SPRAWOZDANIE zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

  7.10.2020 - (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

  Komisja Rybołówstwa
  Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica

  Procedura : 2019/0226M(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0182/2020
  Teksty złożone :
  A9-0182/2020
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

  (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając projekt decyzji Rady (13484/2019),

   uwzględniając Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) między Unią Europejską a Republiką Senegalu, która weszła w życie z dniem 20 listopada 2014 r.,

   uwzględniając sprawozdanie z oceny retrospektywnej i prospektywnej Protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Senegalem,

   uwzględniając Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu (13483/2019),

   uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C9-0178/2019),

   uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ... 2020 r.[1] w sprawie projektu decyzji,

   uwzględniając art. 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa[2],

   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wspólnych reguł stosowania zewnętrznego wymiaru WPRyb, w tym umów w sprawie połowów[3],

   uwzględniając krajowy plan strategiczny Senegalu na lata 2019–2023,

   uwzględniając krajową strategię Senegalu na rzecz promowania ekologicznych miejsc pracy na lata 2015–2020,

   mając na uwadze rozrost floty azjatyckiej prowadzącej działalność na wodach Senegalu;

   uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

   uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rozwoju,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0182/2020),

  A. mając na uwadze, że Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu weszła w życie z dniem 20 listopada 2014 r.; mając na uwadze, że obecny protokół wykonawczy do Umowy wygasł z dniem 19 listopada 2019 r. oraz że nowy protokół został parafowany dnia 19 lipca 2019 r.;

  B. mając na uwadze, że w perspektywicznej ocenie ostatniego protokołu (na lata 2014–2019) stwierdzono, iż skutecznie przyczynił się on do zrównoważonej eksploatacji zasobów w senegalskiej strefie połowowej, i zalecono odnowienie protokołu w celu zaspokojenia potrzeb obu stron;

  C. mając na uwadze, że skuteczność ostatniego protokołu była zadowalająca w odniesieniu do połowów tuńczyka, lecz że statki wspólnotowe nie wykorzystały części uprawnień do połowów dotyczących głębokowodnych gatunków przydennych; mając na uwadze, że połowy morszczuka „czarnego” w wodach Senegalu stanowią mniej niż 10 % połowów wspólnotowych w tym regionie;

  D. mając na uwadze, że rozwój połowów głębokowodnych gatunków przydennych ukierunkowanych na stada morszczuka „czarnego”, a także dodatkowe połowy morszczuka „czarnego” w senegalskiej strefie połowowej i w strefach połowowych krajów sąsiadujących przyczyniły się do zwiększenia presji połowowej na te stada;

  E. mając na uwadze, że statki rybackie Unii ograniczają się do obszarów połowowych na pełnym morzu, co oznacza minimalną rywalizację z senegalskim sektorem tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a więc nie zagraża jego istnieniu;

  F. mając na uwadze, że nowy protokół obejmuje okres pięciu lat i przewiduje uprawnienia do połowów dla statków unijnych (dwudziestu ośmiu sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka, dziesięciu statków do połowu wędami, pięciu taklowców i dwóch trawlerów) o pojemności referencyjnej wynoszącej 10 000 ton rocznie w przypadku tuńczyka oraz dopuszczalną wielkość połowu morszczuka „czarnego” wynoszącą 1750 ton rocznie;

  G. mając na uwadze, że rekompensata finansowa wynosi 3 050 750 EUR rocznie i że w skład tej kwoty wchodzą następujące elementy: 800 000 EUR rocznie za dostęp do zasobów, 900 000 EUR rocznie na wdrażanie polityki sektorowej oraz roczna kwota 1 350 750 EUR odpowiadająca szacunkowej kwocie opłat należnych od armatorów;

  H. mając na uwadze, że nowy protokół przewiduje nadanie statkom unijnym uprawnień do połowów na wodach Senegalu w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe i przy uwzględnieniu zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT);

  I. mając na uwadze, że reforma wspólnej polityki rybołówstwa obejmuje rozdział dotyczący wymiaru zewnętrznego mającego na celu propagowanie zasad zrównoważonego rybołówstwa; mając na uwadze, że umowy dwustronne ustanawiają stabilne ramy prawne, gospodarcze i środowiskowe dotyczące dostępu floty UE do wód państw trzecich i przewidują „wsparcie sektorowe” w celu wzmocnienia lokalnych zdolności administracyjnych i poprawy standardów zrównoważonego zarządzania rybołówstwem w kraju partnerskim;

  J. mając na uwadze, że zgodnie z art. 62 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. w ramach wspólnej polityki rybołówstwa flota europejska będzie odławiała jedynie nadwyżkę dozwolonych połowów;

  K. mając na uwadze, że Senegal ratyfikował większość międzynarodowych instrumentów z zakresu międzynarodowego zarządzania rybołówstwem i jest stroną współpracującą w odpowiednich regionalnych organach odpowiedzialnych za zarządzanie rybołówstwem w odniesieniu do połowów prowadzonych przez statki senegalskie;

  L. mając na uwadze, że negocjacje dotyczące nowego protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Senegalem wpisują się w ramy działań zewnętrznych UE wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz uwzględniają w szczególności cele Unii w zakresie poszanowania zasad demokratycznych i praw człowieka;

  M. mając na uwadze, że w ramach tej umowy należy również wspierać wypełnianie zobowiązań UE na mocy umów międzynarodowych, a zwłaszcza dążenie do celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności celu 14, oraz że wszystkie działania UE, takie jak ta umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, muszą przyczyniać się do osiągnięcia tych celów;

  N. mając na uwadze, że Unia Europejska i Senegal kontynuują współpracę w ogólnych ramach umowy z Kotonu oraz że wsparcie ekonomiczne w dziedzinie rybołówstwa odbywa się za pośrednictwem programu PESCAO, którego celem jest poprawa zarządzania sektorem rybołówstwa oraz walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowy NNN) i który dysponuje budżetem w wysokości 15 mln EUR na lata 2018–2024;

  O. mając na uwadze, że połowy NNN nie tylko uszczuplają zasoby naturalne i obniżają naturalną produktywność, lecz także negatywnie wpływają na źródła utrzymania rybaków i dochody krajowe;

  P. mając na uwadze, że Parlament musi być niezwłocznie i w pełni informowany o procedurach dotyczących protokołu lub jego odnowienia na wszystkich etapach procesu;

  Q. mając na uwadze, że stada małych ryb pelagicznych są wspólne dla kilku krajów sąsiadujących z Senegalem w regionie Afryki Północno-Zachodniej, z którymi UE zawarła umowy o partnerstwie w sprawie połowów umożliwiające dostęp do tych stad; mając na uwadze, że Komisja powinna zachęcić władze Senegalu do rozpoczęcia konsultacji z krajami sąsiadującymi w sprawie wspólnych wiążących zasad zarządzania opartych na opiniach naukowych w celu zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa, zwłaszcza w odniesieniu do małych ryb pelagicznych, mimo że umowa między UE a Senegalem nie daje do nich dostępu;

  R. mając na uwadze, że cele strategiczne w ramach krajowego planu strategicznego Senegalu na lata 2019–2023 obejmują zrównoważone zarządzanie i większą wydajność rybołówstwa oraz ogólny wzrost dostępu do rynku i konkurencyjności sektora rybołówstwa;

  S. mając na uwadze, że sektor rybołówstwa daje zatrudnienie ponad 600 000 Senegalczyków, czyli około 17 % populacji aktywnych zawodowo;

  1. stwierdza, że protokół umożliwi ścisłą współpracę między Unią Europejską a Senegalem, której celem jest dbanie o odpowiedzialną eksploatację zasobów rybnych w wodach Senegalu oraz wsparcie wysiłków Senegalu na rzecz rozwoju zrównoważonego gospodarowania zasobami oraz ochrony morskiej różnorodności biologicznej;

  2. popiera strategię UE polegającą na utrzymaniu sieci porozumień w regionie w celu uzupełnienia działań na rzecz zrównoważonego charakteru stad podejmowanych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa;

  3. zauważa, że zgodnie z wnioskami zawartymi w sprawozdaniu z oceny nowy protokół przewiduje mniejszy tonaż morszczuka „czarnego” (1 750 ton rocznie zamiast 2 000) oraz większy wkład finansowy na rzecz wsparcia sektorowego (o 150 000 EUR) i wyższą szacunkową kwotę opłat należnych od armatorów;

  4. stwierdza zmniejszenie wielkości dopuszczalnych połowów w odniesieniu do morszczuka „czarnego” zgodnie z opinią naukową Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF) w celu zmniejszenia jego śmiertelności;

  5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w protokole uwzględniono wrażliwe gatunki poławiane jako przyłów; podkreśla potrzebę dalszego wzmocnienia środków ochrony ekosystemu morskiego; podkreśla kluczową rolę wyszkolonych obserwatorów naukowych w monitorowaniu przyłowów;

  6. podkreśla, że umowa zawiera rozdział poświęcony współpracy naukowej w celu zapewnienia lepszego monitorowania stanu żywych zasobów morza w wodach Senegalu; przyjmuje do wiadomości trudności w naukowym monitorowaniu eksploatacji zasobów głębokowodnych gatunków przydennych i nalega, aby w ocenie uwzględniono również presję połowową ze strony floty państw trzecich na wodach innych krajów nadbrzeżnych (Mauretania, Maroko, Gwinea Bissau, Gambia), biorąc pod uwagę, że uprawnienia do połowów w wodach Senegalu dostępne dla statków UE są stosunkowo niewielkie;

  7. uważa, że aby zagwarantować dostęp do nadwyżek w wodach Senegalu, niezbędna jest wiedza na temat ogólnego nakładu połowowego – w tym floty senegalskiej i flot państw trzecich – i wzywa Komisję do dopilnowania, by w kontekście obecnego protokołu oraz obrad na forum właściwych regionalnych organizacji ds. rybołówstwa miał zastosowanie artykuł dotyczący przejrzystości;

  8. zwraca uwagę na możliwość zrewidowania uprawnień połowowych i zezwalania na prowadzenie zwiadów rybackich w senegalskich strefach połowowych; z zadowoleniem przyjmuje określone w protokole warunki dotyczące zrównoważoności i przestrzegania zaleceń naukowych oraz wzywa Komisję, aby poinformowała Parlament w razie zatwierdzenia takich zmian przez wspólny komitet; z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w protokole monitorowania połowów za pośrednictwem elektronicznego systemu powiadamiania (ERS); wzywa Komisję do zadbania o jak najszybsze uruchomienie tego systemu;

  9. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowych środków technicznych mających na celu ograniczenie przypadkowych połowów gatunków chronionych (ptaki morskie, żółwie, rekiny i ssaki morskie) i wzywa Komisję, aby monitorowała przyjmowanie niezbędnych środków w celu poprawy selektywności narzędzi połowowych zgodnie z zaleceniami naukowymi i przepisami regionalnych organizacji ds. rybołówstwa;

  10. podkreśla, że umowa ustanawia ramy prawne współpracy w dziedzinie nadzoru i zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) i z zadowoleniem przyjmuje ratyfikowanie przez Senegal umowy FAO o środkach stosowanych przez państwo portu w 2017 r., co jest istotne ze względu na duże znaczenie portu w Dakarze pod względem wyładunków produktów rybołówstwa złowionych na różnych obszarach tego podregionu przez statki pływające pod różnymi banderami państw trzecich;

  11. pozytywnie ocenia zatrudnianie senegalskich marynarzy na statkach Unii Europejskiej i zwraca uwagę na dobre wyniki we wdrażaniu poprzedniego protokołu; z zadowoleniem przyjmuje ratyfikowanie przez Senegal konwencji MOP C188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa i wzywa władze Senegalu do wdrożenia jej postanowień; wzywa Komisję do dokonywania na posiedzeniach wspólnego komitetu regularnych ocen faktycznego wdrażania konwencji, w szczególności jej postanowień dotyczących warunków pracy i warunków płacowych, o których również mowa w protokole;

  12. uważa, że państwa członkowskie mogą odegrać istotną rolę i aktywnie uczestniczyć w budowaniu zdolności i szkoleniu z myślą o osiągnięciu tego celu;

  13. w trosce o osiągnięcie sektorowych celów wsparcia określonych w art. 5, niezależnie od innych działań, zaleca następujące działania priorytetowe i strategiczne:

   poprawę monitorowania, kontroli i nadzoru poprzez szybką modernizację Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR), a mianowicie konieczność aktualizacji programu monitorowania lokalizacji statków w strefie połowowej Senegalu za pośrednictwem satelity (między innymi VMS) w odpowiednich warunkach technicznych oraz możliwość otrzymywania elektronicznych dzienników połowowych;

   wspieranie wysiłków Senegalu w zwalczaniu połowów NNN za pomocą mechanizmu monitorowania w odniesieniu do statków zawijających do portu w Dakarze;

   rozwój potencjału naukowego i gromadzenie danych naukowych, aby umożliwić władzom Senegalu podejmowanie decyzji w oparciu o najlepszą dostępną naukową ocenę zasobów, a także rychłe rozpoczęcie planowanych badań oceanograficznych w celu wzmocnienia naukowego monitorowania połowów głębinowych gatunków przydennych oraz wzbogacenia wiedzy na temat ekosystemów morskich i przybrzeżnych;

   sprzyjanie godnym warunkom pracy dla wszystkich rybaków i wspieranie działań związanych z rybołówstwem, w szczególności w odniesieniu do kobiet, poprzez gromadzenie na większą skalę danych ukazujących zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn, a także poprzez wspieranie upodmiotowienia kobiet oraz zwiększenia ich roli decyzyjnej w organizacjach rybołówstwa i akwakultury;

   działania na rzecz dowartościowania produktów rybołówstwa za pośrednictwem horyzontalnego programu wzmacniania zdolności podmiotów działających w tym sektorze;

   wspieranie senegalskiego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i społeczności nadbrzeżnych, w tym tworzenie miejsc pracy i infrastruktury wspierającej tradycyjne rybołówstwo i ułatwiającej rozwój sektora rybołówstwa;

   ustanowienie programów szkolenia podstawowego i zawodowego dla obserwatorów naukowych i marynarzy (szkolenia w zakresie technik połowowych, lecz również bezpieczeństwa na pokładzie itp.), ze szczególnym uwzględnieniem młodych rybaków i kobiet, które odgrywają ważną rolę w sprzedaży i przetwórstwie i którym sektor rybołówstwa daje źródło utrzymania i pracę;

   w ramach przyjętej przez Senegal Karty sektorowej dotyczącej rozwoju obszarów rybackich i akwakultury w latach 2016–2023 coroczny wspólny przegląd z udziałem partnerów, w tym Unii, w celu zapewnienia realizacji planowanych sektorowych reform politycznych;

   zwiększenie wysiłków na rzecz zapobiegania opóźnieniom w realizacji wsparcia sektorowego ze względu na trudności po stronie senegalskiej w stosowaniu mechanizmów administracyjnych pozwalających na dysponowanie środkami finansowymi;

   zapewnienie większej widoczności działań finansowanych przez Unię oraz sprzyjanie właściwemu zrozumieniu przez społeczności rybackie i społeczeństwo obywatelskie konkretnego wkładu protokołu w rozwój tego sektora;

   wzmocnienie środków zachęcających młodych ludzi do parania się rybołówstwem;

  14. wzywa Komisję do przeprowadzenia całościowej analizy wpływu dwustronnych umów Unii w dziedzinie rybołówstwa, a w szczególności korzyści wynikających ze wsparcia sektorowego i działalności europejskiej floty na wodach państw trzecich dla lokalnych gospodarek (zrównoważone rybołówstwo, lokalne zatrudnienie, infrastruktura, poprawa sytuacji społecznej itp.), przy jednolitym i spójnym podejściu do wszystkich państw Afryki Zachodniej;

  15. wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą zakładów przetwórstwa produkujących mączkę rybną i olej rybny na wybrzeżu Afryki Zachodniej, które zaopatrują się w małe gatunki pelagiczne pochodzące z wód Senegalu, a także z wód państw sąsiadujących, gdzie ryby poławiane są przez floty innych państw (spoza UE); w związku z tym krytykuje sprzeczność z zasadą zrównoważonego rozwoju polegającą na zapewnianiu miejscowej ludności cennych zasobów białka;

  16. uważa, że w perspektywie ewentualnego zamknięcia łowisk lub wprowadzenia ograniczeń połowowych w celu zapewnienia zrównoważonego charakteru zasobów w pierwszej kolejności należy uwzględnić potrzeby lokalnego sektora rybołówstwa w oparciu o rzetelne opinie naukowe;

  17. docenia wysiłki poczynione na szczeblu UE w zakresie przejrzystości dostępnych obecnie tekstów protokołów i wspólnych komitetów naukowych; podkreśla potrzebę zwiększenia przejrzystości i uczestnictwa stowarzyszeń społeczności nadbrzeżnych w zarządzaniu wsparciem sektorowym; wzywa Komisję do regularnego przedstawiania i publicznego udostępniania sprawozdań z wykorzystania wsparcia sektorowego oraz do przekazywania Parlamentowi konkluzji z posiedzeń wspólnego komitetu i wyników ocen rocznych; apeluje do Komisji, by ułatwiała udział przedstawicieli Parlamentu jako obserwatorów w posiedzeniach wspólnego komitetu oraz zwiększyła uczestnictwo senegalskich stowarzyszeń i społeczności rybackich; podkreśla, że rząd Senegalu powinien wykazać się przejrzystością w odniesieniu do partnerstw rybackich z innymi krajami;

  18. zaleca, by zainteresowane strony uczestniczyły w przygotowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie programów operacyjnych dzięki angażowaniu lokalnych społeczności rybackich i konsultacjom z nimi zgodnie z prawem senegalskim;

  19. apeluje o większą czytelność i jednolitość sprawozdań dotyczących chronionych obszarów morskich, a także o przyjęcie całościowego planu zarządzania, w ramach którego zostaną przydzielone role i zostanie określony organ odpowiedzialny za ogólną koordynację zarządzania;

  20. zauważa, że kraje śródlądowe, takie jak Mali, są uzależnione od eksportu ryb z Senegalu, stanowiącego ponad 40 % ich przywozu produktów rybołówstwa; zauważa, że senegalski eksport przyczynia się do zaopatrzenia państw śródlądowych w żywność;

  21. zauważa, że ponad jedna piąta senegalskiego eksportu trafia do państw śródlądowych, w szczególności do Mali, Burkiny Faso i Nigru, oraz przyczynia się do integracji gospodarczej kontynentu afrykańskiego;

  22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Senegalu.


   

   

   

  OPINIA KOMISJI ROZWOJU (2.6.2020)

  dla Komisji Rybołówstwa

  w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

  (2019/0226M(NLE))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Beata Kempa

   

   

  WSKAZÓWKI

  Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście przełowienia tonaż referencyjny przewidziany w nowym protokole stanowi zmniejszenie w porównaniu z poprzednim protokołem; podkreśla jednak, że w dalszym ciągu ważne jest staranne monitorowanie zasobów rybnych;

  2. wzywa Komisję i Republikę Senegalu do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji na temat łącznych skutków, jakie poszczególne umowy w sprawie połowów obowiązujące w odniesieniu do wyłącznej strefy ekonomicznej wywierają na stada ryb i morską różnorodność biologiczną;

  3. wzywa Komisję do dostarczenia większej ilości informacji na temat działalności związanej z produkcją mączki rybnej w regionie oraz gospodarczego wpływu tych praktyk na lokalne rybołówstwo;

  4. zaleca utworzenie regionalnych przepisów dotyczących zarządzania stadami małych gatunków pelagicznych; zaleca, aby takie przepisy były wspólne dla Senegalu i sąsiadujących państw;

  5. domaga się dostosowania protokołu do potrzeb i priorytetów Republiki Senegalu; zaleca w tym kontekście, by element wsparcia sektorowego przewidziany w protokole koncentrował się na następujących priorytetach:

  a) wzmocnienie monitorowania, kontroli i nadzoru połowów, zapobiegając w ten sposób nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, oraz zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zobowiązań państwa bandery statku i wdrażanie umów morskich;

  b) promowanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki, rozwijającej się z uwzględnieniem ograniczeń ekologicznych, dzięki udzieleniu wsparcia lokalnemu sektorowi tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i wzmocnieniu pozycji kobiet i osób młodych, które odgrywają ważną rolę we wprowadzaniu produktów rybołówstwa do obrotu i w przetwórstwie;

  c) wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego i wzmacnianie społeczności nadbrzeżnych zależnych od zasobów morskich i szczególnie dotkniętych zmianą klimatu, dzięki wzmocnieniu odporności podmiotów lokalnych na konsekwencje zmiany klimatu i erozji obszarów przybrzeżnych;

  d) szerzenie wiedzy naukowej dzięki szkoleniu obserwatorów naukowych i umożliwieniu lokalnym naukowcom zaokrętowania się na statkach prowadzących działalność w tej strefie;

  e) promowanie środków mających na celu ochronę i odnowę ekosystemów morskich i przybrzeżnych, w tym lasów namorzynowych, które zapewniają obszar dojrzewania narybku, stwarzają środowisko rozwoju dla życia morskiego oraz stanowią zrównoważone i naturalne rozwiązanie pod względem pochłaniania dwutlenku węgla i odporności ekologicznej w kontekście zmiany klimatu;

  f) wspieranie, w celu ochrony bogactwa ekosystemów morskich, działań związanych ze zbieraniem odpadów i narzędzi połowowych oraz zwalczaniem źródeł zanieczyszczeń wykorzystywanych przez podmioty lokalne;

  6. zauważa, że działalność związana z rybołówstwem jest ważna pod względem tworzenia miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych, przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia i ułatwia dostęp do godnej pracy;

  7. zwraca się do Komisji o zapewnienie udziału społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych społeczności rybackich we wdrażaniu protokołu oraz w określaniu inicjatyw, które mają zostać zrealizowane w drodze wsparcia sektorowego;

  8. zauważa, że państwa śródlądowe, takie jak Mali, importują z Senegalu ponad 40 % produktów rybołówstwa i są zależne od eksportu produktów rybołówstwa z Senegalu; zauważa, że senegalski eksport przyczynia się do zaopatrzenia państw śródlądowych w żywność;

  9.  zauważa, że ponad jedna piąta senegalskiego eksportu trafia do państw śródlądowych, w szczególności do Mali, Burkiny Faso oraz Nigru, i przyczynia się do integracji gospodarczej kontynentu afrykańskiego.

  10. wzywa do przejrzystości w zakresie wykorzystania finansowania sektorowego UE, aby umożliwić dokładniejsze monitorowanie i lepsze powiązanie z innymi działaniami UE i darczyńców finansowanymi w sektorze rybołówstwa, aby przede wszystkim zapobiec podwójnemu finansowaniu i podnieść świadomość społeczeństwa na temat możliwości finansowania projektów; w związku z tym wzywa Komisję do publikowania regularnych sprawozdań na temat wykorzystania wsparcia sektorowego.

   


  PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Tytuł

  Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

  Odsyłacze

  2019/0226M(NLE)

  Komisja przedmiotowo właściwa

   

  PECH

   

   

   

   

  Opinia wydana przez

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  DEVE

  13.2.2020

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

   Data powołania

  Beata Kempa

  16.12.2019

  Rozpatrzenie w komisji

  18.2.2020

   

   

   

  Data przyjęcia

  29.5.2020

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  21

  1

  3

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Barry Andrews, Frances Fitzgerald

   

   


  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  21

  +

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

  S&D

  Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

  Renew

  Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

  ID

  Gianna Gancia

  Verts/ALE

  Erik Marquardt, Michèle Rivasi

  ECR

  Beata Kempa

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

   

  1

  -

  Verts/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana

   

  3

  0

  ID

  Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

  ECR

  Ryszard Czarnecki

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

   

   

   


   

  INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

  Data przyjęcia

  1.10.2020

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

   


  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  24

  +

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

  GUE/NGL

  João Ferreira

  NI

  Rosa D'Amato

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

  RENEW

  Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

  VERTS/ALE

  Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

   

  1

  -

  GUE/NGL

  Manuel Bompard

   

  2

  0

  ID

  Rosanna Conte, Valentino Grant

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 28 października 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności