Förfarande : 2019/0226M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0182/2020

Ingivna texter :

A9-0182/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2020 - 26

Antagna texter :

P9_TA(2020)0295

<Date>{07/10/2020}7.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0182/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 61k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal</Titre>

<DocRef>(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Fiskeriutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Izaskun Bilbao Barandica</Depute>

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (13484/2019),

 med beaktande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal som trädde i kraft den 20 november 2014,

 med beaktande av den retrospektiva och framåtblickande bedömningen av protokollet till avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal,

 med beaktande av protokollet om tillämpning av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (13483/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-föredraget) (C9-0178/2019),

 med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ... 2020[1] om utkastet till beslut,

 med beaktande av artikel 31.4 i den gemensamma fiskeripolitiken[2],

 med beaktande av sin resolution av den 12 april 2016 om gemensamma regler för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen[3],

 med beaktande av Senegals nationella strategiplan (2019–2023),

 med beaktande av Senegals nationella strategi för främjande av gröna arbetstillfällen (2015–2020),

 med beaktande av det ökande antalet asiatiska fartyg som är verksamma i senegalesiska vatten,

 med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling,

 med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0182/2020), och av följande skäl:

A. Avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal trädde i kraft den 20 november 2014. Det innevarande protokollet om tillämpning av avtalet löpte ut den 19 november 2019 och ett nytt protokoll paraferades den 19 juli 2019.

B. Enligt slutsatserna i den framåtblickande bedömningen av det senaste protokollet (2014–2019) uppfyllde protokollet på det stora hela det uppställda målet att bidra till ett hållbart resursutnyttjande i Senegals fiskezon, och det rekommenderas i bedömningen att ett nytt protokoll ska ingås för att tillgodose båda parters intressen.

C. Det senaste protokollet har varit tillräckligt effektivt i fråga om tonfisk, men däremot har EU:s fartyg inte utnyttjat alla fiskemöjligheter för bottenlevande djuphavsarter. Fångsterna av svart kummel i senegalesiska fiskevatten står för mindre än 10 procent av EU:s fångster i denna delregion.

D. Utvecklingen av det demersala djuphavsfisket efter svart kummel, liksom de ytterligare fångsterna av svart kummel i Senegals fiskezon och i grannländernas fiskezoner har bidragit till att öka trycket från fisket på dessa bestånd.

E. EU:s fiskefartyg fiskar bara i fiskezoner på öppet hav, vilket minimerar kontakterna med Senegals småskaliga fiskeflotta, vars överlevnad därmed inte äventyras.

F. Det nya protokollet omfattar en period på fem år och föreskriver fiskemöjligheter för EU:s fartyg (28 notfartyg för tonfisk med frysanläggning, tio spöfiskefartyg, fem långrevsfartyg och två trålare) för en referensmängd på 10 000 ton tonfisk per år och en tillåten fångstmängd på 1 750 ton svart kummel per år.

G. Den ekonomiska ersättningen uppgår till 3 050 750 euro per år och är uppdelad på följande sätt: ett årligt belopp på 800 000 euro för tillträde till resurserna, 900 000 euro per år för genomförandet av sektorspolitiken och 1 350 750 euro per år för det uppskattade beloppet för de avgifter som ska betalas av fartygsägarna.

H. Det nya protokollet erbjuder fiskemöjligheter för unionsfartyg i Senegals vatten, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och med iakttagande av rekommendationerna från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

I. Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken innehåller ett kapitel om den externa dimensionen vars syfte är att främja principerna om hållbart fiske. Bilaterala avtal erbjuder en stabil rättslig, ekonomisk och miljömässig ram för EU-flottans tillträde till tredjeländers vatten och föreskriver sektorsinriktat stöd för att stärka den lokala administrativa kapaciteten och förbättra normerna för en hållbar fiskeriförvaltning i partnerlandet.

J. Enligt den gemensamma fiskeripolitiken ska EU:s flotta endast fiska överskottet av tillåtna fångster, i överenskommelse med artikel 62 i FN:s havsrättskonvention från 1982.

K. Senegal har ratificerat merparten av de internationella instrumenten om fiskeriförvaltning och är en samarbetande part till relevanta regionala fiskeriförvaltningsorgan avseende det fiske som bedrivs av senegalesiska fartyg.

L. Det nya protokollet till avtalet om partnerskap för hållbart fiske med Senegal är en del av EU:s yttre åtgärder gentemot AVS-länderna (stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet), och särskild hänsyn har tagits till unionens mål vad gäller respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

M. EU:s åtaganden för internationella avtal, i synnerhet FN:s mål för hållbar utveckling (särskilt mål 14), måste också stödjas genom detta avtal, och samtliga EU-insatser, såsom detta partnerskapsavtal om hållbart fiske, måste bidra till dessa mål.

N. EU och Senegal samarbetar inom ramen för Cotonouavtalet, och insatserna för ekonomiskt stöd i fiskerifrågor genomförs genom Pescao-programmet, som är inriktat på att förbättra förvaltningen inom fiskerisektorn och kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), med en budget på 15 miljoner euro för perioden 2018–2024.

O. IUU-fisket utarmar inte bara naturresursbasen och sänker den naturliga produktiviteten, utan det inverkar också negativt på yrkesfiskarnas möjlighet att försörja sig och på statsinkomsterna.

P. Europaparlamentet måste omedelbart få ta del av all information, i alla skeden, om de förfaranden som avser protokollet eller dess förnyelse.

Q. Små pelagiska bestånd är gemensamma för flera till varandra angränsande länder i nordvästra Afrika som EU har fiskepartnerskapsavtal med som ger tillträde till dessa bestånd. Kommissionen bör uppmuntra de senegalesiska myndigheterna att inleda samråd med grannländerna om gemensamma bindande förvaltningsregler som grundar sig på vetenskapliga utlåtanden för att säkerställa ett hållbart fiske, särskilt för de små pelagiska bestånden, även om avtalet mellan EU och Senegal inte beviljar tillträde.

R. De strategiska målen i Senegals nationella strategiplan 2019–2023) omfattar hållbar förvaltning och ett mer produktivt fiskeri och en övergripande ökning vad gäller marknadstillträde och konkurrenskraft för fiskerinäringen.

S. Fiskerisektorn sysselsätter över 600 000 senegaleser, vilket motsvarar omkring 17 procent av den aktiva befolkningen.

1. Europaparlamentet bekräftar att protokollet gör det möjligt att fortsätta det nära samarbetet mellan EU och Senegal för att garantera ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Senegals fiskevatten och stödja landets insatser för att utveckla den hållbara resursförvaltningen och skydda den marina biologiska mångfalden.

2. Europaparlamentet stöder EU:s strategi för att upprätthålla ett nät av avtal i regionen, i syfte att komplettera de åtgärder för att främja beståndens hållbarhet som vidtas inom de regionala fiskeriorganisationerna.

3. Europaparlamentet noterar att fångstvolymen för svart kummel sänks (från 2 000 ton till 1 750 ton) och att den ekonomiska ersättningen för sektorstöd (150 000 euro) liksom det uppskattade beloppet för de avgifter som ska betalas av fartygsägarna höjs i det nya protokollet, vilket är i linje med slutsatserna i bedömningsrapporten.

4. Europaparlamentet konstaterar att det skett en minskning av fiskemöjligheterna för djuphavstrålare (svart kummel) för att minska dödligheten, vilket är i linje med det vetenskapliga utlåtandet från Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf).

5. Europaparlamentet välkomnar att protokollet beaktar känsliga arter som fångas som bifångster. Parlamentet betonar att åtgärderna för att skydda det marina ekosystemet måste stärkas ytterligare, och betonar den viktiga roll som utbildade vetenskapliga observatörer spelar för övervakningen av bifångster.

6. Europaparlamentet betonar att avtalet innehåller ett kapitel om vetenskapligt samarbete i syfte att säkerställa bättre övervakning av tillståndet för de marina biologiska resurserna i senegalesiska vatten. Parlamentet noterar svårigheterna att utöva vetenskaplig kontroll över nyttjandet av bottenlevande djuphavsarter, och framhåller att utvärderingen även måste beakta trycket från fiskeflottor tillhörande tredjeländer som fiskar i andra kuststaters fiskevatten (Mauretanien, Marocko, Guinea-Bissau och Gambia), med tanke på att de fiskemöjligheter som är tillgängliga för EU:s fartyg i senegalesiska fiskevatten är relativt begränsade.

7. Europaparlamentet anser att tillträde till överskotten i Senegals fiskevatten endast kan garanteras om man känner till den sammanlagda fiskeansträngningen – inbegripet senegalesiska och tredjeländers flottor – och uppmanar kommissionen att se till att kapitlet om transparens tillämpas inom ramen för det innevarande protokollet, liksom i samband med förhandlingarna inom de behöriga regionala fiskeriorganisationerna.

8. Europaparlamentet noterar möjligheten att se över fiskemöjligheterna och tillåta experimentellt fiske i de senegalesiska fiskezonerna. Parlamentet välkomnar villkoren i protokollet beträffande hållbarhet och efterlevnad av vetenskapliga rekommendationer, och uppmanar kommissionen att hålla parlamentet informerat om sådana ändringar skulle godkännas av den gemensamma kommittén. Parlamentet välkomnar att fångstövervakning har inkluderats genom det elektroniska anmälningssystemet, och uppmanar kommissionen att se till att systemet blir färdigt att tas i bruk så snart som möjligt.

9. Europaparlamentet välkomnar att det har antagits nya tekniska åtgärder för att minska oavsiktliga fångster av skyddade arter (sjöfåglar, sköldpaddor, hajar och marina däggdjur), och uppmanar eftertryckligen kommissionen att övervaka antagandet av de nödvändiga åtgärderna för att förbättra fiskeredskapens selektivitet i linje med de vetenskapliga rekommendationerna och de regionala fiskeriorganisationernas bestämmelser.

10. Europaparlamentet understryker att avtalet inrättar en rättslig ram för samarbete beträffande övervakning och bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), och välkomnar att Senegal 2017 ratificerade FAO:s avtal om hamnstatsåtgärder, vilket var ett viktigt steg med tanke på hur betydelsefull Dakars hamn är för landningen av fiskeriprodukter som fångats i olika områden i delregionen av fartyg som för olika tredjeländers flagg.

11. Europaparlamentet förordar att senegalesiskt manskap mönstrar på EU:s fartyg, och betonar de goda resultat som uppnåddes i samband med genomförandet av det föregående protokollet. Parlamentet välkomnar att Senegal har ratificerat ILO:s konvention nr 188 om arbete ombord på fiskefartyg och uppmanar de senegalesiska myndigheterna att genomföra konventionens bestämmelser. Kommissionen uppmanas att vid mötena i den gemensamma kommittén regelbundet utvärdera hur den tillämpas i praktiken, i synnerhet beträffande arbetsförhållanden och löner, två faktorer som det även hänvisas till i protokollet.

12. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna kan spela en viktig roll för och delta aktivt i kapacitetsuppbyggnads- och utbildningsinsatserna, i avsikt att uppnå detta mål.

13. I syfte att garantera att de mål avseende sektorstöd som anges i artikel 5 uppnås och utan att detta påverkar annan verksamhet, rekommenderar Europaparlamentet följande prioriterade och strategiska åtgärder:

 Förbättrad uppföljning, kontroll och övervakning genom en snabb modernisering av centrumet för fiskerikontroll, dvs. behovet av att uppdatera programvaran för spårning av fartyg i Senegals fiskezon via satellit (bl.a. via VMS) under lämpliga tekniska förhållanden och av att kunna ta emot elektroniska fiskeloggböcker.

 Stöd till Senegals insatser för att bekämpa IUU-fiske genom en anordning för att kontrollera de fartyg som lägger till i hamnen i Dakar.

 Utveckling av vetenskaplig kapacitet och insamling av vetenskapliga data för att göra det möjligt för de senegalesiska myndigheterna att fatta beslut utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga bedömningar av bestånden, liksom omedelbart igångsättande av planerade oceanografiska mätningar i avsikt att stärka den vetenskapliga uppföljningen av det demersala djuphavsfisket och kunskaperna om marina och kustnära ekosystem.

 Stöd för anständiga arbetsförhållanden för samtliga yrkesfiskare och fiskerirelaterad verksamhet, särskilt för kvinnor, genom att utveckla insamlingen av data som identifierar klyftor mellan könen och genom att främja deras inflytande och förbättra deras roll och ledarskap inom fiskeri- och vattenbruksorganisationer.

 Insatser för att stödja en höjning av fiskeriprodukternas värde, genom ett övergripande program för kapacitetsstärkning för aktörerna i sektorn.

 Stöd till Senegals småskaliga kustnära fiske och kustfiskesamhällen, inbegripet skapande av sysselsättning och utveckling av fiskerirelaterad infrastruktur till stöd för icke-industriell fiskeverksamhet och till gagn för fiskerisektorns utveckling.

 Inrättande av program för grundutbildning och yrkesutbildning för vetenskapliga observatörer och manskap på fartyg (utbildning i fiskemetoder men också beträffande säkerhet ombord etc.), med särskild betoning på utbildning för unga fiskare och kvinnor som spelar en viktig roll inom saluföringen och beredningen och som är beroende av fiskerisektorn för sin utkomst och sina sysselsättningsmöjligheter.

 Utarbetande – inom ramen för den sektorsspecifika politiska stadga för utveckling av fiskeri och vattenbruk för perioden 2016–2023 som Senegal har antagit – en årlig gemensam utvärdering med partner, inbegripet EU, för att säkerställa genomförandet av de planerade sektorpolitiska reformerna.

 Ökade insatser för att förhindra att det uppstår förseningar i genomförandet av sektorstödet på grund av svårigheter från Senegals sida att införa de administrativa mekanismer som behövs för att utnyttja medlen.

 Säkerställande av bättre synlighet för de åtgärder som finansieras av EU och främjande av åtgärder för att fiskesamhällena och det civila samhället verkligen ska förstå hur protokollet konkret bidrar till sektorns utveckling.

 Stärkande av åtgärderna för att uppmuntra unga människor att ägna sig åt fiske.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en övergripande studie om effekterna av EU:s bilaterala fiskeavtal och, inte minst, om vilka fördelar sektorstödet och EU-flottans verksamhet i tredjeländers fiskevatten medför för de lokala ekonomierna (utveckling av ett hållbart fiske, lokal sysselsättning, infrastruktur, sociala förbättringar etc.) och att anta en enhetlig och konsekvent strategi för alla västafrikanska länder.

15. Europaparlamentet ser med oro på det ökande antalet fiskmjöls- och fiskoljeanläggningar längs den västafrikanska kusten, som använder små pelagiska bestånd som fiskats av utländska flottor (dock ej EU-flottor) i senegalesiska vatten och även i angränsande länders vatten. Parlamentet kritiserar i detta avseende att detta strider mot hållbarhetstanken vad gäller att förse lokalbefolkningen med värdefulla proteinresurser.

16. Om fiskeverksamheten, på grundval av välmotiverade vetenskapliga utlåtanden, skulle avbrytas eller beläggas med restriktioner i syfte att värna beståndens hållbarhet anser Europaparlamentet att det är det lokala fiskets behov som i första hand bör tillgodoses.

17. Europaparlamentet uppskattar de insatser som gjorts på EU-nivå vad gäller transparens i de nu tillgängliga protokollstexterna och texterna från de gemensamma vetenskapliga kommittéerna. Parlamentet betonar behovet av att öka transparensen och kustsamhällenas deltagande i förvaltningen av sektorstödet. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla regelbundna offentliga rapporter om användningen av sektorstödet, och att översända slutsatserna från mötena i den gemensamma kommittén och resultaten av dess årliga utvärderingar till parlamentet. Kommissionen uppmanas att underlätta för parlamentets representanter att delta som observatörer vid mötena i den gemensamma kommittén och att stärka de senegalesiska fiskesammanslutningarnas och fiskesamhällenas deltagande. Parlamentet betonar att Senegals regering måste säkerställa transparens vad gäller fiskepartnerskapen med andra länder.

18. Europaparlamentet rekommenderar att berörda aktörer deltar i utarbetandet, genomförandet, kontrollen och utvärderingen av de operativa programmen genom att de lokala fiskesamhällena involveras och hörs i enlighet med senegalesisk lag.

19. Europaparlamentet efterlyser större klarhet och harmonisering vad gäller rapporteringen i marina skyddsområden och förespråkar att det ska antas en holistisk förvaltningsplan som fastställer rollfördelningen och anger vilket organ som bär ansvaret för den övergripande samordningen av förvaltningsverksamheten.

20. Europaparlamentet noterar att länder som saknar kust, t.ex. Mali, är beroende av exporten av fiskeriprodukter från Senegal, som står för över 40 procent av deras import av fiskeriprodukter. Parlamentet noterar att exporten från Senegal bidrar till näringsförsörjningen i länder som saknar kust.

21. Europaparlamentet noterar att mer än en femtedel av Senegals export går till länder som saknar kust, i synnerhet till Mali, Burkina Faso och Niger, och att den bidrar till den ekonomiska integrationen av den afrikanska kontinenten.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Senegal.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING (2.6.2020)

<CommissionInt>till fiskeriutskottet</CommissionInt>


<Titre>över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen</Titre>

<DocRef>(2019/0226M(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Beata Kempa</Depute>

 

 

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar att den referensfångstmängd som anges i det nya protokollet utgör en minskning jämfört med det tidigare protokollet, med tanke på det överfiske som bedrivs. Parlamentet understryker dock att det fortfarande är viktigt att övervaka fiskbestånden noggrant.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Republiken Senegal att lämna mer exakta uppgifter om hur de olika fiskeavtalen i den berörda exklusiva ekonomiska zonen sammantaget påverkar fiskbestånden och den marina biologiska mångfalden.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla mer information om utvecklingen för fiskmjölsproduktionen i regionen och hur denna påverkar det lokala fiskets ekonomi.

4. Europaparlamentet rekommenderar att man upprättar regler för den regionala förvaltningen av små pelagiska bestånd. Parlamentet rekommenderar gemensamma sådana regler för Senegal och dess grannländer.

5. Europaparlamentet håller fast vid att protokollet bör anpassas efter Republiken Senegals behov och prioriteringar och rekommenderar i detta sammanhang att protokollets sektorsstödkomponent inriktas på följande prioriteringar:

(a) att öka övervakningen och kontrollen av fisket och därigenom förebygga olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, med särskilt beaktande av fullgörandet av flaggstatsskyldigheter och genomförandet av sjöfartsavtal,

(b) att främja en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser genom att stödja det lokala småskaliga fisket och stärka kvinnornas och ungdomarnas ställning, eftersom kvinnorna spelar en viktig roll i saluföringen och beredningen,

(c) att främja ekonomisk utveckling på det lokala planet och stärka kustsamhällen som är beroende av marina resurser och extremt påverkade av klimatförändringar genom att göra de lokala aktörerna mer motståndskraftiga mot effekterna av klimatförändringar och kusterosion,

(d) att öka den vetenskapliga kunskapen i regionen genom att utbilda vetenskapliga observatörer och låta lokala forskare resa ombord på fartyg som är verksamma inom detta område,

(e) att främja åtgärder för att skydda och återställa marina och kustnära ekosystem, inbegripet mangroveskogar, som fungerar som uppväxtområde för marint liv och är en hållbar och naturlig lösning för lagring av koldioxid och dessutom ekologiskt motståndskraftiga mot klimatförändringar,

(f) att stödja insatser för att samla in skräp och fiskeutrustning och för att komma till rätta med källor till föroreningar från lokala aktörer i syfte att bevara de marina ekosystemens rikedom.

6. Europaparlamentet noterar att fiskeriverksamheten bidrar till att skapa arbetstillfällen i kustsamhällen, minska arbetslösheten och underlätta tillgången till anständigt arbete.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det civila samhället och lokala fiskesamhällen deltar i genomförandet av protokollet och i att fastställa vilka initiativ som ska genomföras genom sektorsstöd.

8. Europaparlamentet noterar att inlandsstater som Mali importerar över 40 % av sin fisk från Senegal och är beroende av Senegals fiskexport. Parlamentet noterar att den senegalesiska exporten bidrar till inlandsstaters näringsförsörjning.

9.  Europaparlamentet noterar att över en femtedel av den senegalesiska exporten går till inlandsstater, främst Mali, Burkina Faso och Niger, och att den bidrar till den afrikanska kontinentens ekonomiska integration.

10. Europaparlamentet efterlyser insyn i användningen av EU:s sektorsstöd för att möjliggöra bättre övervakning och förbättrade kopplingar till andra EU- och givarinsatser som finansieras inom fiskerisektorn, främst i syfte att förhindra överlappning och för att säkerställa att allmänheten får information om finansieringsmöjligheterna för olika projekt. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att regelbundet presentera offentliga rapporter om hur sektorsstödet används.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

Referensnummer

2019/0226M(NLE)

Ansvarigt utskott

 

PECH

 

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

13.2.2020

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Beata Kempa

16.12.2019

Behandling i utskott

18.2.2020

 

 

 

Antagande

29.5.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Barry Andrews, Frances Fitzgerald

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Frances Fitzgerald, Christian Sagartz, Tomas Tobé

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

Renew

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews

ID

Gianna Gancia

Verts/ALE

Erik Marquardt, Michèle Rivasi

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

 

1

-

Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

3

0

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 


 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

1.10.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] Antagna texter, P9_TA(0000)0000.

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

[3] EUT C 58, 15.2.2018, s. 93.

Senaste uppdatering: 28 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy