Menettely : 2019/0226M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0182/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0182/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2020 - 26

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0295

<Date>{07/10/2020}7.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0182/2020</NoDocSe>
PDF 157kWORD 57k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä</Titre>

<DocRef>(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Kalatalousvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Izaskun Bilbao Barandica</Depute>

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS,  JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS,  JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13484/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, joka tuli voimaan 20. marraskuuta 2014,

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja Senegalin välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen pöytäkirjasta tehdystä takautuvasta ja ennakoivasta arvioinnista laaditun kertomuksen,

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (13483/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0178/2019),

 ottaa huomioon [...] 2020[1] antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi,

 ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 31 artiklan 4 kohdan[2],

 ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman yhteisistä säännöistä YKP:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien[3],

 ottaa huomioon Senegalin maakohtaisen strategiasuunnitelman (2019–2023),

 ottaa huomioon Senegalin kansallisen strategian vihreiden työpaikkojen edistämiseksi (2015–2020),

 ottaa huomioon Senegalin vesillä toimivan aasialaisen laivaston koon kasvun,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon kehitysvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0182/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus tuli voimaan 20. marraskuuta 2014; ottaa huomioon, että nykyisen sopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolo päättyi 19. marraskuuta 2019 ja uusi pöytäkirja parafoitiin 19. heinäkuuta 2019;

B. ottaa huomioon, että viimeisintä pöytäkirjaa (2014–2019) koskevassa ennakoivassa arvioinnissa todetaan, että se on yleisesti ottaen auttanut tehokkaasti varmistamaan kalavarojen kestävän hyödyntämisen Senegalin kalastusalueella, ja suositellaan pöytäkirjan uusimista molempien osapuolten tarpeiden täyttämiseksi;

C. ottaa huomioon, että viimeisimmän pöytäkirjan tehokkuus tonnikalan kalastuksen osalta on tyydyttävä ja että yhteisön alukset eivät kuitenkaan ole käyttäneet osaa syvänmeren pohjakalalajien kalastusmahdollisuuksista; toteaa, että senegalinkummelin saaliit Senegalin vesillä ovat alle 10 prosenttia yhteisön saaliista tällä osa-alueella;

D. ottaa huomioon, että senegalinkummeliin kohdistetun syvänmeren pohjakalojen kalastuksen kehittäminen sekä senegalinkummelin lisäsaaliit Senegalin kalastusalueella ja naapurimaiden kalastusalueilla ovat osaltaan lisänneet näihin kantoihin kohdistuvaa kalastuspainetta;

E. toteaa, että unionin kalastusalusten toiminta rajoittuu avomeren kalastusalueille, mikä vähentää minimiin vuorovaikutuksen Senegalin pienimuotoisen kalastuksen kanssa eikä aiheuta vaaraa alan toimeentulolle;

F. ottaa huomioon, että uusi pöytäkirja on voimassa viisi vuotta ja siinä määrätään unionin kalastusalusten (28 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta, 10 vapapyydysalusta, 5 pitkäsiima-alusta ja 2 troolaria) kalastusmahdollisuuksista sekä viitesaalismäärästä, joka on 10 000 tonnia tonnikalaa vuodessa, ja senegalinkummelin sallitusta saalismäärästä, joka on 1 750 tonnia vuodessa;

G. ottaa huomioon, että taloudellinen korvaus on 3 050 750 euroa vuodessa, ja se jakautuu seuraavasti: 800 000 euroa vuodessa kalavarojen käyttöön, 900 000 euroa vuodessa alakohtaisen politiikan täytäntöönpanoon ja 1 350 750 euroa vuodessa arvioituihin laivanvarustajien suorittamiin maksuihin;

H. toteaa, että uusi pöytäkirja tarjoaa unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Senegalin vesillä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti;

I. ottaa huomioon, että yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen sisältyy ulkoista ulottuvuutta koskeva luku, jonka tavoitteena on edistää kestävän kalastuksen periaatteita; ottaa huomioon, että kahdenvälisillä sopimuksilla luodaan vakaat oikeudelliset, taloudelliset ja ympäristöä koskevat puitteet EU:n laivaston pääsylle kolmansien maiden vesille ja että niissä määrätään alakohtaisesta tuesta paikallisten hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi ja kestävän kalastuksenhoidon normien parantamiseksi kumppanimaassa;

J. ottaa huomioon, että yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti unionin laivasto kalastaa ainoastaan sallitun saaliin ylijäämän vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan mukaisesti;

K. ottaa huomioon, että Senegal on ratifioinut useimmat kansainvälistä kalastuksenhallintaa koskevat kansainväliset sopimukset ja että se on asianomaisten alueellisten kalastuksenhoitoelinten yhteistyössä toimiva osapuoli senegalilaisten alusten harjoittaman kalastuksen osalta;

L. toteaa, että Senegalin kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen uuden pöytäkirjan neuvotteleminen tapahtuu AKT-maita koskevan EU:n ulkoisen toiminnan yhteydessä, ja siinä otetaan huomioon erityisesti unionin tavoitteet demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa;

M. katsoo, että tässä sopimuksessa olisi tuettava myös EU:n sitoutumista kansainvälisiin sopimuksiin, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja etenkin tavoitteeseen 14, ja että kaikilla EU:n toimilla, kuten tällä kestävää kalastusta koskevalla kumppanuussopimuksella, on edistettävä näitä tavoitteita;

N. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Senegal tekevät yhteistyötä Cotonoun sopimuksen puitteissa ja että kalastusalan taloudelliset tukitoimenpiteet toteutetaan PESCAO-ohjelmalla, jonka tarkoituksena on tehostaa kalastusalan hallinnointia sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjuntaa 15 miljoonan euron talousarviolla vuosiksi 2018–2024;

O. katsoo, että LIS-kalastus paitsi köyhdyttää luonnonvaraperustaa ja heikentää luonnollista tuottavuutta myös vaikuttaa kielteisesti kalastajien toimeentuloon ja kansallisiin tuloihin;

P. katsoo, että parlamentille on tiedotettava välittömästi ja täysin kaikissa vaiheissa menettelyistä, jotka liittyvät pöytäkirjaan tai sen uusimiseen;

Q. ottaa huomioon, että pienten pelagisten lajien kantoja jakavat useat Luoteis-Afrikan alueen naapurimaat, joiden kanssa EU:lla on näiden kantojen pyytämiseen oikeuttavia kalastuskumppanuussopimuksia; katsoo, että komission olisi kannustettava Senegalin viranomaisia aloittamaan neuvottelut naapurimaiden kanssa tieteellisiin lausuntoihin perustuvista yhteisistä sitovista hoitosäännöistä kestävän kalastuksen varmistamiseksi erityisesti pienten pelagisten lajien kantojen osalta, vaikka EU:n ja Senegalin välisessä sopimuksessa ei anneta niihin kalastusmahdollisuuksia;

R. ottaa huomioon, että Senegalin maakohtaisen strategiasuunnitelman (2019–2023) strategisiin tavoitteisiin kuuluvat kalastuksen kestävä hoito ja tuottavuuden parantaminen sekä markkinoille pääsyn ja kalastusalan kilpailukyvyn yleinen parantaminen;

S. ottaa huomioon, että kalastusala työllistää yli 600 000 senegalilaista, mikä on noin 17 prosenttia työssäkäyvästä väestöstä;

1. toteaa, että pöytäkirjan ansiosta Euroopan unioni ja Senegal voivat jatkaa tiivistä yhteistyötä kalavarojen vastuullisen hyödyntämisen varmistamiseksi Senegalin vesillä ja tukea maan pyrkimyksiä kalavarojen kestävän hoidon kehittämiseksi ja merten biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi;

2. tukee unionin strategiaa, jonka mukaisesti se pystyy säilyttämään alueella sopimusten verkoston kalakantojen kestävyyttä tukevien toimien toteuttamiseksi alueellisissa kalastusjärjestöissä;

3. panee merkille, että arviointikertomuksen päätelmien mukaisesti uudessa pöytäkirjassa vähennetään senegalinkummelin saalismäärää (2 000 tonnista 1 750 tonniin vuodessa) ja korotetaan alakohtaisen tuen rahoitusosuutta (150 000 euroa) sekä varustajien suoritettavaksi kuuluvien maksujen arvioitua määrää;

4. toteaa, että avomeritroolarien kalastusmahdollisuuksia (senegalinkummeli) on vähennetty Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) tieteellisen arvion mukaisesti kalojen kuolleisuuden vähentämiseksi;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että pöytäkirjassa otetaan huomioon sivusaaliina pyydetyt herkät lajit; korostaa, että toimenpiteitä meriekosysteemin suojelemiseksi on tehostettava edelleen; korostaa koulutettujen tieteellisten tarkkailijoiden keskeistä roolia sivusaaliiden seurannassa;

6. korostaa, että sopimukseen sisältyy tieteellistä yhteistyötä koskeva luku Senegalin vesien elollisten meriluonnonvarojen tilan paremman seurannan varmistamiseksi; panee merkille syvänmeren pohjakalakantojen hyödyntämisen tieteelliseen seurantaan liittyvät nykyiset vaikeudet ja vaatii, että arvioinnissa otetaan huomioon myös kolmansien maiden laivastojen aiheuttama kalastuspaine muiden rannikkovaltioiden (Mauritania, Marokko, Guinea Bissau ja Gambia) vesillä, kun otetaan huomioon, että Senegalin vesillä unionin alusten käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet ovat melko vähäiset;

7. katsoo, että jotta voidaan varmistaa olemassa olevien ylijäämien käyttömahdollisuus Senegalin vesillä – myös Senegalin ja kolmansien maiden laivastoille – tarvitaan tietoa yleisestä pyyntiponnistuksesta, ja kehottaa komissiota varmistamaan, että avoimuutta koskevaa artiklaa sovelletaan nykyisen pöytäkirjan puitteissa sekä toimivaltaisissa alueellisissa kalastusjärjestöissä käytävissä neuvotteluissa;

8. panee merkille, että kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen ja koekalastuskausista sopiminen on mahdollista Senegalin vesillä; pitää myönteisinä pöytäkirjassa asetettuja kestävyyttä ja tieteellisten suositusten noudattamista koskevia ehtoja ja kehottaa komissiota pitämään parlamentin ajan tasalla, jos sekakomitea hyväksyy tällaiset muutokset; pitää myönteisenä, että pöytäkirjaan sisältyy saaliiden seuranta sähköisen raportointijärjestelmän (ERS) avulla; pyytää komissiota varmistamaan, että järjestelmä on toimintavalmis mahdollisimman pian;

9. suhtautuu myönteisesti uusien teknisten toimenpiteiden hyväksymiseen suojeltujen lajien (merilinnut, kilpikonnat, hait ja merinisäkkäät) tahattomien saaliiden vähentämiseksi ja kehottaa komissiota seuraamaan tarvittavien toimenpiteiden hyväksymistä pyydysten valikoivuuden parantamiseksi alueellisista kalastusjärjestöistä peräisin olevien tieteellisten suositusten ja lainsäädännön mukaisesti;

10. korostaa, että sopimuksella luodaan oikeudellinen kehys yhteistyölle valvonnan sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjunnan alalla, ja suhtautuu myönteisesti siihen, että Senegal ratifioi vuonna 2017 FAO:n satamavaltion toimenpiteitä koskevan sopimuksen, mikä oli myönteinen askel, kun otetaan huomioon Dakarin sataman merkitys eri kolmansien maiden lipun alla purjehtivien alusten useilla meren osa-alueen lohkoilla pyytämien kalastustuotteiden purkamisessa;

11. pitää myönteisenä, että senegalilaista miehistöä otetaan palvelukseen unionin aluksille, ja korostaa edellisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta saatuja hyviä tuloksia; pitää myönteisenä, että Senegal on ratifioinut kalastusalan työtä koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 188, ja kehottaa Senegalin viranomaisia panemaan sen määräykset täytäntöön; pyytää komissiota arvioimaan säännöllisesti sekakomitean kokouksissa sen käytännön täytäntöönpanoa ja erityisesti työ- ja palkkaehtoja, joihin myös viitataan pöytäkirjassa;

12. toteaa, että jäsenvaltioilla voi olla tärkeä rooli ja ne voivat osallistua aktiivisesti valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

13. suosittaa 5 artiklassa tarkoitettujen alakohtaista tukea koskevien tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi, muita toimia kuitenkaan rajoittamatta, seuraavia ensisijaisia ja strategisia toimia:

 seurannan, valvonnan ja tarkkailun parantaminen kalastuksen seurantakeskuksen nopealla nykyaikaistamisella, erityisesti tarve päivittää Senegalin kalastusalueella sijaitsevien alusten seurantaohjelmistoa satelliitin avulla (muun muassa VMS) asianmukaisten teknisten edellytysten mukaisesti ja kyky vastaanottaa sähköisiä kalastuspäiväkirjoja;

 Senegalin toimien tukeminen LIS-kalastuksen torjunnassa Dakarin satamaa käyttävien alusten valvontamekanismin avulla;

 tieteellisten valmiuksien kehittäminen ja tieteellisten tietojen kerääminen, jotta Senegalin viranomaiset voivat tehdä päätöksiä parhaan käytettävissä olevan tieteellisen kantojen arvioinnin perusteella, sekä pian käynnistettävät valtameritutkimukset syvänmeren pohjakalalajien kalastuksen tieteellisen seurannan ja meri- ja rannikkoekosysteemien tuntemuksen vahvistamiseksi;

 ihmisarvoisten työolojen tukeminen kaikille kalastajille ja kalastukseen liittyvissä toimissa, erityisesti naisille, kehittämällä sellaisten tietojen keruuta, joilla tunnistetaan sukupuolten väliset erot, ja edistämällä naisten vaikutusmahdollisuuksia ja parantamalla naisten asemaa ja johtajuutta kalastus- ja vesiviljelyalan järjestöissä;

 toimet, joilla tuetaan kalastustuotteiden lisäarvon aikaansaamista alan toimijoiden valmiuksia vahvistavan horisontaalisen ohjelman avulla;

 Senegalin pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja -yhteisöjen tukeminen, mukaan lukien työpaikkojen luominen ja kalastukseen liittyvän infrastruktuurin kehittäminen, jolla tuetaan pienimuotoista kalastusta ja helpotetaan kalastusalan kehittämistä;

 tieteellisten tarkkailijoiden ja miehistön peruskoulutusta ja ammatillista koulutusta (kalastusmenetelmiä ja myös turvallisuutta aluksilla koskeva koulutus jne.) koskevien ohjelmien perustaminen kiinnittämällä erityistä huomiota nuorten kalastajien ja naisten koulutukseen, sillä he ovat vahvasti mukana markkinoinnissa ja jalostuksessa ja heidän toimeentulonsa ja työnsä ovat riippuvaisia kalastusalasta;

 Senegalin hyväksymän kalastus- ja vesiviljelyalan kehittämistä koskevan alakohtaisen poliittisen peruskirjan (2016–2023) puitteissa kumppaneiden, myös unionin, kanssa tehtävä vuotuinen yhteinen tarkastelu suunniteltujen alakohtaista toimintaa koskevien uudistusten täytäntöönpanon varmistamiseksi;

 tehostetut toimet, joilla estetään alakohtaisen tuen täytäntöönpanon viivästyminen, joka johtuu Senegalin vaikeuksista varojen käyttöä koskevien hallinnollisten mekanismien täytäntöönpanossa;

 unionin rahoittamien toimien näkyvyyden lisääminen sekä sen edistäminen, että kalastusyhteisöt ja kansalaisyhteiskunta ymmärtävät oikein pöytäkirjan rahoitusosuuksien konkreettiset vaikutukset alan kehitykseen;

 toimenpiteiden, joilla nuoria kannustetaan työskentelemään kalastusalalla, vahvistaminen;

14. kehottaa komissiota tekemään yleisen tutkimuksen unionin kahdenvälisten kalastussopimusten vaikutuksesta ja erityisesti siitä, mitä hyötyjä alakohtaisesta tuesta ja unionin laivaston toiminnasta kolmansien maiden vesillä on paikallisille talouksille (kestävän kalastuksen kehitys, paikallinen työllisyys, infrastruktuuri, sosiaaliset parannukset jne.), ja omaksumaan yhdennetyn ja johdonmukaisen lähestymistavan kaikkiin Länsi-Afrikan maihin;

15. on huolissaan siitä, että Länsi-Afrikan rannikolla on yhä enemmän kalajauho- ja kalaöljytehtaita, joiden raaka-aineena ovat Senegalin vesiltä ja naapurimaista peräisin olevat ulkomaisten (EU:n ulkopuolisten) laivastojen pyytämät pienten pelagisten lajien kannat; arvostelee tässä yhteydessä kestävyyteen liittyvää ristiriitaa, kun tarkoituksena on tarjota paikalliselle väestölle arvokkaita proteiinin lähteitä;

16. katsoo, että kalastuksen mahdollisen lopettamisen yhteydessä tai määriteltäessä sitä koskevia rajoituksia kalavarojen kestävyyden varmistamiseksi on ensisijaisesti otettava huomioon paikallisen kalastuksen tarpeet luotettavien tieteellisten lausuntojen perusteella;

17. arvostaa EU:n tasolla toteutettuja toimia, jotka koskevat tällä hetkellä saatavilla olevien pöytäkirjojen tekstien ja tieteellisten sekakomiteoiden avoimuutta; korostaa tarvetta lisätä avoimuutta ja rannikkoyhteisöjen yhdistysten osallistumista alakohtaisen tuen hallinnointiin; kehottaa komissiota laatimaan säännöllisesti julkisia kertomuksia alakohtaisen tuen käytöstä ja toimittamaan parlamentille sekakomitean kokousten päätelmät ja sen vuotuisten arviointien tulokset; kehottaa komissiota helpottamaan parlamentin edustajien osallistumista tarkkailijoina sekakomitean kokouksiin ja parantamaan Senegalin kalastusjärjestöjen ja -yhteisöjen osallistumista; korostaa, että Senegalin hallitukselta edellytetään avoimuutta muiden maiden kanssa solmittujen kalastuskumppanuuksien osalta;

18. suosittelee, että sidosryhmät osallistuvat toimintaohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin ottamalla mukaan paikalliset kalastusyhteisöt ja kuulemalla niitä Senegalin lainsäädännön mukaisesti;

19. kehottaa selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan raportointia suojelluilla merialueilla ja laatimaan yhteisen kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman, jossa jaetaan tehtävät ja määritetään hoitotoimien yleisestä koordinoinnista vastaava elin;

20. panee merkille, että Malin kaltaiset sisämaavaltiot ovat riippuvaisia Senegalista tulevasta kalastusviennistä, jonka osuus on yli 40 prosenttia niiden kalastustuotteiden tuonnista; toteaa, että Senegalin viennillä vaikutetaan osaltaan ravinnonsaantiin sisämaavaltioissa;

21. toteaa, että yli viidesosa Senegalin viennistä suuntautuu sisämaavaltioihin, erityisesti Maliin, Burkina Fasoon ja Nigeriin, ja se edistää omalta osaltaan Afrikan mantereen taloudellista yhdentymistä;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Senegalin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


 

 

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.6.2020)

<CommissionInt>kalatalousvaliokunnalle</CommissionInt>


<Titre>päätöslauselmaesityksestä, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä</Titre>

<DocRef>(2019/0226M(NLE))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Beata Kempa</Depute>

 

EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että tilanteessa, jossa ongelmana on liikakalastus, uudessa pöytäkirjassa vahvistettu viitesaalismäärä on matalampi kuin aiemmassa pöytäkirjassa vahvistettu; korostaa kuitenkin, että kalakantojen tilanteen huolellinen seuranta on edelleen tärkeää;

2. kehottaa komissiota ja Senegalin tasavaltaa toimittamaan yksityiskohtaisempia tietoja talousvyöhykkeellä voimassa olevien eri kalastussopimusten kumulatiivisista vaikutuksista kalakantoihin ja merten biologiseen monimuotoisuuteen;

3. kehottaa komissiota toimittamaan lisätietoja kalajauhon tuotantoon liittyvien toimien kehityksestä alueella ja kyseisen toiminnan taloudellisista vaikutuksista paikalliseen kalastukseen;

4. suosittaa laatimaan säännöt, jotka koskevat pienten pelagisten lajien kantojen alueellista hallintaa; suosittaa, että Senegal ja sen naapurimaat jakavat tällaiset säännöt;

5. korostaa, että pöytäkirjaa olisi mukautettava Senegalin tasavallan tarpeisiin ja painopistealoihin; suosittaa tässä yhteydessä, että pöytäkirjan alakohtaisen tuen osuudessa keskitytään seuraaviin painopistealoihin:

a) parannetaan kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estämiseksi ja kiinnitetään erityishuomiota lippuvaltiota koskevien velvoitteiden noudattamiseen ja merenkulkualan sopimusten täytäntöönpanoon;

b) edistetään ekologisten rajojen puitteissa kehittyvää kestävää sinistä taloutta tukemalla paikallista pienimuotoista kalastusta ja vahvistetaan naisten ja nuorten asemaa, sillä nämä ovat vahvasti mukana markkinoinnissa ja jalostuksessa;

c) edistetään paikallista talouskehitystä ja vahvistetaan meren luonnonvaroista riippuvaisia rannikkoyhteisöjä, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti, parantamalla paikallisten toimijoiden kykyä selviytyä ja palautua ilmastonmuutoksen ja rannikoiden eroosion seurauksista;

d) parannetaan tieteellistä tietämystä alueella kouluttamalla tieteellisiä tarkkailijoita ja sallimalla paikallisten tutkijoiden nousta tällä alueella toimiviin aluksiin;

e) edistetään toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan ja palauttamaan ennalleen meri- ja rannikkoekosysteemejä, mukaan lukien mangrovemetsät, jotka toimivat merten eliöstön kasvualueena ja kehityselinympäristönä sekä kestävänä ja luonnollisena hiilivarastona ja parantavat ekologista selviytymis- ja palautumiskykyä, kun otetaan huomioon ilmastonmuutos;

f) tuetaan jätteen ja kalanpyydysten keräystoimia ja toimia, joilla puututaan paikallisten toimijoiden käyttämiin saastelähteisin, merten ekosysteemien rikkauden säilyttämiseksi;

6. toteaa, että kalastustoiminta on tärkeää, koska se luo työpaikkoja rannikkoyhteisöissä, vähentää osaltaan työttömyyttä ja helpottaa kunnollisten työpaikkojen saantia;

7. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan, että kansalaisyhteiskunnan edustajat ja paikalliset kalastusyhteisöt osallistuvat pöytäkirjan täytäntöönpanoon ja alakohtaisella tuella toteutettavien aloitteiden suunnitteluun;

8. toteaa, että Malin kaltaisiin sisämaavaltioihin tuodusta kalasta 40 prosenttia on peräisin Senegalista ja että nämä valtiot ovat riippuvaisia Senegalin kalanviennistä; toteaa, että Senegalin viennillä vaikutetaan osaltaan ravinnonsaantiin sisämaavaltioissa;

9.  toteaa, että yli viidesosa Senegalin viennistä suuntautuu sisämaavaltioihin, erityisesti Maliin, Burkina Fasoon ja Nigeriin, ja se edistää omalta osaltaan Afrikan mantereen taloudellista yhdentymistä;

10. kehottaa käyttämään EU:n alakohtaista rahoitusta avoimella tavalla, jotta seuranta olisi helpompaa ja jotta yhteydet muihin EU:n ja avunantajien kalastusalalla rahoittamiin toimiin olisivat paremmat ja jotta voitaisiin välttää päällekkäisyyksiä ja varmistaa yleinen tietoisuus hankkeiden rahoitusvaihtoehdoista; kehottaa tässä yhteydessä komissiota laatimaan säännöllisesti julkisia kertomuksia alakohtaisen tuen käytöstä.

 


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

Viiteasiakirjat

2019/0226M(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

13.2.2020

Esittelijä

 Nimitetty (pvä)

Beata Kempa

16.12.2019

Valiokuntakäsittely

18.2.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.5.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Barry Andrews, Frances Fitzgerald

 

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

Renew

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

ID

Gianna Gancia

Verts/ALE

Erik Marquardt, Michèle Rivasi

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

 

1

-

Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

3

0

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 


 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

1.10.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(0000)0000.

[2] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

[3] EUVL C 58, 15.2.2018, s. 93.

Päivitetty viimeksi: 28. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö