Διαδικασία : 2020/0002(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0185/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0185/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2020 - 26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0296

<Date>{08/10/2020}8.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0185/2020</NoDocSe>
PDF 224kWORD 77k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2020-2026)</Titre>

<DocRef>(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Επιτροπή Αλιείας</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Caroline Roose</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2020-2026)

(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

 

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05243/2020),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και του πρωτόκολλου εφαρμογής της (2020-2026) (05246/2020),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9 0073/2020),

 έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ... σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ανάπτυξης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0185/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε νέα συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών και πρωτόκολλο για την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας για περίοδο έξι ετών (2020-2026). Η προηγούμενη συμφωνία που ίσχυε μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών υπεγράφη και τέθηκε σε ισχύ το 2007 και παρατάθηκε σιωπηρά έκτοτε. Το τελευταίο πρωτόκολλο εφαρμογής κάλυπτε περίοδο 6 ετών, μεταξύ του Ιανουαρίου 2014 και του Ιανουαρίου 2020.

Η συμφωνία θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης στα ύδατα των Σεϋχελλών. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής αλιευτικών δικαιωμάτων, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη στις Σεϋχέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Σεϋχέλλες συμφώνησαν επίσης επί ενός συνόλου μηχανισμών και κανόνων για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας, ιδίως μέσω της βελτίωσης των αλιευτικών ελέγχων, της συλλογής δεδομένων, της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) ή ακόμη μέσω της συνεργασίας στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, των οποίων η ΕΕ και οι Σεϋχέλλες είναι μέλη.

Από οικονομική άποψη, η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη αλιευτική συμφωνία της ΕΕ σε ισχύ, και την σημαντικότερη στον Ινδικό Ωκεανό.

Περιεχόμενο της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της κοινής αλιευτικής πολιτικής από το 2014 και τους κανόνες για τις ΣΣΒΑ, η νέα συμφωνία και το συνοδευτικό πρωτόκολλο τονίζουν την ανάγκη σεβασμού των αρχών της βιωσιμότητας για την αλίευση του πλεονάσματος και μόνο, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

 

Αλιευτικές δυνατότητες

Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών αφορά την αλιεία τόνου. Χορηγεί αλιευτικά δικαιώματα σε ευρωπαϊκά σκάφη που αλιεύουν κυρίως τα διάφορα είδη τόνου που βρίσκονται στα ύδατα των Σεϋχελλών.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για 40 θυνναλιευτικά γρι-γρι (όσα και το προηγούμενο πρωτόκολλο), 8 παραγαδιάρικα σκάφη επιφανείας (2 σκάφη περισσότερα από το προηγούμενο πρωτόκολλο) και σκάφη υποστήριξης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα της Επιτροπής Τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC).

Σύμφωνα με την εκ των υστέρων/εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων για τη συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών, το μέσο ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 69 % για τα γρι-γρι και 7 % για τα παραγαδιάρικα σκάφη επιφανείας.

 

Χρηματοδοτική στήριξη

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κατανεμημένα σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους και 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Σεϋχελλών.

Η συμφωνία προβλέπει τομεακή στήριξη για τη συμπερίληψη μέτρων για τη στήριξη και τη διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής κλίμακας και της υδατοκαλλιέργειας, για την υγειονομική διαχείριση και τη διαχείριση ποιότητας, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), για την προαγωγή της επιστημονικής ικανότητας σε σχέση με τα δεδομένα επί των αλιευμάτων και την ενίσχυση των υποδομών.

Τα σκάφη που αλιεύουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας οφείλουν να καταβάλουν τέλος 80 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων, κατά τα πρώτα 2 έτη του πρωτοκόλλου, και στη συνέχεια 85 ευρώ κατά τα επόμενα 4 έτη. Η εν λόγω συνεισφορά από τους ιδιοκτήτες σκαφών εκτιμάται σε 26,4 εκατομμύρια ευρώ για τα 6 έτη διάρκειας του πρωτοκόλλου.

 

Τομέας αλιείας και πόροι στις Σεϋχέλλες και τον Ινδικό Ωκεανό

Ο τομέας της αλιείας των Σεϋχελλών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο της οικονομίας των Σεϋχελλών, σχεδόν 90 % των εξαγωγών της, και διαδραματίζει βασικό ρόλο για την επισιτιστική ασφάλεια των Σεϋχελλών. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της αλιείας των Σεϋχελλών είναι ότι αλιεύει επίσης και μεταναστευτικά είδη όπως ο τόνος, που αποτελούν στόχο των ευρωπαϊκών σκαφών.

Οι αλιευτικές ζώνες των Σεϋχελλών είναι πλούσιες σε βιομάζα. Ειδικότερα, διασχίζονται από τις μεταναστευτικές διαδρομές μεγάλων πελαγικών ειδών, όπως ο τριαντάφυλλος τόνος, ο κιτρινόπτερος τόνος και ο μεγαλόφθαλμος τόνος. Ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα στον Ινδικό Ωκεανό που πραγματοποιήθηκαν από την IOTC καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα αποθέματα τριαντάφυλλου και μεγαλόφθαλμου τόνου είναι ικανοποιητικά, εδώ και χρόνια, τα αποθέματα κιτρινόπτερου τόνου βρίσκονται σε στάθμη κινδύνου, διότι υπεραλιεύεται.

Ήδη από το 2015, η επιστημονική επιτροπή της IOTC συνέστησε τη μείωση των αλιευμάτων κατά 20 % για τον κιτρινόπτερο τόνο. Η σύσταση αυτή, η οποία ανανεώθηκε το 2018, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Ο τομέας της αλιείας, μεταξύ άλλων μέσω του ξένου στόλου, είναι επίσης σημαντικός παράγοντας απασχόλησης στις Σεϋχέλλες, ιδίως μέσω της ναυτολόγησης ναυτικών ή της βιομηχανίας μεταποίησης.

 

Συμπέρασμα και συστάσεις

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ευρωπαϊκός στόλος που επιτρέπεται να αλιεύει στα ύδατα των Σεϋχελλών τηρεί τους στόχους της αειφορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας και δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά σκάφη μπορούν να αλιεύουν μόνο το πλεόνασμα, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Είναι ζωτικής σημασίας η συμφωνία αυτή να είναι συμβατή και να συμβάλλει στα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν ληφθεί ιδίως από την IOTC. Επομένως, είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι αμφότερα τα μέρη προτίθενται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με την IOTC.

Η συμφωνία προωθεί επίσης την ενισχυμένη οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών, η οποία πρέπει να εκδηλώνεται ιδίως στην επίτευξη του στόχου της υπεύθυνης αλιείας και στη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό χρησιμοποίησης της συμφωνίας και την κατάσταση ορισμένων αποθεμάτων, είναι λυπηρό ότι δεν μειώθηκε ο αριθμός των σκαφών με άδεια. Η μη μείωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας στην περιοχή, με καταστροφικές συνέπειες. Επίσης, είναι αναγκαίο να ασκήσει η Επιτροπή πίεση για την έγκριση νέων μέτρων διατήρησης για τον κιτρινόπτερο τόνο.

Πρέπει να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, προκειμένου να περιοριστούν σημαντικά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και η αλίευση ιχθυδίων. Το γεγονός ότι η συμφωνία λαμβάνει υπόψη της τα μέτρα της IOTC για τον περιορισμό του αριθμού των σκαφών υποστήριξης και τις διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) είναι θετικό, αλλά δεν επαρκεί από μόνο του για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις των FAD στους αλιευτικούς πόρους και στη θαλάσσια ρύπανση. Απαιτείται ισχυρή δράση για τη μείωση του αριθμού των FAD και των σκαφών υποστήριξης.

Τα αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό επομένως, η συμφωνία να συμβάλλει στη βελτίωση της συλλογής, ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν αλιεύματα και την κατάσταση των αποθεμάτων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αλιείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα που θεσπίστηκε από τη συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών να θέσει σε εφαρμογή τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων σε ευρωπαϊκά σκάφη συνιστά ένα πολύ θετικό βήμα. Η δέσμευση των Σεϋχελλών, όπως προβλέπεται στη συμφωνία, να δημοσιεύονται όλες οι αλιευτικές συμφωνίες και οι άδειες που χορηγούνται σε σκάφη που δεν είναι ιδιοκτησίας Σεϋχελλών, καθώς και η ρήτρα με την οποία διασφαλίζεται ότι τα άλλα ξένα σκάφη δεν απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους από τα ευρωπαϊκά σκάφη, μπορεί επίσης να επιτρέψει τη βελτίωση των προτύπων για το σύνολο του ξένου στόλου που βρίσκεται στα ύδατα των Σεϋχελλών. Είναι σημαντικό, ένα μη ευκαταφρόνητο μέρος της τομεακής στήριξης που προβλέπεται από τη συμφωνία να κατευθύνεται προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων των Σεϋχελλών να ελέγχουν και να καταπολεμούν την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία.

Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να ωφελήσει τον τομέα της αλιείας των Σεϋχελλών, και ιδίως την αλιεία μικρής κλίμακας. Η τομεακή στήριξη πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένη και να χρηματοδοτεί μόνο μέτρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής αλιείας, στη χρηστή διαχείριση της αλιείας και στην ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της κατάρτισης των ναυτικών των Σεϋχελλών, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές της ασφάλειας επί του σκάφους. Σημαντικό βήμα για τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη αποτελεί η δημοσίευση ολόκληρων των καταλόγων των έργων που χρηματοδοτούνται από την τομεακή στήριξη και των επισκέψεων από τους παρατηρητές. Θα ήταν επίσης επιθυμητό να συμμετέχει ο τομέας της αλιείας των Σεϋχελλών, με όλη την πολυμορφία του, στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, τόσο για τις αλιευτικές δυνατότητες όσο και για την τομεακή στήριξη.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άμεση και πλήρη πληροφόρηση, σε όλες τις φάσεις, των διαδικασιών των σχετικών με τη συμφωνία, το Πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του. Επιπλέον, η εισηγήτρια θα ήθελε να επισημάνει ότι η σχεδόν συστηματική χρήση της προσωρινής εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών πριν από την έγκριση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο αντίκειται στις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για την καλή νομοθέτηση και υπονομεύει τη δημοκρατική ποιότητα της ΕΕ στο σύνολό της.

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (6.5.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Αλιείας</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2020-2026)</Titre>

<DocRef>(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Λευτέρης Χριστοφόρου</Depute>

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας[1] μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η Ένωση») και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών τέθηκε σε ισχύ στις 2 Νοεμβρίου 2007. Το εξαετές πρωτόκολλο εφαρμογής της συμφωνίας[2] τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου 2014 και έληξε στις 17 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για τη σύναψη νέας συμφωνίας και πρωτοκόλλου εφαρμογής της, που μονογραφήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2019.

Η διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης έναντι των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και λαμβάνει ιδίως υπόψη τους στόχους της Ένωσης σχετικά με τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα συμφωνία λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής[3].

Το νέο πρωτόκολλο παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης της Αλιείας Τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC). Ο στόχος είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση και στη Δημοκρατία των Σεϋχελλών να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και στον Ινδικό Ωκεανό και να συμβάλει στην προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στον τομέα της αλιείας.

Στο νέο αυτό πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προηγούμενης συμφωνίας και του πρωτοκόλλου (2014-2020), καθώς και της αξιολόγησης των προοπτικών σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέας συμφωνίας και πρωτοκόλλου. Αμφότερες οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

α) 40 θυνναλιευτικά γρι-γρι·

β) 8 παραγαδιάρικα επιφανείας·

γ) σκάφη υποστήριξης σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα της IOTC.

Το πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής εφαρμογής του, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της Ένωσης ανέρχεται σε 5 300 000 EUR, με βάση:

α) ένα ετήσιο ποσό για πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών ύψους 2 500 000 EUR, που αντιστοιχεί σε βάρος αναφοράς, για άκρως μεταναστευτικά είδη, 50 000 τόνων ετησίως·

β) ποσό 2 800 000 EUR για τη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής στις Σεϋχέλλες. Η στήριξη αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους του ολοκληρωμένου σχεδίου για την αλιεία των Σεϋχελλών (Seychelles’ Fisheries Comprehensive Plan).

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του αποθεματικού για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ στις αρχές του έτους[4].

Η νέα συμφωνία ορίζει τη σύσταση μικτής επιτροπής επιφορτισμένης με την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της. Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που θεσπίζει η μικτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί βάσει της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Έγγραφα αναφοράς

05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

9.3.2020

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Λευτέρης Χριστοφόρου

28.1.2020

Εξέταση στην επιτροπή

2.3.2020

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

4.5.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ιωάννης Λαγός, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Πέτρος Κόκκαλης

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Ιωάννης Λαγός

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

 

1

-

ID

Hélène Laporte

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


29.5.2020

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Pierre Karleskind

Πρόεδρο

της Επιτροπής Αλιείας

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: <Titre>Γνωμοδότηση σχετικά με τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών</Titre> <DocRef>(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002(NLE))</DocRef>

Αξιότιμε κύριε Karleskind,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Ανάπτυξης ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαΐου 2020, αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαΐου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Tomas Tobé


 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Έγγραφα αναφοράς

05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

9.3.2020

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Λευτέρης Χριστοφόρου

28.1.2020

Εξέταση στην επιτροπή

2.3.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ιωάννης Λαγός, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Πέτρος Κόκκαλης

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Ιωάννης Λαγός

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

 

1

-

ID

Hélène Laporte

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Έγγραφα αναφοράς

05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

26.2.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

9.3.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

9.3.2020

BUDG

9.3.2020

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Caroline Roose

4.2.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.2.2020

18.5.2020

25.5.2020

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

Ημερομηνία κατάθεσης

8.10.2020

 

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

21

+

ECR

Bert-Jan RUISSEN, Ruža TOMAŠIĆ

ID

Valentino GRANT, Rosanna CONTE

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Θεόδωρος Ζαγοράκης

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Predrag Fred MATIĆ, Manuel PIZARRO

 

2

-

GUE/NGL

Manuel BOMBARD

ID

France JAMET

 

4

0

ID

João FERREIRA

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1] ΕΕ L 290 της 20.10.2006, σ. 2.

[2] ΕΕ L 4 της 9.1.2014, σ. 3.

[3] ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

[4] Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου