Izvješće - A9-0182/2020Izvješće
A9-0182/2020

  IZVJEŠĆE koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

  7.10.2020 - (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

  Odbor za ribarstvo
  Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica

  Postupak : 2019/0226M(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0182/2020
  Podneseni tekstovi :
  A9-0182/2020
  Rasprave :
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

  (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (13484/2019),

   uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala, koji je stupio na snagu 20. studenoga 2014.,

   uzimajući u obzir retrospektivnu i prospektivnu evaluaciju Protokola uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Senegala,

   uzimajući u obzir Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala (13483/2019),

   uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) (C9-0178/2019),

   uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od... 2020.[1] o Nacrtu odluke,

   uzimajući u obzir članak 31. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici[2],

   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. travnja 2016. o zajedničkim pravilima u pogledu primjene vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazume o ribarstvu[3],

   uzimajući u obzir Državni strateški plan Senegala (2019. – 2023.),

   uzimajući u obzir Nacionalnu strategiju Senegala za promicanje zelenih radnih mjesta (2015. – 2020.),

   uzimajući u obzir povećanje azijske flote koja djeluje u senegalskim vodama,

   uzimajući u obzir članak 105. stavak 2. Poslovnika,

   uzimajući u obzir mišljenje Odbora za razvoj,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0182/2020),

  A. budući da je Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala stupio na snagu 20. studenoga 2014.; budući da je dosadašnji Protokol o provedbi Sporazuma prestao važiti 19. studenoga 2019. i budući da je novi Protokol parafiran 19. srpnja 2019.;

  B. budući da se u prospektivnoj evaluaciji u okviru posljednjeg važećeg Protokola (2014. – 2019.) zaključuje da je taj protokol općenito uspješno doprinosio održivom iskorištavanju resursa u senegalskoj ribolovnoj zoni te se preporučuje njegovo obnavljanje kako bi se zadovoljile potrebe obiju strana;

  C. budući da je učinkovitost posljednjeg Protokola zadovoljavajuća u odnosu na ribolov tune i budući da plovila Unije, međutim, nisu iskoristila dio ribolovnih mogućnosti za dubokomorske pridnene vrste; budući da ulov senegalskog oslića predstavlja manje od 10 % ulova Unije u toj podregiji;

  D. budući da je razvoj ribolova dubokomorskih pridnenih vrsti u okviru kojeg se lovi senegalski oslić, kao i dodatni ulov senegalskog oslića u ribolovnoj zoni Senegala i u ribolovnim zonama susjednih zemalja, doprinio povećanju ribolovnog pritiska na te stokove;

  E. budući da su ribarska plovila Unije ograničena na ribolovne zone na otvorenom moru, zbog čega je njihova interakcija sa senegalskim artizanalnim ribarima vrlo rijetka s minimalnim utjecajem na njihovu egzistenciju;

  F. budući da novi Protokol obuhvaća razdoblje od pet godina i da su u njemu za plovila Unije predviđene ribolovne mogućnosti (28 tunolovaca plivaričara s hladnjačom, 10 plovila s ribarskim štapovima, pet plovila s parangalima i dvije koćarice) koje odgovaraju referentnoj tonaži od 10 000 tona godišnje za tunu i količini od 1 750 tona godišnje dopuštenog ulova senegalskog oslića;

  G. budući da financijska naknada iznosi 3 050 750 EUR godišnje te da je podijeljena na sljedeći način: 800 000 EUR godišnje za pristup resursima, 900 000 EUR godišnje za provedbu sektorske politike i 1 350 750 EUR godišnje za procijenjeni iznos pristojbi koje moraju platiti vlasnici plovila;

  H. budući da se novim Protokolom osiguravaju ribolovne mogućnosti za plovila Unije u vodama Senegala na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta i uz poštovanje preporuka Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT);

  I. budući da reforma zajedničke ribarstvene politike sadrži poglavlje o vanjskoj dimenziji s ciljem promicanja načela održivog ribarstva; budući da se bilateralnim sporazumima uspostavlja stabilan pravni, ekonomski i okolišni okvir za pristup flote EU-a vodama trećih zemalja te da se osigurava „sektorska potpora” za jačanje lokalnih administrativnih kapaciteta i poboljšanje standarda održivog upravljanja ribarstvom u partnerskoj zemlji;

  J. budući da u okviru zajedničke ribarstvene politike europska flota smije loviti višak dopustivog ulova, u skladu s člankom 62. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.;

  K. budući da je Senegal ratificirao većinu međunarodnih instrumenata za međunarodno upravljanje ribarstvom te da je stranka koja surađuje u regionalnim tijelima za upravljanje ribarstvom koja su relevantna kada je riječ o ribolovnim aktivnostima senegalskih plovila;

  L. budući da je novi Protokol uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu sa Senegalom dio okvira vanjskog djelovanja EU-a u vezi s afričkim, karipskim i pacifičkim državama (AKP) te da se u njemu konkretno uzimaju u obzir ciljevi Unije u vezi s poštovanjem demokratskih načela i ljudskih prava;

  M. budući da bi se i u okviru ovog Sporazuma trebali podupirati kompromisi koje je EU postigao u vezi s međunarodnim sporazumima, posebno ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda, a naročito cilj održivog razvoja br. 14, te da sve mjere EU-a, poput ovog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu, moraju doprinositi ostvarivanju tih ciljeva;

  N. budući da Europska unija i Senegal održavaju suradnju u općem okviru Sporazuma iz Cotonoua i budući da se mjere financijske potpore ribarstvu provode u sklopu programa PESCAO, čiji je cilj poboljšati upravljanje sektorom ribarstva kao i borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, s proračunom od 15 milijuna EUR za razdoblje 2018. – 2024.;

  O. budući da nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov ne samo da osiromašuje prirodnu bazu resursa i smanjuje prirodnu produktivnost već i negativno utječe na privređivanje ribara i nacionalne prihode;

  P. budući da se Europski parlament treba odmah i u potpunosti obavještavati o svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol i njegovo obnavljanje;

  Q. budući da male pelagijske stokove dijeli niz susjednih zemalja u sjeverozapadnoj Africi s kojima EU ima sklopljene sporazume o partnerstvu u ribarstvu kojima se omogućuje pristup tim stokovima; budući da bi Komisija trebala poticati senegalske vlasti da pokrenu savjetovanja sa susjednim zemljama o zajedničkim obvezujućim pravilima upravljanja koja se temelje na znanstvenim savjetima kako postići održiv ribolov, naročito ribolov malih pelagijskih stokova, premda se sporazumom između EU-a i Senegala ne omogućuje pristup njima;

  R. budući da strateški ciljevi u okviru Državnog strateškog plana Senegala (2019. – 2023.) sadrže održivo upravljanje i poboljšanu produktivnost ribarstva te ukupno povećanje pristupa tržištu i konkurentnosti ribarske industrije;

  S. budući da je u sektoru ribarstva zaposleno više od 600 000 Senegalaca, odnosno 17 % radno sposobnog stanovništva;

  1. potvrđuje da će Protokol omogućiti nastavak tijesne suradnje između Europske unije i Senegala kako bi se osiguralo odgovorno iskorištavanje ribolovnih resursa u senegalskim vodama i poduprli napori te zemlje u razvoju održivog upravljanja resursima i zaštiti morske biološke raznolikosti;

  2. podržava strategiju EU-a za održavanje mreže sporazuma u toj regiji čiji je cilj nadopuniti mjere kojima se promiče održivost stokova u okviru regionalnih organizacija za ribarstvo;

  3. konstatira da se, u skladu sa zaključcima izvješća o evaluaciji, novim Protokolom predviđa smanjenje tonaže senegalskog oslića (s 2 000 na 1 750 tona godišnje) te povećanje financijskog doprinosa za sektorsku potporu (150 000 EUR) i procijenjenog iznosa pristojbi koje plaćaju vlasnici plovila;

  4. prima na znanje da su u cilju smanjenja smrtnosti ribolovne mogućnosti dubokomorskih koćarica (senegalski oslić) smanjene u skladu sa znanstvenim mišljenjem Odbora za ribarstvo za istočni središnji Atlantik (CECAF);

  5. pozdravlja činjenicu da se Protokolom uzimaju u obzir osjetljive vrste koje se love kao usputni ulov; naglašava potrebu za daljnjim jačanjem mjera za zaštitu morskog ekosustava; naglašava da osposobljeni znanstveni promatrači imaju središnju ulogu u praćenju usputnog ulova;

  6. naglašava da Sporazum sadrži poglavlje o znanstvenoj suradnji radi boljeg praćenja stanja morskih bioloških resursa u senegalskim vodama; prima na znanje postojeće poteškoće u znanstvenom praćenju iskorištavanja dubokomorskih pridnenih resursa i traži da se u evaluaciji uzme u obzir i ribolovni pritisak flota trećih zemalja u vodama drugih obalnih zemalja (Mauritanija, Maroko, Gvineja Bisau i Gambija), s obzirom na to da su u senegalskim vodama ribolovne mogućnosti za plovila Unije relativno ograničene;

  7. smatra da je, kako bi se zajamčio pristup postojećim viškovima u senegalskim vodama, potrebno poznavati ukupni ribolovni napor, među ostalim i senegalske flote i flota trećih zemalja, te poziva Komisiju da zajamči da se članak o transparentnosti primjenjuje u okviru postojećeg Protokola, kao i u raspravama unutar nadležnih regionalnih organizacija za ribarstvo;

  8. prima na znanje mogućnost preispitivanja ribolovnih mogućnosti i postizanja dogovora o izlascima u eksperimentalni ribolov u ribolovnim zonama Senegala; pozdravlja uvjete navedene u Protokolu u pogledu održivosti i poštovanja znanstvenih preporuka i poziva Komisiju da obavijesti Parlament ako Zajednički odbor odobri takve izmjene; pozdravlja činjenicu da je uvedeno praćenje ulova putem elektroničkog sustava izvješćivanja (ERS, Electronic Reporting System); poziva Komisiju da se pobrine da taj sustav čim prije postane operativan;

  9. pozdravlja donošenje novih tehničkih mjera za smanjenje slučajnog ulova zaštićenih vrsta (morske ptice, morske kornjače, morski psi i morski sisavci) te potiče Komisiju da prati donošenje potrebnih mjera za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata u skladu sa znanstvenim preporukama i zakonodavstvom koje proizlazi iz regionalnih organizacija za ribarstvo;

  10. ističe da se Sporazumom uspostavlja pravni okvir za suradnju u području nadzora i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te pozdravlja činjenicu da je Senegal 2017. ratificirao Sporazum Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) o mjerama države luke, što je pozitivan korak s obzirom na važnost luke Dakar za iskrcaj proizvoda ribarstva koje u nekoliko područja podregije ulove plovila koja plove pod različitim zastavama trećih zemalja;

  11. pozitivno gleda na zapošljavanje senegalskih pomoraca na plovilima Europske unije i naglašava dobre rezultate postignute u provedbi prethodnog Protokola; pozdravlja činjenicu da je Senegal ratificirao Konvenciju MOR-a C188 o radu u ribolovu i poziva senegalske vlasti da provedu njezine odredbe; poziva Komisiju da na sjednicama Zajedničkog odbora redovito ocjenjuje učinkovitost njezine provedbe, posebno u pogledu radnih uvjeta i plaća, na koje se također upućuje u Protokolu;

  12. smatra da države članice mogu imati važnu ulogu i aktivno doprinijeti nastojanjima za izgradnju kapaciteta i osposobljavanja radi postizanja željenog cilja;

  13. kako bi se osigurala usklađenost s ciljevima sektorske potpore iz članka 5. i kako se pritom ne bi dovele u pitanje u pitanje druge aktivnosti, preporučuje sljedeće prioritetne i strateške mjere:

   poboljšanje praćenja, kontrole i nadzora brzom modernizacijom Centra za praćenje ribarstva, odnosno odgovaranjem na potrebu za ažuriranjem softvera za praćenje lokacija plovila u ribolovnoj zoni Senegala preko satelita (među ostalim preko sustava za praćenje plovila (VMS)) pod odgovarajućim tehničkim uvjetima i uz mogućnost zaprimanja elektroničkih očevidnika o ribolovu;

   podupiranje napora Senegala u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova s pomoću mehanizma za praćenje plovila koja pristaju u luku Dakar;

   razvoj znanstvenih kapaciteta i prikupljanje znanstvenih podataka da bi senegalske vlasti mogle donositi odluke na temelju najbolje raspoložive znanstvene procjene stokova, kao i hitno pokretanje planiranih oceanografskih istraživanja u cilju jačanja znanstvenog praćenja dubokomorskog pridnenog ribolova i znanja o morskim i obalnim ekosustavima;

   pružanje potpore dostojanstvenim radnim uvjetima za sve ribare i sve aktivnosti povezane s ribarstvom, naročito za žene, prikupljanjem podataka kojima se utvrđuje rodno utemeljeni jaz te poticanjem osnaživanja i poboljšanja njihove uloge i vodstva u organizacijama za ribarstvo i akvakulturu;

   mjere potpore za stvaranje dodane vrijednosti proizvoda ribarstva s pomoću horizontalnog programa jačanja kapaciteta sektorskih dionika;

   pružanje potpore senegalskom malom obalnom ribolovu i zajednicama, uključujući stvaranje radnih mjesta i razvoj infrastrukture povezane s ribarstvom kojom se podupire artizanalni ribolov i olakšava razvoj sektora ribarstva;

   uspostava programa osnovne i stručne izobrazbe za znanstvene promatrače i pomorce (osposobljavanje u području ribolovnih tehnika, ali i sigurnosti na plovilu itd.), s posebnim naglaskom na obuci mladih ribara i žena koje imaju važnu ulogu u stavljanju na tržište i preradi ribarskih proizvoda i koje rade u sektoru ribarstva i od njega žive;

   u okviru Programa sektorske politike razvoja ribarstva i akvakulture za razdoblje 2016. – 2023., koju je usvojio Senegal, zajedničko godišnje preispitivanje u suradnji s partnerima, uključujući Uniju, kako bi se osigurala provedba planiranih reformi u politici tog sektora;

   jačanje napora kako bi se izbjegla odgoda provedbe sektorske potpore zbog poteškoća s kojima se suočava Senegal pri provedbi administrativnih mehanizama za raspolaganje sredstvima;

   postizanje veće vidljivosti djelovanja koja financira Unija i promicanje ispravnog razumijevanja konkretnog doprinosa Protokola razvoju tog sektora među ribarskim zajednicama i civilnim društvom;

   jačanje mjera za poticanje sudjelovanja mladih u ribarstvu;

  14. poziva Komisiju da provede sveobuhvatnu studiju o učinku bilateralnih sporazuma Unije o ribarstvu, a posebno o koristima za lokalna gospodarstva koje proizlaze iz sektorske potpore i aktivnosti europske flote u vodama trećih zemalja (razvoj održivog ribolova, lokalno zapošljavanje, infrastruktura, socijalna poboljšanja itd.), zauzimanjem ujedinjenog i dosljednog pristupa prema svim zapadnoafričkim zemljama;

  15. izražava zabrinutost zbog toga što se na obali zapadne Afrike povećao broj postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna i ulja, koja se opskrbljuju malim pelagijskim stokovima iz senegalskih voda i voda susjednih zemalja, a koje ulove strane flote (iz država izvan EU-a); u tom pogledu kritizira proturječje s održivosti kad je riječ o pružanju korisnih proteinskih resursa lokalnom stanovništvu;

  16. smatra da se, kako bi se osigurala održivost resursa u slučaju mogućeg zatvaranja ribolova ili postavljanja ribolovnih ograničenja, prvo treba pobrinuti za lokalne ribolovne potrebe na temelju pouzdanih znanstvenih savjeta;

  17. cijeni napore poduzete na razini EU-a u pogledu transparentnosti trenutačno dostupnih tekstova protokola i tekstova zajedničkih znanstvenih odbora; naglašava da je potrebno povećati transparentnost i sudjelovanje udruženja obalnih zajednica u upravljanju sektorskom potporom; poziva Komisiju da redovito objavljuje javna izvješća o korištenju sektorske potpore i da Parlamentu proslijedi zaključke sa sastanaka Zajedničkog odbora i rezultate njegovih godišnjih evaluacija; poziva Komisiju da omogući sudjelovanje predstavnika Parlamenta kao promatrača na sastancima Zajedničkog odbora i poboljša sudjelovanje senegalskih ribarskih udruženja i zajednica; ističe potrebu za transparentnošću senegalske vlade u pogledu partnerstava u ribarstvu s drugim zemljama;

  18. preporučuje da dionici sudjeluju u pripremi, provedbi, praćenju i evaluaciji operativnih programa uključivanjem lokalnih ribarskih zajednica i savjetovanjem s njima u skladu sa senegalskim pravom;

  19. poziva na veću jasnoću i usklađenost u izvješćivanju o zaštićenim morskim područjima kao i na donošenje dogovorenog holističkog plana upravljanja kojim se dodjeljuju uloge i određuje tijelo odgovorno za cjelokupnu koordinaciju aktivnosti upravljanja;

  20. primjećuje da zemlje bez izlaza na more, kao što je Mali, ovise o izvozu ribarskih proizvoda iz Senegala, koji čine više od 40 % njihova uvoza ribarstva; napominje da senegalski izvoz doprinosi prehrani zemalja bez izlaza na more;

  21. napominje da je više od jedne petine senegalskog izvoza namijenjeno zemljama bez izlaza na more, posebno Maliju, Burkini Faso i Nigeru, te da doprinosi ekonomskoj integraciji afričkog kontinenta;

  22. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Senegala.


   

   

   

  MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (2.6.2020)

  upućeno Odboru za ribarstvo

  o prijedlogu nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

  (2019/0226M(NLE))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Beata Kempa

   

   

  PRIJEDLOZI

  Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

  1. pozdravlja činjenicu da, u kontekstu prelova, referentna tonaža predviđena novim Protokolom predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni Protokol; naglašava, međutim, da je pomno praćenje ribolovnih stokova i dalje važno;

  2. poziva Komisiju i Republiku Senegal da dostave detaljnije informacije o kumulativnim učincima različitih sporazuma o ribarstvu koji su na snazi u isključivom gospodarskom pojasu na riblje stokove i morsku bioraznolikost;

  3. poziva Komisiju da pruži više informacija o razvoju aktivnosti ribljeg brašna u regiji i gospodarskom učinku te prakse na lokalno ribarstvo;

  4. poziva na donošenje regionalnih pravila o upravljanju malim pelagijskim stokovima; preporučuje da ta pravila podijele Senegal i susjedne zemlje;

  5. ustraje u tome da bi Protokol trebalo prilagoditi potrebama i prioritetima Republike Senegala; u tom kontekstu preporučuje da se komponenta sektorske potpore Protokola usredotoči na sljedeće prioritete:

  (a) jačanje praćenja, kontrole i nadzora ribarstva, čime se sprečava nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov, pridajući posebnu pozornost poštovanju obveza države zastave i provedbi pomorskih sporazuma;

  (b) promicanje održivog plavoga gospodarstva, koje se razvija u okviru gospodarskih granica, pružanjem podrške lokalnom malom ribolovu i jačanjem položaja žena i mladih, koji imaju važnu ulogu u prodaji i preradi;

  (c) poticanje lokalnog gospodarskog razvoja i jačanje obalnih zajednica koje ovise o morskim resursima i izrazito su pogođene klimatskim promjenama povećanjem otpornosti lokalnih aktera na posljedice klimatskih promjena i erozije obale;

  (d) poboljšanje znanstvenih saznanja u toj regiji osposobljavanjem znanstvenih promatrača i omogućavanjem lokalnim znanstvenicima da se ukrcaju na plovila koja djeluju u tom području;

  (e) promicanje mjera za zaštitu i obnovu morskih i obalnih ekosustava, uključujući šume mangrova, koji pružaju rasadničko i razvojno stanište za morski život i održive i prirodne uvjete za skladištenje ugljika te, u kontekstu klimatskih promjena, ekološku otpornost;

  (f) podupiranje operacija prikupljanja otpada i ribolovnog alata te uklanjanja izvora onečišćenja kojima se koriste lokalni akteri s ciljem očuvanja bogatstva morskih ekosustava;

  6. napominje da su ribolovne aktivnosti važne za otvaranje radnih mjesta u obalnim zajednicama, doprinose smanjenju nezaposlenosti i olakšavaju pristup dostojanstvenom radu;

  7. poziva Komisiju da osigura sudjelovanje civilnog društva i lokalnih ribarskih zajednica u provedbi Protokola i u definiranju inicijativa koje će se provoditi putem sektorske potpore;

  8. napominje da zemlje bez izlaza na more, kao što je Mali, uvoze više od 40 % ribarskih proizvoda iz Senegala i ovise o izvozu ribarskih proizvoda iz Senegala; napominje da senegalski izvoz doprinosi prehrani zemalja bez izlaza na more;

  9.  napominje da je više od jedne petine senegalskog izvoza namijenjeno zemljama bez izlaza na more, posebno Maliju, Burkini Faso i Nigeru, te da doprinosi gospodarskoj integraciji afričkog kontinenta;

  10. poziva na transparentnost u pogledu korištenja sektorskih sredstava EU-a kako bi se omogućilo bolje praćenje i bolja povezanost s drugim aktivnostima u sektoru ribarstva koje se financiraju sredstvima EU-a i drugih donatora, u cilju sprječavanja preklapanja sredstava i informiranja javnosti o mogućnostima financiranja projekata; potiče Komisiju u tom pogledu da redovito objavljuje javna izvješća o korištenju sektorske potpore;


  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Europske unije

  Referentni dokumenti

  2019/0226M(NLE)

  Nadležni odbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  DEVE

  13.2.2020

  Izvjestiteljica za mišljenje

   Datum imenovanja

  Beata Kempa

  16.12.2019

  Razmatranje u odboru

  18.2.2020

   

   

   

  Datum usvajanja

  29.5.2020

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  21

  1

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Barry Andrews, Frances Fitzgerald

   

   


  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  21

  +

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

  S&D

  Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

  Renew

  Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

  ID

  Gianna Gancia

  Verts/ALE

  Erik Marquardt, Michèle Rivasi

  ECR

  Beata Kempa

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

   

  1

  -

  Verts/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana

   

  3

  0

  ID

  Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

  ECR

  Ryszard Czarnecki

   

  Korišteni znakovi:

  + : za

  - : protiv

  0 : suzdržani

   

   

   


   

   

  INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  1.10.2020

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant


  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

  24

  +

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

  GUE/NGL

  João Ferreira

  NI

  Rosa D'Amato

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

  RENEW

  Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

  VERTS/ALE

  Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

   

  1

  -

  GUE/NGL

  Manuel Bompard

   

  2

  0

  ID

  Rosanna Conte, Valentino Grant

   

  Korišteni znakovi:

  + : za

  - : protiv

  0 : suzdržani

   

   

   

  Posljednje ažuriranje: 28. listopada 2020.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti