ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

8.10.2020 - (05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)) - ***

Výbor pre rybárstvo
Spravodajkyňa: Caroline Roose

Postup : 2020/0002(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0185/2020
Predkladané texty :
A9-0185/2020
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

 

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05243/2020),

 so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou (05246/2020),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0073/2020),

 so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...[1] o návrhu rozhodnutia,

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

 so zreteľom na list Výboru pre rozvoj,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0185/2020),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody a protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Seychelskej republiky.


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska únia podpísala so Seychelskou republikou novú dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokol, ktorým sa táto dohoda vykonáva, na obdobie šiestich rokov (2020 – 2026). Predchádzajúca platná dohoda medzi EÚ a Seychelami bola podpísaná a nadobudla platnosť v roku 2007 a automaticky sa doteraz predlžovala. Posledný vykonávací protokol pokrýval obdobie šesť rokov od januára 2014 do januára 2020.

V dohode sa stanovujú pravidlá upravujúce prístup rybárskych plavidiel Únie do seychelských vôd. Výmenou za rybolovné práva poskytuje EÚ Seychelám finančnú a technickú podporu. Európska únia a Seychely sa tiež dohodli na súbore mechanizmov a pravidiel, ktoré majú podporiť udržateľný rybolov, najmä prostredníctvom zlepšenia kontroly rybolovu, zberu údajov, boja proti NNN (nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému) rybolovu alebo spolupráce v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva, ktorých členmi sú EÚ a Seychely.

Z finančného hľadiska predstavuje dohoda medzi EÚ a Seychelami piatu najväčšiu platnú dohodu o rybolove v EÚ a najdôležitejšiu dohodu v Indickom oceáne.

Obsah dohody a protokolu

V súlade s prioritami spoločnej rybárskej politiky od roku 2014 a pravidlami týkajúcimi sa dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva sa v novej dohode a v sprievodnom protokole zdôrazňuje potreba dodržiavať zásady udržateľnosti, loviť iba prebytok vypočítaný na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

 

Rybolovné možnosti

Dohoda medzi EÚ a Seychelami je dohoda o love tuniakov. Udeľuje práva na rybolov európskym plavidlám, ktoré sa zameriavajú najmä na rôzne druhy tuniaka vyskytujúce sa v seychelských vodách.

V novom protokole sa stanovujú rybolovné možnosti pre 40 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou (počet plavidiel zostáva v porovnaní s predchádzajúcim protokolom rovnaký), 8 plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine (2 plavidlá naviac v porovnaní s predchádzajúcim protokolom) a podporné plavidlá v súlade s príslušnými rezolúciami IOTC (Komisia pre tuniaky z Indického oceánu).

Podľa hodnotenia vplyvu ex post/ex ante týkajúceho sa dohody medzi EÚ a Seychelami bola priemerná miera využitia dohody v prípade plavidiel na lov vakovou sieťou 69 % a v prípade plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine 7 %.

 

Finančná podpora

Finančný príspevok Európskej únie predstavuje 5,3 milióna EUR ročne. Z tejto sumy je 2,5 milióna EUR určených na prístup k rybolovným zdrojom a 2,8 milióna EUR na rozvoj sektorovej politiky rybolovu Seychel.

V dohode sa stanovuje, že sektorová podpora má obsahovať opatrenia na podporu a riadenie rybárstva vrátane drobného rybolovu a akvakultúry, na riadenie otázok zdravia a kvality, na monitorovanie, kontrolu a monitorovanie rybolovu a na boj proti NNN rybolovu, na podporu vedeckých kapacít, najmä v súvislosti s údajmi o úlovkoch a na posilnenie infraštruktúry.

Plavidlá, ktoré uskutočňujú rybolov v súlade s touto dohodou, musia zaplatiť poplatok 80 EUR za tonu rýb ulovených počas prvých dvoch rokov platnosti protokolu a nasledujúce štyri roky platia 85 EUR. Odhaduje sa, že tento príspevok majiteľov lodí dosiahne v priebehu šiestich rokov platnosti protokolu 26,4 milióna EUR.

 

Sektor rybolovu a zdroje na Seychelách a v Indickom oceáne

Odvetvie rybárstva na Seychelách je veľmi dobre rozvinuté. Predstavuje významnú časť ekonomiky Seychel, takmer 90 % jej vývozu, a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potravín na Seychelách. Jednou z osobitných vlastností seychelského odvetvia rybolovu je, že loví aj sťahovavé druhy, ako je tuniak, na ktoré sa zameriavajú európske plavidlá.

Seychelské rybolovné zóny sú bohaté na biomasu. Pretínajú ich najmä migračné trasy veľkých pelagických druhov, ako sú tuniak pruhovaný, tuniak žltoplutvý a tuniak okatý. Zatiaľ čo v hodnoteniach populácií v Indickom oceáne, ktoré vykonala IOTC, sa dospelo k záveru, že populácie tuniaka pruhovaného a tuniaka okatého sú v dobrom stave, v prípade tuniaka žltoplutvého, ktorý je nadmerne lovený, sa pred niekoľkými rokmi dosiahol stav pohotovosti.

V roku 2015 Vedecká komisia IOTC odporučila znížiť úlovky tuniaka žltoplutvého o 20 %. Toto odporúčanie, ktoré bolo obnovené v roku 2018, nebolo vykonané.

Odvetvie rybolovu je tiež vďaka zahraničnej flotile významným poskytovateľom pracovných miest na Seychelách, najmä prostredníctvom najímania námorníkov alebo v spracovateľskom priemysle.

 

Záver a odporúčania

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou musí zabezpečiť, aby európska flotila oprávnená loviť v seychelských vodách dodržiavala ciele trvalej udržateľnosti a ochrany životného prostredia a nemala negatívny vplyv na morskú biodiverzitu. To znamená, že európske plavidlá môžu loviť iba nadbytok, ktorý sa vypočíta na základe najlepších možných vedeckých odporúčaní. Je mimoriadne dôležité, aby bola táto dohoda zlučiteľná s opatreniami v oblasti ochrany a riadenia, ktoré zaviedla najmä IOTC, a aby k nim prispievala. V tejto súvislosti je veľmi vítané, že obidve strany majú v úmysle posilniť svoju spoluprácu v rámci IOTC.

Dohoda podporuje aj posilnenú hospodársku, finančnú, technickú a vedeckú spoluprácu medzi EÚ a Seychelami, ktorá sa musí prejaviť najmä v cieli dosiahnuť trvalo udržateľný rybolov a racionálne využívanie rybolovných zdrojov.

Vzhľadom na mieru využitia dohody a stav niektorých populácií je poľutovaniahodné, že počet oprávnených plavidiel nebol znížený. Ak nebude počet plavidiel znížený, mohlo by to viesť k zvýšeniu rybolovnej kapacity v regióne, čo by malo katastrofálne následky. Je tiež potrebné, aby Komisia presadzovala prijatie nových opatrení na ochranu tuniaka žltoplutvého.

Je potrebné zlepšiť selektivitu s cieľom výrazne obmedziť vedľajšie úlovky a úlovky rybej mlade. Zohľadnenie opatrení IOTC, ktorých cieľom je obmedzenie počtu podporných plavidiel a zariadení na zhlukovanie rýb (FAD), je chvályhodné, ale nebude stačiť na obmedzenie negatívneho vplyvu zariadení FAD na rybolovné zdroje a znečistenie mora. Je potrebné prijať dôrazné opatrenia na zníženie počtu zariadení FAD a podporných plavidiel.

Základným predpokladom udržateľného riadenia rybolovu sú spoľahlivé a presné údaje. Je preto dôležité, aby dohoda prispela k zlepšeniu zberu, zdieľaniu a spracovaniu údajov vrátane údajov týkajúcich sa úlovkov a populácií. Monitorovanie a kontrola rybolovu má rozhodujúci význam pre zabezpečenie uplatňovania pravidiel. V tejto súvislosti je veľmi pozitívnym krokom možnosť zavedenia spoločných inšpekcií európskych plavidiel prostredníctvom dohody medzi EÚ a Seychelami. Záväzok Seychel, ktorý bol ustanovený v dohode a ktorým je zverejňovať všetky dohody o rybolove a licencie udelené plavidlám, ktoré sa neplavia pod vlajkou Seychel, ako aj doložka, ktorou sa zabezpečuje, aby iné zahraničné plavidlá nemali výhodnejšie podmienky ako európske plavidlá, sa takisto môžu použiť na zvýšenie štandardov pre celé zahraničné loďstvo, ktoré pôsobí v seychelských vodách. Je dôležité, aby významná časť sektorovej podpory stanovenej v dohode smerovala k posilneniu seychelských kapacít kontroly v oblasti boja proti NNN rybolovu.

Dohoda by mala byť prospešná aj pre seychelský sektor rybolovu, najmä jeho zložku drobného rybolovu. Odvetvová podpora musí byť cielenejšia a musí financovať len tie opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju miestneho rybolovu, dobrému riadeniu rybolovu a k posilneniu monitorovania, kontroly a dohľadu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať posilneniu odbornej prípravy seychelských námorníkov, najmä pokiaľ ide o aspekty bezpečnosti na palube. Zverejňovanie úplných zoznamov projektov financovaných z odvetvovej podpory a návštev pozorovateľov by boli dôležitým krokom smerom k väčšej transparentnosti a dôvere. Bolo by tiež žiaduce, aby sa seychelský sektor rybolovu v celej svojej rozmanitosti zapojil do rokovaní o dohode, tak o rybolovných možnostiach, ako aj o sektorovej podpore.

Na záver spravodajkyňa zdôrazňuje, že Parlament musí byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný o postupoch týkajúcich sa dohody, jej protokolu a prípadne jej obnovenia. Spravodajkyňa by navyše chcela zdôrazniť, že takmer systematická prax predbežného uplatňovania medzinárodných dohôd predtým, ako Parlament môže dohodu schváliť, je v rozpore so zásadami Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva a oslabuje demokratickú integritu EÚ ako celku.


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (6.5.2020)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026)

(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lefteris Christoforou

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva[2] medzi Európskou úniou (ďalej len „Únia“) a Seychelskou republikou nadobudla platnosť 2. novembra 2007. Šesťročný vykonávací protokol[3] nadobudol platnosť 18. januára 2014 a jeho platnosť uplynula 17. januára 2020. Komisia rokovala s vládou Seychelskej republiky o uzavretí novej dohody a jej vykonávacieho protokolu a oba dokumenty boli parafované 22. októbra 2019.

Rokovanie o novej dohode so Seychelskou republikou je súčasťou vonkajšej činnosti Únie vo vzťahu k africkým, karibským a tichomorským krajinám (AKT) a zohľadňujú sa v ňom predovšetkým ciele Únie v oblasti dodržiavania demokratických zásad a ľudských práv. V novej dohode sa zohľadňujú priority zreformovanej spoločnej rybárskej politiky[4].

Nový protokol poskytuje plavidlám Únie rybolovné možnosti v seychelskej rybolovnej zóne na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC). Cieľom je umožniť Únii a Seychelskej republike, aby užšie spolupracovali na presadzovaní zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Seychelskej republiky a v Indickom oceáne, a prispievať k podpore dôstojných pracovných podmienok v odvetví rybárstva.

V tomto novom protokole sa zohľadňujú výsledky hodnotenia predchádzajúcej dohody a protokolu (2014 – 2020) a perspektívneho posúdenia vhodnosti uzavrieť novú dohodu a protokol. Obe vykonali externí odborníci.

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

a) 40 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou,

b) 8 plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami,

c) podporné plavidlá v súlade s príslušnými rezolúciami IOTC.

Protokol sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov odo dňa začatia jeho predbežného vykonávania, t. j. odo dňa jeho podpisu.

Ročný finančný príspevok EÚ predstavuje 5 300 000 EUR a pozostáva z týchto položiek:

a) ročnej sumy za prístup k rybolovným zdrojom v seychelskej rybolovnej zóne vo výške 2 500 000 EUR, pričom táto suma zodpovedá referenčnej tonáži 50 000 ton ročne pri druhoch migrujúcich na veľké vzdialenosti;

b) podpory na rozvoj odvetvovej rybárskej politiky Seychel vo výške 2 800 000 EUR ročne. Táto podpora spĺňa ciele komplexného plánu rybolovu Seychel.

Ročná suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci každoročného rozpočtového postupu vrátane riadku rezerv pre protokoly, ktoré začiatkom roka ešte neboli v platnosti[5].

Novou dohodou sa zriaďuje spoločný výbor, ktorý je zodpovedný za monitorovanie a vykonávanie dohody a jej vykonávacieho protokolu. Schvaľovaním zmien protokolu, ktoré má prijať spoločný výbor zriadený podľa dohody, by bola v mene Únie splnomocnená Komisia.

 

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026).


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

Referenčné čísla

05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

9.3.2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Lefteris Christoforou

28.1.2020

Prerokovanie vo výbore

2.3.2020

 

 

 

Dátum prijatia

4.5.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

36

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damian Boeselager, Petros Kokkalis

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

 

1

-

ID

Hélène Laporte

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

29.5.2020

 

 

LIST VÝBORU PRE ROZVOJ

Pierre Karleskind

predseda

Výbor pre rybárstvo

BRUSEL

Vec: Stanovisko k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávaciemu protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou (COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002(NLE))

Vážený pán Karleskind,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre rozvoj požiadaný o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Výbor pre rozvoj sa na schôdzi 12. mája 2020 rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Záležitosť preskúmal na uvedenej schôdzi. Na tejto schôdzi výbor ďalej rozhodol, že vyzve Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

Tomas Tobé


 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

Referenčné čísla

05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

26.2.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

PECH

9.3.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

9.3.2020

BUDG

9.3.2020

 

 

Spravodajcovia:

 dátum vymenovania

Caroline Roose

4.2.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.2.2020

18.5.2020

25.5.2020

 

Dátum prijatia

1.10.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

Dátum predloženia

8.10.2020

 


 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

 

21

+

ECR

Bert-Jan RUISSEN, Ruža TOMAŠIĆ

ID

Valentino GRANT, Rosanna CONTE

NI

Rosa D'AMATO

PPE

François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Predrag Fred MATIĆ, Manuel PIZARRO

 

2

-

GUE/NGL

Manuel BOMBARD

ID

France JAMET

 

4

0

ID

João FERREIRA

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 28. októbra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia