOC), navnlig behovet for at ajourføre software til sporing af fartøjers lokalitet i Senegals fiskerizone via satellit (bl.a. FOS) under passende tekniske betingelser og for at kunne modtage elektroniske fiskerilogbøger;

 støtte til Senegals bestræbelser på at bekæmpe IUU-fiskeri ved hjælp af en overvågningsmekanisme for fartøjer, der anløber havnen i Dakar

 udvikling af den videnskabelige kapacitet og indsamling af videnskabelige data for at sætte de senegalesiske myndigheder i stand til at træffe beslutninger på grundlag af den bedste tilgængelige videnskabelige bestandsvurdering samt den nært forestående iværksættelse af planlagte oceanografiske undersøgelser med henblik på at styrke den videnskabelige overvågning af de demersale dybhavsfiskerier og kendskabet til hav- og kystøkosystemer

 støtte til anstændige arbejdsvilkår for alle fiskere og fiskerirelaterede aktiviteter, navnlig for kvinder, ved at udvikle indsamling af data, der identificerer kønsskævheder, og ved at styrke deres rolle og lederskab i fiskeri- og akvakulturorganisationer

 foranstaltninger til støtte for nyttiggørelse af fiskevarer ved hjælp af et horisontalt program for kapacitetsopbygning for aktører i sektoren

 støtte til Senegals ikke-industrielle kystfiskeri og kystfiskersamfund, herunder jobskabelse og udvikling af fiskerirelateret infrastruktur til støtte for småfiskeri og fremme af udviklingen af fiskerisektoren

 etablering af programmer for grundlæggende og faglig uddannelse af videnskabelige observatører og søfolk (undervisning i fangstmetoder, men også i sikkerhed om bord osv.) med særlig vægt på uddannelse af unge fiskere og kvinder, der spiller en vigtig rolle for afsætning og forarbejdning og er afhængige af fiskerisektoren for så vidt angår indkomst og arbejde

 udarbejdelse – inden for rammerne af det sektorspecifikke politikcharter for udvikling af fiskeri og akvakultur for perioden 2016-2023, der er vedtaget af Senegal – af en årlig fælles evaluering med partnere, herunder Unionen, for at sikre gennemførelsen af de planlagte sektorpolitiske reformer

 en øget indsats for at forhindre forsinkelser i gennemførelsen af sektorstøtten på grund af vanskeligheder fra senegalesisk side i forbindelse med gennemførelsen af de administrative mekanismer til at disponere over midlerne

 sikring af større synlighed omkring de aktioner, der finansieres af Unionen, og fremme af fiskersamfundenes og civilsamfundets forståelse af protokollens særlige bidrag til sektorens udvikling

 en forstærket indsat for at tiltrække unge til fiskerierhvervet;

14. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en samlet undersøgelse af virkningen af EU's bilaterale fiskeriaftaler og navnlig de gavnlige virkninger af sektorstøtten og den europæiske flådes aktivitet i tredjelandes farvande på de lokale økonomier (bæredygtigt fiskeri, lokal beskæftigelse, infrastruktur, sociale forbedringer osv.) og i den forbindelse anlægge en helhedsorienteret og konsekvent tilgang til alle vestafrikanske lande;

15. udtrykker sin bekymring over det stigende antal fiskemels- og fiskeoliefabrikker på den vestafrikanske kyst, som får leveret fisk fra små pelagiske bestande, der er fanget i både Senegals og nabolandes farvande af udenlandske (ikke-EU-) flåder; kritiserer i den forbindelse modsætningsforholdet for så vidt angår bæredygtighed med hensyn til at forsyne lokalbefolkningen med værdifulde proteinressourcer;

16. mener, at der i tilfælde af en eventuel lukning af fiskerier eller fastlæggelse af fiskerirestriktioner for at sikre ressourcernes bæredygtighed først skal tages hensyn til det lokale fiskeris behov på grundlag af solid videnskabelig rådgivning;

17. værdsætter den indsats, der er blevet gjort på EU-plan med hensyn til at sikre gennemsigtighed i teksterne i protokollerne og i de tekster fra de fælles videnskabelige komitéer, der nu er tilgængelige; understreger behovet for øget gennemsigtighed og deltagelse af sammenslutninger af kystsamfund i forvaltningen af sektorstøtten; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at udarbejde offentlige rapporter om anvendelsen af sektorstøtten og til at fremsende konklusionerne fra Den Blandede Komités møder og resultaterne af de årlige evalueringer til Parlamentet; opfordrer Kommissionen til at gøre det lettere for repræsentanter for Parlamentet at deltage som observatører i Den Blandede Komités møder og til at forbedre de senegalesiske fiskeriforeningers og -samfunds deltagelse; understreger nødvendigheden af gennemsigtighed fra den senegalesiske regerings side vedrørende fiskeripartnerskaber med andre lande;

18. anbefaler, at de berørte parter deltager i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de operationelle programmer ved at inddrage de lokale fiskersamfund og rådføre sig med dem i overensstemmelse med den senegalesiske lovgivning;

19. anmoder om øget klarhed og harmonisering i forbindelse med rapporteringen i beskyttede havområder og om vedtagelse af en holistisk forvaltningsplan, som fastsætter rollefordelingen og udpeger det organ, der skal være ansvarligt for den overordnede koordinering af forvaltningsaktiviteterne;

20. noterer sig, at indlandsstater som f.eks. Mali er afhængige af importen af fiskevarer fra Senegal, der tegner sig for mere end 40 % af deres fiskeimport; bemærker, at den senegalesiske eksport bidrager til at opfylde indlandsstaternes ernæringsbehov;

21. konstaterer, at over en femtedel af den senegalesiske eksport går til indlandsstater, navnlig til Mali, Burkina Faso og Niger, og bidrager til den økonomiske integration af det afrikanske kontinent;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Senegals regeringer og parlamenter.


 

 

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET (2.6.2020)

<CommissionInt>til Fiskeriudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal</Titre>

<DocRef>(2019/0226M(NLE))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Beata Kempa</Depute>

 

 

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  finder det i en overfiskningskontekst tilfredsstillende, at referencemængden i den nye protokol er nedsat i forhold til den tidligere protokol; understreger imidlertid, at en omhyggelig overvågning af fiskebestandene fortsat er vigtig;

2. opfordrer Kommissionen og Republikken Senegal til at give mere detaljerede oplysninger om de kumulative virkninger af de forskellige fiskeriaftaler, der er gældende i den eksklusive økonomiske zone, for fiskebestandene og den maritime biodiversitet;

3. opfordrer Kommissionen til at give flere oplysninger om udviklingen af fiskemelsproduktion i regionen og de økonomiske konsekvenser af denne praksis for lokalt fiskeri;

4. anbefaler, at der fastsættes regionale forvaltningsregler for bestanden af små pelagiske arter; anbefaler, at disse regler deles mellem Senegal og dets nabolande;

5. insisterer på, at aftalen skal tilpasses til Republikken Senegals behov og prioriteter; anbefaler i den forbindelse, at sektorstøttedelen af protokollen fokuserer på følgende prioriteter:

a) styrkelse af tilsynet med samt kontrollen og overvågningen af fiskeriet med henblik på at forhindre ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri med særlig vægt på overholdelse af flagstatsforpligtelser og gennemførelse af søfartsaftaler

b) fremme af en bæredygtig blå økonomi, der udvikler sig inden for økologiske grænser, ved at støtte det lokale småfiskeri og styrke kvinders og unges stilling, eftersom de spiller en vigtig rolle i markedsføringen og forarbejdningen

c) fremme af lokal økonomisk udvikling og styrkelse af kystsamfund, der er afhængige af havets ressourcer og ekstremt påvirket af klimaændringer, ved at øge lokale aktørers modstandsdygtighed over for følgerne af klimaændringer og kysterosion

d) forbedring af den videnskabelige viden i regionen ved at uddanne videnskabelige observatører og give lokale forskere mulighed for at være med om bord på fartøjer, der opererer i dette område

e) fremme af foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af hav- og kystøkosystemer, herunder mangroveskove, som udgør et vækst- og udviklingshabitat for livet i havet og giver en bæredygtig og naturlig løsning på lagring af kulstof og økologisk modstandsdygtighed mod klimaændringer

f) støtte til indsamling af affald og fiskeredskaber og indsatsen mod forureningskilder, der anvendes af lokale aktører, med henblik på at bevare de marine økosystemers rigdom;

6. bemærker, at fiskeri er vigtigt for jobskabelse i kystsamfund, bidrager til at nedbringe arbejdsløsheden og letter adgangen til anstændigt arbejde;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at civilsamfundet og lokalsamfundene inddrages i gennemførelsen af protokollen, og til at fastlægge de initiativer, der skal gennemføres som sektorstøtte;

8. noterer sig, at indlandsstater som f.eks. Mali importerer over 40 % af deres fiskeriimport fra Senegal og er afhængige af Senegals fiskeri; bemærker, at den senegalesiske eksport bidrager til at opfylde indlandsstaternes ernæringsbehov;

9.  noterer sig, at over en femtedel af den senegalesiske eksport går til indlandsstater, navnlig til Mali, Burkina Faso og Niger, og bidrager til den økonomiske integration af det afrikanske kontinent;

10. opfordrer til gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af EU's sektorfinansiering for at muliggøre bedre overvågning og bedre sammenkædning med andre EU- og donoraktiviteter, der finansieres inden for fiskerisektoren, med henblik på at forhindre overlapning og sikre, at offentligheden har kendskab til finansieringsmulighederne for projekter; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til regelmæssigt at offentliggøre rapporter om anvendelsen af sektorstøtte.


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union

Referencer

2019/0226M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

13.2.2020

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Beata Kempa

16.12.2019

Behandling i udvalg

18.2.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.5.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Barry Andrews, Frances Fitzgerald

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

Renew

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

ID

Gianna Gancia

Verts/ALE

Erik Marquardt, Michèle Rivasi

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

 

1

-

Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

3

0

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 


 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.10.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

1

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

 


ENDELIG AFSTEMNNG VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

[1] Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.

[2] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.

[3] EUT C 58 af 15.2.2018, s. 93.

Seneste opdatering: 28. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik