JELENTÉS a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

12.10.2020 - (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: József Szájer


Eljárás : 2017/0035(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0187/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0187/2020
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0085),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 291. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0034/2017),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére,

 tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9‑0177/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 182/2011/EU rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket.

(2) A 182/2011/EU rendeletről bebizonyosodott, hogy általában véve eredményesen működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszer fő elemei ezért továbbra is változatlanul működhetnek. A 182/2011/EK rendelet által a megfelelő döntéshozatali eljárás tekintetében biztosított hozzáadott érték szintje azonban nem volt teljesen kielégítő. Szükségesnek tűnnek ezért a fellebbviteli bizottsági eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosítások. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket. E módosító jogszabály további célja, hogy az uniós polgárok jobban megismerjék a végrehajtási aktusokkal kapcsolatos eljárásokat. Az uniós intézményekbe és szervekbe vetett bizalom erősítése érdekében az uniós polgárokat nem csak tájékoztatni kell a döntéshozatalról, hanem az intézmények és szervek döntései mögött meghúzódó okokat is el kell magyarázni.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt. Az esetek többségében erre a géntechnológiával módosított szervezetekkel, a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerekkel és takarmányokkal, valamint a növényvédő szerekkel kapcsolatban került sor.

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban – különösen a géntechnológiával módosított szervezetek, a géntechnológiával módosított élelmiszerek, takarmányok és növényvédő szerek esetében – a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Következésképpen csak igen kevés ügyet terjesztettek a fellebbviteli bizottság elé a 182/2011/EU rendelet szerint, amelyeket ezáltal e módosító jogszabály érint.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében a fellebbviteli bizottság megismétli a vizsgálóbizottság eredményét, vagyis nem nyilvánít véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért nem segítette elő az egyértelműséget a tagállamok álláspontjai tekintetében.

(4) A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében a fellebbviteli bizottság megismétli a vizsgálóbizottság eredményét, vagyis nem nyilvánít véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért nem segítette elő az egyértelműséget a tagállamok álláspontjai tekintetében, illetve nem járult hozzá, hogy megoldás szülessen a vizsgálóbizottsági eljárás során a vélemények hiányára. A 182/2011/EU rendelet előírja, hogy ilyen esetekben a Bizottság elfogadhatja a végrehajtásijogiaktus-tervezetet, a Bizottságra bízva, hogy a tagállamok nevében meghatározza a jogszabályok hatékony végrehajtásának szükségességét és módját.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 182/2011/EU rendelet előírja, hogy ilyen esetekben a Bizottság elfogadhatja a végrehajtásijogiaktus-tervezetet, amivel a Bizottságnak mérlegelési jogkört ad.

törölve

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól.

(6) A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól. Ezzel kapcsolatban az európai ombudsman az 1582/2014. számú ügyre vonatkozó határozatában rámutatott, hogy a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos hatályos jogi követelményeket.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak is teljes mértékben kellene felelősséget vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, amikor a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni, többek között azért, mert túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek meg a szavazás pillanatában.

(7) A Bizottság ilyen esetekben ugyan illetékes abban, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Amennyiben az alap-jogiaktus az emberek, állatok vagy növények egészségének vagy biztonságának védelmét érinti, és a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni egy adott termék vagy anyag engedélyezésére irányuló végrehajtásijogiaktus-tervezet mellett, akkor az engedélyt elutasítottnak kell tekinteni.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviseletet megfelelően magas politikai szinten, például miniszteri szinten kell ellátni a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet. A meghosszabbításnak azonban csak rövid időre kell szólnia.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a gazdasági, a politikai és a nemzetközi következményeiről, az Európai Parlamenttől és a Tanácstól kikérje az álláspontját és iránymutatását. A Bizottság figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít ki. Kellően indokolt esetekben a sürgősségre tekintettel a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. Az Európai Parlament és a Tanács által kifejtett álláspontokat indokolatlan késedelem nélkül meg kell küldeni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint adott esetben az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Amennyiben hasonló végrehajtásijogiaktus-tervezetek tekintetében nehéznek tűnik pozitív véleményt szerezni a tagállamoktól, meg kell fontolni az érintett alap-jogiaktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör felülvizsgálatát.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Átláthatóbbá kell tenni a tagállamok képviselőinek fellebbviteli bizottságban történő szavazását és az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait nyilvánossá kell tenni.

(11) Átláthatóbbá kell tenni a tagállamok képviselőinek a tanácsadó-bizottsági eljárás és a vizsgálóbizottsági eljárás valamennyi szakaszában történő szavazását és az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait nyilvánossá kell tenni. Ahol a jogi aktus különösen érzékeny területekre vonatkozik, amilyen például a fogyasztók védelme, az emberek, állatok vagy növények egészsége és biztonsága vagy a környezet védelme, az egyes tagállamok képviselőinek esetenként részletesen indokolniuk kell a szavazatukat vagy tartózkodásukat. A Bizottságnak tájékoztatást kell nyújtania továbbá a bizottságok összetételéről – beleértve a jelenlévő személyeket, illetve azon hatóságokat és szervezeteket, amelyekhez ezek a személyek tartoznak –, továbbá az ülések napirendjéről, valamint a megvitatott dokumentumokról és szövegtervezetekről.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Annak érdekében, hogy az uniós polgárok jobban megismerjék és megértsék az eljárást, valamint növeljék annak láthatóságát, minden egyes tagállami képviselőnek meg kell indokolnia szavazatát vagy tartózkodását, illetve távollétét.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) A döntéshozatali folyamat nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében tovább kell javítani a nyilvántartás hozzáférhetőségét, és módosítani kell annak tartalmát, különösen a folyamattal kapcsolatos további információk hozzáadása révén. Ezzel kapcsolatban alapvető elem a nyilvántartás keresési funkcióinak oly módon történő javítása, hogy szakpolitikai területekre lebontva lehessen benne keresni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

(EU) 182/2011 rendelet

3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.”;

„Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök vagy a tagállamok egyszerű többsége határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson kellően magas politikai szinten, például miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.”;

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

(EU) 182/2011 rendelet

6 cikk – 3a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérhet a kérdés Tanács elé terjesztésével. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.”;

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság az Európai Parlament és Tanács elé terjesztheti a kérdést, hogy ismertessék álláspontjukat és iránymutatást adjanak ennek következményeiről, mint például a fellebbviteli bizottságban tartott szavazás eredményének intézményi, jogi, gazdasági, politikai és nemzetközi következményeiről. A Bizottság figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Európai Parlament és Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a sürgősségre tekintettel a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. Az Európai Parlament és a Tanács által kifejtett álláspontokat indokolatlan késedelem nélkül megküldik az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint adott esetben az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is.”;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

(EU) 182/2011 rendelet

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) A (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben az alap-jogiaktus az emberek, állatok vagy növények egészségének vagy biztonságának védelmére vonatkozik, és a végrehajtási jogi aktus tervezete egy termék vagy anyag engedélyezéséről rendelkezik, az ilyen engedélyek csak akkor hagyhatók jóvá, ha az (1) bekezdés szerinti szavazás pozitív véleményt eredményez.

 

Az első albekezdés nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy ugyanazon tárgyra vonatkozóan módosított végrehajtási jogi aktustervezetet javasoljon.”;

Indokolás

Tekintettel arra a jogi nyomásra, amely az érzékeny termékek engedélyezésének elmaradásakor a Bizottságra nehezedhet abban az esetben, ha „nincs vélemény”, a fellebbviteli bizottságok jelenlegi szabályai nem hagynak más tényleges választási lehetőséget a Bizottság számára, mint a végrehajtási jogi aktusok elfogadását. Az olyan fontos jogi aktusok esetében, amelyek hatással lehetnek az emberek vagy állatok egészségére vagy biztonságára, az engedélyt csak akkor szabad elfogadni, ha azt a tagállamok többsége támogatja.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b b pont (új)

(EU) 182/2011 rendelet

6 cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4b) A tagállamok képviselői megindokolják az (1) bekezdés szerinti szavazatukat vagy tartózkodásukat, valamint a szavazásról való távollétüket.

 

Ahol a jogi aktus különösen érzékeny területekre vonatkozik, amilyen például a fogyasztók védelme, az emberek, állatok vagy növények egészsége és biztonsága vagy a környezet, a tagállamok képviselőinek az egyes esetekre lebontva, részletesen indokolniuk kell a szavazatukat vagy tartózkodásukat.”;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)

(EU) 182/2011 rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

b) a bizottsági ülések napirendje;

b)  a bizottsági ülések napirendje, ideértve a döntésre váró szövegtervezeteket és a megbeszélések tárgyát képező dokumentumokat;”;

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a a pont (új)

(EU) 182/2011 rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa) Az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, azon hatóságok és szervezetek listáival együtt, amelyekhez a tagállamok által a képviseletükre kijelölt személyek tartoznak;

c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, az ülésen jelen lévő személyek listájával, valamint azon hatóságok és szervezetek listáival együtt, amelyekhez a tagállamok által a képviseletükre kijelölt személyek tartoznak;”;

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

(EU) 182/2011 rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„e) a szavazási eredmények, ideértve a fellebbviteli bizottság esetében az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait”;

„e) a szavazási eredmények – beleértve az egyes tagállamok képviselői által leadott szavazatokat és tartózkodásokat –, a szavazás vagy a tartózkodás, illetve a szavazásról való távollét indokaival együtt, és amennyiben a jogi aktus olyan különösen érzékeny területeket érint, mint a fogyasztók védelme, az emberek, állatok vagy növények egészsége vagy biztonsága vagy a környezet, a szavazást vagy a tartózkodást kísérő, esetenkénti részletes indokok;”;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)

(EU) 182/2011 rendelet

10 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3) Az Európai Parlament és a Tanács számára a vonatkozó szabályoknak megfelelően hozzáférést kell biztosítani az (1) bekezdésben említett információkhoz.

(3.) Az Európai Parlament és a Tanács számára a vonatkozó szabályoknak megfelelően és indokolatlan késedelem nélkül hozzáférést kell biztosítani az (1) bekezdésben említett információkhoz.”;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

(EU) 182/2011 rendelet

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdés a)–d), f) és g) pontjában említett valamennyi dokumentum hivatkozási számát, valamint az (1) bekezdés e) és h) pontjában említett adatokat.”

„(5) A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdésben említett valamennyi dokumentumot és információt.”

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

(EU) 182/2011 rendelet

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) A nyilvántartás keresőfunkciói lehetővé teszik a szakpolitikai területek szerinti keresést.”;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

(EU) 182/2011 rendelet

11 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

11. cikk

11. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács ellenőrzéshez való joga

Az Európai Parlament és a Tanács ellenőrzéshez való joga

Amennyiben az alap jogi aktust rendes jogalkotási eljárás keretében fogadták el, az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túllépi az alap jogi aktusban megállapított végrehajtási hatásköröket. Ebben az esetben a Bizottság a kifejtett álláspontok figyelembevételével felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetét fenntartani, módosítani vagy visszavonni kívánja-e.

Amennyiben az alap-jogiaktust rendes jogalkotási eljárás keretében fogadták el, az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túllépi az alap-jogiaktusban megállapított végrehajtási hatásköröket, vagy ellentétes az alap-jogiaktussal. Ebben az esetben a Bizottság a kifejtett álláspontok figyelembevételével felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetét fenntartani, módosítani vagy visszavonni kívánja-e.

 

Ezen túlmenően, amennyiben akár az Európai Parlament, akár a Tanács helyénvalónak tartja az alap-jogiaktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök felülvizsgálatát, bármikor felkérheti a Bizottságot az adott alap-jogiaktus módosítására irányuló javaslat előterjesztésére.”

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet nem alkalmazandó azon folyamatban levő eljárások tekintetében, amelyek esetében a fellebbviteli bizottság már véleményt nyilvánított e rendelet hatálybalépésének napján.

Ez a rendelet a hatálybalépése után megkezdett eljárásokra alkalmazandó.


 

INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2017. február 14-én javaslatot nyújtott be (COM(2018)85 végleges) az EU komitológiai rendszerének reformjáról (182/2011/EU rendelet). Célja, hogy egyes erősen vitatott szakpolitikai területeken fokozza az uniós jog végrehajtásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát, a következő intézkedések révén:

 a szavazási szabályok módosítása a komitológiai eljárás utolsó szakaszában (az úgynevezett fellebbviteli bizottság), hogy csak a „mellette” vagy „ellene” szavazatokat vegyék figyelembe. A cél a „tartózkodás” és azon helyzetek számának csökkentése, amikor a bizottság nem tud állást foglalni, és a Bizottság a tagállamoktól kapott egyértelmű felhatalmazás nélkül köteles eljárni.

 a nemzeti miniszterek bevonása azáltal, hogy lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy másodjára is a miniszteri szintű fellebbviteli bizottság elé terjessze az ügyet, amennyiben a nemzeti szakértők nem foglalnak állást.

 a szavazás átláthatóságának növelése a fellebbviteli bizottság szintjén.

 politikai hozzájárulás biztosítása annak lehetővé tételével, hogy a Bizottság véleményezés céljából a Miniszterek Tanácsa elé terjessze a kérdést, amennyiben a fellebbviteli bizottság nem tud állást foglalni.

Összességében az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, de hangsúlyozni kívánja azt is, hogy az esetek többségében a jelenlegi rendszer megfelelően működik, így a Bizottság javaslata a bizottságokhoz benyújtott ügyeknek csak egy kisebb, de érzékeny részét érinti.

 

Mindazonáltal a közelmúlt gyakorlatából származó példák azt mutatják, hogy az eljárás biztonságának és átláthatóságának növelése érdekében javítani lehetne a jelenlegi mechanizmust. A környezetvédelem, valamint más alapvető kérdések – például az egészségügy és az élelmiszer-biztonság – olyan kulcsfontosságú területek, ahol a tagállamoknak politikailag elszámoltathatónak kell lenniük, és átlátható módon kell fellépniük annak érdekében, hogy a polgárok ne csak döntéseikről értesüljenek, hanem azok mögöttes okairól is.

 

Az Európai Unióról szóló szerződés szerint a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni (az EUSZ 10. cikkének (3) bekezdése). Az uniós intézmények célja az Unió értékeinek érvényesítése, célkitűzéseinek előmozdítása, az Unió, valamint polgárai és a tagállamok érdekeinek szolgálata, továbbá az Unió politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának a biztosítása (az EUSZ 13. cikke). Az Európai Unió a jogállamiság alapelvére épül, amelynek az átláthatóság a központi eleme, és az intézményeknek élen kell járniuk annak betartásában.

 

Lépéseket kell tennünk a fokozott átláthatóság és elszámoltathatóság proaktív megvalósítása érdekében, hogy fenntartsuk és növeljük az európai polgárok uniós intézmények folyamataiba és különösen a komitológiai eljárásba vetett bizalmát.

 

Az előadó célja, hogy e tekintetben javuljon a rendszer. Az előadó ezért a következő elemeket javasolja, figyelembe véve az Európai Parlament véleményt nyilvánító bizottságai által elfogadott álláspontokat is.

 

- Általános igény, hogy a polgárok jobban megismerjék a végrehajtási aktusokkal kapcsolatos eljárásokat. Az uniós intézményekbe vetett bizalom növelése érdekében nemcsak a polgárokat kell tájékoztatni a döntéshozatalról, hanem a döntések mögött meghúzódó okokat is meg kell magyarázni.

 

- Ennek érdekében a tagállamoknak a szavazás eredményétől függetlenül indokolást kell csatolniuk szavazatukhoz – akár ellene, akár mellette szavaznak – vagy tartózkodásukhoz.

 

- Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a fellebbviteli bizottság elnöke által összehívott további üléseket kellően magas politikai szinten, például miniszteri szinten kell tartani. A fellebbviteli bizottság eljárási szabályzata már rendelkezik a fellebbviteli bizottság miniszteri szintű ülése összehívásának lehetőségéről (az 1. cikk (5) bekezdésének második albekezdése). Ezenkívül ez a módosítás összhangban van a fellebbviteli bizottság eljárási szabályzatának 5. cikkével is.

 

- Javítani kell a komitológiai nyilvántartás hozzáférhetőségét, és módosítani kell annak tartalmát, hogy lehetővé váljon a polgárok számára nemcsak az eljárás formai elemeinek, hanem a tagállami döntések indokainak a megismerését is. A nyilvántartás keresési funkcióinak javítása ebből a szempontból alapvető fontosságú.

 

- Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az Európai Parlamentet minden olyan esetről tájékoztassák, amikor a Bizottság a fellebbviteli bizottság egyértelmű álláspontjának hiányában a Miniszterek Tanácsa elé utalja az ügyet véleményezésre. A Miniszterek Tanácsa politikai hozzájárulását meg kell osztani az Európai Parlamenttel is.

 

Az új Európai Bizottság által a 2019–2024 közötti időszakra elfogadott politikai iránymutatások egyik fontos eleme az intézmények működésének nagyobb átláthatósága a polgárok Unióba vetett bizalmának növelése érdekében. Az előadó hangot kíván adni azon meggyőződésének, hogy ebben a szellemben a Bizottság képes lesz némi előrelépést elérni a Tanácsban a javaslattervezettel kapcsolatban.

 


 

 

 

 

VÉLEMÉNY A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (19.3.2020)

a Jogi Bizottság részére

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Előadó: Sven Simon

 

RÖVID INDOKOLÁS

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2017. december 4-én elfogadta a Jogi Bizottság jelentéséhez kapcsolódó alábbi véleményt. A Jogi Bizottság azonban az Európai Parlament előző jogalkotási ciklusában nem zárta le a javaslattal kapcsolatos munkát. 2019. október 21-én a Parlament az eljárási szabályzat 240. cikkével összhangban úgy határozott, hogy folytatja a javaslattal kapcsolatos munkát. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ezért ismét a Jogi Bizottság elé terjeszti az alábbi véleményt. Az ezen indokolásban említett komitológiai statisztikákat az előadó frissítette, hogy azok tartalmazzák a 2018-re vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb információkat.

A javaslatban a Bizottság négy olyan módosítást terjesztett elő a 182/2011(EU) rendelethez[1] („komitológiai rendelet”), amelyek révén kezelni lehet olyan helyzeteket, amikor a komitológiai eljárás során a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt a Bizottság által javasolt végrehajtási jogi aktus tervezetéről. Konkrétan az alábbi javaslatokról van szó:

 a tartózkodó bizottsági tagok szavazatainak figyelmen kívül hagyása a fellebbviteli bizottságbeli minősített többség kiszámításakor. A fellebbviteli bizottság határozatai akkor lennének érvényesek, ha a részt vevő tagok kiteszik a tagállamok egyszerű többségét;

 annak lehetővé tétele, hogy a fellebbviteli bizottság egy további miniszteri szintű ülést tarthasson;

 annak lehetővé tétele, hogy a Bizottság a Tanács elé terjessze az ügyet, kikérve ennek véleményét az ügyről és szélesebb körű összefüggéseiről abban az esetben, ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt;

 a fellebbviteli bizottságban a tagállamok által leadott szavazatok nyilvánossá tétele. Az intézkedés célja a komitológiai eljárások átláthatóságának fokozása.

A javasolt módosítások kizárólag azokat az eljárásokat érintenék, amelyek esetében a fellebbezési bizottság nem nyilvánított véleményt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a javaslat a bizottságok elé terjesztett végrehajtásijogiaktus-tervezeteknek csupán mintegy 2%-át érintené.

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) hatáskörébe tartozó közös kereskedelempolitika tekintetében (2018-ban[2]) 14 komitológiai bizottság működik, és az elfogadott végrehajtási aktusok többsége a piacvédelmi eszközök témáját érinti, vagyis a dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedéseket (2018-ban a közös kereskedelempolitika terén elfogadott 52 végrehajtási aktus közül 44 a piacvédelmi eszközökkel volt kapcsolatos). A komitológiai rendelet csak 2014 februárja, a 37/2014/EU rendelet elfogadása óta vonatkozik a piacvédelmi eszközökre[3]. Azóta két alkalommal indult fellebbviteli bizottsági eljárás a piacvédelmi eszközök vonatkozásában, méghozzá 2017-ben a „szolárpanel” ügyhöz[4] és „egyes vasárukhoz[5]” kapcsolódóan.

 

Az INTA bizottság más területeken elfogadott végrehajtási aktusokért is felelős, ilyen terület például a harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás vagy a vámügyek külső vonatkozásai.

Az előadó összességében üdvözli a Bizottság javaslatát. A jelenlegi gyakorlat példái azt mutatják, hogy precízebb mechanizmusokat kell bevezetni annak érdekében, hogy fokozni lehessen a tagállami álláspontok bizonyosságát és átláthatóságát a komitológiai eljárások keretében. Biztosítani kell ugyanakkor, hogy a komitológiai eljárások sem a fellebbviteli bizottságok szintjén, sem a Tanács elé utalás szintjén ne befolyásolják kedvezőtlenül a szükséges piacvédelmi intézkedések elfogadását, amelyekre gyakran nagyon sürgősen van szükség.

Az előadó általánosságban azt szeretné hangsúlyozni, hogy az Európai Unión belüli eljárásokat optimalizálni kell, és azokat időben a lehető leghatékonyabban kell végrehajtani. Nagyon fontos, hogy a fokozódó globális gazdasági verseny idején az EU eredményeket tudjon felmutatni az ígéretei, a célkitűzései és a kötelezettségei tekintetében azzal a céllal, hogy meg tudja őrizni versenyképességét, illetve meghatározhassa a normákat a maga szigorú gazdasági, szociális és környezeti céljai fényében.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a fellebbviteli bizottság üléseit és a Tanács elé utalást illetően legyen konkrétan kimondva, hogy a Bizottság lerövidítheti a határidőket azokban az esetekben, amikor a szóban forgó alap-jogiaktus rögzíti az eljárás lezárására szolgáló menetrendet.

Javaslom továbbá, hogy határozzanak meg konkrét határidőt, amelyen belül az Európai Parlament és a Tanács gyakorolhatja az ellenőrzéshez való jogát. Ilyen időkorlát létezett a jelenlegi komitológiai rendeletet elfogadását megelőzően, és az előadó sajnálatosnak tartja, hogy a jelenlegi komitológiai rendeletben már nem szerepel erre vonatkozó rendelkezés. A jelenlegi komitológiai rendelet módosítása így lehetővé teszi, hogy ismét legyen erre vonatkozó időkeret, amely nagyobb biztonságot nyújt az Európai Parlament számára ellenőrzési joga gyakorlásához. Megfelelő kivételeket kell meghatározni a sürgős esetek számára, hiszen semmiképpen sem az a cél, hogy akadályozzuk a komitológiai rendszer hatékonyságát.

 

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Amennyiben valamely uniós jogi aktus előírja a Bizottság számára, hogy természetes vagy jogi személy által benyújtott panasz alapján folytasson vizsgálatot, például dömpingellenes és szubvencióellenes eljárások esetén, a Bizottságnak meghatározott időn belül és a vizsgálat folyamán feltártak fényében kell döntést hoznia.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet, kivéve abban az esetben, ha a vonatkozó alap-jogiaktusokban megállapított határidőket kell betartani, például dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedések esetén. Annak biztosítása érdekében, hogy az eljárások nem okoznak késedelmet a fellebbviteli bizottság szintjén, lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság indokolt esetben előrehozza a fellebbviteli bizottság véleménynyilvánítási határidejét.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. Rövidebb határidőket kell alkalmazni azokban az esetekben, amikor a Bizottságot a vonatkozó alap-jogiaktusokban rögzített határidők kötik, például dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedések esetén.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

182/2011/EU rendelet

3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 3. cikk (7) bekezdése a következő hatodik albekezdéssel egészül ki:

(1) A 3. cikk (7) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették. ”;

„Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették, ahogyan azt a jelen bekezdés harmadik albekezdése rögzíti. A Bizottság adott esetben rövidebb határidőt állapít meg annak érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó alap-jogiaktusokban rögzített határidőknek.

 

A Bizottság kellően indokolt esetekben az e bekezdésben említetteknél rövidebb határidőt is előírhat.”;

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 3a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen a kérdés Tanács elé terjesztésével. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen a kérdés Tanács elé terjesztésével. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. A Bizottság adott esetben rövidebb határidőt állapít meg annak érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó alap-jogiaktusokban rögzített határidőknek.”

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

182/2011/EU rendelet

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Az Európai Parlament és a Tanács attól a naptól számított egy hónapon belül megteszi az első albekezdésben említett jelzést, amely napon az érintett bizottságnak benyújtott nyelvi változatokban beérkezett a végrehajtási aktus végleges tervezete. Az egyhónapos határidő nem vonatkozik a sürgős esetekre, illetve a napi igazgatási kérdésekkel kapcsolatos és/vagy korlátozott érvényességi időtartamú végrehajtási aktusokra.”

Indokolás

Az Európai Parlament ellenőrzési joga nem gyakorolható hatékonyan abban az esetben, ha nem ismert az e célra rendelkezésre álló idő. Az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti korábbi komitológiai eljárás keretén belül 1 hónapos határidőt szabtak az ellenőrzési jog gyakorlására, ezt a komitológiai eljárások vonatkozásában az EP és a Tanács között 2008-ban létrejött intézményközi megállapodás rögzítette. Ugyanezt a határidőt kell megállapítani a jelenlegi 182/2011 rendeletben is.


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

Hivatkozások

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

1.3.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

1.3.2017

Befejezetlen ügy folytatása

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

21.10.2019

Előadó

 A kijelölés dátuma

Sven Simon

05.03.2020

Vizsgálat a bizottságban

30.8.2017

12.10.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

4.12.2017

18.7.2019 (confirmed)

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Maurice Ponga

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Hannu Takkula

ECR

Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Bendt Bendtsen, Artis Pabriks, Maurice Ponga, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

 

0

-

 

 

 

3

0

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


 

 

 

 

VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (15.5.2020)

a Jogi Bizottság részére

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

A vélemény előadója: Stanislav Polčák

 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2018. február 27-én elfogadta a Jogi Bizottság jelentéséhez kapcsolódó alábbi véleményt. A Jogi Bizottság azonban az Európai Parlament előző jogalkotási ciklusában nem zárta le a javaslattal kapcsolatos munkát. 2019. október 21-én a Parlament az eljárási szabályzat 240. cikkével összhangban úgy határozott, hogy folytatja a javaslattal kapcsolatos munkát. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság az alábbi véleményt nyújtja be a Jogi Bizottság jelentéséhez.

 

A Bizottság javaslatot terjesztett az Európai Parlament és a Tanács elé a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosítása céljából annak érdekében, hogy megoldás születhessen azokra az esetekre, amikor a tagállamok nem hoznak döntést valamilyen érzékeny, és gyakran politikai jellegű kérdésben.

 

A Bizottság elnöke, Jean-Claude JUNCKER, az Európai Parlament előtt 2016 szeptemberében elmondott, az Unió helyzetéről szóló beszédében emlékeztetett rá, hogy a tagállamoknak bizonyos kérdésekben vállalniuk kell a rájuk háruló felelősséget. Az előadó osztja ezt a véleményt, és üdvözli az alábbiakra irányuló javaslatokat:

- a minősített többség kiszámításának módja. A szavazástól tartózkodó tagállamok szavazatát a jövőben nem veszik figyelembe a minősített többség kiszámításába a fellebbviteli bizottságban történő szavazáskor;

- a fellebbviteli bizottság ismételt igénybevételének lehetősége, valamint az a lehetőség, hogy a Bizottság a Tanács elé utalja az ügyet;

- a szavazatok nyilvánosságra hozatala.

 

Az előadó ugyanakkor emlékeztet rá, hogy az esetek többségében a jelenlegi rendszer működik, méghozzá jól működik. A javasolt módosítások kizárólag azokat az eljárásokat érintenék, amelyek esetében a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a javaslat a bizottságok elé terjesztett végrehajtásijogiaktus-tervezeteknek csupán mintegy 2%-át érintené. Fontos tehát, hogy ne változzon a bizottsági eljárásrend kerete. Az előadó célja ennek megfelelően az, hogy a jelenlegi általános keret megőrzése mellett javuljon a rendszer annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek azok a patthelyzetek, amelyek előfordulhattak az eljárás 2011. évi bevezetése óta akár a már felmerült, akár a jövőben felmerülő kérdésekben.

 

Az előadó véleménye szerint a javaslat egyik javítandó eleme az átláthatóság. Az adórendszerhez, a fogyasztók egészségéhez, az élelmiszer-biztonsághoz vagy a környezetvédelemhez hasonló érzékeny kérdésekben a tagállamoknak nem csupán vállalniuk kell a rájuk háruló felelősséget, hanem tájékoztatniuk is kell ezekről a polgárokat. Csakis az átláthatóság fokozásával, valamint az uniós döntéshozatali folyamatról szóló hatékonyabb tájékoztatással őrizhetjük meg az európai polgárok bizalmát.

 

Ehhez nem csupán a bizottsági és fellebbviteli bizottsági szavazatoknak, illetve azok tagállamok általi indoklásának nyilvánosságra hozatalára van szükség, hanem olyan széles körű tájékoztatási kampányokra is, amelyek beszámolnak az Európai Unión belüli hivatalos tudományos testületek, az európai ügynökségek, az európai intézmények és a tagállamok eljárásairól, kockázatelemzéseiről és a hatásköreik megosztásáról.

 

Az előadó szerint a szavazatok nyilvánosságra hozatala, valamint az, hogy a tagállamoknak indokolniuk kell a szavazatukat, lehetővé teszi a szavazáson jelen lévő, ám tartózkodó tagállamok számára álláspontjuk kifejtését, mivel a szavazatukat nem veszik figyelembe a minősített többség kiszámításakor. Az előadó véleménye szerint ugyanis alapvető különbség van a szavazástól való távolmaradás és a tartózkodással történő szavazás között. A tartózkodás politikai döntés, amelyet meg kell tudni indokolni, ám ennek nem szabad megbénítania a rendszert, márpedig ez jelenleg megtörténhet.

 

Végül az előadó úgy véli, hogy a demokrácia tiszteletben tartása érdekében fontos, hogy az Európai Parlament a Tanáccsal egy időben mindig megfelelő tájékoztatást kapjon az alap-jogiaktusok elfogadásáról. Ugyanígy minden olyan esetben, amikor az ügy a Tanács elé kerül, ahogyan azt a Bizottság javaslata lehetővé kívánja tenni, az Európai Parlamentet tájékoztatni kell a Tanács következtetéseiről.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 182/2011/EU rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket.

(2) A 182/2011/EU rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. Ugyanakkor jelentős korlátai vannak olyan esetekben, amikor a tagállamoknak az alap-jogiaktusok által kijelölt bizottságokon belüli állásfoglalás helyett nem sikerül elérniük a szükséges többséget, és ezzel úgynevezett „nincs vélemény” helyzet áll elő. Ilyen körülmények között a Bizottságot olyan, gyakran problematikus döntések elfogadására hívják fel, amelyek politikailag érzékeny kérdéseket érintenek. Az ilyen döntések különösen problematikusak abban az esetben, amikor közvetlen hatással vannak a polgárokra és a vállalkozásokra, A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a tanácsadó-bizottsági eljárás, valamint a vizsgálóbizottsági eljárás és beleértve a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért különösen a tagállamok által vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket, egyszersmind fenntartva a tudományosan megalapozott, objektív és diszkriminációtól mentes szempontokon nyugvó döntéshozatalt, az uniós jogszabályok által meghatározott eljárásoknak, valamint a legújabb tudományos módszereknek és normáknak megfelelően.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt. Az esetek többségében erre a géntechnológiával módosított szervezetekkel, a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerekkel és takarmányokkal, valamint a növényvédő szerekkel kapcsolatban került sor.

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt. Az esetek többségében erre a különösen érzékeny területek kapcsán, például az adórendszer, a fogyasztók egészsége, az élelmiszer-biztonság vagy a környezetvédelem kapcsán került sor, konkrétabban a géntechnológiával módosított szervezetekkel, a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerekkel és takarmányokkal, valamint a növényvédő szerekkel kapcsolatban.

Indokolás

Fontos felsorolni az összes érzékeny területet, és nem szabad csupán némelyikre koncentrálni. Nem tudható ugyanis, hogy a jövőben melyik területen alakulhat ki patthelyzet.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Fontos kiemelni, hogy csak igen kevés ügyet terjesztettek a fellebbviteli bizottság elé a 182/2011/EU rendelet szerint.

Indokolás

Az esetek többségében a jelenlegi rendszer jól működik. A fellebbviteli bizottság elé terjesztett, ám véleménynyilvánítás nélkül záródó ügyek a bizottságok elé terjesztett végrehajtásijogiaktus-tervezeteknek csupán mintegy 2%-át teszik ki.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól.

(6) A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően a különösen érzékeny területeken, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól.

Indokolás

A szöveg koherenciájának fokozása érdekében az érzékeny területek részletezése átkerül a (3) preambulumbekezdésbe, hogy ne csupán némelyik területre összpontosítsunk, hiszen nem tudható, hogy a jövőben melyik területen alakulhat ki patthelyzet.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak is teljes mértékben kellene felelősséget vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, amikor a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni, többek között azért, mert túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek meg a szavazás pillanatában.

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Amennyiben a jogi aktus az emberi, állati vagy növényi egészség védelmére vonatkozik, nagyobb súlyt kell fektetni a politikai elszámoltathatóságra. Azonban nem ez az eset akkor, amikor a tagállamok számos különböző okból nem tudnak minősített többséget elérni, például azért, mert túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek meg a szavazás pillanatában.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy – rendkívüli esetben – „nincs vélemény” helyzetekben a lehető leghamarabb további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviseletet megfelelő politikai szinten, például miniszteri szinten kell ellátni a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

(10) Bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Tanács a Bizottság kérésére véleményt nyilváníthassonennekszélesebb körű következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai, a pénzügyi és a nemzetközi következményekről. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. Az Európai Parlamentet a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell az ügy Tanács elé terjesztésének eredményeiről.

Indokolás

A demokrácia érdekében fontos, hogy az Európai Parlament tájékoztatást kapjon a Tanács elé terjesztés eredményeiről.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Átláthatóbbá kell tenni a tagállamok képviselőinek fellebbviteli bizottságban történő szavazását és az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait nyilvánossá kell tenni.

(11) Fokozni kell a tanácsadó-bizottsági eljárás és a vizsgálóbizottsági eljárás teljes folyamatának átláthatóságát, a bizottsági szinten és a fellebbviteli bizottság szintjén egyaránt, ideértve az azzal kapcsolatos tájékoztatást is, hogy a tagállamok képviselői hogyan szavaznak. Nyilvánossá kell tenni minden tagállam szavazatát, és a szavazatokhoz indokolást kell fűzni, függetlenül attól, hogy kedvező vagy kedvezőtlen szavazatról, illetve tartózkodásról van-e szó.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az átláthatóság fokozása, az uniós polgárok jobb tájékoztatása, valamint az uniós polgárok által az uniós döntéshozatali folyamatba vetett bizalom erősítése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak közös közleményt kell kidolgozniuk a kockázatok értékeléséről, különösen az érzékeny kérdéseket illetően, továbbá munkálkodniuk kell a vonatkozó uniós döntéshozatali folyamatokon, továbbá az Unión belüli hivatalos tudományos testületek, az uniós ügynökségek és intézmények, valamint a tagállamok közötti hatáskörmegosztáson.

Indokolás

A javaslat célja az átláthatóság fokozása annak érdekében, hogy helyre lehessen állítani az európai polgárok uniós döntéshozatali folyamatba vetett bizalmát. Ehhez alapvető fontosságú a széles körű tájékoztatási kampányok szervezése.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

182/2011/EU rendelet

3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.

Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság a lehető leghamarabb további ülést tartson a megfelelő politikai szinten, például miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.

 

A Bizottság kivételes és kellően indokolt esetekben határozhat az ebben a bekezdésben előírt határidők lerövidítéséről.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérhet a kérdés Tanács elé terjesztésével. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Tanács a Bizottság kérésére véleményt nyilváníthat ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. Az Európai Parlamentet a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják az ügy Tanács elé terjesztésének eredményeiről.

Indokolás

A demokrácia érdekében fontos, hogy az Európai Parlament mihamarabb tájékoztatást kapjon a Tanács elé terjesztés eredményeiről.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a szavazási eredmények, ideértve a fellebbviteli bizottság esetében az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait;

e) az egyes tagállamok képviselői által a bizottságokban és a fellebbviteli bizottságban kifejtett álláspontot tükröző szavazási eredmények, valamint a szavazatok indokolása, függetlenül attól, hogy kedvező vagy kedvezőtlen szavazatról, illetve tartózkodásról van-e szó;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges technikai módosításokat.)

Indokolás

Fokozni kell az átláthatóságot annak érdekében, hogy helyre lehessen állítani az európai polgárok uniós döntéshozatali folyamatba vetett bizalmát. Ehhez nem csupán a bizottsági és fellebbviteli bizottsági szavazatok nyilvánosságra hozatalára van szükség, hanem a tagállamok szavazatának indokolására is. A tagállamoknak vállalniuk kell a rájuk háruló felelősséget.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

182/2011/EU rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. A 11. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Amennyiben az alap jogi aktust rendes jogalkotási eljárás keretében fogadták el, az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túllépi az alap jogi aktusban megállapított végrehajtási hatásköröket. Ebben az esetben a Bizottság a kifejtett álláspontok figyelembevételével felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetét fenntartani, módosítani vagy visszavonni kívánja-e.

Amennyiben az alap-jogiaktust rendes jogalkotási eljárás keretében fogadták el, az Európai Parlament vagy a Tanács, amelyek egyidejűleg és a lehető legkorábbi időpontban tájékoztatást kaptak a végrehajtási jogi aktusról, bármikor jelezhetik a Bizottságnak, ha úgy ítélik meg, hogy a végrehajtási jogi aktusvagy intézkedés tervezete túllépi az alap-jogiaktusban megállapított végrehajtási hatásköröket vagy egyéb szempontból nem áll összhangban az uniós joggal. Ebben az esetben a Bizottság a kifejtett álláspontok figyelembevételével felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetét fenntartani, módosítani vagy visszavonni kívánja-e.


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

Hivatkozások

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

1.3.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

1.3.2017

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Stanislav Polčák

18.2.2020

Az elfogadás dátuma

5.3.2020

 

 

 

 

 


 

 

VÉLEMÉNY AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (27.4.2020)

a Jogi Bizottság részére

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

A vélemény előadója: Ville Niinistö

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés 291. cikke úgy rendelkezik, hogy ha valamely kötelező erejű uniós jogi aktus végrehajtásának egységes feltételek szerint kell történnie, az ilyen jogi aktus végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra. A most felülvizsgálni javasolt 182/2011/EU rendelet határozza meg a végrehajtási hatáskörök gyakorlásának tagállami ellenőrzésére és a kapcsolódó végrehajtási jogi aktusok elfogadására vonatkozó szabályokat.

 

Sok esetben a meglévő eljárás jól működik. Vannak azonban olyan esetek is, különösen a „vizsgálóbizottsági eljárás” körében, amelyek problematikusabbak, és kérdéseket vetnek fel a tagállamok által hozott döntésekért való felelősségvállalással kapcsolatban, különösen a politikailag érzékeny területeken, így például az emberek, állatok vagy növények egészségét vagy biztonságát érintő kérdésekben.

 

A „vizsgálóbizottsági eljárás” értelmében a Bizottság által javasolt végrehajtási jogi aktus elfogadásához minősített többséggel megadott támogatásra van szükség. Minősített többség hiányában a Bizottság egy fellebbviteli bizottsághoz fordulhat. Ha a végrehajtási jogi aktust a fellebbviteli bizottságban sem támogatják vagy utasítják el minősített többséggel (nem nyilvánítanak véleményt), a Bizottság maga határozhat arról, hogy a jogi aktust elfogadja-e vagy elveti.

 

E probléma kezelése érdekében a Bizottság a következők felülvizsgálatát javasolja:

 az egyes tagállamok képviselői által a fellebbviteli bizottságban leadott szavazatok nyilvánossá tétele;

 további jogorvoslati szintek bevezetése miniszteri szinten és esetleg az ügy továbbutalása a Tanács szintjére iránymutatás céljából;

 a szavazatszámlálás során a tartózkodások figyelmen kívül hagyása és új határozatképességi küszöb bevezetése a szavazásban való részvételre vonatkozóan (a tagállamok egyszerű többsége).

 

A vélemény előadója teljes mértékben támogatja az átláthatóság javítására irányuló javaslatot, és további hasonló intézkedéseket javasol az eljárás egészét érintően, többek között azt, hogy a tagállamok számára írják elő a végrehajtási jogi aktus elfogadásának vagy elutasításának indokolását. Másrészről a vélemény előadója úgy véli, hogy a javaslat szerinti további jogorvoslati szintek várhatóan nem jelentenének segítséget, mivel a tapasztalatok szerint a fellebbviteli bizottságban tartott szavazás eredménye ritkán tér el az állandó bizottságokban született eredménytől. A vélemény előadója erőteljesen ellenzi továbbá a határozatképességre és a szavazatszámlálásra vonatkozóan javasolt módosításokat, amelyek a demokrácia szempontjából elfogadhatatlanok.

 

Az olyan helyzetekből eredő problémák orvoslása érdekében, amikor nem nyilvánítanak véleményt, a javaslatban a határozat által érintett területtől és a határozat jellegétől függően különbséget kell tenni az esetek között. Az egészséggel, állatokkal és növényekkel kapcsolatos termékeket és anyagokat illetően a Bizottság köteles lenne az anyag betiltására, ha nincs meg a minősített többség az engedély megadása mellett. Ez az eljárás megszüntetné azt, hogy a Bizottság eseti döntéseket hoz, és nagyobb jogbiztonságot garantálna, mivel a rendelet rögzítené az engedély megtagadásának kötelezettségét arra az esetre, ha nincs meg a szükséges többség.

 

Emellett az ugyanazon alap-jogiaktushoz kapcsolódó esetekben szisztematikusan felmerülnek olyan helyzetek, hogy a tagállamok nem nyilvánítanak véleményt. Az ilyen esetekre rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság fontolja meg az alap-jogiaktusnak az e konkrét szempont alapján történő felülvizsgálatát.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Parlament felállított egy különbizottságot a növényvédő szerekre vonatkozó uniós engedélyezési eljárás vizsgálatára annak érdekében, hogy azonosítsa a lehetséges összeférhetetlenségeket a jóváhagyási eljárásban, megvizsgálja az uniós ügynökségek szerepét és tanulmányozza azt, hogy rendelkeznek-e megfelelő szintű személyzettel és finanszírozással kötelezettségeik teljesítéséhez. A különbizottság ténybeli megállapításokat és ajánlásokat tartalmazó, a Parlament plenáris ülése által jóváhagyandó zárójelentését figyelembe kell venni a 182/2011/EK rendelettel létrehozott rendszer jobbá tétele érdekében.

Indokolás

Az Európai Parlament által felállított különbizottság foglalkozik majd az e javaslatban szereplő néhány nagyon sajátos eljárással. Az eredmény függvényében esetleg változtatnunk kell megközelítésünkön, és azt figyelembe kell venni az elejétől kezdve.

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 182/2011/EK rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket.

(2) Az (EU) 182/2011 rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban, és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a vizsgálóbizottsági eljárás, a tanácsadó-bizottsági eljárás és a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget – különösen a tagállamok részéről –, illetve nagyobb mértékben figyelembe venni az elővigyázatosság elvét, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt. Az esetek többségében erre a géntechnológiával módosított szervezetekkel, a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerekkel és takarmányokkal, valamint a növényvédő szerekkel kapcsolatban került sor.

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt. Az esetek többségében erre a géntechnológiával módosított szervezetekkel, a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerekkel és takarmányokkal, valamint a növényvédő szerekkel kapcsolatban került sor, amely kérdésekben a tagállamok véleménye és döntéshozatala alapvető fontosságú.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében a fellebbviteli bizottság megismétli a vizsgálóbizottság eredményét, vagyis nem nyilvánít véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért nem segítette elő az egyértelműséget a tagállamok álláspontjai tekintetében.

(4) A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében a fellebbviteli bizottság megismétli a vizsgálóbizottság eredményét, vagyis nem nyilvánít véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért nem segítette elő az egyértelműséget a tagállamok álláspontjai tekintetében, és az ilyen bizonytalan helyzetek lassítják a nagyon fontos kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárást az Unióban.

Módosítás  5

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak is teljes mértékben kellene felelősséget vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, amikor a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni, többek között azért, mert túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek meg a szavazás pillanatában.

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan jelenleg felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Ezért rendkívül fontos arra ösztönözni a tagállamokat, hogy egyértelmű támogató vagy ellenző döntéseket hozzanak, és aktívan részt vegyenek a szavazásokon, legalább azzal, hogy jelen vannak. Ha a végrehajtási jogi aktus tervezete az emberi, állati vagy növényi egészség vagy biztonság védelmére vonatkozik, az elővigyázatosság elvét kell követni. Ilyen esetekben, amikor a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni egy olyan javaslat támogatása mellett, amely egy terméket vagy anyagot engedélyezne, úgy kell tekinteni, hogy az engedély megadását megtagadták.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.

törölve

Módosítás  7

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Meg kell változtatni a fellebbviteli bizottságra vonatkozó szavazási szabályokat annak a kockázatnak a csökkentése érdekében, hogy a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, továbbá a tagállamok arra való ösztönzése érdekében, hogy egyértelmű álláspontot képviseljenek. E célból a minősített többség kiszámítása tekintetében részt vevő tagállamnak csak a jelen levő vagy képviselt és nem tartózkodó tagállam tekintendő. Annak biztosítása érdekében, hogy a szavazás eredménye reprezentatív legyen, egy szavazat csak akkor érvényes, ha a fellebbviteli bizottságban a tagállamok egyszerű többsége részt vesz. Amennyiben nem teljesülnek a határozatképesség feltételei a bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt, azt a jelen gyakorlat szerint úgy kell tekinteni, hogy a bizottság nem nyilvánított véleményt.

törölve

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

törölve

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Átláthatóbbá kell tenni a tagállamok képviselőinek fellebbviteli bizottságban történő szavazását és az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait nyilvánossá kell tenni.

(11) Átláthatóbbá kell tenni a tanácsadó-bizottsági eljárás, a vizsgálóbizottsági eljárás és a fellebbviteli bizottsági eljárás egészét. Különösen az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait kell nyilvánossá tenni, beleértve szavazási szándékukat is, ha formális szavazásra nem kerül sor. Ezeket a követelményeket a fellebbviteli bizottsági, a vizsgálóbizottsági szavazás és a tanácsadó-bizottsági eljárás egésze során alkalmazni kell. A szakértői bizottságok összetételével kapcsolatban részletesebb információkat kell nyilvánosságra hozni.

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

182/2011/EU rendelet

3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 3. cikk (7) bekezdése a következő hatodik albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.”

 

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az (1) bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Azonban a fellebbviteli bizottság csak azon tagjai tekintendők a fellebbviteli bizottságban részt vevő tagoknak, akik a szavazás idején jelen vannak vagy képviselve vannak és nem tartózkodnak a szavazástól. Az 5. cikk (1) bekezdésében említett többség az EUMSZ 238. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett minősített többség. A szavazat [helyesen: a szavazás] csak akkor érvényes, ha a tagállamok egyszerű többsége részt vevő tag.”

 

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 3a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A szöveg a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen a kérdés Tanács elé terjesztésével. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.”;

 

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) A (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben az alap-jogiaktus az emberi, állati vagy növényi egészség vagy biztonság védelmére vonatkozik, és a végrehajtási jogi aktus tervezete termék vagy anyag engedélyezésére vonatkozik, az 5. cikk (1) bekezdésében előírt többség által megszavazott kedvező vélemény hiányában a Bizottság az említett végrehajtási jogi aktus tervezetét nem fogadja el, és úgy kell tekinteni, hogy az engedély megadását megtagadták.”;

Módosítás  14

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a) Az (1) bekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

(1) A Bizottság nyilvántartást vezet a bizottsági eljárásokról, amely tartalmazza az alábbi adatokat:

„(1) A Bizottság nyilvános, az interneten keresztül hozzáférhető nyilvántartást vezet a bizottsági eljárásokról. E nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás tartalmazza az alábbi adatokat:”;

Módosítás  15

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa) Az (1) bekezdés c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, azon hatóságok és szervezetek listáival együtt, amelyekhez a tagállamok által a képviseletükre kijelölt személyek tartoznak;

„c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, a jelenlévő személyek, illetve azon hatóságok és szervezetek listáival együtt, amelyekhez ezek a személyek tartoznak;”;

Módosítás  16

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a szavazási eredmények, ideértve a fellebbviteli bizottság esetében az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait;

e) a szavazási eredmények, ideértve bizottsági és a fellebbviteli bizottsági szavazási eredményeket, valamint a szavazatok indokolása, beleértve a tartózkodásokat is;

Módosítás  17

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a (3) bekezdést el kell hagyni;

Módosítás  18

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a b pont (új)

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) a (4) bekezdést el kell hagyni;

Módosítás  19

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(5) A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdés a)–d), f) és g) pontjában említett valamennyi dokumentum hivatkozási számát, valamint az (1) bekezdés e) és h) pontjában említett adatokat.”

 

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

182/2011/EU rendelet

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Ezen túlmenően, amennyiben akár az Európai Parlament, akár a Tanács úgy véli, hogy felül kell vizsgálni az alap-jogiaktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatásköröket, bármikor felhívhatja a Bizottságot, hogy terjesszen elő az adott alap-jogiaktus módosítására irányuló javaslatot.”.

Indokolás

Amennyiben hasonló esetekben nehéznek tűnik kedvező véleményt szerezni a tagállamoktól, helyénvaló lehet felülvizsgálni a vonatkozó alap-jogiaktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskört.


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

Hivatkozások

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

1.3.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.3.2017

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Ville Niinistö

18.2.2020

Az elfogadás dátuma

18.2.2020

 

 

 

 

 


 

 

 

VÉLEMÉNY A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (17.6.2020)

a Jogi Bizottság részére

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

A vélemény előadója: Bronis Ropė

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

Jelen véleménytervezet az Európai Bizottság azon jogalkotási javaslatára reagál, amelynek célja a „komitológia” szabályozásának módosítása, vagyis azon folyamat megváltoztatása, amelynek keretében a – tagállami minisztériumok szakértői által képviselt, és a releváns bizottsági szervezeti egység által elnökölt – szakértői bizottságok a másodlagos uniós jogot, elsősorban a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat alkotják. Nekünk mint a Parlamentnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat lehetőségünk van elfogadni vagy elutasítani, azonban azokat nem módosíthatjuk. Az előadó jelen véleménytervezetben az alábbi célkitűzéseket kívánja elérni:

- a demokrácia, valamint a komitológiai folyamat révén hozott határozatok demokratikus legitimációjának megerősítése;

- a komitológiai folyamat minden szakaszának átláthatóbbá tétele az elszámoltathatóság növelése érdekében;

- a tagállamok ösztönzése a fokozottabb felelősségvállalásra és elszámoltathatóságra az általuk betöltött kulcsfontosságú szerepek tekintetében;

- annak biztosítása, hogy ne a tagállamok egy kis csoportja határozzon fontos kérdésekben, ami a tartózkodások figyelmen kívül hagyásából következne, ahogyan az a Bizottság jelenlegi javaslatában szerepel.

 

MÓDOSÍTÁS:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 182/2011/EU rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket.

(2) A 182/2011/EU rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat, amelyek működése nem kielégítő. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget különösen az állategészségügy és -jólét, az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás tekintetében, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket. E módosításoknak lehetővé kell tenniük a tudományos alapú megközelítés fenntartását a kockázatértékelés és a döntéshozatali folyamat során.

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében a fellebbviteli bizottság megismétli a vizsgálóbizottság eredményét, vagyis nem nyilvánít véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért nem segítette elő az egyértelműséget a tagállamok álláspontjai tekintetében.

(4) A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében a fellebbviteli bizottság megismétli a vizsgálóbizottság eredményét, vagyis nem nyilvánít véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért nem látta el feladatát, mivel nem biztosított egyértelműséget a tagállamok álláspontjai tekintetében, ezáltal számos ügyben a Bizottságra hagyva a döntést.

Módosítás  3

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 182/2011/EU rendelet előírja, hogy ilyen esetekben a Bizottság elfogadhatja a végrehajtásijogiaktus-tervezetet, amivel a Bizottságnak mérlegelési jogkört ad.

(5) A 182/2011/EU rendelet előírja, hogy ilyen esetekben a Bizottság a jogszabály hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében elfogadhatja a végrehajtásijogiaktus-tervezetet, amivel a Bizottságnak mérlegelési jogkört ad.

Módosítás  4

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól.

(6) A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól. Az európai ombudsman az 1582/2014. számú ügyre vonatkozó határozatában rámutatott, hogy a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos hatályos jogi követelményeket.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak is teljes mértékben kellene felelősséget vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, amikor a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni, többek között azért, mert túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek meg a szavazás pillanatában.

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak is teljes mértékben kellene felelősséget vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, amikor a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni.

Indokolás

A bizottsági javaslat közzétételekor jelentős számú tartózkodás és távollét volt a szavazásra bocsátás időpontjában. Ez a helyzet 2019 eleje óta sokat változott.

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét azáltal, hogy azt miniszteri szinten tartják meg a politikai vita biztosítása érdekében.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A kockázatértékelőknek figyelembe kell venniük a termékek engedélyezésének társadalmi-gazdasági elemzését, mivel a fellebbviteli bizottságban tartott szavazás során javasolt módosítások késleltethetik a döntéshozatali folyamatot, különösen a rendkívül érzékeny esetekben.

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Meg kell változtatni a fellebbviteli bizottságra vonatkozó szavazási szabályokat annak a kockázatnak a csökkentése érdekében, hogy a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, továbbá a tagállamok arra való ösztönzése érdekében, hogy egyértelmű álláspontot képviseljenek. E célból a minősített többség kiszámítása tekintetében részt vevő tagállamnak csak a jelen levő vagy képviselt és nem tartózkodó tagállam tekintendő. Annak biztosítása érdekében, hogy a szavazás eredménye reprezentatív legyen, egy szavazat csak akkor érvényes, ha a fellebbviteli bizottságban a tagállamok egyszerű többsége részt vesz. Amennyiben nem teljesülnek a határozatképesség feltételei a bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt, azt a jelen gyakorlat szerint úgy kell tekinteni, hogy a bizottság nem nyilvánított véleményt.

törölve

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít ki. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

törölve

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Átláthatóbbá kell tenni a tagállamok képviselőinek fellebbviteli bizottságban történő szavazását és az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait nyilvánossá kell tenni.

(11) Átláthatóbbá kell tenni az eljárás egészét, többek közt a tagállamok képviselőinek szavazataira vonatkozó, nyilvánosan elérhető információk tekintetében. Az egyes tagállamok képviselői szavazatainak érdemi indoklását nyilvánossá kell tenni. Részletes tájékoztatást kell nyújtani többek között a bizottságok összetételéről és a bizottságokban való részvételről, a képviselt tagállami hatóságokról, az ülések napirendjéről, valamint a megvitatott dokumentumokról és szövegekről.

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

182/2011/EU rendelet

3 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1) a 3. cikk (7) bekezdésének első albekezdése az alábbiak szerint módosul:

(7)  Az ellenőrzési mechanizmus adott esetben fellebbviteli bizottság elé terjesztést is magában foglal.

„(7)  Az ellenőrzési mechanizmus adott esetben miniszteri szintű fellebbviteli bizottság elé terjesztést is magában foglal.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

182/2011/EU rendelet

3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk (7) bekezdése a következő hatodik albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.”

 

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az (1) bekezdés a következő második bekezdéssel egészül ki:

törölve

„Azonban a fellebbviteli bizottság csak azon tagjai tekintendők a fellebbviteli bizottságban részt vevő tagoknak, akik a szavazás idején jelen vannak vagy képviselve vannak és nem tartózkodnak a szavazástól. Az 5. cikk (1) bekezdésében említett többség az EUMSZ 238. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett minősített többség. A szavazat csak akkor érvényes, ha a tagállamok egyszerű többsége részt vevő tag. 

 

Módosítás  14

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a szöveg a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérhet a kérdés Tanács elé terjesztésével. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

 

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a)  „A (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben annak ellenére nem nyilvánítanak véleményt, hogy egy pozitív kockázatértékelés megerősítette, hogy az engedélyeztetni kívánt termék legalább ugyanolyan biztonságos, mint egy már forgalomban lévő hasonló termék vagy anyag, a Bizottság elfogadja a végrehajtási jogi aktus tervezetét.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=hu)

Módosítás  16

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a) az első bekezdés a következőképpen módosul:

(1) A Bizottság nyilvántartást vezet a bizottsági eljárásokról, amely tartalmazza az alábbi adatokat:

(1) A Bizottság nyilvános nyilvántartást vezet a bizottsági eljárásokról, amely tartalmazza az alábbi adatokat:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Módosítás  17

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a a pont (új)

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa) Az (1) bekezdés b) pontja a következőképpen módosul:

b) a bizottsági ülések napirendje;

„b) a bizottsági ülések napirendje, ideértve a döntésre váró szövegtervezeteket és a megbeszélések tárgyát képező dokumentumokat;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Módosítás  18

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a szavazási eredmények, ideértve a fellebbviteli bizottság esetében az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait;

e) a szavazók listája, a szavazás eredménye, az egyes tagállamok szavazatának vagy tartózkodásának indokolása, valamint bármely távolmaradás indoka;


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

Hivatkozások

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

1.3.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

1.3.2017

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Bronis Ropė

18.9.2019

Az elfogadás dátuma

11.6.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

13

15

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Valter Flego, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Ivo Hristov, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Benoît Lutgen, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić

 


 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ECR

Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID

Ivan David

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann,Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera

 

13

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

RENEW

Jérémy Decerle

S&D

Eric Andrieu, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Juozas Olekas

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Bronis Ropė

 

15

0

GUE/NGL

Chris MacManus

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret

S&D

Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Paolo De Castro, Pina Picierno

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás


 

 

 

 

VÉLEMÉNY AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (29.4.2020)

a Jogi Bizottság részére

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

A vélemény előadója: Pascal Durand

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

Az Alkotmányügyi Bizottság 2018. május 24-én elfogadta a Jogi Bizottság jelentéséhez kapcsolódó alábbi véleményt. A Jogi Bizottság azonban az Európai Parlament előző jogalkotási ciklusában nem zárta le a javaslattal kapcsolatos munkát. 2019. október 21-én a Parlament az eljárási szabályzat 240. cikkével összhangban úgy határozott, hogy folytatja a javaslattal kapcsolatos munkát. Az Alkotmányügyi Bizottság ezért ismét a Jogi Bizottság elé terjeszti az alábbi véleményt.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 182/2011/EU rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket.

(2) A 182/2011/EU rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. Éppen ezért nem ez a megfelelő pillanat a rendszer gyökeres reformjának elindítására. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve az eljárások átláthatóságát és a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások a kisebbséget jelentő vizsgálóbizottsági eljárásokat érintik, és céljuk biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt. Az esetek többségében erre a géntechnológiával módosított szervezetekkel, a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerekkel és takarmányokkal, valamint a növényvédő szerekkel kapcsolatban került sor.

(3) A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban – különösen a géntechnológiával módosított szervezetek, a géntechnológiával módosított élelmiszerek, takarmányok és növényvédő szerek esetében – a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt. Így csak a vizsgálóbizottsági eljárás alá tartozó esetek nagyon kis százaléka érintett.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól.

(6) Ugyanakkor az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak is teljes mértékben kellene felelősséget vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, amikor a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni, többek között azért, mert túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek meg a szavazás pillanatában.

(7) A Bizottság ilyen esetekben ugyan illetékes abban, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Amennyiben a jogi aktus az emberek, állatok vagy növények egészségének vagy biztonságának védelmét érinti, és ha ilyen esetekben a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni az egy adott termék vagy anyag engedélyezésére irányuló javaslatok mellett, akkor az engedélyt elutasítottnak kell tekinteni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.

(8) A fellebbviteli bizottság szerepét erősíteni kell annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje lehetőleg a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Meg kell változtatni a fellebbviteli bizottságra vonatkozó szavazási szabályokat annak a kockázatnak a csökkentése érdekében, hogy a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, továbbá a tagállamok arra való ösztönzése érdekében, hogy egyértelmű álláspontot képviseljenek. E célból a minősített többség kiszámítása tekintetében részt vevő tagállamnak csak a jelen levő vagy képviselt és nem tartózkodó tagállam tekintendő. Annak biztosítása érdekében, hogy a szavazás eredménye reprezentatív legyen, egy szavazat csak akkor érvényes, ha a fellebbviteli bizottságban a tagállamok egyszerű többsége részt vesz. Amennyiben nem teljesülnek a határozatképesség feltételei a bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt, azt a jelen gyakorlat szerint úgy kell tekinteni, hogy a bizottság nem nyilvánított véleményt.

törölve

Indokolás

A szavazás szabályainak változását, úgy tűnik, bizonyos statisztikai hatások elérése ihlette, nem pedig a tagállamok felelősségének növelése. Lehet, hogy a tagállamok képviselőinek helytálló okai vannak a szavazástól való tartózkodásra.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

(10) Bizonyos esetekben, a Bizottság kérésére az Európai Parlament és a Tanács határozhat úgy, hogy véleményt nyilvánít a fellebbviteli bizottságban tartott szavazás eredményének szélesebb körű következményeiről, többek között az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményekről. Ilyen esetekben három hónapon belül véleményt kell nyilvánítani.

 

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Átláthatóbbá kell tenni a tagállamok képviselőinek fellebbviteli bizottságban történő szavazását és az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait nyilvánossá kell tenni.

(11) Átláthatóbbá kell tenni az egész jogalkotási folyamatot. Különösen az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait kell nyilvánossá tenni. Amikor egy alap-jogiaktus az emberi, állati vagy növényi egészség védelmére vonatkozik, és a végrehajtási jogi aktus tervezete (amelyről az alap-jogiaktus rendelkezik) egy termék vagy anyag jóváhagyására vonatkozó javaslatot tartalmaz, az egyes tagállami képviselőknek érdemben meg kell indokolniuk az adott szavazatokat. Részletesebb információkat kell nyújtani a bizottság összetételéről is.

Indokolás

Átláthatóbbá kell tenni az egész jogalkotási folyamatot. Sőt, az észszerű döntéshozatali folyamat érdekében bizonyos szavazatokat alaposan meg kell indokolni a tagállamok politikai felelősségének növeléséért, szem előtt tartva az esetleges jogos igényeket.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Amennyiben az alap-jogiaktus végrehajtása során hosszan tartó nehézségek merülnek fel, meg kell fontolni az adott aktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök felülvizsgálatát.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

182/2011/EU rendelet

3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.

Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, vagy amennyiben a fellebbviteli bizottság szavazása nyomán nem született kedvező vélemény a 6. cikk (4a) bekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson lehetőleg miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az (1) bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Azonban a fellebbviteli bizottság csak azon tagjai tekintendők a fellebbviteli bizottságban részt vevő tagoknak, akik a szavazás idején jelen vannak vagy képviselve vannak és nem tartózkodnak a szavazástól. Az 5. cikk (1) bekezdésében említett többség az EUMSZ 238. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett minősített többség. A szavazat csak akkor érvényes, ha a tagállamok egyszerű többsége részt vevő tag.”

 

Indokolás

A szavazás szabályainak változását, úgy tűnik, bizonyos statisztikai hatások elérése ihlette, nem pedig a tagállamok felelősségének növelése. Lehet, hogy a tagállamok képviselőinek helytálló okai vannak a szavazástól való tartózkodásra.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérhet a kérdés Tanács elé terjesztésével. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.

(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság felkérheti az Európai Parlamentet és a Tanácsot arra, hogy nyilvánítsanak véleményt a fellebbviteli bizottságban tartott szavazás eredményének szélesebb körű következményeiről.  Erre a véleménynyilvánításra három hónapon belül sort kell keríteni.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

182/2011/EU rendelet

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) Eltérve a (3) bekezdéstől, amennyiben az alap-jogiaktus az emberi, állati vagy növényi egészség védelmére vonatkozik, és a végrehajtási jogi aktus tervezete (amelyről az alap-jogiaktus rendelkezik) egy termék vagy anyag jóváhagyására vonatkozó javaslatot tartalmaz, a Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében előírt többség által megszavazott kedvező vélemény hiányában nem fogad el végrehajtási jogiaktus-tervezetet, és a jóváhagyást elutasítottnak kell tekinteni. Ez nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy ugyanazon tárgyra vonatkozóan módosított végrehajtási jogi aktustervezetet javasoljon.”

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a) Az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c)  az összefoglaló jegyzőkönyvek, azon hatóságok és szervezetek listáival együtt, amelyekhez a tagállamok által a képviseletükre kijelölt személyek tartoznak;

„c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, a jelenlévő személyek, illetve azon hatóságok és szervezetek listáival együtt, amelyekhez ezek a személyek tartoznak;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Indokolás

Átláthatóbbá kell tenni az egész jogalkotási folyamatot. Részletesebb információkat kell nyújtani a bizottságok összetételéről.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a szavazási eredmények, ideértve a fellebbviteli bizottság esetében az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait;

e) a szavazási eredmények az egyes tagállamok képviselői szerinti bontásban, akárcsak az egyes tagállami képviselők által megadott szavazati érdemi okok jegyzéke, amennyiben az alap-jogiaktus az emberi, állati vagy növényi egészség védelmére vonatkozik, és a végrehajtási jogi aktus tervezete (amelyről az alap-jogiaktus rendelkezik) egy termék vagy anyag jóváhagyására vonatkozó javaslatot tartalmaz;

Indokolás

Növelni kell az átláthatóságot az állandó bizottság szintjén is. Emellett a döntéshozatali folyamat megalapozottságának biztosítása érdekében a szavazatokat érdemben meg kellene indokolni, hogy növekedjen a tagállamok politikai felelőssége, szem előtt tartva az esetleges jogi követeléseket is.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

182/2011/EU rendelet

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdés a)–d), f) és g) pontjában említett valamennyi dokumentum hivatkozási számát, valamint az (1) bekezdés e) és h) pontjában említett adatokat.

(5)  A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdés a)–h) pontjában említett valamennyi dokumentumot és információt.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

182/2011/EU rendelet

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Ezen túlmenően, amennyiben akár az Európai Parlament, akár a Tanács úgy véli, hogy felül kell vizsgálni az alap-jogiaktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatásköröket, bármikor felhívhatja a Bizottságot, hogy terjesszen elő az adott alap-jogiaktus módosítására irányuló javaslatot.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Indokolás

Amennyiben hasonló esetekben nehéznek tűnik pozitív véleményt szerezni a tagállamoktól, helyénvaló lehet felülvizsgálni a releváns alap jogi aktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskört.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet nem alkalmazandó azon folyamatban levő eljárások tekintetében, amelyek esetében a fellebbviteli bizottság már véleményt nyilvánított e rendelet hatálybalépésének napján.

Ez a rendelet a hatálybalépése után megkezdett eljárásokra alkalmazandó.


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

Hivatkozások

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

1.3.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

1.3.2017

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Pascal Durand

20.3.2017

Vizsgálat a bizottságban

3.5.2017

30.5.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

10

8

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Martina Anderson, Jérôme Lavrilleux, Jiří Pospíšil, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

10

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand

 

 

 

8

-

PPE

Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Fernando Ruas, György Schöpflin, Rainer Wieland

 

 

 

2

0

NI

Diane James, Kazimierz Michał Ujazdowski

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

Hivatkozások

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.2.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

1.3.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

1.3.2017

DEVE

1.3.2017

INTA

1.3.2017

ECON

1.3.2017

 

EMPL

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

ITRE

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

 

TRAN

1.3.2017

REGI

1.3.2017

AGRI

1.3.2017

PECH

1.3.2017

 

CULT

1.3.2017

LIBE

1.3.2017

AFCO

1.3.2017

FEMM

1.3.2017

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

AFET

6.11.2019

DEVE

28.9.2020

ECON

22.7.2019

EMPL

17.10.2019

 

IMCO

22.1.2020

TRAN

28.9.2020

REGI

12.6.2019

PECH

1.7.2019

 

CULT

22.3.2017

LIBE

11.4.2017

FEMM

22.11.2019

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

József Szájer

24.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.1.2020

18.2.2020

15.6.2020

 

Az elfogadás dátuma

1.10.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Patrick Breyer, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt

Benyújtás dátuma

12.10.2020

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

EPP

Geoffroy Didier, Jiří Pospíšil, Axel Voss

S&D

Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

GUE/NGL

Manon Aubry

NI

Mislav Kolakušić

 

2

-

EPP

Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

 

0

0

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2020. október 30.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat