Procedure : 2017/0035(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0187/2020

Indgivne tekster :

A9-0187/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0364

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0187/2020</NoDocSe>
PDF 356kWORD 136k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>


<Commission>Retsudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>József Szájer</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

(COM(2017)0085 – C9-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0085),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 291, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0034/2017),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

 der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0187/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011.

(2) Forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere effektivt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Hovedelementerne i ordningen kan derfor fortsætte uændret. Den merværdi, der opnås ved forordning (EF) nr. 182/2011 hvad angår en hensigtsmæssig beslutningsproces, har imidlertid ikke været fuldt tilfredsstillende. Det forekommer derfor nødvendigt at foretage visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011. Denne ændringsretsakt sigter desuden mod at forbedre EU-borgernes bevidsthed om procedurerne i forbindelse med gennemførelsesretsakter. For at øge tilliden til EU-institutionerne og -organerne er det vigtigt ikke blot at oplyse EU-borgerne om de beslutninger, der træffes, men også forklare årsagerne til de pågældende institutioners og organers beslutninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse I de fleste tilfælde skete det i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler.

(3) I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis, navnlig i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler, har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det er som følge heraf kun et meget begrænset antal sager, der er blevet henvist til appeludvalget som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 og derfor er berørt af denne ændringsretsakt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Erfaringerne har vist, at i langt de fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget det samme som i undersøgelsesudvalget, og der blev ikke afgivet udtalelse. Appeludvalget har derfor ikke været med til at skabe klarhed om medlemsstaternes holdninger.

(4) Erfaringerne har vist, at i langt de fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget det samme som i undersøgelsesudvalget, og der blev ikke afgivet udtalelse. Appeludvalget har derfor ikke været med til at skabe klarhed om medlemsstaternes holdninger eller til at overvinde manglen på udtalelser i undersøgelsesproceduren. Forordning (EU) nr. 182/2011 fastsætter, at Kommissionen i sådanne sager kan vedtage et udkast til gennemførelsesretsakt, hvorved det overlades til Kommissionen på vegne af medlemsstaterne at fastlægge behovet for og metoden til at sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Forordning (EU) nr. 182/2011 fastsætter, at Kommissionen i sådanne sager kan vedtage et udkast til gennemførelsesretsakt, hvorved Kommissionen får skønsbeføjelser.

udgår

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse.

(6) Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse. Den Europæiske Ombudsmand har i den forbindelse i sin afgørelse i sag nr. 1582/2014 påpeget, at Kommissionen skal overholde de gældende retsregler vedrørende fristerne for godkendelse af genetisk modificerede organismer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Selv om Kommissionen har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også fuldt ud påtage sig deres ansvar i beslutningsproceduren. Det er dog ikke tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal, bl.a. fordi der er mange, der afholder sig fra at stemme eller ikke dukker op, når der stemmes.

(7) Selv om Kommissionen har kompetence til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også påtage sig et større ansvar i beslutningsproceduren. Når basisretsakten vedrører beskyttelse af sundhed eller sikkerhed for mennesker, dyr eller planter, og medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal for det udkast til gennemførelsesretsakt, der gør det muligt at tillade et produkt eller et stof, bør tilladelsen betragtes som afslået.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være et tilstrækkelig højt politisk niveau, f.eks. ministerniveau, for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges. En sådan forlængelse bør dog kun være for en kort periode.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Rådet om at fremkomme med sin holdning og sine retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

(10) Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Europa-Parlamentet og Rådet om at fremkomme med deres holdninger og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, økonomiske, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Europa-Parlamentet og Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet. De holdninger, som Europa-Parlamentet og Rådet har givet udtryk for, bør også sendes til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og til Europa-Parlamentet og Rådet efter omstændighederne uden unødig forsinkelse.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Når det viser sig vanskeligt at opnå positive udtalelser fra medlemsstaterne i forbindelse med flere lignende udkast til gennemførelsesretsakter, bør det overvejes at revidere de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen i de relevante basisretsakter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Gennemsigtigheden i forbindelse med medlemsstaternes repræsentanters stemmer i appeludvalget bør øges, og de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer bør offentliggøres.

(11) Gennemsigtigheden i forbindelse med medlemsstaternes repræsentanters stemmer i alle faser af rådgivnings- og undersøgelsesproceduren, bør øges, og de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer bør offentliggøres. Når retsakten vedrører særligt følsomme områder såsom beskyttelse af forbrugere, menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed eller beskyttelse af miljøet, bør hver medlemsstats repræsentant give en sagsspecifik detaljeret begrundelse for sine stemmer og undladelser af at stemme. Kommissionen bør også give oplysninger om udvalgenes sammensætning, herunder de tilstedeværende personer og de myndigheder og organisationer, hvortil disse personer er knyttet, samt dagsordener for møderne og de dokumenter og udkast til tekster, der drøftes.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) For at øge EU-borgernes bevidsthed om og forståelse af proceduren og øge synligheden heraf bør hver medlemsstats repræsentant give en begrundelse for sin stemme eller undladelse af at stemme eller for den pågældende repræsentants fravær.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Registrets tilgængelighed bør øges yderligere, og dets indhold bør ændres for at sikre større gennemsigtighed i beslutningsprocessen, navnlig ved at tilføje flere oplysninger om denne proces. En forbedring af registrets søgefunktioner, som gør det muligt at foretage søgninger efter politikområde, vil være et væsentligt element i den henseende.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen."

"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden eller et simpelt flertal af medlemsstaterne beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på et tilstrækkelig højt politisk niveau, f.eks. ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 3a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Rådet med henblik på en udtalelse, hvori det anfører sine synspunkter og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen ved forelæggelsen for Rådet fastsætte en kortere frist."

"3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på udtalelser, hvori de anfører deres holdninger og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, økonomiske, politiske og internationale følger af resultatet af afstemningen i appeludvalget. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Europa-Parlamentet og Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde kan Kommissionen ved forelæggelsen fastsætte en kortere frist. De holdninger, som Europa-Parlamentet og Rådet har givet udtryk for, sendes også til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og til Europa-Parlamentet og Rådet efter omstændighederne uden unødig forsinkelse."

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende stykke indsættes:

 

"4a. Som en undtagelse fra stk. 3 gælder, at hvis basisretsakten vedrører beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed, og udkastet til gennemførelsesretsakt indeholder bestemmelser om godkendelse af et produkt eller et stof, kan sådanne godkendelser kun gives, hvis afstemningen i overensstemmelse med stk. 1 resulterer i en positiv udtalelse.

 

Første afsnit berører ikke Kommissionens ret til at foreslå et ændret udkast til gennemførelsesretsakt vedrørende samme spørgsmål."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

I betragtning af det retlige pres på Kommissionen som følge af manglende godkendelse af følsomme produkter, i tilfælde hvor der ikke afgives udtalelse, giver appeludvalgets nuværende regler ikke Kommissionen noget andet valg end at vedtage gennemførelsesretsakterne. For vigtige retsakter, der kan påvirke menneskers og dyrs sundhed eller sikkerhed, bør godkendelsen kun vedtages, hvis et stort flertal af medlemsstater stemmer herfor.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b b (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  Følgende stykke indsættes:

 

"4b. Medlemsstaternes repræsentanter giver en begrundelse for deres stemme eller undladelse af at stemme i henhold til stk. 1 eller for deres eventuelle fravær fra afstemningen.

 

Når retsakten vedrører særligt følsomme områder såsom beskyttelse af forbrugere, menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed eller miljøet, giver medlemsstaternes repræsentanter en sagsspecifik og detaljeret begrundelse for deres stemme eller undladelse af at stemme."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra b</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1, litra b), affattes således:

b) dagsordener for udvalgsmøderne

"(b)  dagsordener for udvalgsmøderne, herunder udkast til tekster, der skal træffes afgørelse om, og dokumenter, der skal drøftes"

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 –nr. 3 – litra -a a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra c</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(-aa) Stk. 1, litra c), affattes således:

c) mødeprotokollerne med lister over de myndigheder og organer, hvortil de personer, som medlemsstaterne har udpeget til deres repræsentanter, er knyttet

"(c) mødeprotokollerne med lister over de personer, der er til stede på møderne, og de myndigheder og organer, hvortil de pågældende personer, som medlemsstaterne har udpeget til deres repræsentanter, er knyttet"

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra e</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"e) afstemningsresultaterne, herunder de stemmer, der er afgivet af hver medlemsstats repræsentant i appeludvalget".

"(e) afstemningsresultaterne, herunder de stemmer, der er afgivet af hver medlemsstats repræsentant, og eventuelle undladelser af at stemme, ledsaget af begrundelserne for stemmen eller undladelsen af at stemme samt begrundelserne for et fravær fra afstemningen, og, hvis retsakten vedrører særligt følsomme områder såsom beskyttelse af forbrugere, menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed eller miljøet, de ledsagende sagsspecifikke detaljerede begrundelser for stemmen eller undladelsen af at stemme"

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 3</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 3 affattes således:

3. Europa-Parlamentet og Rådet skal have adgang til oplysningerne i stk. 1 i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

"3.  Europa-Parlamentet og Rådet skal have adgang til oplysningerne i stk. 1 i overensstemmelse med gældende bestemmelser og uden unødig forsinkelse."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5. Henvisninger til samtlige dokumenter, som er nævnt i stk.

1, litra a)-g), samt oplysningerne i stk. 1, litra h),  offentliggøres i et register."

"5. Samtlige dokumenter og oplysninger, som er nævnt i stk. 1, offentliggøres i et register."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende stykke tilføjes:

 

"5a. Registrets søgefunktioner skal gøre det muligt at foretage søgninger efter politikområde."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

"Artikel 11

Europa-Parlamentets og Rådets ret til indsigelse

Europa-Parlamentets og Rådets ret til indsigelse

Er en basisretsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, kan Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver tid tilkendegive over for Kommissionen, at et udkast til gennemførelsesretsakt efter deres opfattelse overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten. I et sådant tilfælde reviderer Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt under hensyntagen til de udtrykte holdninger og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt den agter at fastholde, ændre eller tilbagetrække udkastet til gennemførelsesretsakt.

Er en basisretsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, kan Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver tid tilkendegive over for Kommissionen, at et udkast til gennemførelsesretsakt efter deres opfattelse overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, eller er i modstrid med basisretsaktens formål. I et sådant tilfælde reviderer Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt under hensyntagen til de udtrykte holdninger og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt den agter at fastholde, ændre eller tilbagetrække udkastet til gennemførelsesretsakt.

 

Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet desuden finder det hensigtsmæssigt at revidere overdragelsen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen i basisretsakten, kan Kommissionen til enhver tid opfordres til at fremsætte et forslag til ændring af basisretsakten."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder ikke anvendelse på uafsluttede procedurer, hvor appeludvalget allerede har afgivet udtalelse efter datoen for forordningens ikrafttrædelse.

Denne forordning finder anvendelse på procedurer, der indledes efter datoen for dens ikrafttrædelse.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


BEGRUNDELSE

Den 14. februar 2017 forelagde Europa-Kommissionen et forslag (COM(2017)0085) om en reform af EU's komitologi-system (forordning (EU) nr. 182/2011). Det tager sigte på at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten på visse meget omtvistede politikområder ved følgende foranstaltninger:

 ændring af afstemningsreglerne på det sidste stadium i udvalgsproceduren (det såkaldte appeludvalg), så der kun tages hensyn til stemmer for eller imod en retsakt. Formålet er at mindske brugen af muligheden for at afholde sig fra at stemme og antallet af situationer, hvor udvalget ikke kan tage stilling, og Kommissionen er forpligtet til at handle uden et klart mandat fra medlemsstaterne.

 inddragelse af de nationale ministre ved at give Kommissionen mulighed for at henvise en sag til appeludvalget på ministerniveau for anden gang, hvis de nationale eksperter ikke tager stilling.

 øget gennemsigtighed i afstemningerne i appeludvalget.

 tilvejebringelse af politisk input ved at gøre det muligt for Kommissionen at henvise sagen til Ministerrådet med henblik på en udtalelse, hvis appeludvalget ikke kan tage stilling.

Ordføreren hilser generelt Kommissionens forslag velkommen, men vil også gerne understrege, at det nuværende system i de fleste tilfælde fungerer korrekt, og at Kommissionens forslag således kun vedrører et mindre, men følsomt segment af de sager, der bliver henvist til udvalgene.

 

Ikke desto mindre viser eksempler fra den seneste praksis, at den nuværende mekanisme kan forbedres for at øge visheden og gennemsigtigheden i proceduren. Miljøbeskyttelse, men også andre grundlæggende spørgsmål såsom sundhed og fødevaresikkerhed er vigtige områder, hvor medlemsstaterne bør udvise politisk ansvarlighed og skal handle på en gennemsigtig måde, så borgerne ikke blot får kendskab til deres beslutninger, men også til de årsager, der ligger bag.

 

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union skal beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt (artikel 10, stk. 3, i TEU). EU-institutionerne skal tage sigte på at fremme Unionens værdier, at forfølge dens mål, at tjene dens, dens borgeres og medlemsstaternes interesser samt at sikre sammenhæng, effektivitet og kontinuitet i dens politikker og tiltag (artikel 13 i TEU). Den Europæiske Union bygger på det grundlæggende retsstatsprincip – hvor gennemsigtighed er det centrale element – og institutionerne skal være på forkant med overholdelsen heraf.

 

Vi er nødt til at tage skridt til proaktivt at sikre øget gennemsigtighed og ansvarlighed med henblik på at bevare og styrke de europæiske borgeres tillid til EU-institutionernes procedurer og navnlig til udvalgsproceduren.

 

Ordførerens mål er at forbedre systemet i denne henseende. Ordføreren foreslår derfor følgende elementer, hvorved der også tages hensyn til de holdninger, som Europa-Parlamentets rådgivende udvalg har vedtaget.

 

- Der er et generelt behov for at forbedre borgernes bevidsthed om procedurerne i forbindelse med gennemførelsesretsakter. For at øge tilliden til EU-institutionerne er det behjælpeligt ikke blot at oplyse borgerne om, at der træffes beslutninger, men også at forklare årsagerne til dem.

 

- Det er i dette øjemed nødvendigt, at medlemsstaterne giver en begrundelse for deres stemme – hvad enten de stemmer for eller imod – eller undladelse af at stemme, uanset resultatet af afstemningen.

 

- Yderligere møder i appeludvalget, som der indkaldes til af formanden, hvis der ikke bliver afgivet udtalelse, bør afholdes på et tilstrækkeligt højt politisk niveau, f.eks. ministerniveau. Appeludvalgets forretningsorden giver allerede mulighed for at indkalde til et møde i appeludvalget på ministerniveau (artikel 1, stk. 5, andet afsnit). Endvidere er denne ændring også i overensstemmelse med artikel 5 i appeludvalgets forretningsorden.

 

- Det er nødvendigt at gøre komitologiregistret mere tilgængeligt og at ændre dets indhold, hvilket vil gøre det muligt for borgerne ikke alene at få kendskab til de formelle elementer i proceduren, men også til årsagerne til medlemsstaternes beslutninger. Det er i denne henseende af afgørende betydning, at registrets søgefunktioner bliver forbedret.

 

- Det er yderst vigtigt at sikre, at Europa-Parlamentet bliver underrettet om hvert enkelt tilfælde, hvor Kommissionen henviser en sag til Ministerrådet med henblik på en udtalelse i mangel af en klar holdning i appeludvalget. Det politiske input fra Ministerrådet bør også deles med Europa-Parlamentet.

 

Et vigtigt element i de politiske retningslinjer for perioden 2019-2024, som den nye Kommission har vedtaget, er at sikre større gennemsigtighed i institutionernes arbejde med henblik på at øge borgernes tillid til Unionen. Ordføreren vil gerne give udtryk for sin tillid til, at Kommissionen i denne ånd vil kunne fremme visse fremskridt i Rådet angående udkastet til forslag.


 

 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL (19.3.2020)

<CommissionInt>til Retsudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser </Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Sven Simon</Depute>

 

 

KORT BEGRUNDELSE

 Udvalget om International Handel vedtog nedenstående udtalelse til Retsudvalgets betænkning den 4. december 2017. Retsudvalget afsluttede imidlertid ikke sit arbejde med dette forslag i Europa-Parlamentets foregående valgperiode. Den 21. oktober 2019 besluttede Parlamentet i henhold til forretningsordenens artikel 240 at genoptage arbejdet med dette forslag. Følgelig forelægger Udvalget om International Handel endnu en gang nedenstående udtalelse for Retsudvalget. De komitologistatistikker, der henvises til i denne begrundelse, er blevet ajourført af ordføreren for at medtage de seneste til rådighed stående oplysninger for 2018.

I nærværende forslag har Kommissionen fremsat fire ændringer til forordning (EU) nr. 182/2011[1] ("forordningen om udvalgsproceduren"), som vedrører situationer, hvor appeludvalget under en udvalgsprocedure er ude af stand til at afgive udtalelse om Kommissionens udkast til gennemførelsesretsakt. I forslaget foreslås navnlig følgende:

 Stemmerne fra udvalgsmedlemmer, der undlader at stemme, fjernes fra beregningen af et kvalificeret flertal i appeludvalget. Appeludvalgets afgørelser vil kun anses for gyldige, hvis et simpelt flertal af medlemsstaterne er deltagende medlemmer

 Det skal gøres muligt for appeludvalget at afholde et supplerende møde på ministerniveau

 Det skal gøres muligt for Kommissionen at forelægge sagen for Rådet med henblik på en udtalelse om et spørgsmål og de bredere konsekvenser, hvis der ikke er afgivet en udtalelse i appeludvalget

 Offentliggørelse af, hvordan medlemsstaterne har stemt i appeludvalget. Denne foranstaltning har til formål at øge gennemsigtigheden i udvalgsprocedurerne.

Disse foreslåede ændringer vedrører kun procedurer på appeludvalgsniveau, når der ikke er afgivet udtalelse. I praksis betyder dette, at forslaget vedrører sager, der kun udgør ca. 2 % af alle de udkast til gennemførelsesretsakter, der forelægges udvalgene.

For så vidt angår den fælles handelspolitik, der falder inden for Udvalget om International Handels (INTA) ansvarsområde, er der for øjeblikket 14 komitologiudvalg (i 2018[2]), og de fleste af de gennemførelsesretsakter, der vedtages, vedrører handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, dvs. antidumping- og udligningsforanstaltninger (til illustration: af de i alt 52 gennemførelsesretsakter vedtaget i 2018 inden for den fælles handelspolitik vedrørte 44 handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter). Forordningen om udvalgsproceduren fandt først anvendelse på handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter fra februar 2014 efter vedtagelsen af forordning (EU) nr. 37/2014[3]. Siden da er en henvisning til appeludvalget for handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger blevet aktiveret to gange, nemlig i februar 2017 i forbindelse med sagen om solpaneler[4] og i sagen om visse varer af jern[5].

 

INTA-udvalget er også ansvarligt for gennemførelsesretsakter vedtaget på andre områder, f.eks. vedrørende makrofinansiel bistand til tredjelande eller eksterne aspekter af told.

Generelt hilser ordføreren Kommissionens forslag velkommen. Eksempler fra den nuværende praksis viser, at der bør indføres mere præcise mekanismer for at øge sikkerheden og gennemsigtigheden i forbindelse med, hvilke holdninger medlemsstaterne har indtaget inden for rammerne af udvalgsprocedurerne. Det bør dog sikres, at udvalgsprocedurerne hverken på appeludvalgsniveau eller ved henvisning til Rådet får negative konsekvenser for vedtagelse af de nødvendige foranstaltninger vedrørende handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, der ofte er underlagt et stort tidspres.

Generelt ønsker ordføreren at understrege, at procedurerne inden for Den Europæiske Union skal optimeres og udføres på en tidseffektiv måde. Det er meget vigtigt, at EU i en tid med voksende global økonomisk konkurrence opfylder sine løfter, mål og forpligtelser, således at det kan forblive konkurrencedygtigt og fastsætte standarder for så vidt angår sine høje økonomiske, sociale og miljømæssige mål.

Ordføreren foreslår derfor, at det for så vidt angår appeludvalgets møder (på ministerniveau og det indledende møde) og henvisning af sager til Rådet bør præciseres, at det i de tilfælde, hvor de pågældende basisretsakter fastsætter en fast tidsramme for afslutning af procedurerne, altid bør være muligt for Kommissionen at forkorte fristerne.

Det foreslås endvidere, at der fastsættes en bestemt frist, inden for hvilken Europa-Parlamentet og Rådet kan udøve deres kontrolbeføjelser. Denne frist eksisterede, inden den nuværende forordning om udvalgsproceduren blev vedtaget, og ordføreren finder det uheldigt, at den ikke blev medtaget i den nuværende forordning om udvalgsproceduren. Derfor bør denne ændring af den nuværende forordning om udvalgsproceduren ses som en god lejlighed til at fastsætte en tidsfrist, som vil give større sikkerhed for, at Europa-Parlamentet kan udøve sin kontrolbeføjelse. Der bør også fastsættes passende undtagelser i forbindelse med uopsættelige sager, da det på ingen måde er hensigten at hindre effektiviteten af ordningen med udvalgsprocedure.

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Hvis Unionens lovgivningsmæssige retsakter indeholder bestemmelser om, at Kommissionen skal gennemføre en undersøgelse på grundlag af en klage fra en fysisk eller juridisk person, således som det er tilfældet med antidumping- og udligningsprocedurerne, er Kommissionen forpligtet til at træffe beslutninger inden for specifikke frister og på baggrund af resultaterne af undersøgelsen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges, undtagen når de obligatoriske frister, der er fastsat i de relevante basisretsakter, skal overholdes, f.eks. i forbindelse med antidumping- og udligningsforanstaltninger. For at sikre, at procedurerne på appeludvalgsniveau ikke medfører forsinkelser, bør Kommissionen også have beføjelse til i behørigt begrundede tilfælde at afkorte de frister, inden for hvilke appeludvalget skal afgive udtalelse.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Rådet om at fremkomme med sin holdning og sine retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

(10) Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Rådet om at fremkomme med sin holdning og sine retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet. Der bør anvendes kortere frister, når Kommissionen er bundet af faste lovbestemte frister, der er fastsat i de relevante basisretsakter, f.eks. i forbindelse med antidumping- og udligningsforanstaltningerne.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) I artikel 3, stk. 7, indsættes følgende som afsnit seks:

1) I artikel 3, stk. 7, tilføjes følgende afsnit:

"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen. "

"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen, jf. tredje afsnit i dette stykke. I givet fald fastsætter Kommissionen en kortere frist for at overholde de frister, der er fastsat i de relevante basisretsakter.

 

Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde beslutte at fastsætte en kortere frist end de frister, der er nævnt i dette stykke."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 3a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Rådet med henblik på en udtalelse, hvori det anfører sine synspunkter og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet."

"3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Rådet med henblik på en udtalelse, hvori det anfører sine synspunkter og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet. I givet fald fastsætter Kommissionen en kortere frist for at overholde de frister, der er fastsat i de relevante basisretsakter."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

 

”Europa-Parlamentet og Rådet har en måned til at give den tilkendegivelse, der er omhandlet i første afsnit, regnet fra modtagelsen af det endelige udkast til gennemførelsesretsakt i de sprogudgaver, der er forelagt medlemmerne af det pågældende udvalg. Fristen på en måned gælder ikke for uopsættelige sager eller i tilfælde af gennemførelsesretsakter, der vedrører den løbende forvaltning og/eller har begrænset varighed."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Europa-Parlamentets kontrolbeføjelse kan ikke gennemføres effektivt, hvis fristen for udøvelsen heraf ikke er kendt. Fristen på en måned for kontrolbeføjelsen eksisterede under den tidligere ramme for udvalgsproceduren i Rådets afgørelse 1999/468/EF. Den var fastlagt i den interinstitutionelle aftale fra 2008 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om komitologiprocedurer. Denne frist bør fastlægges i den gældende forordning 182/2011.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers

Referencer

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

1.3.2017

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

1.3.2017

Genoptagelse af behandling

 Dato for meddelelse på plenarmødet

21.10.2019

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Sven Simon

05.03.2020

Behandling i udvalg

30.8.2017

12.10.2017

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2017

18.7.2019 (bekræftet)

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maurice Ponga

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Hannu Takkula

ECR

Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Bendt Bendtsen, Artis Pabriks, Maurice Ponga, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

 

0

-

 

 

 

3

0

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 


 

 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED (15.5.2020)

<CommissionInt>til Retsudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Stanislav Polčák</Depute>

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed vedtog nedenstående udtalelse til Retsudvalgets betænkning den 27. februar 2018. Retsudvalget afsluttede imidlertid ikke arbejdet med dette forslag i Europa-Parlamentets foregående valgperiode. Den 21. oktober 2019 besluttede Parlamentet i henhold til forretningsordenens artikel 240 at genoptage arbejdet med dette forslag. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed forelægger derfor atter Retsudvalget nedenstående udtalelse.

Kommissionen foreslår Europa-Parlamentet og Rådet en ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser, for at løse problemet med, at medlemsstaterne ikke træffer afgørelse i følsomme og ofte politiske spørgsmål.

Formanden, Jean-Claude Juncker, mindede i sin tale om Unionens tilstand til Europa-Parlamentet i september 2016 om, at medlemsstaterne var nødt til at påtage sig deres ansvar i visse spørgsmål. Ordføreren deler dette synspunkt og bifalder forslagene om:

– metoden for beregning af kvalificeret flertal. Stemmerne fra de medlemsstater, der afholder sig fra at stemme, vil ikke længere blive medregnet ved beregningen af et kvalificeret flertal ved afstemninger i appeludvalget

– endnu en henvisning til appeludvalget og en eventuel henvisning fra Europa-Kommissionen til Rådet

– offentliggørelse af afstemninger.

Ordføreren vil gerne understrege, at i de fleste tilfælde fungerer det nuværende system, og det fungerer godt. De foreslåede ændringer vedrører nemlig kun procedurer på appeludvalgsniveau, når der ikke er afgivet udtalelse. Det betyder i praksis, at forslaget vedrører sager, der kun udgør ca. 2 % af alle de udkast til gennemførelsesretsakter, der forelægges udvalg. Det er derfor vigtigt ikke at ændre rammen for udvalgsproceduren som sådan. Ordførerens mål er derfor at forbedre systemet for at undgå nye tilfælde af blokeringer som dem, der har været, siden proceduren blev indført i 2011, uanset om det drejer sig om emner, der allerede er blevet behandlet, eller om fremtidige emner, og det samtidig med at den nuværende generelle ramme bevares.

For ordføreren er der et aspekt, der stadig skal forbedres i dette forslag, nemlig gennemsigtighed. Hvad angår følsomme spørgsmål såsom beskatning, forbrugersundhed, fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse bør medlemsstaterne ikke kun påtage sig deres ansvar, men de skal frem for alt formidle det til borgerne. Kun gennem større gennemsigtighed samt bedre information om Den Europæiske Unions beslutningsproces kan vi opretholde EU-borgernes tillid.

Dette kræver ikke blot offentliggørelse af afstemninger i udvalg og i appeludvalget med en forklaring af medlemsstaternes bevæggrunde, men også brede oplysningskampagner om procedurerne, risikoanalyser samt fordelingen af roller mellem de officielle videnskabelige organer inden for EU, de europæiske agenturer, de europæiske institutioner og medlemsstaterne.

Ifølge ordføreren indebærer offentliggørelsen af, hvordan medlemsstaterne har stemt, og kravet om, at medlemsstaterne begrunder dette, ligeledes, at det bliver muligt for de medlemsstater, der var til stede, men som ønskede at undlade at stemme, at forklare deres holdning, da deres stemme ikke længere medregnes i beregningen af det kvalificerede flertal. For ordføreren er der en grundlæggende forskel mellem ikke at deltage i et udvalgsmøde og at undlade at stemme. Stemmeundladelse er også et politisk valg, der bør kunne forklares, men som ikke må lamme systemet, således som det er tilfældet i dag.

Endelig finder ordføreren, at det af hensyn til demokratiet er vigtigt, at Europa-Parlamentet altid underrettes på tilfredsstillende vis på samme tid som Rådet om vedtagelsen af grundlæggende retsakter. Tilsvarende skal Europa-Parlamentet i tilfælde af en henvisning til Rådet som planlagt i Kommissionens forslag underrettes om resultaterne heraf.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011.

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011, har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Den viser imidlertid tegn på svagheder i de tilfælde, hvor medlemsstaterne ikke er i stand til at nå op på det krævede flertal i de udvalg, der er nedsat ved basisretsakterne, og derfor afgiver "ingen udtalelse" i stedet for at vedtage en holdning. I sådanne tilfælde er det op til Kommissionen at træffe afgørelser, der ofte er problematiske, om politisk ømtålelige spørgsmål. Sådanne afgørelser er særligt problematiske, når de har direkte indvirkning på borgerne og virksomhederne. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af rådgivningsproceduren og undersøgelsesproceduren, herunder proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab, navnlig fra medlemsstaternes side, til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011, samtidig med at afgørelser fortsat træffes på basis af solid, objektiv og ikke-diskriminerende videnskabelig dokumentation i overensstemmelse med procedurerne i Unionens lovgivning og på grundlag af de nyeste videnskabelige standarder og metoder.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse I de fleste tilfælde skete det i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler.

(3) I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse I de fleste tilfælde skete det i forbindelse med særligt følsomme områder såsom beskatning, forbrugersundhed, fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og, mere specifikt, genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Det er vigtigt at fremhæve alle særligt følsomme sektorer og ikke kun fokusere på nogle af dem. Vi ved ikke, hvad der i fremtiden kunne være en årsag til blokering.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at kun et meget begrænset antal sager er blevet henvist til appeludvalget som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

I de fleste tilfælde fungerer det nuværende system godt. Procedurer på appeludvalgsniveau, hvori der ikke afgives udtalelse, udgør kun ca. 2 % af det samlede antal udkast til gennemførelsesretsakter, der forelægges udvalg.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse.

(6) Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer inden for særligt følsomme områder, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Af hensyn til sammenhængen i teksten er de nærmere oplysninger om de følsomme områder blevet flyttet til betragtning 3, idet formålet ikke kun er at fokusere på visse af dem, da vi ikke ved, hvad der i fremtiden kunne være en årsag til blokering.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Selv om Kommissionen har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også fuldt ud påtage sig deres ansvar i beslutningsproceduren. Det er dog ikke tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal, bl.a. fordi der er mange, der afholder sig fra at stemme eller ikke dukker op, når der stemmes.

(7) Selv om Kommissionen har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også påtage sig et større ansvar i beslutningsproceduren. Når retsakten vedrører beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed, bør der lægges større vægt på politisk ansvarlighed. Det er dog ikke tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal af flere forskellige grunde, herunder fordi der er mange, der afholder sig fra at stemme eller ikke dukker op, når der stemmes.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for i ganske særlige tilfælde at holde endnu et møde snarest muligt, når der ikke afgives udtalelse. Repræsentationsniveauet på det supplerende møde i appeludvalget bør være et passende politisk niveau, f.eks. ministerniveau, for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Rådet om at fremkomme med sin holdning og sine retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

(10) I specifikke sager skal Rådet på Kommissionens anmodning have mulighed for at udtale sig om de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske, finansielle og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet. Europa-Parlamentet bør underrettes hurtigst muligt om resultatet af forelæggelsen for Rådet.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Af hensyn til demokratiet er det vigtigt, at Europa-Parlamentet informeres om konklusionerne af forelæggelsen for Rådet.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Gennemsigtigheden i forbindelse med medlemsstaternes repræsentanters stemmer i appeludvalget bør øges, og de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer bør offentliggøres.

(11) Gennemsigtigheden bør øges gennem hele rådgivnings- og undersøgelsesproceduren, såvel på udvalgsplan som på appeludvalgsplan, og også for så vidt angår oplysninger om, hvordan medlemsstaternes repræsentanter stemmer. Hver enkelt medlemsstats stemme bør offentliggøres og ledsages af en begrundelse, uanset om der er stemt for eller imod eller undladt at stemme.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Med henblik på at øge gennemsigtigheden, informere borgerne i Unionen bedre og øge deres tillid til Unionens beslutningsproces bør Kommissionen og medlemsstaterne arbejde sammen om en fælles meddelelse om risikovurdering, navnlig for så vidt angår følsomme emner, såvel som om Unionens beslutningsprocesser og ansvarsfordelingen mellem officielle videnskabelige organer i Unionen, Unionens agenturer og institutioner samt medlemsstaterne.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Dette forslag har til formål at styrke EU-borgernes tillid til EU's beslutningsproces. I den forbindelse er omfattende informationskampagner af afgørende betydning.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen.

Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på et passende politisk niveau såsom ministerniveau snarest muligt. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen.

 

Kommissionen kan i særlige og behørigt begrundede tilfælde beslutte at afkorte de i dette stykke fastsatte frister.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 3 a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Rådet med henblik en udtalelse, hvori det anfører sine synspunkter og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan RådetKommissionens anmodning afgive sin udtalelse om de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet. Europa-Parlamentet underrettes hurtigst muligt om resultatet af forelæggelsen for Rådet.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Af hensyn til demokratiet er det vigtigt, at Europa-Parlamentet informeres om konklusionerne af forelæggelsen for Rådet.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra e</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) afstemningsresultaterne, herunder de stemmer, der er afgivet af hver medlemsstats repræsentant i appeludvalget.

e) afstemningsresultaterne med angivelse af, hvordan den respektive repræsentant for hver medlemsstat har stemt både i udvalgene og i appeludvalget, ledsaget af en begrundelse, uanset om der er stemt for eller imod eller undladt at stemme

 

(Denne ændring vedrører hele teksten, og hvis den vedtages, skal der foretages dertil svarende rettelser i hele teksten.)

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Det er nødvendigt med mere gennemsigtighed for at genoprette de europæiske borgeres tillid til EU's beslutningsproces. Dette kræver offentliggørelse af stemmeafgivning i både udvalgene og appeludvalget med en forklaring af medlemsstaternes bevæggrunde for at stemme, som de gør. Medlemsstaterne skal påtage sig deres ansvar.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – stk. 1</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 11, stk. 1, affattes således:

Er en basisretsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, kan Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver tid tilkendegive over for Kommissionen, at et udkast til gennemførelsesretsakt efter deres opfattelse overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten. I et sådant tilfælde reviderer Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt under hensyntagen til de udtrykte holdninger og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt den agter at fastholde, ændre eller tilbagetrække udkastet til gennemførelsesretsakt.

Er en basisretsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, kan Europa-Parlamentet eller Rådet, der har fået forelagt sagen samtidigt og så hurtigt som muligt, til enhver tid tilkendegive over for Kommissionen, at et udkast til gennemførelsesretsakt eller -foranstaltning efter deres opfattelse går videre end de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt den i den lovgivningsmæssige basisretsakt, eller ikke er i overensstemmelse med EU-retten i andre henseender. I et sådant tilfælde reviderer Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt under hensyntagen til de udtrykte holdninger og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt den agter at fastholde, ændre eller tilbagetrække udkastet til gennemførelsesretsakt.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

Referencer

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

1.3.2017

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

1.3.2017

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Stanislav Polčák

18.2.2020

Dato for vedtagelse

5.3.2020

 

 

 

 

 


 

 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI (27.4.2020)

<CommissionInt>til Retsudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Ville Niinistö</Depute>

 

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Lissabontraktatens artikel 291 fastsætter, at lovgivningsmæssige retsakter tildeler Kommissionen gennemførelsesbeføjelser, når ensartede betingelser for gennemførelse er nødvendige. Hvorledes medlemsstaterne kontrollerer udøvelsen af disse gennemførelsesbeføjelser og vedtagelsen af tilknyttede gennemførelsesretsakter er fastsat i forordning 182/2011, som hermed foreslås revideret.

 

I mange tilfælde har den eksisterende procedure fungeret godt. Der er dog tilfælde, navnlig under "undersøgelsesproceduren", som er mere problematiske, hvilket rejser spørgsmålet om ansvar for og ejerskab af afgørelser truffet i medlemsstaterne, navnlig på politisk følsomme områder, såsom inden for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed.

 

Ifølge "undersøgelsesproceduren" kræves der et kvalificeret flertal for Kommissionens foreslåede gennemførelsesretsakt for at vedtage retsakten. Hvis dette flertal ikke opnås, kan Kommissionen forelægge sagen for appeludvalget. Hvis der i appeludvalget hverken er flertal for eller imod gennemførelsesretsakten (appeludvalget har ikke indtaget en holdning), kan Kommissionen selv beslutte at vedtage eller forkaste retsakten.

 

For at løse dette problem foreslår Kommissionen i sin revision af forordningen at:

 offentliggøre, hvad de enkelte medlemsstaters repræsentanter i appeludvalget har stemt

 indføre yderligere appelmuligheder på ministerplan og eventuel yderligere henvisning til Rådet med henblik på en udtalelse

 undlade at medregne ikkeafgivne stemmer og indføre en ny beslutningsdygtighed for afstemninger (simpelt flertal af medlemsstaterne).

 

Ordføreren for udtalelsen støtter fuldt ud forslaget om at forbedre gennemsigtigheden og foreslår yderligere lignende foranstaltninger under hele proceduren, herunder en forpligtelse for medlemsstaterne til at give begrundelser for at vedtage eller forkaste en gennemførelsesretsakt. På den anden side mener ordføreren for udtalelsen, at de foreslåede yderligere appelmuligheder sandsynligvis ikke vil være nyttige, idet erfaringen viser, at resultaterne af afstemningerne i udvalgene sjældent afviger fra resultaterne i de stående udvalg. Ordføreren for udtalelsen er også stærkt imod den foreslåede ændring i beslutningsdygtighed og stemmeoptællingen, da dette er uacceptabelt ud fra et demokratisk synspunkt.

 

For at løse problemet, der opstår i situationer, hvor der ikke indtages en holdning, foreslås det at skelne mellem sager alt efter afgørelsens område og art. For produkter og stoffer inden for sundhed, dyr og planter vil Kommissionen være forpligtet til at forbyde stoffet, hvis der ikke er kvalificeret flertal for at give godkendelse. Denne procedure vil føre til, at Kommissionen ikke skal træffe afgørelse fra sag til sag, og vil sikre større retssikkerhed, da forpligtelsen til ikke at tillade stoffet i tilfælde af manglende flertal vil blive fastlagt i denne forordning.

 

Endvidere opstår der i sager, der involverer den samme basisretsakt, systematisk situationer, hvor medlemsstaterne ikke afgiver en udtalelse. I disse tilfælde bør det fastsættes, at Kommissionen skal overveje en revision af basisretsakten vedrørende dette konkrete punkt.

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 1 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Europa-Parlamentet har nedsat et særligt udvalg til at undersøge EU's godkendelsesprocedure for pesticider i EU for at identificere mulige interessekonflikter i godkendelsesproceduren og for at se på EU-agenturernes rolle og undersøge, om de har tilstrækkeligt med personale og finansiering til at opfylde deres forpligtelser. Den endelige rapport, der indeholder udvalgets faktiske resultater og henstillinger, og som skal godkendes af Parlamentet på plenarmødet, bør tages i betragtning for at forbedre det system, der er indført ved forordning (EU) nr. 182/2011.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Det særlige udvalg, der er nedsat af Europa-Parlamentet, vil behandle nogle af de meget specifikke procedurer i dette forslag. Resultatet heraf kan derfor ændre vores tilgang og bør tages i betragtning fra begyndelsen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011.

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af undersøgelsesproceduren, rådgivningsproceduren og proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab, navnlig fra medlemsstaternes side, til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter og tage større hensyn til forsigtighedsprincippet uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse I de fleste tilfælde skete det i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler.

(3) I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse I de fleste tilfælde skete det i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler, som er forhold, hvor medlemsstaternes udtalelser og beslutningstagning er af afgørende betydning.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Erfaringerne har vist, at i langt de fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget det samme som i undersøgelsesudvalget, og der blev ikke afgivet udtalelse. Appeludvalget har derfor ikke været med til at skabe klarhed om medlemsstaternes holdninger.

(4) Erfaringerne har vist, at i langt de fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget det samme som i undersøgelsesudvalget, og der blev ikke afgivet udtalelse. Appeludvalget har derfor ikke været med til at skabe klarhed om medlemsstaternes holdninger, og sådanne situationer med uklarhed bremser på sin side beslutningsprocessen i Unionen om meget væsentlige spørgsmål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Selv om Kommissionen har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også fuldt ud påtage sig deres ansvar i beslutningsproceduren. Det er dog ikke tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal, bl.a. fordi der er mange, der afholder sig fra at stemme eller ikke dukker op, når der stemmes.

(7) Selv om Kommissionen for tiden har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også påtage sig et større ansvar i beslutningsproceduren. Det er derfor af største betydning, at medlemsstaterne tilskyndes til at træffe en klar afgørelse for eller imod og deltage aktivt i afstemningerne ved i det mindste at være til stede. Når gennemførelsesretsakten vedrører beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed, bør forsigtighedsprincippet gå forud. Når medlemsstaterne i sådanne tilfælde ikke kan opnå et kvalificeret flertal for forslag om at tillade et produkt eller et stof, bør tilladelsen betragtes som afslået.

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.

udgår

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 9</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Afstemningsreglerne i appeludvalget bør ændres for at mindske risikoen for, at der ikke afgives udtalelse, og for at give medlemsstaternes repræsentanter incitament til at indtage en klar holdning. Med henblik herpå bør kun medlemsstater, der er til stede eller repræsenteret, og som ikke afholder sig fra at stemme, anses for at have deltaget, når det kvalificerede flertal beregnes. For at sikre, at resultatet af afstemningen er repræsentativt, bør en afstemning kun anses for gyldig, hvis et simpelt flertal af medlemsstaterne er deltagende medlemmer i appeludvalget. Hvis der ikke opnås beslutningsdygtighed i udvalget inden udløbet af fristen for at træffe afgørelse, anses udvalget for ikke at have afgivet udtalelse, således som det er tilfældet i dag.

udgår

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Rådet om at fremkomme med sin holdning og sine retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

udgår

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Gennemsigtigheden i forbindelse med medlemsstaternes repræsentanters stemmer i appeludvalget bør øges, og de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer bør offentliggøres.

(11) Gennemsigtigheden bør øges gennem hele rådgivnings-, undersøgelses- og appeludvalgsproceduren. Navnlig bør de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer, herunder deres stemmeintentioner, hvor ingen formel afstemning finder sted, offentliggøres. Sådanne krav bør finde anvendelse på afstemninger i appeludvalget og undersøgelsesudvalget og under rådgivningsproceduren. Mere detaljerede oplysninger om sammensætningen af ekspertgrupper bør offentliggøres.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I artikel 3, stk. 7, indsættes følgende som afsnit seks:

udgår

"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen."

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) I stk. 1 indsættes følgende som andet afsnit:

udgår

"Kun medlemmer af appeludvalget, som er til stede eller repræsenteret på tidspunktet for afstemningen, og som ikke afholder sig fra at stemme, anses imidlertid for at være deltagende medlemmer i appeludvalget. Det i artikel 5, stk. 1, omhandlede flertal skal være det kvalificerede flertal, der er omhandlet i artikel 238, stk. 3, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. En afstemning anses kun for gyldig, hvis et simpelt flertal af medlemsstaterne er deltagende medlemmer."

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 3a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Som stk. 3a indsættes:

udgår

“3a. "3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Rådet med henblik på en udtalelse, hvori det anfører sine synspunkter og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Følgende stykke indsættes:

 

"4a. Som en undtagelse fra stk. 3, gælder, at hvis basisretsakten vedrører beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed, og udkastet til gennemførelsesretsakt omfatter forslag til at give tilladelse til et produkt eller stof, vedtager Kommissionen, såfremt der ikke foreligger en positiv udtalelse, som er vedtaget med det flertal, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, ikke udkastet til gennemførelsesretsakten, og tilladelsen anses for at være blevet afvist".

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – indledning</Article2>

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) I stk. 1 affattes indledningen således:

1. Kommissionen fører et register over arbejdet i udvalgene, der skal indeholde:

“1. Kommissionen fører et offentligt register over arbejdet i udvalgene, der skal være tilgængeligt via internettet. Det offentlige register skal indeholde:"

 

</Amend><Amend>Ændringsforslag <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra c</Article2>

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

-aa) Stk. 1, litra c), affattes således:

c) mødeprotokollerne med lister over de myndigheder og organer, hvortil de personer, som medlemsstaterne har udpeget til deres repræsentanter, er knyttet

"c) mødeprotokollerne med lister over de tilstedeværende personer og de myndigheder og organisationer, hvortil disse personer er knyttet"

 

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 -–stk. 1 – nr. 3 – litra a </Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra e</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) afstemningsresultaterne, herunder de stemmer, der er afgivet af hver medlemsstats repræsentant i appeludvalget

e) afstemningsresultaterne, både i udvalgene og i appeludvalget, ledsaget af en begrundelse, herunder også i de tilfælde, hvor der ikke er afgivet en stemme

 

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Stk. 3 udgår.

 

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a b (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 4</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) Stk. 4 udgår.

 

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Stk. 5 affattes således:

udgår

“5. "5. Henvisninger til samtlige dokumenter, som er nævnt i stk. 1, litra a)-d) og litra f) og g), samt oplysningerne i stk. 1, litra e) og h), offentliggøres i et register."

 

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

 

"Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet desuden mener, at overdragelsen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen i basisretsakten skal revideres, kan Kommissionen til enhver tid opfordres til at fremsætte et forslag om at ændre basisretsakten."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Hvis det er vanskeligt at opnå en positiv udtalelse fra medlemsstaterne i lignende sager, kan det være på sin plads at revidere de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 

 

 

 

 

 


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

Referencer

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

1.3.2017

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.3.2017

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Ville Niinistö

18.2.2020

Dato for vedtagelse

18.2.2020

 

 

 

 


 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (17.6.2020)

<CommissionInt>til Retsudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Bronis Ropė</Depute>

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Dette udkast til udtalelse er et svar på Europa-Kommissionens forslag om ændring af reglerne for "komitologi", dvs. den proces, hvorved ekspertudvalg - repræsenteret ved eksperter fra medlemsstaternes ministerier og under ledelse af den ansvarlige tjenestegren i Europa-Kommissionen - fastlægger afledt EU-ret, navnlig i form af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. Når det drejer sig om delegerede retsakter, kan vi som Parlament enten godkende eller forkaste dem, men vi kan ikke ændre dem. I dette udkast til udtalelse tilstræber ordføreren at opnå følgende:

- øge demokratiet og den demokratiske legitimitet af beslutninger, der træffes gennem komitologi,

- øge gennemsigtigheden på hvert trin i komitologiproceduren for at gøre den mere ansvarlig,

- tilskynde medlemsstaterne til at optræde mere ansvarligt i den vigtige rolle, de spiller,

- sikre, at væsentlige beslutninger ikke overlades til et lille antal medlemsstater, hvilket vil være tilfældet, hvis stemmeundladelser ikke medregnes, sådan som det foreslås i Kommissionens forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011.

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011, har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Ordningen bør derfor fortsætte uændret, undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget, hvis funktionsmåde er utilfredsstillende. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter, navnlig angående dyresundhed og -velfærd, fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og klimaændringer, og tage hensyn til forsigtighedsprincippet uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011. Disse ændringer bør gøre det muligt at fastholde en videnskabeligt baseret tilgang i risikovurderingen og beslutningsprocessen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Erfaringerne har vist, at i langt de fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget det samme som i undersøgelsesudvalget, og der blev ikke afgivet udtalelse. Appeludvalget har derfor ikke været med til at skabe klarhed om medlemsstaternes holdninger.

(4) Erfaringerne har vist, at i langt de fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget det samme som i undersøgelsesudvalget, og der blev ikke afgivet udtalelse. Appeludvalget har derfor ikke opfyldt sin opgave med at skabe klarhed om medlemsstaternes holdninger og overladt det til Kommissionen at træffe afgørelse i mange tilfælde.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Forordning (EU) nr. 182/2011 fastsætter, at Kommissionen i sådanne sager kan vedtage et udkast til gennemførelsesretsakt, hvorved Kommissionen får skønsbeføjelser.

(5) Forordning (EU) nr. 182/2011 fastsætter, at Kommissionen i sådanne sager for at sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningen kan vedtage et udkast til gennemførelsesretsakt, hvorved Kommissionen får skønsbeføjelser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse.

(6) Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse. Den Europæiske Ombudsmand har i sin afgørelse i sag nr. 1582/2014 påpeget, at Kommissionen skal overholde de gældende retsregler vedrørende fristerne for godkendelse af genetisk modificerede organismer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Selv om Kommissionen har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også fuldt ud påtage sig deres ansvar i beslutningsproceduren. Det er dog ikke tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal, bl.a. fordi der er mange, der afholder sig fra at stemme eller ikke dukker op, når der stemmes.

(7) Selv om Kommissionen har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager, som følge af at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også fuldt ud påtage sig deres ansvar i beslutningsproceduren. Det er dog ikke tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Da Kommissionens forslag blev offentliggjort, var der et betydeligt antal medlemmer, som hverken stemte for eller imod, eller som var fraværende på tidspunktet for afstemningen. Denne situation har ændret sig meget siden begyndelsen af 2019.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at holde det ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Risikoanalytikere bør tage hensyn til en socioøkonomisk analyse af produktgodkendelser, eftersom eventuelle ændringsforslag, der foreslås under afstemningen i appeludvalget, kan forsinke beslutningsprocessen, navnlig i meget følsomme tilfælde.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 9</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Afstemningsreglerne i appeludvalget bør ændres for at mindske risikoen for, at der ikke afgives udtalelse, og for at give medlemsstaternes repræsentanter incitament til at indtage en klar holdning. Med henblik herpå bør kun medlemsstater, der er til stede eller repræsenteret, og som ikke afholder sig fra at stemme, anses for at have deltaget, når det kvalificerede flertal beregnes. For at sikre, at resultatet af afstemningen er repræsentativt, bør en afstemning kun anses for gyldig, hvis et simpelt flertal af medlemsstaterne er deltagende medlemmer i appeludvalget. Hvis der ikke opnås beslutningsdygtighed i udvalget inden udløbet af fristen for at træffe afgørelse, anses udvalget for ikke at have afgivet udtalelse, således som det er tilfældet i dag.

udgår

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Rådet om at fremkomme med sin holdning og sine retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

udgår

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Gennemsigtigheden i forbindelse med medlemsstaternes repræsentanters stemmer i appeludvalget bør øges, og de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer bør offentliggøres.

(11) Gennemsigtigheden gennem hele processen, herunder med hensyn til offentligt tilgængelige oplysninger om, hvordan medlemsstaternes repræsentanter stemmer, bør øges. Der bør offentliggøres udførlige begrundelser for de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer. Der bør gives detaljerede oplysninger, herunder om sammensætningen af og deltagelsen i udvalgene, om de myndigheder i medlemsstaterne, der er repræsenteret, og om dagsordenerne for møderne og de dokumenter og tekster, der drøftes.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 1</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1) I artikel 3, stk. 7, første afsnit, foretages følgende ændringer:

7)  Kontrolmekanismen skal, hvor det er relevant, omfatte henvisning til et appeludvalg.

"7) Kontrolmekanismen skal, hvor det er relevant, omfatte henvisning til et appeludvalg på ministerniveau."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=DA)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6 (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  I artikel 3, stk. 7, indsættes følgende som afsnit seks:

udgår

"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen."

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) I stk. 1 indsættes følgende som andet afsnit:

udgår

"Kun medlemmer af appeludvalget, som er til stede eller repræsenteret på tidspunktet for afstemningen, og som ikke afholder sig fra at stemme, anses imidlertid for at være deltagende medlemmer i appeludvalget. Det i artikel 5, stk. 1, omhandlede flertal skal være det kvalificerede flertal, der er omhandlet i artikel 238, stk. 3, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. En afstemning anses kun for gyldig, hvis et simpelt flertal af medlemsstaterne er deltagende medlemmer." 

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 3a:

udgår

“3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Rådet med henblik på en udtalelse, hvori det anfører sine synspunkter og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen ved forelæggelsen for Rådet fastsætte en kortere frist."

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Følgende stykke indsættes:

 

"4a.  Uanset stk. 3 vedtager Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt, hvis der ikke er afgivet udtalelse på trods af en positiv risikovurdering, der bekræfter, at et produkt, der søges godkendt, er mindst lige så sikkert som et sammenligneligt produkt eller stof, der allerede er markedsført."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – indledning</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) Stk. 1 ændres således:

1. Kommissionen fører et register over arbejdet i udvalgene, der skal indeholde:

“1. Kommissionen fører et offentligt register over arbejdet i udvalgene, der skal indeholde:"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=DA)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 –nr. 3 – litra -a a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra b</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-aa) Stk. 1, litra b), ændres således:

b) dagsordener for udvalgsmøderne

"b) dagsordener for udvalgsmøderne, herunder udkast til tekst, der skal træffes afgørelse om, og dokumenter, der drøftes"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=DA)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – nr. 1 – punkt 3 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra e</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) afstemningsresultaterne, herunder de stemmer, der er afgivet af hver medlemsstats repræsentant i appeludvalget

e) en liste over dem, der stemmer, afstemningsresultatet, forklaringer for stemmen eller undladelsen af at stemme fra hver medlemsstat samt årsagen til eventuelle fravær

</Amend>

</RepeatBlock-Amend> 

 


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

Referencer

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

1.3.2017

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

1.3.2017

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Bronis Ropė

18.9.2019

Dato for vedtagelse

11.6.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

13

15

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Franc Bogovič, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Valter Flego, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Ivo Hristov, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Benoît Lutgen, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ECR

Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID

Ivan David

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera

 

13

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

RENEW

Jérémy Decerle

S&D

Eric Andrieu, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Juozas Olekas

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Bronis Ropė

 

15

0

GUE/NGL

Chris MacManus

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret

S&D

Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Paolo De Castro, Pina Picierno

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 


 

 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER (29.4.2020)

<CommissionInt>til Retsudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for,

hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af

gennemførelsesbeføjelser</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Pascal Durand</Depute>

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vedtog nedenstående udtalelse til Retsudvalgets betænkning den 24. maj 2018. Retsudvalget afsluttede imidlertid ikke sit arbejde med dette forslag i Europa-Parlamentets foregående valgperiode. Den 21. oktober 2019 besluttede Parlamentet i henhold til forretningsordenens artikel 240 at genoptage arbejdet med dette forslag. Følgelig forelægger Udvalget om Konstitutionelle Anliggender endnu en gang nedenstående udtalelse for Retsudvalget.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011.

(2) Den ordning, der blev indført ved forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt vist sig at fungere godt i praksis og har skabt en hensigtsmæssig institutionel balance for så vidt angår Kommissionens og andre aktørers respektive roller. Det er således ikke det rette tidspunkt til at gå i gang med en omfattende reform af ordningen. Ordningen bør derfor fortsætte uændret undtagen for så vidt angår visse målrettede ændringer vedrørende gennemsigtigheden i procedurerne og specifikke aspekter af proceduren i appeludvalget. Disse ændringer vedrører et mindretal af undersøgelsesprocedurerne og har til formål at sikre større politisk ansvarlighed og ejerskab til politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter uden dog at ændre det retlige og institutionelle ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. forordning (EU) nr. 182/2011.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse I de fleste tilfælde skete det i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler.

(3) I en række specifikke tilfælde indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 bestemmelser om henvisning til appeludvalget. I praksis, navnlig i forbindelse med genetisk modificerede organismer og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler, har appeludvalget fået forelagt de sager, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod i udvalget i forbindelse med undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke blev afgivet udtalelse Det drejer sig således om en meget beskeden procentdel af de tilfælde, der er blevet behandlet som led i en undersøgelsesprocedure.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Disse skønsbeføjelser er dog betydeligt begrænset i sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, da Kommissionen er forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse.

(6) I sager vedrørende godkendelse af produkter eller stoffer, f.eks. på området genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer, er Kommissionen imidlertid forpligtet til at træffe afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og kan ikke afholde sig fra at træffe afgørelse.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Selv om Kommissionen har beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også fuldt ud påtage sig deres ansvar i beslutningsproceduren. Det er dog ikke tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan opnå et kvalificeret flertal, bl.a. fordi der er mange, der afholder sig fra at stemme eller ikke dukker op, når der stemmes.

(7) Selv om Kommissionen har kompetence til at træffe afgørelse i sådanne sager som følge af, at der er tale om særligt følsomme emner, bør medlemsstaterne også påtage sig et større ansvar i beslutningsproceduren. Når retsakterne vedrører beskyttelse af sundhed eller sikkerhed for mennesker, dyr, planter eller miljøet, og når medlemsstaterne i sådanne tilfælde ikke kan opnå et kvalificeret flertal for forslag om at tillade et produkt eller et stof, bør tilladelsen betragtes som afslået.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at øge merværdien af appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.

(8) Appeludvalgets rolle bør derfor styrkes ved at give det mulighed for at holde endnu et møde, når der ikke afgives udtalelse. Et passende repræsentationsniveau på det supplerende møde i appeludvalget bør helst være ministerniveau for derved at sikre en politisk diskussion. For at gøre det muligt at tilrettelægge et sådant supplerende møde bør fristen for appeludvalgets afgivelse af en udtalelse forlænges.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 9</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Afstemningsreglerne i appeludvalget bør ændres for at mindske risikoen for, at der ikke afgives udtalelse, og for at give medlemsstaternes repræsentanter incitament til at indtage en klar holdning. Med henblik herpå bør kun medlemsstater, der er til stede eller repræsenteret, og som ikke afholder sig fra at stemme, anses for at have deltaget, når det kvalificerede flertal beregnes. For at sikre, at resultatet af afstemningen er repræsentativt, bør en afstemning kun anses for gyldig, hvis et simpelt flertal af medlemsstaterne er deltagende medlemmer i appeludvalget. Hvis der ikke opnås beslutningsdygtighed i udvalget inden udløbet af fristen for at træffe afgørelse, anses udvalget for ikke at have afgivet udtalelse, således som det er tilfældet i dag.

udgår

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Ændringen af afstemningsreglerne forekommer i højere grad at bero på et ønske om at tilvejebringe visse statistiske virkninger snarere end på en bestræbelse på at øge medlemsstaternes ansvar. Medlemsstaternes repræsentanter kan have gyldige grunde til at undlade at deltage i afstemninger.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør have mulighed for i specifikke sager at anmode Rådet om at fremkomme med sin holdning og sine retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen bør tage hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

(10) I specifikke sager kan Europa-Parlamentet og Rådet på Kommissionens anmodning beslutte at give udtryk for deres synspunkter, hvad angår de videre følger af resultatet af afstemningen i appeludvalget, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. I sådanne tilfælde bør der gives udtryk for de pågældende synspunkter inden 3 måneder.

</Amend> 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Gennemsigtigheden i forbindelse med medlemsstaternes repræsentanters stemmer i appeludvalget bør øges, og de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer bør offentliggøres.

(11) Gennemsigtigheden bør øges i hele lovgivningsprocessen. Navnlig bør de enkelte medlemsstaters repræsentanters stemmer offentliggøres. Når en basisretsakt vedrører beskyttelsen af sundhed eller sikkerhed for mennesker, dyr eller planter, og udkastet til gennemførelsesretsakten, som basisretsakten giver mulighed for, omfatter forslag til at give tilladelse til et produkt eller et stof, bør hver medlemsstats repræsentant give en udførlig begrundelse for sin stemmeafgivelse. Der bør også gives mere detaljerede oplysninger om sammensætningen af udvalg.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Gennemsigtigheden bør øges i hele lovgivningsprocessen. Desuden bør der gives udførlige begrundelser for visse stemmeafgivelser for at sikre en begrundet beslutningsproces, øge medlemsstaternes politiske ansvar og tage højde for mulige retskrav.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Hvis der opstår vedvarende problemer i forbindelse med gennemførelsen af en basisretsakt, bør det overvejes at revidere de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen i den pågældende retsakt.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011 </DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen."

Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, eller i mangel af en positiv udtalelse som følge af en afstemning i appeludvalget, jf. artikel 6, stk. 4a, kan formanden beslutte, at appeludvalget skal afholde endnu et møde, helst på ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver appeludvalget udtalelse inden 3 måneder efter den oprindelige dato for forelæggelsen."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011 </DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) I stk. 1 indsættes følgende som andet afsnit:

udgår

« Kun medlemmer af appeludvalget, som er til stede eller repræsenteret på tidspunktet for afstemningen, og som ikke afholder sig fra at stemme, anses imidlertid for at være deltagende medlemmer i appeludvalget. Det i artikel 5, stk. 1, omhandlede flertal skal være det kvalificerede flertal, der er omhandlet i artikel 238, stk. 3, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. En afstemning anses kun for gyldig, hvis et simpelt flertal af medlemsstaterne er deltagende medlemmer. »

 

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Ændringen af afstemningsreglerne forekommer i højere grad at bero på et ønske om at tilvejebringe visse statistiske virkninger snarere end på en bestræbelse på at øge medlemsstaternes ansvar. Medlemsstaternes repræsentanter kan have gyldige grunde til at undlade at deltage i afstemninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011 </DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 stk. 3a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver udtalelse, kan Kommissionen henvise sagen til Rådet med henblik på en udtalelse, hvori det anfører sine synspunkter og retningslinjer, hvad angår de videre følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, politiske og internationale følger. Kommissionen tager hensyn til den holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 måneder efter forelæggelsen af sagen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen angive en kortere frist for forelæggelsen for Rådet.

3a. Hvis appeludvalget ikke har afgivet udtalelse, kan Kommissionen anmode Europa-Parlamentet og Rådet om at give udtryk for deres synspunkter, hvad angår de videre følger af resultatet af afstemningen i appeludvalget. Der bør gives udtryk for de pågældende synspunkter inden for tre måneder.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011 </DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Følgende stykke indsættes:

 

"4a. Uanset stk. 3 vedtager Kommissionen, hvis basisretsakten vedrører beskyttelse af menneskers sundhed eller sikkerhed for mennesker, dyr eller planter, og hvis udkastet til den gennemførelsesretsakt, som basisretsakten giver mulighed for, omfatter forslag til at give tilladelse til et produkt eller stof, og såfremt der ikke foreligger en positiv udtalelse, som er vedtaget med det i artikel 6, stk. 1, fastsatte flertal, ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og tilladelsen anses for afvist. Dette berører ikke Kommissionens ret til at foreslå et ændret udkast til gennemførelsesretsakt vedrørende det samme spørgsmål."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra c</Article2>

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) Stk. 1, litra c), affattes således:

c)  mødeprotokollerne med lister over de myndigheder og organer, hvortil de personer, som medlemsstaterne har udpeget til deres repræsentanter, er knyttet

"c) mødeprotokollerne med lister over de tilstedeværende personer og de myndigheder og organer, hvortil disse personer er knyttet"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Gennemsigtigheden bør øges i hele lovgivningsprocessen. Der bør gives mere detaljerede oplysninger om sammensætningen af udvalg.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 1 – litra e</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) afstemningsresultaterne, herunder de stemmer, der er afgivet af hver medlemsstats repræsentant i appeludvalget.

e) afstemningsresultaterne, opdelt efter repræsentant for hver medlemsstat, samt en oversigt over de udførlige begrundelser, som hver medlemsstats repræsentant giver for sin stemme, hvis den grundlæggende retsakt vedrører sundhedsbeskyttelse eller sikkerhed for mennesker, dyr eller planter, og udkastet til den gennemførelsesretsakt, som basisretsakten giver mulighed for, omfatter forslag til at give tilladelse til et produkt eller et stof;

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Gennemsigtigheden bør også øges i det stående udvalg. Desuden bør der gives udførlige begrundelser for stemmeafgivelser for at sikre en begrundet beslutningsproces, øge medlemsstaternes politiske ansvar og tage højde for mulige retskrav.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Henvisninger til samtlige dokumenter, som er nævnt i stk. 1, litra a)-d) og litra f) og g), samt oplysningerne i stk. 1, litra e) og h), offentliggøres i et register.

5.  Samtlige dokumenter og oplysninger, som er nævnt i stk. 1, litra a) til litra h), offentliggøres i et register.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) nr. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

 

"Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet desuden mener, at overdragelsen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen i en basisretsakt skal revideres, kan Kommissionen til enhver tid opfordres til at fremsætte et forslag om at ændre basisretsakten."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Hvis det er vanskeligt at opnå en positiv udtalelse fra medlemsstaterne i lignende sager, kan det være på sin plads at revidere de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder ikke anvendelse på uafsluttede procedurer, hvor appeludvalget allerede har afgivet udtalelse efter datoen for forordningens ikrafttrædelse.

Denne forordning finder anvendelse på procedurer, der indledes efter datoen for dens ikrafttrædelse.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Regler og generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

Referencer

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

1.3.2017

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

1.3.2017

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Pascal Durand

20.3.2017

Behandling i udvalg

3.5.2017

30.5.2017

 

 

Dato for vedtagelse

24.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

10

8

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Martina Anderson, Jérôme Lavrilleux, Jiří Pospíšil, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

10

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand

 

 

 

8

-

PPE

Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Fernando Ruas, György Schöpflin, Rainer Wieland

 

 

 

2

0

NI

Diane James, Kazimierz Michał Ujazdowski

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller


 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

Referencer

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Dato for høring af EP

14.2.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

1.3.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

1.3.2017

DEVE

1.3.2017

INTA

1.3.2017

ECON

1.3.2017

 

EMPL

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

ITRE

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

 

TRAN

1.3.2017

REGI

1.3.2017

AGRI

1.3.2017

PECH

1.3.2017

 

CULT

1.3.2017

LIBE

1.3.2017

AFCO

1.3.2017

FEMM

1.3.2017

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

AFET

6.11.2019

DEVE

28.9.2020

ECON

22.7.2019

EMPL

17.10.2019

 

IMCO

22.1.2020

TRAN

28.9.2020

REGI

12.6.2019

PECH

1.7.2019

 

CULT

22.3.2017

LIBE

11.4.2017

FEMM

22.11.2019

 

Ordførere

 Dato for valg

József Szájer

24.7.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

9.1.2020

18.2.2020

15.6.2020

 

Dato for vedtagelse

1.10.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Patrick Breyer, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt

Dato for indgivelse

12.10.2020

 

 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

EPP

Geoffroy Didier, Jiří Pospíšil, Axel Voss

S&D

Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

GUE/NGL

Manon Aubry

NI

Mislav Kolakušić

 

2

-

EPP

Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

 

0

0

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller:

 

 

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13-18).

[2] Beretning fra Kommissionen om udvalgenes arbejde i 2018 (COM(2019)0638 af 16.12.2019).

[3] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 37/2014 af 15. januar 2014 om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (EUT L 18 af 21.1.2014, s. 1-51).

[4] Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/367 af 1. marts 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og om afslutning af en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 56 af 3.3.2017, s. 131-207).

[5] Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1795 af 5. oktober 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Brasilien, Iran, Rusland og Ukraine og om afslutning af undersøgelsen af importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Serbien (EUT L 258 af 6.10.2017, s. 24).

Seneste opdatering: 30. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik