SPRÁVA s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou

  7.10.2020 - (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

  Výbor pre rybárstvo
  Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica

  Postup : 2019/0226M(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0182/2020
  Predkladané texty :
  A9-0182/2020
  Rozpravy :
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou

  (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13484/2019),

   so zreteľom na Dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 20. novembra 2014,

   so zreteľom na retrospektívne a výhľadové posúdenie protokolu k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Senegalom,

   so zreteľom na protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou (13483/2019),

   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0178/2019),

   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ... 2020[1] o návrhu rozhodnutia,

   so zreteľom na článok 31 ods. 4 spoločnej rybárskej politiky[2],

   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd[3],

   so zreteľom na národný strategický plán Senegalu na roky 2019 – 2023,

   so zreteľom na národnú stratégiu Senegalu pre podporu zelených pracovných miest na roky 2015 – 2020,

   so zreteľom na zväčšovanie ázijskej flotily pôsobiacej v senegalských vodách,

   so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozvoj,

   so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0182/2020),

  A. keďže Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou nadobudla platnosť 20. novembra 2014; keďže platnosť súčasného protokolu, ktorým sa vykonáva táto dohoda, uplynula 19. novembra 2019 a keďže nový protokol bol parafovaný 19. júla 2019;

  B. keďže podľa výhľadového posúdenia najnovšieho protokolu (na roky 2014 – 2019) bol tento protokol vo všeobecnosti účinný, pokiaľ ide o pomoc zabezpečiť udržateľné využívanie zdrojov v senegalskej rybolovnej zóne, a keďže odporúča obnoviť tento protokol s cieľom uspokojiť potreby oboch strán;

  C. keďže účinnosť posledného protokolu je uspokojivá, pokiaľ ide o lov tuniakov, a keďže však plavidlá Spoločenstva nevyužili časť rybolovných možností pre hlbokomorské druhy žijúce pri morskom dne; keďže úlovky merlúzy senegalskej v senegalských vodách predstavujú menej ako 10 % úlovkov Spoločenstva v subregióne;

  D. keďže rozvoj hlbokomorského rybolovu pri morskom dne zameraného na merlúzu senegalskú, ako aj ďalšie úlovky merlúzy senegalskej v senegalskej rybolovnej zóne a v rybolovných zónach susedných krajín, prispeli k tomu, že sa zvýšil rybolovný tlak na tieto populácie rýb;

  E. keďže rybárske plavidlá Únie sa obmedzujú na rybolovné oblasti na otvorenom mori, čím sa minimalizujú interakcie so senegalským odvetvím drobného rybolovu, a tak sa neohrozí jeho životnosť;

  F. keďže nový protokol zastrešuje obdobie piatich rokov a stanovuje rybolovné možnosti pre plavidlá Únie (28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou, 10 plavidiel na lov tuniakov udicami, päť plavidiel s lovnými šnúrami a dve plavidlá na lov vlečnou sieťou) na referenčnú tonáž 10 000 ton ročne v prípade tuniaka a stanovuje povolený objem úlovkov merlúzy senegalskej 1 750 ton ročne;

  G. keďže ročná finančná protihodnota je 3 050 750 EUR, rozdelená takto: 800 000 EUR ročne za prístup k zdrojom, 900 000 EUR ročne na vykonávanie odvetvovej politiky a 1 350 750 EUR ročne zodpovedajúcich odhadovanej výške poplatkov platených vlastníkmi plavidiel;

  H. keďže novým protokolom sa plavidlám Únie poskytujú rybolovné možnosti v senegalských vodách na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT);

  I. keďže reforma spoločnej rybárskej politiky obsahuje kapitolu o vonkajšom rozmere s cieľom presadzovať zásady udržateľného rybárstva; keďže v dvojstranných dohodách sa stanovuje stabilný právny, hospodársky a environmentálny rámec pre prístup flotily EÚ k vodám tretích krajín a „odvetvová podpora“ v záujme posilnenia miestnych administratívnych kapacít a zlepšenia udržateľného riadenia rybárstva v partnerských krajinách;

  J. keďže podľa spoločnej rybárskej politiky európska flotila uloví iba nadbytok povoleného výlovu v súlade s článkom 62 Dohovoru OSN o morskom práve z roku 1982;

  K. keďže Senegal ratifikoval väčšinu medzinárodných nástrojov v oblasti medzinárodnej správy rybárstva a je spolupracujúcou stranou príslušných regionálnych orgánov riadenia rybárstva, pokiaľ ide o rybolov, ktorý vykonávajú plavidlá Senegalu;

  L. keďže nový protokol k dohode o partnerstve v odvetví rybárstva so Senegalom je súčasťou vonkajšej činnosti EÚ v súvislosti s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (AKT) a zohľadňujú sa v ňom najmä ciele Únie v oblasti dodržiavania demokratických zásad a rešpektovania ľudských práv;

  M. keďže v rámci tejto dohody by sa tiež mali podporovať záväzky, ktoré EÚ prijala v rámci medzinárodných dohôd, a najmä v súvislosti s cieľmi udržateľného rozvoja OSN, a konkrétne s cieľom č. 14, a keďže všetky opatrenia EÚ, ako je aj táto dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva, musia prispievať k plneniu týchto cieľov;

  N. keďže Európska únia a Senegal udržiavajú spoluprácu v rámci všeobecného rámca Dohody z Cotonou a keďže opatrenia zamerané na finančnú podporu rybárstva sa vykonávajú prostredníctvom programu PESCAO, ktorého cieľom je zlepšenie riadenia v odvetví rybárstva a boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (ďalej len „NNN rybolov“), a to s rozpočtom vo výške 15 miliónov EUR na roky 2018 – 2024;

  O. keďže NNN rybolov spôsobuje nielen vyčerpanie základne prírodných zdrojov a znižovanie prirodzenej produktivity, ale negatívne vplýva aj na živobytie rybárov a národné príjmy;

  P. keďže Parlament musí byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu alebo jeho obnovenia;

  Q. keďže o populácie malých pelagických druhov sa delí viacero susedných krajín v regióne severozápadnej Afriky, s ktorými EÚ uzavrela dohody o partnerstve v odvetví rybárstva, ktorými sa udeľuje prístup k týmto populáciám; keďže Komisia by mala senegalské orgány podnietiť k tomu, aby so susednými krajinami začali konzultácie o spoločných záväzných pravidlách riadenia na základe vedeckých odporúčaní s cieľom zabezpečiť udržateľný rybolov, najmä pokiaľ ide o populácie malých pelagických druhov, napriek tomu, že dohodou medzi EÚ a Senegalom sa k nim prístup neudeľuje;

  R. keďže strategické ciele národného strategického plánu Senegalu na roky 2019 – 2023 zahŕňajú udržateľné riadenie a zvýšenú produktivitu rybárstva a celkové zlepšenie prístupu na trh a konkurencieschopnosti odvetvia rybárstva;

  S. keďže v odvetví rybárstva je zamestnaných viac ako 600 000 Senegalčanov, čo predstavuje približne 17 % pracujúceho obyvateľstva;

  1. potvrdzuje, že protokol umožní trvalú úzku spoluprácu medzi Európskou úniou a Senegalom s cieľom zabezpečiť zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v senegalských vodách a podporovať úsilie Senegalu zamerané na rozvoj udržateľného riadenia zdrojov a ochranu morskej biodiverzity;

  2. podporuje stratégiu EÚ spočívajúcu v možnosti zachovať sieť dohôd v regióne s cieľom doplniť opatrenia zamerané na podporu udržateľnosti populácií v rámci regionálnych rybárskych organizácií (ďalej len „RFO“);

  3. konštatuje, že v súlade so závermi hodnotiacej správy nový protokol obsahuje zníženie tonáže merlúzy senegalskej (z 2 000 na 1 750 ton ročne) a zvýšenie finančného príspevku na odvetvovú podporu (150 000 EUR) a odhadovanej výšky poplatkov, ktoré platia majitelia plavidiel;

  4. konštatuje zníženie rybolovných možností pre plavidlá s vlečnými sieťami na hlbokomorský rybolov (merlúzy senegalskej) v súlade s vedeckým stanoviskom Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) s cieľom znížiť úmrtnosť;

  5. víta, že v protokole sa zohľadňujú citlivé druhy, ktoré sa ulovia ako vedľajšie úlovky; zdôrazňuje potrebu ďalej zlepšovať opatrenia zamerané na ochranu morského ekosystému; zdôrazňuje ústrednú úlohu vedeckých pozorovateľov, ktorí absolvovali odbornú prípravu, pri monitorovaní vedľajších úlovkov;

  6. zdôrazňuje, že dohoda obsahuje kapitolu o vedeckej spolupráci s cieľom zabezpečiť lepšie monitorovanie stavu morských biologických zdrojov v senegalských vodách; berie na vedomie existujúce ťažkosti pri vedeckom monitorovaní využívania hlbokomorských rybolovných zdrojov nachádzajúcich sa na morskom dne a naliehavo žiada, aby sa v hodnotení zohľadnil aj rybolovný tlak flotíl tretích krajín vo vodách iných pobrežných krajín (Mauritánia, Maroko, Guinea Bissau a Gambia) vzhľadom na to, že rybolovné možnosti v senegalských vodách sú pre plavidlá EÚ relatívne obmedzené;

  7. domnieva sa, že v záujme zabezpečenia prístupu k existujúcim nadbytkom v senegalských vodách je potrebné poznať celkové rybolovné úsilie, a to aj pokiaľ ide o flotily Senegalu a tretích krajín, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že článok o transparentnosti sa bude uplatňovať v súvislosti so súčasným protokolom, ako aj pri rokovaniach v rámci príslušných RFO;

  8. berie na vedomie možnosť preskúmať rybolovné možnosti a dohodnúť sa na prieskumnom rybolove v senegalských rybolovných zónach; víta podmienky stanovené v protokole, pokiaľ ide o udržateľnosť a dodržiavanie vedeckých odporúčaní, a vyzýva Komisiu, aby Parlament informovala, ak by mal spoločný výbor takéto zmeny schváliť; víta začlenenie monitorovania úlovkov prostredníctvom systému elektronického nahlasovania (ERS); vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že systém bude funkčný čo najskôr;

  9. víta prijatie nových technických opatrení zameraných na zníženie náhodných úlovkov chránených druhov (morských vtákov, korytnačiek, žralokov a morských cicavcov) a naliehavo vyzýva Komisiu, aby monitorovala prijatie opatrení potrebných sa zlepšenie selektívnosti rybárskeho vývoja v súlade s vedeckými odporúčaniami a právnymi predpismi RFO;

  10. zdôrazňuje, že v dohode sa stanovuje právny rámec pre spoluprácu v oblasti dohľadu nad nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom (NNN rybolovom) a boja proti nemu, a víta, že Senegal v roku 2017 ratifikoval Dohodu FAO o opatreniach prístavných štátov, čo predstavovalo pozitívny krok vzhľadom na význam, ktorý má prístav v Dakare pre vyloďovanie produktov rybolovu ulovených vo viacerých oblastiach subregiónu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkami rôznych tretích krajín;

  11. pozitívne hodnotí nábor senegalských námorníkov na plavidlá Európskej únie a zdôrazňuje dobré výsledky dosiahnuté pri vykonávaní predchádzajúceho protokolu; víta, že Senegal ratifikoval Dohovor MOP č. 188 o práci v odvetví rybárstva, a vyzýva senegalské orgány, aby vykonávali ustanovenia tohto dohovoru; vyzýva Komisiu, aby na zasadnutiach spoločného výboru pravidelne posudzovala jeho účinné vykonávanie, najmä pokiaľ ide o pracovné podmienky a odmeňovanie, ktoré sa tiež uvádzajú v protokole;

  12. domnieva sa, že členské štáty môžu zohrávať kľúčovú úlohu a byť aktívnou súčasťou budovania kapacít a odbornej prípravy pri dosahovaní tohto cieľa;

  13. s cieľom zabezpečiť súlad s cieľmi odvetvovej podpory stanovenými v článku 5 a bez toho, aby boli dotknuté iné činnosti, odporúča tieto prioritné a strategické opatrenia:

   zlepšiť monitorovanie, kontrolu a dohľad prostredníctvom rýchlej modernizácie strediska monitorovania rybolovu (FMC), pričom je potrebné najmä zaktualizovať softvér na sledovanie polohy plavidiel v rybolovnej zóne Senegalu pomocou satelitu (okrem iného aj VMS) za vhodných technických podmienok a zabezpečiť možnosť prijímať elektronické rybárske denníky;

   podporiť úsilie Senegalu v boji proti NNN rybolovu prostredníctvom monitorovacieho mechanizmu pre plavidlá, ktoré sa zastavujú v dakarskom prístave;

   rozvíjať vedecké kapacity a zber vedeckých údajov s cieľom umožniť senegalským orgánom prijímať rozhodnutia založené na najlepšom dostupnom vedeckom posúdení stavu populácií, ako aj bezodkladne vykonať plánovaný oceánografický prieskum s cieľom posilniť vedecké monitorovanie hlbokomorského rybolovu pri morskom dne a vedecké poznatky o morských a pobrežných ekosystémoch;

   podporovať dôstojné pracovné podmienky pre všetkých rybárov a pri všetkých činnostiach spojených s rybárstvom, a to najmä pre ženy, prostredníctvom rozvoja zberu údajov o rodových rozdieloch, a podpory posilňovania postavenia žien a zlepšovania ich úlohy a vedúceho postavenia v organizáciách pôsobiacich v oblasti rybárstva a akvakultúry;

   zaviesť opatrenia na podporu zhodnotenia produktov rybolovu prostredníctvom horizontálneho programu budovania kapacít pre hospodárske subjekty v tomto odvetví;

   podporovať maloobjemový pobrežný rybolov a komunity v Senegale vrátane vytvárania pracovných miest a rozvoja infraštruktúry pre rybárstvo zameranej na podporu maloobjemového tradičného rybolovu a uľahčovanie rozvoja odvetvia rybárstva;

   stanoviť základné a odborné programy odbornej prípravy pre vedeckých pozorovateľov a námorníkov (odborná príprava v oblasti techník rybolovu, ale aj bezpečnosti na palube atď.) s osobitným dôrazom na odbornú prípravu mladých rybárov a žien, ktorí zohrávajú významnú úlohu pri spracúvaní produktov rybolovu a ich uvádzaní na trh a ktorých živobytie a práca závisia od odvetvia rybárstva;

   vykonať výročné spoločné preskúmanie v spolupráci s partnermi vrátane Únie v rámci Charty odvetvovej politiky pre rozvoj rybárstva a akvakultúry na roky 2016 – 2023, ktorú prijal Senegal, s cieľom zabezpečiť vykonávanie plánovaných reforiem odvetvovej politiky;

   vynaložiť väčšie úsilie s cieľom brániť oneskoreniam pri vykonávaní odvetvovej podpory z dôvodu ťažkostí, s ktorými sa Senegal stretáva pri vykonávaní administratívnych mechanizmov zameraných na využívanie finančných prostriedkov;

   zabezpečiť väčšiu viditeľnosť činností financovaných Úniou a podporiť správne pochopenie konkrétneho prínosu protokolu k rozvoju tohto odvetvia zo strany rybárskych komunít a občianskej spoločnosti;

   posilniť opatrenia, ktorých účelom je podnecovať mladých ľudí, aby sa zapájali do odvetvia rybárstva;

  14. vyzýva Komisiu, aby vypracovala globálnu štúdiu o vplyve dvojstranných rybárskych dohôd EÚ, a najmä o výhodách vyplývajúcich z odvetvovej podpory a činnosti európskej flotily vo vodách tretích krajín pre miestne hospodárstva (rozvoj udržateľného rybolovu, miestna zamestnanosť, infraštruktúra, sociálne zlepšenia atď.), a aby zároveň zaujala jednotný a konzistentný prístup ku všetkým západoafrickým krajinám;

  15. vyjadruje znepokojenie nad rastúcim počtom tovární na výrobu rybej múčky a rybieho tuku na západoafrickom pobreží, ktoré sú zásobované malými pelagickými druhmi zo senegalských vôd, ale aj zo susedných krajín, ktoré ulovili zahraničné flotily (z tretích krajín); v tejto súvislosti kritizuje rozpor z hľadiska udržateľnosti, pokiaľ ide o poskytovanie cenných zdrojov bielkovín miestnemu obyvateľstvu;

  16. domnieva sa, že vzhľadom na možný zákaz rybolovu alebo stanovenie obmedzení pre rybolov z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti zdrojov, by sa mali v prvom rade riešiť potreby miestneho rybolovu, a to na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní;

  17. víta úsilie vynaložené na úrovni EÚ, pokiaľ ide o transparentnosť textov protokolov a dokumentov spoločných vedeckých výborov, ktoré sú v súčasnosti dostupné; zdôrazňuje potrebu zvyšovať transparentnosť odvetvovej podpory a účasť združení pobrežných komunít na jej riadení; vyzýva Komisiu, aby poskytovala pravidelné verejné správy o používaní odvetvovej podpory a aby Parlamentu postupovala závery zo zasadnutí spoločného výboru a výsledky jeho výročných hodnotení; vyzýva Komisiu, aby uľahčila účasť zástupcov Parlamentu ako pozorovateľov na zasadnutiach spoločného výboru a aby zlepšila účasť senegalských rybárskych združení a komunít; zdôrazňuje potrebu transparentnosti zo strany senegalskej vlády, pokiaľ ide o partnerstvá v odvetví rybárstva s inými krajinami;

  18. odporúča, aby sa zainteresované stany zúčastňovali na príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení operačných programov tým, že budú zapájať miestne rybárske komunity a viesť s nimi konzultácie v súlade s právnymi predpismi Senegalu;

  19. žiada väčšiu zrozumiteľnosť správ a harmonizáciu podávania správ, pokiaľ ide o chránené morské oblasti, a schválenie celostného plánu riadenia, v rámci ktorého by sa pridelili úlohy a určil orgán zodpovedný za celkovú koordináciu činností riadenia;

  20. konštatuje, že vnútrozemské krajiny, ako je Mali, závisia od vývozu produktov rybolovu zo Senegalu, ktorý predstavuje viac ako 40 % ich dovozu produktov rybolovu; konštatuje, že senegalský vývoz prispieva k výžive vo vnútrozemských krajinách;

  21. konštatuje, že viac ako pätina senegalského vývozu putuje do vnútrozemských krajín, a to najmä do Mali, Burkiny Faso a Nigeru, a prispieva k hospodárskej integrácii afrického kontinentu;

  22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Senegalskej republiky.


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ (2.6.2020)

  pre Výbor pre rybárstvo

  k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

  (2019/0226M(NLE))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Beata Kempa

   

   

  NÁVRHY

  Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  1. víta skutočnosť, že v súvislosti s nadmerným rybolovom predstavuje referenčná tonáž stanovená v novom protokole pokles v porovnaní s predchádzajúcim protokolom; zdôrazňuje však, že je dôležité, aby sa populácie rýb naďalej dôkladne monitorovali;

  2. vyzýva Komisiu a Senegalskú republiku, aby poskytli podrobnejšie informácie o kumulatívnych účinkoch jednotlivých rybárskych dohôd platných vo výhradnej hospodárskej zóne na populácie rýb a na morskú biodiverzitu;

  3. vyzýva Komisiu, aby poskytla viac informácií o rozvoji činností v oblasti rybej múčky v regióne a o hospodárskom vplyve tejto praxe na miestny rybolov;

  4. odporúča, aby sa stanovili pravidlá regionálneho hospodárenia s populáciu malých pelagických druhov; odporúča, aby tieto pravidlá boli spoločné pre Senegal a susedné krajiny;

  5. trvá na tom, že protokol by sa mal prispôsobiť potrebám a prioritám Senegalskej republiky; v tejto súvislosti odporúča, aby sa časť protokolu venovaná odvetvovej podpore zamerala na tieto priority:

  a) zintenzívniť monitorovanie a kontrolu rybolovu a dohľad nad ním, čím sa zabráni nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, pričom treba osobitnú pozornosť venovať dodržiavaniu povinností vlajkových štátov a vykonávaniu námorných dohôd;

  b) presadzovať udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v rámci ekologických limitov, prostredníctvom podpory miestneho maloobjemového tradičného rybolovu a posilnenia postavenia žien a mladých ľudí, ktorí zohrávajú významnú úlohu pri marketingu a spracúvaní produktov rybárstva;

  c) podporovať miestny hospodársky rozvoj a posilňovať pobrežné komunity, ktoré sú závislé od morských zdrojov a sú mimoriadne zasiahnuté zmenou klímy, zvyšovaním odolnosti miestnych subjektov voči dôsledkom zmeny klímy a pobrežnej erózie;

  d) zlepšovať vedecké poznatky v regióne odbornou prípravou vedeckých pozorovateľov a tým, že sa miestnym vedeckým pracovníkom umožní nastúpiť na palubu plavidiel pôsobiacich v tejto oblasti;

  e) presadzovať opatrenia na ochranu a obnovu morských a pobrežných ekosystémov vrátane mangrovových lesov, ktoré sú liahňou a biotopom pre rozvoj morského života a ponúkajú udržateľné a prirodzené ukladanie oxidu uhličitého, a v kontexte zmeny klímy ekologickú odolnosť;

  f) s cieľom zachovať bohatstvo morských ekosystémov podporovať zber odpadu a rybárskeho výstroja a odstraňovať zdroje znečisťovania využívaním miestnych subjektov;

  6. poznamenáva, že rybolovné činnosti sú dôležité pre vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách, prispievajú k zníženiu nezamestnanosti a uľahčujú prístup k dôstojnej práci;

  7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zapojenie občianskej spoločnosti a miestnych rybárskych komunít do vykonávania protokolu a stanovenia opatrení, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom odvetvovej podpory;

  8. poznamenáva, že vnútrozemské krajiny ako Mali dovážajú viac ako 40 % svojho dovozu rýb zo Senegalu a závisia od vývozu rýb zo Senegalu; konštatuje, že senegalský vývoz prispieva k výžive vnútrozemských krajín;

  9.  konštatuje, že viac ako pätina senegalského vývozu smeruje do vnútrozemských krajín, najmä do Mali, Burkiny Faso a Nigeru, a prispieva k hospodárskej integrácii afrického kontinentu.

  10. požaduje transparentnosť pri využívaní odvetvového financovania EÚ, aby sa tak umožnilo jeho lepšie monitorovanie a posilnilo sa prepojenie s inými činnosťami EÚ a darcov financovanými v odvetví rybárstva s cieľom predchádzať duplicite a zabezpečiť informovanosť verejnosti o možnostiach financovania projektov;  v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby predkladala pravidelné verejné správy o využívaní sektorovej podpory.


  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou

  Referenčné čísla

  2019/0226M(NLE)

  Gestorský výbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

   Dátum oznámenia na rokovaní

  DEVE

  13.2.2020

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

   Dátum menovania

  Beata Kempa

  16.12.2019

  Prerokovanie vo výbore

  18.2.2020

   

   

   

  Dátum prijatia

  29.5.2020

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  21

  1

  3

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Barry Andrews, Frances Fitzgerald

   


   

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN
  VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  21

  +

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

  S&D

  Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

  Renew

  Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

  ID

  Gianna Gancia

  Verts/ALE

  Erik Marquardt, Michèle Rivasi

  ECR

  Beata Kempa

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

   

  1

  -

  Verts/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana

   

  3

  0

  ID

  Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

  ECR

  Ryszard Czarnecki

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

   


   

  INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  1.10.2020

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

   


  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  24

  +

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

  GUE/NGL

  João Ferreira

  NI

  Rosa D'Amato

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

  RENEW

  Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

  VERTS/ALE

  Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

   

  1

  -

  GUE/NGL

  Manuel Bompard

   

  2

  0

  ID

  Rosanna Conte, Valentino Grant

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

   

  Posledná úprava: 28. októbra 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia