Διαδικασία : 2019/0226M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0182/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0182/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2020 - 26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0295

<Date>{07/10/2020}7.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0182/2020</NoDocSe>
PDF 201kWORD 66k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης</Titre>

<DocRef>(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Επιτροπή Αλιείας</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Izaskun Bilbao Barandica</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης

(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13484/2019),

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2014,

 έχοντας υπόψη την έκθεση αναδρομικής αξιολόγησης και αξιολόγησης προοπτικών της ΣΣΒΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σενεγάλης,

 έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (13483/2019),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C9-0178/2019),

 έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της ... 2020[1] σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 31 παράγραφος 4 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση κοινών διατάξεων με στόχο την εφαρμογή της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αλιείας[3],

 έχοντας υπόψη το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της Σενεγάλης (2019-2023),

 έχοντας υπόψη την εθνική στρατηγική της Σενεγάλης για την προώθηση των πράσινων θέσεων εργασίας (2015-2020),

 έχοντας υπόψη την αύξηση του μεγέθους του ασιατικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ύδατα της Σενεγάλης·

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0182/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον πρωτόκολλο για την εφαρμογή της συμφωνίας έληξε στις 19 Νοεμβρίου 2019 και μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο στις 19 Ιουλίου 2019·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αξιολόγησης προοπτικών του πιο πρόσφατου πρωτοκόλλου (2014-2019) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πρωτόκολλο υπήρξε γενικά αποτελεσματικό όσον αφορά τη συμβολή του στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων της αλιευτικής ζώνης της Σενεγάλης και συνιστάται η σύναψη νέου πρωτοκόλλου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αμφότερων των μερών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του τελευταίου πρωτοκόλλου είναι ικανοποιητική όσον αφορά την αλιεία τόννου και ότι τα κοινοτικά σκάφη δεν χρησιμοποίησαν, ωστόσο, μέρος των αλιευτικών δυνατοτήτων για την εκμετάλλευση βενθοπελαγικών ειδών βαθέων υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα μαύρου μερλούκιου στα ύδατα της Σενεγάλης αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 10 % των κοινοτικών αλιευμάτων στην υποπεριοχή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της βενθοπελαγικής αλιείας βαθέων υδάτων για την αλίευση του μαύρου μερλούκιου, καθώς και τα πρόσθετα αλιεύματα μαύρου μερλούκιου στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης και στις αλιευτικές ζώνες των γειτονικών χωρών, έχουν συνεισφέρει στην αύξηση της αλιευτικής πίεσης για τα εν λόγω αποθέματα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης περιορίζονται σε αλιευτικές περιοχές στην ανοικτή θάλασσα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις με σκάφη του τομέα αλιείας βιοτεχνικής κλίμακας της Σενεγάλης και, ως εκ τούτου, να μην τίθεται σε κίνδυνο η επιβίωσή του·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών και προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη (28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις, 10 αλιευτικά με καλάμι, 5 παραγαδιάρικα και 2 μηχανότρατες) για ποσότητα αναφοράς 10 000 τόνων ετησίως για τόννο και επιτρεπόμενο βάρος αλιευμάτων 1 750 τόνων ετησίως για μαύρο μερλούκιο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 3 050 750 EUR ετησίως και αναλύεται ως εξής: 800 000 EUR ετησίως για την πρόσβαση σε πόρους, 900 000 EUR ετησίως για την εφαρμογή της τομεακής πολιτικής και 1 350 750 EUR ετησίως που αντιστοιχούν στο κατ’ εκτίμηση ποσό των τελών που πρόκειται να καταβάλουν οι πλοιοκτήτες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρωτόκολλο παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα της Σενεγάλης, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά με την εξωτερική διάσταση με σκοπό την προώθηση των αρχών της βιώσιμης αλιείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς συμφωνίες θεσπίζουν ένα σταθερό νομικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο για την πρόσβαση του στόλου της ΕΕ στα ύδατα τρίτων χωρών και προβλέπουν «τομεακή στήριξη» προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές διοικητικές ικανότητες και να βελτιωθούν τα πρότυπα διαχείρισης της βιώσιμης αλιείας στη χώρα εταίρο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της κοινής αλιευτικής πολιτικής ο ευρωπαϊκός στόλος θα αλιεύει μόνον το πλεόνασμα των επιτρεπόμενων αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 62 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σενεγάλη έχει κυρώσει τις περισσότερες διεθνείς πράξεις σχετικά με το διεθνές σύστημα διακυβέρνησης της αλιείας και αποτελεί συνεργαζόμενο μέρος στους σχετικούς τοπικούς φορείς διαχείρισης της αλιείας όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών της Σενεγάλης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας με τη Σενεγάλη εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ έναντι των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και λαμβάνει ιδίως υπόψη τους στόχους της Ένωσης σχετικά με τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ δυνάμει διεθνών συμφωνιών θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα τον ΣΒΑ 14, και ότι όλες οι δράσεις της ΕΕ, όπως η παρούσα ΣΣΒΑ, πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω στόχων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σενεγάλη διατηρούν τη συνεργασία τους στο γενικό πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού και ότι τα μέτρα οικονομικής στήριξης όσον αφορά την αλιεία εφαρμόζονται μέσω του προγράμματος PESCAO, με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης του αλιευτικού τομέα και την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας, με προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2018-2024·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑΑ αλιεία όχι μόνον εξαντλεί τη βάση των φυσικών πόρων και μειώνει τη φυσική παραγωγικότητα, αλλά επηρεάζει επίσης αρνητικά τον βιοπορισμό των αλιέων και τα εθνικά εισοδήματα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μικρά πελαγικά αποθέματα είναι κοινά σε ορισμένες γειτονικές χώρες στην περιοχή της Βορειοδυτικής Αφρικής με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης που παρέχουν πρόσβαση στα εν λόγω αποθέματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τις αρχές της Σενεγάλης να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με τις γειτονικές χώρες σχετικά με κοινούς δεσμευτικούς κανόνες διαχείρισης βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας, ιδίως για τα μικρά πελαγικά αποθέματα, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σενεγάλης δεν παρέχει πρόσβαση·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικοί στόχοι στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της Σενεγάλης (2019-2023) περιλαμβάνουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της αλιείας, καθώς και συνολική αύξηση της πρόσβασης στην αγορά και της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού κλάδου·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας παρέχει απασχόληση σε περισσότερους από 600 000 Σενεγαλέζους, ήτοι περίπου στο 17 % του εργαζόμενου πληθυσμού·

1. δηλώνει ότι το πρωτόκολλο θα δώσει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σενεγάλης, ώστε να εξασφαλιστεί η υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Σενεγάλης και να στηριχθούν οι προσπάθειες της Σενεγάλης για την ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

2. στηρίζει τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη δυνατότητα διατήρησης ενός δικτύου συμφωνιών στην περιοχή, προκειμένου να συμπληρωθούν οι δράσεις υπέρ της βιωσιμότητας των αποθεμάτων στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας (ΠΟΑ)·

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης, το νέο πρωτόκολλο προβλέπει μείωση της ποσότητας για τον μαύρο μερλούκιο (από 2 000 σε 1 750 τόνους ετησίως) και αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την τομεακή στήριξη (150 000 EUR) και του εκτιμώμενου ύψους των τελών που καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες·

4. επισημαίνει τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις μηχανότρατες βαθέων υδάτων (μαύρος μερλούκιος), σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF), με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρωτόκολλο λαμβάνει υπόψη ευαίσθητα είδη που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μέτρων για να προστατευθεί το θαλάσσιο οικοσύστημα· τονίζει ιδιαιτέρως τον κεντρικό ρόλο των καταρτισμένων επιστημονικών παρατηρητών στην παρακολούθηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

6. τονίζει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει κεφάλαιο σχετικά με την επιστημονική συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στα ύδατα της Σενεγάλης· λαμβάνει υπό σημείωση τις υφιστάμενες δυσκολίες όσον αφορά την επιστημονική παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των βενθοπελαγικών πόρων βαθέων υδάτων και ζητεί η αξιολόγηση να λάβει επίσης υπόψη την αλιευτική πίεση που ασκούν οι στόλοι τρίτων χωρών στα ύδατα άλλων παράκτιων χωρών (Μαυριτανία, Μαρόκο, Γουινέα-Μπισάου, Γκάμπια), δεδομένου ότι οι αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της Σενεγάλης για τα σκάφη της ΕΕ είναι σχετικά περιορισμένες·

7. θεωρεί ότι για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα υφιστάμενα πλεονάσματα στα ύδατα της Σενεγάλης είναι απαραίτητη η γνώση της συνολικής αλιευτικής προσπάθειας —συμπεριλαμβανομένων των στόλων της Σενεγάλης και των τρίτων χωρών— και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εφαρμογή του άρθρου σχετικά με τη διαφάνεια στο πλαίσιο του ισχύοντος πρωτοκόλλου, καθώς και στις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των αρμόδιων ΠΟΑ·

8. σημειώνει τη δυνατότητα επανεξέτασης των αλιευτικών δυνατοτήτων και συμφωνίας για την πραγματοποίηση αποστολών πειραματικής αλιείας στις αλιευτικές ζώνες της Σενεγάλης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους όρους που καθορίζονται στο πρωτόκολλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την τήρηση των επιστημονικών συστάσεων και ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο στην περίπτωση έγκρισης τέτοιων τροποποιήσεων από τη μικτή επιτροπή· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της παρακολούθησης των αλιευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αναφοράς (ΗΣΑ)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση νέων τεχνικών μέτρων με στόχο τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων προστατευόμενων ειδών (θαλάσσιων πτηνών, χελωνών, καρχαριών και θαλάσσιων θηλαστικών) και παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί την έγκριση των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων σύμφωνα με τις επιστημονικές συστάσεις και τη νομοθεσία που απορρέει από τις ΠΟΑ·

10. υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της εποπτείας και της καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ) και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σενεγάλη κύρωσε τη συμφωνία του FAO σχετικά με τα μέτρα του κράτους λιμένα το 2017, κάτι που αποτέλεσε θετική εξέλιξη δεδομένης της σημασίας του λιμένα του Ντακάρ για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται σε ορισμένες ζώνες της υποπεριοχής από σκάφη που φέρουν διαφορετικές σημαίες τρίτων χωρών·

11. επιδοκιμάζει τη ναυτολόγηση Σενεγαλέζων στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την εφαρμογή του προηγούμενου πρωτοκόλλου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σενεγάλη έχει κυρώσει τη Σύμβαση C188 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας και καλεί τις αρχές της Σενεγάλης να εφαρμόσουν τις διατάξεις της· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής, την αποτελεσματική εφαρμογή της, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές, που αναφέρονται επίσης στο πρωτόκολλο·

12. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο και να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στις προσπάθειες κατάρτισης για την επίτευξη αυτού του στόχου·

13. συνιστά, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων τομεακής στήριξης που καθορίζονται στο άρθρο 5 και με την επιφύλαξη άλλων δραστηριοτήτων, να αναληφθούν οι ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας και στρατηγικές δράσεις:

 βελτίωση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης μέσω του ταχύτατου εκσυγχρονισμού του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ), συγκεκριμένα δεδομένης της ανάγκης να επικαιροποιηθεί το λογισμικό εντοπισμού των θέσεων των σκαφών στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης μέσω δορυφόρου (μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος παρακολούθησης σκαφών VMS) υπό τις κατάλληλες τεχνικές προϋποθέσεις και να υπάρχει δυνατότητα παραλαβής ηλεκτρονικών ημερολογίων αλιείας·

 στήριξη των προσπαθειών της Σενεγάλης για την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας μέσω μηχανισμού παρακολούθησης των σκαφών που εισέρχονται στον λιμένα του Ντακάρ·

 ανάπτυξη της επιστημονικής ικανότητας και της συγκέντρωσης επιστημονικών δεδομένων ώστε να μπορούν οι αρχές της Σενεγάλης να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων, καθώς και την επικείμενη έναρξη προγραμματισμένων ωκεανογραφικών ερευνών με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής παρακολούθησης της βενθοπελαγικής αλιείας βαθέων υδάτων και των γνώσεων για τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα·

 στήριξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους αλιείς και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία, ιδίως για τις γυναίκες, μέσω της ανάπτυξης της συλλογής δεδομένων για τον εντοπισμό σημείων όπου υπάρχουν χάσματα μεταξύ των φύλων και της ενίσχυσης της χειραφέτησης, καθώς και με τη βελτίωση του ρόλου και της ηγετικής τους θέσης στις οργανώσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

 δράσεις για τη στήριξη της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τα αλιευτικά προϊόντα, μέσω ενός οριζόντιου προγράμματος για την ενίσχυση ικανοτήτων των φορέων του τομέα·

 στήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και των παράκτιων κοινοτήτων της Σενεγάλης, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης υποδομών που σχετίζονται με την αλιεία για τη στήριξη της βιοτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα·

 θέσπιση προγραμμάτων βασικής και επαγγελματικής κατάρτισης για επιστημονικούς παρατηρητές και ναυτικούς (κατάρτιση σε τεχνικές αλιείας αλλά και σχετικά με την ασφάλεια επί του σκάφους κ.λπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των αλιέων νεαρής ηλικίας και των γυναικών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπορία και τη μεταποίηση και των οποίων ο βιοπορισμός και η εργασία εξαρτώνται από τον αλιευτικό τομέα·

 στο πλαίσιο του χάρτη τομεακής πολιτικής για την ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2016-2023, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σενεγάλη, μια ετήσια επανεξέταση από κοινού με τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων της τομεακής πολιτικής·

 ενίσχυση των προσπαθειών για να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην εφαρμογή της τομεακής στήριξης λόγω δυσκολιών εκ μέρους της Σενεγάλης όσον αφορά την εφαρμογή των διοικητικών μηχανισμών για τη διάθεση των κονδυλίων·

 διασφάλιση μεγαλύτερης προβολής για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και προώθηση ενεργειών προκειμένου οι αλιευτικές κοινότητες και η κοινωνία των πολιτών να κατανοήσουν δεόντως ποια είναι η συγκεκριμένη συμβολή του πρωτοκόλλου στην ανάπτυξη του τομέα·

 ενίσχυση των μέτρων για την ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με την αλιεία·

14. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συνολική μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των διμερών αλιευτικών συμφωνιών της ΕΕ και, ειδικότερα, σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές οικονομίες από την τομεακή στήριξη και τη δραστηριότητα του ευρωπαϊκού στόλου σε ύδατα τρίτων χωρών (ανάπτυξη της βιώσιμης αλιείας, απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, υποδομές, βελτιώσεις σε κοινωνικό επίπεδο κ.λπ.), και να υιοθετήσει μια ενιαία και συνεπή προσέγγιση έναντι όλων των χωρών της Δυτικής Αφρικής·

15. εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό μονάδων παραγωγής ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων στην ακτή της Δυτικής Αφρικής, οι οποίες εφοδιάζονται με αποθέματα μικρών πελαγικών ειδών από τα ύδατα της Σενεγάλης αλλά και από τις γειτονικές χώρες, τα οποία αλιεύονται από ξένους (μη ενωσιακούς) στόλους· στο πλαίσιο αυτό, επικρίνει την αντίφαση σε σχέση με τη βιωσιμότητα όσον αφορά την παροχή πολύτιμων πηγών πρωτεϊνών στον τοπικό πληθυσμό·

16. θεωρεί ότι, ενόψει πιθανής απαγόρευσης της αλιείας ή θέσπισης περιορισμών στην αλιεία προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των πόρων, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα οι τοπικές αλιευτικές ανάγκες, βάσει αξιόπιστων επιστημονικών συμβουλών·

17. εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια στα κείμενα των πρωτοκόλλων και των κοινών επιστημονικών επιτροπών που είναι τώρα διαθέσιμα· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η διαφάνεια και η συμμετοχή των ενώσεων των παράκτιων κοινοτήτων στη διαχείριση της τομεακής στήριξης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά δημόσιες εκθέσεις σχετικά με τη χρήση της τομεακής στήριξης και να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής και τα αποτελέσματα των ετήσιων αξιολογήσεών της· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να ενισχύσει τη συμμετοχή των αλιευτικών ενώσεων και κοινοτήτων της Σενεγάλης· τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια εκ μέρους της κυβέρνησης της Σενεγάλης όσον αφορά τις συμπράξεις στον τομέα της αλιείας με άλλες χώρες·

18. συνιστά τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέσω της συμμετοχής των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων και της διαβούλευσης μαζί τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σενεγάλης·

19. ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια και εναρμόνιση όσον αφορά την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ), καθώς και ένα συμφωνημένο σχέδιο ολιστικής διαχείρισης που αναθέτει ρόλους και προσδιορίζει τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τον συνολικό συντονισμό των δραστηριοτήτων διαχείρισης·

20. σημειώνει ότι οι περίκλειστες χώρες, όπως το Μάλι, εξαρτώνται από εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Σενεγάλη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 40 % των εισαγωγών τους σε αλιευτικά προϊόντα· σημειώνει ότι οι εξαγωγές της Σενεγάλης συμβάλλουν στη διατροφή του πληθυσμού των περίκλειστων χωρών·

21. σημειώνει ότι πάνω από το ένα πέμπτο των εξαγωγών της Σενεγάλης καταλήγει σε περίκλειστες χώρες, ιδίως στο Μάλι, τη Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, και συμβάλλει στην οικονομική ολοκλήρωση της αφρικανικής ηπείρου·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης.

 

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2.6.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Αλιείας</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης</Titre>

<DocRef>(2019/0226M(NLE))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Beata Kempa</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το γεγονός ότι, σε ένα πλαίσιο υπεραλίευσης, το βάρος αναφοράς που προβλέπεται στο νέο πρωτόκολλο έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η προσεκτική παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων εξακολουθεί να έχει σημασία·

2. καλεί την Επιτροπή και τη Δημοκρατία της Σενεγάλης να παράσχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις που έχουν στα ιχθυαποθέματα και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα οι διάφορες αλιευτικές συμφωνίες οι οποίες ισχύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη·

3. καλεί την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων παραγωγής ιχθυάλευρου στην περιοχή και τον οικονομικό αντίκτυπο αυτής της πρακτικής στην τοπική αλιεία·

4. συνιστά τη θέσπιση περιφερειακών κανόνων σχετικά με τη διαχείριση του αποθέματος μικρών πελαγικών ειδών· συνιστά οι εν λόγω κανόνες να είναι κοινοί για τη Σενεγάλη και τις γειτονικές της χώρες·

5. επιμένει ότι το πρωτόκολλο θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Δημοκρατίας της Σενεγάλης· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, η συνιστώσα τομεακής στήριξης που προβλέπει το πρωτόκολλο να επικεντρωθεί στις ακόλουθες προτεραιότητες:

α) εντατικοποίηση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας της αλιείας, με στόχο την πρόληψη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας και με ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας και την εφαρμογή των ναυτιλιακών συμφωνιών·

β) προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που θα αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, με στήριξη της τοπικής αλιείας μικρής κλίμακας και ενίσχυση της θέσης των γυναικών και των νέων, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπορία και τη μεταποίηση·

γ) προαγωγή της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυση των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πόρους και επηρεάζονται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών παραγόντων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της διάβρωσης των ακτών·

δ) βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων στην περιοχή, μέσω της κατάρτισης επιστημονικών παρατηρητών και με την παροχή της δυνατότητας στους τοπικούς επιστήμονες να επιβαίνουν σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αλιευτική ζώνη·

ε) προώθηση μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μαγκρόβιων δασών, τα οποία συνιστούν οικοτόπους εκκόλαψης και ανάπτυξης για τη θαλάσσια ζωή και προσφέρουν βιώσιμη και φυσική αποθήκευση άνθρακα και, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, οικολογική ανθεκτικότητα·

στ) υποστήριξη, με στόχο να διατηρηθεί ο πλούτος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, δραστηριοτήτων συλλογής αποβλήτων και αλιευτικών εργαλείων και αντιμετώπισης των πηγών ρύπανσης που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς παράγοντες·

6. σημειώνει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες είναι σημαντικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες κοινότητες, συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία·

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου και στον καθορισμό των πρωτοβουλιών που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω τομεακής στήριξης·

8. σημειώνει ότι σε περίκλειστες χώρες, όπως το Μάλι, οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων γίνονται σε ποσοστό άνω του 40 % από τη Σενεγάλη και οι χώρες αυτές εξαρτώνται από τις εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων της Σενεγάλης· σημειώνει ότι οι σενεγαλέζικες εξαγωγές συμβάλλουν στη διατροφή του πληθυσμού των περίκλειστων χωρών·

9.  σημειώνει ότι πάνω από το ένα πέμπτο των σενεγαλέζικων εξαγωγών καταλήγει σε περίκλειστες χώρες, και ιδίως στο Μάλι, τη Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, και συμβάλλει στην οικονομική ολοκλήρωση της αφρικανικής ηπείρου·

10. ζητεί διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση της τομεακής χρηματοδότησης της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη παρακολούθηση και η βελτίωση των διασυνδέσεων με άλλες δραστηριότητες τόσο της ΕΕ όσο και χορηγών, οι οποίες χρηματοδοτούνται στον τομέα της αλιείας, με στόχο να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να διασφαλιστεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις επιλογές για τη χρηματοδότηση έργων· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να παρέχει τακτικές δημόσιες εκθέσεις σχετικά με τη χρήση της τομεακής στήριξης.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

2019/0226M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

13.2.2020

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

   Ημερομηνία ορισμού

Beata Kempa

16.12.2019

Εξέταση στην επιτροπή

18.2.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.5.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Frances Fitzgerald

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

Renew

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

ID

Gianna Gancia

Verts/ALE

Erik Marquardt, Michèle Rivasi

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

 

1

-

Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

3

0

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(0000)0000.

[2] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

[3] ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 93.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου