POROČILO s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

  7.10.2020 - (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

  Odbor za ribištvo
  Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica

  Postopek : 2019/0226M(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0182/2020
  Predložena besedila :
  A9-0182/2020
  Razprave :
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

  (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13484/2019),

   ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu, ki je začel veljati 20. novembra 2014,

   ob upoštevanju ocene protokola k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Republiko Senegal, ki upošteva pretekle in bodoče vidike,

   ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu (13483/2019),

   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2), členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a)(v), in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (C9-0178/2019),

   ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ... 2020[1] o osnutku sklepa,

   ob upoštevanju člena 31(4) uredbe o skupni ribiški politiki[2],

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2016 o skupnih pravilih za izvajanje zunanje razsežnosti skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu[3],

   ob upoštevanju senegalskega državnega strateškega načrta (2019–2023),

   ob upoštevanju senegalske nacionalne strategije za spodbujanje zelenih delovnih mest (2015–2020),

   ob upoštevanju povečanja velikosti azijskih flot, ki svojo dejavnost izvajajo v senegalskih vodah,

   ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

   ob upoštevanju mnenja Odbora za razvoj,

   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0182/2020),

  A. ker je Sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu začel veljati 20. novembra 2014; ker je sedanji Protokol o izvajanju tega sporazuma 19. novembra 2019 prenehal veljati in ker je bil 19. julija 2019 parafiran nov protokol;

  B. ker je bilo v prihodnost usmerjeni oceni najnovejšega protokola (2014–2019) ugotovljeno, da je bil na splošno učinkovit in je pripomogel k zagotavljanju trajnostnega izkoriščanja virov na senegalskem ribolovnem območju, in priporočeno podaljšanje protokola, saj je to v interesu obeh pogodbenic;

  C. ker je bil zadnji protokol sicer dovolj učinkovit za ulov tuna, vendar plovila Unije niso v celoti izčrpala vseh ribolovnih možnosti za globokomorske pridnene vrste; ker ulov globokomorskega osliča v senegalskih vodah predstavlja manj kot 10 % ulova Unije v tej podregiji;

  D. ker se je zaradi razvoja ribolova globokomorskih pridnenih vrst, usmerjenega na senegalskega osliča, ter njegovega dodatnega ulova na senegalskem ribolovnem območju in ribolovnih območjih sosednjih držav povečal ribolovni pritisk na te staleže;

  E. ker je dejavnost ribiških plovil Unije omejena na ribolovna območja na odprtem morju, zaradi česar skoraj ni interakcije z malimi ribiškimi plovili in možnosti teh ribičev za preživljanje niso ogrožene;

  F. ker bo novi protokol sklenjen za obdobje petih let in so v njem za plovila Unije (28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko, 10 plovil za ribolov z ribiško palico, 5 plovil s parangalom in 2 plovili z vlečno mrežo) predvidene ribolovne možnosti, ki ustrezajo referenčni tonaži 10.000 ton na leto za tuna in dovoljenemu ulovu 1750 ton na leto za senegalskega osliča;

  G. ker finančni prispevek znaša 3.050.750 EUR na leto, razdeljen pa je takole: letni znesek v višini 800.000 EUR za dostop do virov, 900.000 EUR letno za izvajanje sektorske politike in 1.350.750 EUR na leto, kar ustreza ocenjenemu znesku pristojbin, ki jih morajo lastniki plovil plačati za dovoljenja za ribolov;

  H. ker se z novim protokolom plovilom Unije zagotavljajo ribolovne možnosti v senegalskih vodah na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT);

  I. ker reforma skupne ribiške politike vsebuje poglavje o zunanji razsežnosti, katerega namen je spodbuditi načela trajnostnega ribolova; ker se z dvostranskimi sporazumi vzpostavlja trden pravni, ekonomski in okoljski okvir za dostop ladjevja EU do voda tretjih držav in zagotavljanje sektorske podpore, da bi se v partnerski državi povečale lokalne upravne zmogljivosti in izboljšali standardi trajnostnega upravljanja ribištva;

  J. ker bo evropska flota na podlagi skupne ribiške politike lovila le presežek dovoljenega ulova v skladu z 62. členom Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982;

  K. ker je Senegal ratificiral večino mednarodnih instrumentov o mednarodnem upravljanju ribištva in je sodelujoča stranka ustreznih regionalnih organov za upravljanje ribištva, kar zadeva ribolovne dejavnosti senegalskih plovil;

  L. ker je novi protokol k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju s Senegalom del zunanjega delovanja EU v zvezi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami in upošteva zlasti cilje Unije v zvezi s spoštovanjem demokratičnih načel in človekovih pravic;

  M. ker bi bilo treba s tem sporazumom podpreti tudi kompromise EU pri mednarodnih sporazumih, zlasti cilje trajnostnega razvoja OZN in še posebej cilj trajnostnega razvoja št. 14, in ker bi morali k tem ciljem prispevati vsi ukrepi EU, tudi ta sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu;

  N. ker Evropska unija in Senegal sodelujeta v splošnem okviru Sporazuma iz Cotonouja in ker se finančna podpora v ribiškem sektorju izvaja prek programa PESCAO, ki je namenjen izboljšanju upravljanja ribiškega sektorja in odpravi nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, njegov proračun za obdobje 2018–2024 pa znaša 15 milijonov EUR;

  O. ker nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov izčrpava bazo naravnih virov in zmanjšuje naravno produktivnost, poleg tega pa negativno vpliva na možnosti ribičev za preživljanje in nacionalne prihodke;

  P. ker je treba Evropski parlament sproti in izčrpno obveščati v vseh fazah postopkov, povezanih s protokolom in njegovim podaljšanjem;

  Q. ker si staleže malih pelagičnih vrst deli več sosednjih držav v severozahodni afriški regiji, s katerimi ima EU sklenjene sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ji omogočajo dostop do teh staležev; ker bi morala Komisija senegalske oblasti spodbujati, da se s sosednjimi državami začnejo posvetovati o skupnih zavezujočih pravilih upravljanja, ki bodo temeljili na znanstvenem mnenju, in zagotovijo trajnostni ribolov, zlasti staležev malih pelagičnih vrst, tudi če sporazum med EU in Senegalom ne zagotavlja dostopa;

  R. ker strateški cilji senegalskega strateškega načrta (2019–2023) vključujejo trajnostno upravljanje in produktivnejše ribištvo ter splošno povečanje dostopa do trga in konkurenčnosti ribiškega sektorja;

  S. ker ribiški sektor zaposluje več kot 600.000 Senegalcev, kar je približno 17 % aktivnega prebivalstva;

  1. potrjuje, da bosta Evropska unija in Senegal na podlagi protokola lahko še naprej tesno sodelovala in zagotavljala odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov v senegalskih vodah in podprla prizadevanja v Senegalu za nadaljnji razvoj trajnostnega upravljanja virov in zaščito morske biotske raznovrstnosti;

  2. podpira strategijo Unije, da ima v regiji sklenjenih več sporazumov, s čimer se dopolnjujejo ukrepi, ki spodbujajo trajnost virov, znotraj regionalnih ribiških organizacij;

  3. ugotavlja, da se je tonaža senegalskega osliča v novem protokolu v skladu s sklepi iz ocenjevalnega poročila zmanjšala (z 2000 na 1750 ton na leto) in da sta se povečala finančni prispevek za sektorsko podporo (150.000 EUR) ter ocenjeni znesek pristojbin, ki jih morajo plačati lastniki plovil;

  4. ugotavlja, da so se zmanjšale ribolovne možnosti za globokomorska plovila z vlečno mrežo (senegalski oslič), kar je v skladu z znanstveno oceno Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF), da bi zmanjšali smrtnost;

  5. pozdravlja, da se v Protokolu upoštevajo občutljive vrste, ki se ujamejo kot prilov; poudarja, da je treba še izboljšati ukrepe za zaščito morskega ekosistema; poudarja osrednjo vlogo usposobljenih znanstvenih opazovalcev pri spremljanju prilova;

  6. poudarja, da sporazum vsebuje poglavje o znanstvenem sodelovanju, da se zagotovi boljše spremljanje stanja morskih bioloških virov v senegalskih vodah; se zaveda, da je težko znanstveno spremljati upravljanje globokomorskih pridnenih virov, in poziva, naj se pri ocenjevanju upošteva tudi ulov flot iz tretjih držav v vodah drugih obalnih držav (Mavretanija, Maroko, Gvineja Bissau in Gambija), saj so ribolovne možnosti, ki so ribiškim plovilom EU na voljo v senegalskih vodah, sorazmerno omejene;

  7. meni, da mora biti za dostop do presežkov v senegalskih vodah splošno znan ribolovni napor, vključno s senegalskimi flotami in flotami tretjih držav, in poziva Komisijo, naj skrbi za to, da se bodo v okviru sedanjih protokolov in pri pogovorih v pristojnih regionalnih ribiških organizacijah spoštovale določbe o preglednosti ;

  8. je seznanjen z možnostjo pregleda ribolovnih možnosti in dogovora o poskusnih ribolovnih dejavnosti na senegalskih ribolovnih območjih; pozdravlja pogoje o trajnostnosti in uresničevanju znanstvenih priporočil, določene v Protokolu, in poziva Komisijo, naj Parlament obvesti, če bo te spremembe odobril skupni odbor; pozdravlja, da se bo ulov zdaj spremljal s sistemom elektronskega poročanja (ERS); poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo začel sistem čim prej delovati;

  9. pozdravlja sprejetje novih tehničnih ukrepov za zmanjšanje naključnega ulova zaščitenih vrst (morske ptice, želve, morski psi in morski sesalci) in poziva Komisijo, naj spremlja sprejetje potrebnih ukrepov za izboljšanje selektivnosti ribolovnega orodja v skladu z znanstvenimi priporočili in zakonodajo regionalnih ribiških organizacij;

  10. poudarja, da sporazum določa pravni okvir za sodelovanje na področju nadzora in boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, in pozdravlja, da je Senegal leta 2017 ratificiral Sporazuma FAO o ukrepih države pristanišča, kar je bil korak v pozitivno smer, saj je pristanišče v Dakarju pomembno za iztovarjanje ribiških proizvodov, ki jih plovila, ki pljujejo pod zastavami različnih tretjih držav, ulovijo na več območjih podregije;

  11. pozitivno ocenjuje vkrcavanje senegalskih mornarjev na plovila Evropske unije in potrjuje dobre rezultate pri izvajanju predhodnega protokola; pozdravlja, da je Senegal ratificiral Konvencijo C188 Mednarodne organizacije dela o delu v ribiškem sektorju in poziva senegalske oblasti, naj izvajajo njene določbe; poziva Komisijo, naj na sestankih mešanega odbora redno ocenjuje, ali se konvencija, zlasti pogoji dela in plačni pogoji, ki so navedeni tudi v protokolu, spoštujejo;

  12. meni, da lahko imajo države članice pri doseganju tega cilja ključno vlogo in lahko dejavno sodelujejo pri povečanju zmogljivosti in usposabljanju;

  13. ne glede na druge dejavnosti priporoča naslednje prednostne in strateške ukrepe, da bi lahko uresničili cilje o podpori ribiškemu sektorju v skladu s členom 5:

   izboljšanje spremljanja in nadzora s hitro posodobitvijo centra za spremljanje ribištva, pri čemer je treba zlasti ustrezno tehnično posodobiti programsko opremo za sledenje lokacije plovil na senegalskem ribolovnem območju prek satelita in omogočiti prejem elektronskih ladijskih dnevnikov;

   podpiranje prizadevanj Senegala v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu z uvedbo kontrole ladij, ki redno vplujejo v dakarsko pristanišče;

   razvoj znanstvenih zmogljivosti in zbiranje znanstvenih podatkov, da bodo lahko senegalski organi odločitve sprejemali na podlagi najboljše znanstvene ocene staležev, pa tudi da se omogoči takojšnji začetek načrtovanih oceanografskih raziskav in izboljša znanstveno spremljanje ribolova globokomorskih pridnenih vrst ter poznavanje morskih in obalnih ekosistemov;

   podpiranje primernih pogojev za vse ribiče in dejavnosti, povezane z ribištvom, ter zlasti za ženske, in sicer z razvojem zbiranja podatkov o razlikah med spoloma in s krepitvijo in izboljšanjem njihove vloge in vodenja v organizacijah za ribištvo in akvakulturo;

   ukrepi za predelavo ribiških proizvodov s horizontalnim programom krepitve zmogljivosti akterjev v sektorju;

   podpiranje senegalskega malega priobalnega ribolova in skupnosti, vključno z ustvarjanjem delovnih mest, in razvojem ribiške infrastrukture, ki podpira mali ribolov, in spodbujanje razvoja ribiškega sektorja;

   uvedba programov za osnovno in strokovno usposabljanje znanstvenih opazovalcev in mornarjev (usposabljanje za ribolovne tehnike, pa tudi za varnost na krovu itd.), pri čemer je treba nameniti posebno pozornost usposabljanju mladih ribičev in žensk, ki imajo pomembno vlogi pri trženju in predelavi ter ki živijo od ribištva in delajo v tem sektorju;

   letni skupni pregled s partnerji, tudi Unijo, ki se opravi v okviru listine o sektorski politiki za razvoj ribištva in akvakulture za obdobje 2016–2023, ki jo je sprejel Senegal, da se zagotovi izvajanje načrtovanih reform sektorske politike;

   povečanje prizadevanj za preprečitev zamud pri izvajanju sektorske podpore zaradi težav na senegalski strani pri izvajanju upravnih mehanizmov za razpolaganje s sredstvi;

   povečanje prepoznavnosti ukrepov, ki jih financira Unija, in ozaveščanje ribiških skupnosti in civilne družbe o tem, kako protokol dejansko prispeva k nadaljnjemu razvoju sektorja;

   izboljšanje ukrepov za spodbujanje vključevanja mladih v ribištvo;

  14. poziva Komisijo, naj izvede obsežno študijo učinkov dvostranskih ribolovnih sporazumov EU in se pri tem osredotoči zlasti na koristi, ki jih sektorska podpora in dejavnosti evropske flote v vodah tretjih držav prinašajo lokalnemu gospodarstvu (razvoj trajnostnega ribolova, lokalna delovna mesta, infrastruktura, socialne izboljšave itd.), ter naj sprejme enoten in usklajen pristop do vseh zahodnoafriških držav;

  15. je zaskrbljen zaradi vse večjega števila obratov za proizvodnjo ribje moke in ribjega olja na zahodnoafriški obali, ki jih tuje flote (ki niso iz EU) oskrbujejo z malimi pelagičnimi vrstami, ki jih ujamejo v senegalskih vodah in vodah sosednjih držav; v zvezi s tem kritizira protislovje glede trajnostnosti, ko gre za zagotavljanje dragocenih virov beljakovin lokalnemu prebivalstvi;

  16. meni, da bi bilo treba pri morebitnem zaprtju ribolova ali določitvi omejitev za ribolov za zagotovitev trajnosti virov najprej zadostiti lokalnim ribolovnim potrebam na podlagi zanesljivega znanstvenega mnenja;

  17. ceni prizadevanja na ravni EU, kar zadeva preglednost besedil protokolov in skupnih znanstvenih odborov, ki so zdaj na voljo; poudarja, da je treba povečati preglednost in udeležbo združenj obalnih skupnosti pri upravljanju sektorske podpore; poziva Komisijo, naj redno pripravlja javna poročila o uporabi sektorske podpore in naj Parlamentu posreduje sklepe s sej skupnega odbora in rezultate letnih ocen; poziva jo tudi, naj predstavnikom Parlamenta omogoči, da se kot opazovalci udeležijo sej skupnega odbora, in naj poveča udeležbo senegalskih ribolovnih združenj in skupnosti; poudarja, da mora senegalska vlada delovati pregledno, kar zadeva ribolovna partnerstva z drugimi državami;

  18. priporoča, da deležniki sodelujejo pri pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju operativnih programov, kar pomeni, da se v skladu s senegalskim zakonom vključijo lokalne ribolovne skupnosti in se izvede posvetovanje z njimi;

  19. poziva k večji jasnosti in uskladitvi poročanja na zaščitenih morskih območjih in k dogovorjenemu celostnemu načrtu upravljanja, na podlagi katerega se bodo dodelile vloge in določil organ, pristojen za splošno usklajevanje dejavnosti upravljanja;

  20. ugotavlja, da so neobalne države, kot je Mali, odvisne od izvoženih rib iz Senegala, ki predstavlja več kot 40 % njihovega uvoza rib; ugotavlja, da senegalski izvoz prispeva k prehrani neobalnih držav;

  21. ugotavlja, da gre več kot petina senegalskega izvoza v neobalne države, zlasti Mali, Burkino Faso in Niger, kar prispeva h gospodarskemu povezovanju afriške celine;

  22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Senegal.


  MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ (2.6.2020)

  za Odbor za ribištvo

  o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

  (2019/0226M(NLE))

  Pripravljavka mnenja: Beata Kempa

   

   

  POBUDE

  Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

  1. pozdravlja dejstvo, da v kontekstu prelova referenčna tonaža, predlagana v novem protokolu, pomeni zmanjšanje glede na prejšnji protokol; poudarja pa, da je še vedno pomembno skrbno spremljanje ribjih staležev;

  2. poziva Komisijo in Republiko Senegal, naj posredujeta natančnejše informacije o kumulativnih učinkih različnih sporazumov o ribolovu, ki se uporabljajo v izključni ekonomski coni, na ribje staleže in biotsko raznovrstnost v morju;

  3. poziva Komisijo, naj zagotovi več informacij o razvoju dejavnosti proizvodnje ribje moke v regiji in gospodarskem vplivu te prakse na lokalno ribištvo;

  4. priporoča uvedbo regionalnih pravil za upravljanje malih pelagičnih vrst; priporoča, naj bodo ta pravila skupna Senegalu in sosednjim državam;

  5. vztraja, da je treba protokol prilagoditi potrebam in prednostnim nalogam Republike Senegal; v zvezi s tem priporoča, naj se komponenta sektorske podpore v protokolu osredotoča na naslednje prednostne naloge:

  (a) okrepitev spremljanja, kontrole in nadzora nad ribištvom, s čimer bi preprečili nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, pri tem pa posebno pozornost posvetili izpolnjevanju obveznosti, ki jih določa država zastave, in izvajanju pomorskih sporazumov;

  (b) spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva, ki se razvija znotraj ekoloških omejitev, s podporo lokalnemu malemu ribolovu in krepitvijo položaja žensk in mladih, ki imajo pomembno vlogo pri trženju in predelavi;

  (c) spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in krepitev obalnih skupnosti, ki so odvisne od morskih virov in podnebne spremembe nanje zelo vplivajo, s povečanjem odpornosti lokalnih akterjev na posledice podnebnih sprememb in obalne erozije;

  (d) izboljšanje znanstvenega znanja v regiji z izobraževanjem znanstvenih opazovalcev in s tem, da bi lokalnim znanstvenikom omogočili, da se vkrcajo na plovila, ki delujejo na posameznem območju;

  (e) spodbujanje ukrepov za varstvo in obnovo morskih in obalnih ekosistemov, vključno z gozdovi mangrov, ki nudijo območja odraščanja in razvojni habitat za morske živali ter omogočajo trajnostno in naravno skladiščenje ogljika in ekološko odpornost v času podnebnih sprememb;

  (f) z namenom ohranjanja bogastva morskih ekosistemov podpira dejavnosti zbiranja odpadkov in ribolovnega orodja ter boj proti virom onesnaževanja, ki jih uporabljajo lokalni akterji;

  6. ugotavlja, da so ribolovne dejavnosti pomembne za ustvarjanje delovnih mest v obalnih skupnostih ter prispevajo k zmanjšanju brezposelnosti in olajšujejo dostop do dostojnega dela;

  7. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo civilna družba in lokalne ribiške skupnosti sodelovale pri izvajanju protokola in opredeljevanju pobud, ki naj bi se uresničile s pomočjo sektorske podpore;

  8. ugotavlja, da neobalne države, kot je Mali, uvažajo več kot 40 % ribiških proizvodov iz Senegala in so odvisne od senegalskega izvoza; ugotavlja, da senegalski izvoz prispeva k prehrani neobalnih držav;

  9.  ugotavlja, da gre več kot petina senegalskega izvoza v neobalne države, zlasti Mali, Burkino Faso in Niger, in prispeva h gospodarskemu povezovanju afriške celine;

  10. poziva k preglednosti pri uporabi sektorskega financiranja EU, da bi izboljšali spremljanje in utrdili povezave z drugimi dejavnostmi v ribiškem sektorju, ki se financirajo s sredstvi EU in prispevki drugih donatorjev, ter preprečili podvajanje in zagotovili ozaveščenost javnosti o možnostih financiranja projektov; zato Komisijo poziva, naj redno objavi poročila o uporabi sektorske podpore.


  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo

  Referenčni dokumenti

  2019/0226M(NLE)

  Pristojni odbor

   

  PECH

   

   

   

   

  Mnenje pripravil

   Datum razglasitve na zasedanju

  DEVE

  13.2.2020

  Pripravljavec/-ka mnenja

   Datum imenovanja

  Beata Kempa

  16.12.2019

  Obravnava v odboru

  18.2.2020

   

   

   

  Datum sprejetja

  29.5.2020

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  21

  1

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Barry Andrews, Frances Fitzgerald

   


  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
  V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  21

  +

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

  S&D

  Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

  Renew

  Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

  ID

  Gianna Gancia

  Verts/ALE

  Erik Marquardt, Michèle Rivasi

  ECR

  Beata Kempa

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

   

  1

  -

  Verts/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana

   

  3

  0

  ID

  Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

  ECR

  Ryszard Czarnecki

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   


   

  INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  1.10.2020

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

   

   


  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

  24

  +

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

  GUE/NGL

  João Ferreira

  NI

  Rosa D'Amato

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Peter van Dalen

  RENEW

  Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

  S&D

  Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

  VERTS/ALE

  Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

   

  1

  -

  GUE/NGL

  Manuel Bompard

   

  2

  0

  ID

  Rosanna Conte, Valentino Grant

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

  Zadnja posodobitev: 28. oktober 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov